eu_asiat_paasivu_140404.jpg

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan.

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Britannian EU-eroneuvottelujen käynnistyminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_20_7.aspxBritannian EU-eroneuvottelujen käynnistyminen2017-07-21T08:25:00Z
Viron EU-puheenjohtajuuskausihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Viron-EU-puheenjohtajuuskausi.aspxViron EU-puheenjohtajuuskausi2017-07-14T08:00:00Z
Komission pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/komissio-pohdintaasiakirja-eu-rahoitus-tulevaisuus.aspxKomission pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta2017-07-07T07:45:00Z

 Brysselin asiantuntijan katsaukset

 

 

Britannian EU-eroneuvottelujen käynnistyminenhttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU_katsaus_20_7.aspxBritannian EU-eroneuvottelujen käynnistyminen2017-07-21T08:25:00Z
Viron EU-puheenjohtajuuskausihttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Viron-EU-puheenjohtajuuskausi.aspxViron EU-puheenjohtajuuskausi2017-07-14T08:00:00Z
Komission pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/komissio-pohdintaasiakirja-eu-rahoitus-tulevaisuus.aspxKomission pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta2017-07-07T07:45:00Z
EU:n liikennepolitiikan ajankohtaiskatsaushttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/EU-liikennepolitiikka-ajankohtaista.aspxEU:n liikennepolitiikan ajankohtaiskatsaus2017-06-30T07:55:00Z
Komission pohdinta-asiakirja Euroopan puolustuksen tulevaisuudestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/komission-pohdinta-euroopan-puolutuksen-tulevaisuudesta.aspxKomission pohdinta-asiakirja Euroopan puolustuksen tulevaisuudesta2017-06-16T07:40:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 61/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2016 vuosikertomus ja tilintarkastuslautakunnan kertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2016 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus
E 60/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ilmailua koskeva tiedonanto: avoin ja hyvien yhteyksien Eurooppa
E 59/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti)
E 58/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi Nord Stream 2 –kaasuputkien toimintaa koskevien sopimusneuvottelujen aloittamisesta EU:n ja Venäjän välillä
E 57/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin komission kuuleminen tietokantadirektiivin 96/9/EY uudistamistarpeista

 Uusimmat U-kirjelmät

U 37/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailun turvaamisesta ilmakuljetuksissa asetuksen (EY) N:o 868/2004 kumoamisesta
U 38/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi ja komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (eurovinjettidirektiivin ja EETS-direktiivin muuttaminen)
U 39/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (maantieliikenteen ajoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen muuttaminen)
U 40/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tavara- ja linja-autoliikenteen markkinoillepääsyn ehdot ja ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö)
U 41/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maantieliikenteen ajo- ja lepoaikojen valvontadirektiivin muuttaminen ja kuljettajien lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen vahvistaminen)

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 44/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP)
TS 43/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1295/2013 muuttamisesta
TS 42/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta eurooppalaisesta virastosta sekä asetuksen (EY) N:o 1987/2006 ja neuvoston päätöksen 2007/533/YOS muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 kumoamisesta
TS 41/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS niiden jäsenvaltioiden määrittämistä koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioita koskevia tietoja, eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRISTCN- järjestelmä) täydentämiseksi ja tukemiseksi ja asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta
TS 40/2017 vp
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta

 Eduskunnan EU-valiokunnat

 Brysselin asiantuntija Twitterissä

 EU-toimijoita

 Eduskunnan kirjaston EU-tietosivut

 EU-yhteistyöelimiä

 EU-tiedonlahteitä