VNS 2/2004 vp

Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Palaute-
keskustelu

Käsittely
päättynyt

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

26.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2004 vp
Päätös

Asia pantiin pöydälle 31.03.2004 pidettävään istuntoon.

Lähetekeskustelu

Esitellyt

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.03.2004 Päättynyt PTK 35/2004
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 12/2004 vp
Valmistunut

07.10.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy selonteon edellä mainituin huomautuksin, että mietintö saatetaan valtioneuvostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/2004 vp
Valmistunut

17.06.2004

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 12/2004 vp
Valmistunut

28.05.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.10.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 104/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.10.2004 pidettävään istuntoon.

Palautekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2004 Päättynyt PTK 106/2004
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

15.10.2004

Kirjelmä
EK 18/2004 vp

Asiasanat