Pitkäaikaisimmat kansanedustajat 1907 -

NimiValtiopäivien lukumäärä
Kanerva Ilkka48
Österholm John46
Estlander Ernst44
Rantala Viljo44
Zyskowicz Ben44
Virolainen Johannes43
Pennanen Pekka42
Tuomioja Erkki42
Kalliokoski Viljami41
Lohi Kalle41
Hakkila Väinö40
Koponen Albin40
Niukkanen Juho40
Pekkarinen Mauri40
Salolainen Pertti40
Tanner Väinö40
von Born Ernst39
Vennamo Veikko39
Fagerholm Karl-August38
Kallio Kyösti38
Kukkonen Antti38
Sillanpää Miina38
Gustafsson Jukka36
Hästbacka Emil36
Jern Levi36
Malkamäki Aino36
Paasivuori Matti36
Tennilä Esko-Juhani36
Tolonen Jussi36
Vesterinen Vihtori36
Lehtokoski Aino35
Skinnari Jouko35
Anttila Sirkka-Liisa34
Hiltunen Onni34
Kulovaara Urho34
Rosnell Irma34
Väyrynen Paavo34
Eskola Valfrid33
Furuhjelm Ragnar33
Hakala Kalle33
Helle Veikko33
Koivulahti-Lehto Hilma33
Koivuranta Janne33
Leppälä Juhani33
Miikki Matti33
Welling Yrjö33
Voionmaa Väinö33
Kalavainen Meeri32
Kankaanniemi Toimi32
Kääriäinen Seppo32
Lepistö Matti32
Rajamäki Kari32
Sasi Kimmo32
Tukia Elias32
Virkkunen Paavo32
Jaakonsaari Liisa31
Junes Antti31
Raunio Eino31
Salo Sulo31
Ahde Matti30
Bryggari Tuomas30
Hiilelä Kaisa30
Junnila Tuure30
Lahtela Matti30
Luukka Eemil30
Mäki-Hakola Pentti30
Pekkala Mauno30
Peltonen Onni30
Pesonen Edvard30
Pohjala Kyllikki30
Puhakka Pauli30
Reinikainen Oskari30
Sukselainen V.J.30
Svento Reinhold30
Tarkkanen Mikko30
Westerlund Henrik30
Wickman Albin30
Ahonen Arvo29
Arhama Kusti29
Huotari Anni29
Liedes Pentti29
Penttala Isak29
Uusitalo Eino29
Ampuja Mikko28
Filatov Tarja28
Kalli Timo28
Kalliomäki Antti28
Koivisto Juho28
Koskinen Johannes28
Laine Ensio28
Paasio Rafael28
Räsänen Päivi28
Vanhanen Matti28
Viitanen Pia28
Aitio Paavo27
Halonen Toivo27
Juhantalo Kauko27
Kullberg Henrik27
Kuusinen Hertta27
Käkelä Valto27
Lehtonen Oskari27
Linna Jalmari27
Salmela-Järvinen Martta27
Turkka Arvi27
Wiik K.H.27
Ehrnrooth Georg C.26
Junnila Taave26
Knuuttila Sakari26
Männistö Lauha26
Soininen Heikki26
Toivonen Otto26
Törngren Ralf26
Haapasalo Kalervo25
Helenelund Edvard25
Hirvensalo Olli25
Inborr Johannes25
Kilpi Sylvi-Kyllikki25
Kämäräinen Kalle25
Manninen Hugo25
Paasonen Armas25
Pilppula Juho25
Tainio Eino25
Tamminen Kauko25
Teir Grels25
Backman Jouni24
Biaudet Eva24
Dromberg Kaarina24
Elo Mikko24
Haavisto Pekka24
Heikkinen Pekka24
Hurskainen Sinikka24
Kleemola Kauno24
Korhonen Martti24
Korsbäck Verner24
Kuittinen Juho24
Kuoppa Mikko24
Lampinen Emil24
Lapintie Annika24
Leppä Jari24
Lintilä Mika24
Malm Håkan24
Mantere Oskari24
Paavolainen Erkki24
Pesälä Mikko24
Pitkänen Matti24
Pulliainen Erkki24
Rossi Markku24
Ryömä Hannes24
Rönkkö Tahvo24
Saarinen Matti24
Sarkomaa Sari24
Stenius-Kaukonen Marjatta24
Turja Ernsti24
Vehviläinen Anu24
Vihriälä Jukka24
Vilhula Taavi24
Vistbacka Raimo24
Alestalo Anshelm23
Ingman Lauri23
Karjalainen Eetu23
Karkinen Seija23
Korpinen Anna-Liisa23
Luostarinen Aino23
Miettinen Mauri23
Pullinen Erkki23
Pärssinen Hilja23
Rantamaa Antti23
Rehula Juha23
Rytkönen Veikko J.23
Turunen Varma23
Uotila Kari23
Aalto Lyyli22
Aromaa Emanuel22
Asikainen Albin22
Eskelinen Katri-Helena22
Flinck Anni22
Halonen Tarja22
Hannula Mandi22
Hannula Uuno22
Hassi Satu22
Hetemäki-Olander Elsi22
Honkonen Kuuno22
Häikiö Juuso22
Jokinen Anna-Liisa22
Jokinen Kalle22
Karpola Reino22
Kemppi Antti22
Kirra Kalle22
Kivisalo Väinö22
Koppanen Esko22
Kääriäinen Heikki22
Lahdensuo Jalo22
Lehmonen Siiri22
Leskinen Väinö22
Linna Heimo22
Mattila Matti22
Moilanen Kaapro22
Oksala Arvi22
Pakkanen Atte22
Palmgren Axel22
Palovesi Eino22
Puittinen Matti22
Rytinki Eino22
Saarto Veikko22
Sarjala Wiljam22
Sorsa Kalevi22
Särkkä Wille22
Turkia Matti22
Tähkämaa Taisto22
Vehkaoja Heikki22
Väisänen Jalmari22
Aattela Hugo21
Colliander Rafael21
Haapanen Kaino21
Harvala Kaarlo21
Hautala Yrjö21
Kaasalainen Nestori21
Kares Kaarlo21
Kekkonen Urho21
Koivisto Erkki21
Koivunen Matti21
Kortesalmi J. Juhani21
Löthman-Koponen Tilda21
Nurminen Nestori21
Pessi Ville21
Rantakangas Antti21
Rapo Jussi21
Rosenberg Gösta21
Saariaho Urho21
Stenberg Elli21
Tuomivaara Eino21
Aaltonen Markus20
Aho Esko20
Ajo Aimo20
Ala-Nissilä Olavi20
Alho Arja20
Asunta Mikko20
Brax Tuija20
Haatainen Tuula20
Helle Esko20
Helo Johan20
Hostila Sulo20
Huovinen Susanna20
Hykkäälä Heikki20
Isohookana-Asunmaa Tytti20
Janhonen Toivo20
Jansson Gunnar20
Kaarna Mikko20
Kaijalainen Lauri20
Kaikkonen Antti20
Kallis Bjarne20
Kekkonen Antero20
Kiljunen Anneli20
Kiljunen Kimmo20
Kiviniemi Mari20
Kiviranta Esko20
Komu Ville20
Korkeaoja Juha20
Kuusisto August20
Laakso Jaakko20
Laitinen Reijo20
Liikanen Erkki20
Lindeman Lars20
Lipponen Paavo20
Luttinen Matti20
Mattila Kalevi20
Mustajärvi Markus20
Mäkipää Lea20
Nieminen Einari20
Nieminen Niilo20
Niinistö Sauli20
Nordman Håkan20
Paasio Pertti20
Pietikäinen Sirpa20
Puisto Virpa20
Pyy Juho20
Raatikainen August20
Risikko Paula20
Ryhtä Niilo20
Saarinen Aarne20
Satonen Arto20
Sergelius Max20
Soininvaara Osmo20
Tiuri Martti20
Tykkyläinen Marja-Liisa20
Uosukainen Riitta20
Wahlström Jarmo20
Wideroos Ulla-Maj20
Väistö Matti20
NimiValtiopäivien lukumäärä
Listalla ovat 20 tai useammille valtiopäiville osallistuneet edustajat.
7.2.2023 0.08