lakiensaatami_paakuva_20140326.jpg

​Lakien säätäminen eduskunnassa

Eduskunnan keskeisin tehtävä, lakien säätäminen, tapahtuu täysistunnossa. Lakiehdotus tulee eduskunnan käsiteltäväksi hallituksen esityksenä, kansanedustajan tekemänä lakialoitteena tai kansalaisaloitteena. Käytännössä valtaosa voimaan tulevista lakimuutoksista tai uusista laeista on saanut alkunsa hallituksen esityksistä.

 Uusimmat hallituksen esitykset

HE 25/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta
HE 24/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annettujen lakien sekä tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta
HE 23/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n ja merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 22/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
HE 21/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

 Uusimmat edustajien lakialoitteet valtiopäivillä 2015

LA 13/2017 vp
Lakialoite laiksi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
LA 12/2017 vp
Lakialoite laiksi Suomen perustuslain 1 §:n muuttamisesta
LA 6/2017 vp
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta
LA 11/2017 vp
Lakialoite laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LA 9/2017 vp
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 127 §:n muuttamisesta

 Uusimmat kansalaisaloitteet

KAA 2/2017 vp
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
KAA 1/2017 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
KAA 4/2016 vp
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi
KAA 3/2016 vp
Äitiyslaki
KAA 2/2016 vp
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta

 Lisää tietoa