Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Poliittinen valvonta

Poliittinen valvonta

Suomen perustuslain mukaan hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta. Eduskunnalla on oikeus saada tarvitsemiaan tietoja hallituksen ja sen alaisten viranomaisten toiminnasta. Hallituksen eduskunnalle antamien kertomusten, selontekojen, tiedonantojen sekä pääministerin ilmoitusten käsittelyn yhteydessä kansanedustajat voivat esittää arvionsa hallituksen ja viranomaisten toiminnasta.

​Opposition keinot hallituksen valvontaan

Vähintään 20 kansanedustajaa voi tehdä välikysymyksen hallituksen politiikasta tai ministerin toiminnasta. Valtioneuvoston on vastattava välikysymykseen 15 päivän kuluessa kysymyksen tiedoksi saamisesta. Välikysymykseen vastaa yleensä pääministeri tai se ministeri, jonka toimialaa välikysymys koskee. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, jonka jälkeen seuraavat ns. ryhmäpuheenvuorot eduskuntaryhmien suuruusjärjestyksessä.

Välikysymyksen tekemisen tarkoituksena on tavallisesti käydä keskustelu jostakin tärkeäksi koetusta asiasta, jossa hallituksen katsotaan menetelleen virheellisesti tai jossa sen toimia pidetään riittämättöminä. Välikysymyksen käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys valtioneuvoston tai yksittäisen ministerin nauttimasta luottamuksesta, jos keskustelun aikana on kannatettu ehdotusta epäluottamuslauseen antamisesta. Luottamus todetaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä eli hallituksella on eduskunnan luottamus, jos annettuja jaa-ääniä on enemmän kuin annettuja ei-ääniä.

Välikysymys keskusteluineen ja äänestyksineen on aina merkittävä eduskuntatapahtuma. Välikysymystä pidetään järeimpänä parlamentarismin toteuttamisen välineenä.  

​Kansanedustajien keinot hallituksen valvontaan

Kansanedustajat voivat esittää ministerille kirjallisen tai suullisen kysymyksen ministerin toimialaan kuuluvasta asiasta. Kirjallinen kysymys on kansanedustajan osoittama kirjallinen selvityspyyntö ministerille tämän toimialaan kuuluvasta asiasta. Ministeri vastaa kirjalliseen kysymykseen kirjallisesti viimeistään 21 päivän kuluessa kysymyksen toimittamisesta valtioneuvostoon.

Suullinen kyselytunti pidetään torstaisin klo 16.00 alkavan täysistunnon alussa. Kansanedustajat voivat esittää kyselytunnilla valtioneuvoston jäsenille lyhyitä suullisia kysymyksiä, johon asianomainen ministeri vastaa. Ministerit eivät etukäteen saa tietoonsa esitettäviä kysymyksiä, joten kyselytunnilla punnitaan ministerin kyky hallita hallinnonalansa ajankohtaiset asiat. Puhemies ratkaisee, missä järjestyksessä edustajat saavat puheenvuorot ja minkä verran kustakin aihepiiristä keskustellaan. Eduskunta ei tee päätöstä kyselytunnilla käsitellyistä asioista. Yleisradio televisioi suulliset kyselytunnit.

​Tarkastusvaliokunta huolehtii
parlamentaarisesta jälkivalvonnasta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on huolehtia valtiontalouden parlamentaarisesta jälkivalvonnasta. Valiokunta ottaa omasta aloitteestaan asioita käsiteltäväkseen ja toimittaa merkittävät valvontahavaintonsa koko eduskunnan tietoon täysistunnossa käsiteltävässä valiokunnan mietinnössä.

Tarkastusvaliokunta käsittelee muun muassa eduskunnalle annettavat valtion tilinpäätöskertomuksen, valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen toiminnastaan ja eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa koskevat asiat. Tarkastusvaliokunnalla on oikeus omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväkseen toimialaansa kuuluva asia sekä laatia siitä mietintö täysistunnolle.