lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

​Lakien säätäminen eduskunnassa

Eduskunnan keskeisin tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa. Lakiehdotus tulee eduskunnan käsiteltäväksi hallituksen esityksenä, kansanedustajan tekemänä lakialoitteena tai kansalaisaloitteena. Käytännössä valtaosa voimaan tulevista lakimuutoksista tai uusista laeista on saanut alkunsa hallituksen esityksistä.

 Uusimmat hallituksen esitykset

HE 61/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjan sekä siihen vuosina 2009 ja 2013 tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
HE 60/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi
HE 59/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta
HE 58/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä
HE 57/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta

 Uusimmat edustajien lakialoitteet valtiopäivillä 2015

LA 22/2017 vp
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 14 luvun 4 §:n muuttamisesta
LA 21/2017 vp
Lakialoite laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LA 20/2017 vp
Lakialoite laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun muuttamisesta
LA 18/2017 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain 8 §:n muuttamisesta
LA 19/2017 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta

 Uusimmat kansalaisaloitteet

KAA 3/2017 vp
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
KAA 2/2017 vp
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
KAA 1/2017 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
KAA 4/2016 vp
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi
KAA 3/2016 vp
Äitiyslaki

 Lisää tietoa