Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansalaisaloite

kansalaisaloitep.jpg

Kansalaisaloite

Maaliskuussa 2012 alussa tuli voimaan perustuslain muutos, joka mahdollistaa kansalaisaloitteen jättämisen eduskunnalle. Vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Allekirjoitukset aloitteeseen on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa.

Uuden järjestelmän yleisenä tavoitteena on edistää ja tukea vapaata kansalaistoimintaa vahvistaen siten kansalaisyhteiskuntaa, jossa eri väestöryhmät osallistuvat ja vaikuttavat yhteiskunnan kehittämiseen.

Eduskunnan käsittelemät tai käsittelyssä olevat kansalaisaloitteet:

Perintö- ja lahjaverosta luopuminen
eduskuntatunnus: KAA 6/2018 vp

Maksuton toisen asteen koulutus kaikille
eduskuntatunnus: KAA 5/2018 vp

Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja
eduskuntatunnus: KAA 4/2018 vp

Kumotaan HE 124/2017 vp
eduskuntatunnus: KAA 3/2018 vp

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen
eduskuntatunnus: KAA 2/2018 vp

Kansanedustajien sopeutumiseläke poistettava
eduskuntatunnus: KAA 1/2018 vp

Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
eduskuntatunnus: KAA 4/2017 vp

Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
eduskuntatunnus: KAA 3/2017 vp

Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
eduskuntatunnus: KAA 2/2017 vp

Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
eduskuntatunnus: KAA 1/2017 vp

Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi
eduskuntatunnus: KAA 4/2016 vp

Kansalaisaloite äitiyslaiksi ja eräiksi siihin liittyviksi laeiksi
eduskuntatunnus KAA 3/2016 vp

Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
eduskuntatunnus: KAA 2/2016 vp

Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa
eduskuntatunnus: KAA 1/2016 vp

Nollasopimusten kieltäminen lailla
eduskuntatunnus: KAA 5/2015 vp 

Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittaminen
eduskuntatunnus: KAA 4/2015 vp

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta
eduskuntatunnus: KAA 3/2015 vp

Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä
eduskuntatunnus: KAA 2/2015 vp

Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta
eduskuntatunnus: KAA 1/2015 vp           

Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014)
eduskuntatunnus: M 5/2014 vp       

Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (KAA 2/2014)
eduskuntatunnus: M 2/2014     

Energiatodistuslain muuttaminen (KAA 1/2014)
eduskuntatunnus: M 1/2014 vp                

Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013) eduskuntatunnus: M 10/2013 vp              

Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013)
eduskuntatunnus: M 9/2013 vp                

Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta (KAA 1/2013)
eduskuntatunnus: M 1/2013 vp                 

Lakialoite tai ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista. Jos aloite tehdään lakiehdotuksen muotoon, sen tulee sisältää säädösteksti. Aloitteen tulee kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen ja siinä tulee aina olla mukana perustelut.

Kannatusilmoitukset kerättävä kuuden kuukauden kuluessa

Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset eli kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa. Ne kerätään paperilla tai sähköisesti tietoverkossa. Keräyksen päätyttyä vireillepanija toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle, joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja vahvistaa hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän.

​Kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa

Kun Väestörekisterikeskus on tarkistanut kannatusilmoitukset ja hyväksyttyjä kannatusilmoituksia on vähintään 50 000, aloitteen edustaja voi toimittaa aloitteen eduskunnan käsiteltäväksi. Jos aloitetta ei ole toimitettu eduskunnalle kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun Väestörekisterikeskus on antanut päätöksensä, se raukeaa.

Eduskunnalla on velvoite ottaa kansalaisaloite käsiteltäväksi, mutta aloitteen hyväksyminen samoin kuin mahdolliset muutokset aloitteeseen jäävät eduskunnan harkittaviksi. Jos aloite tulee eduskunnassa hylätyksi, samasta asiasta voidaan tehdä uusi aloite.

Kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa alkaa lähetekeskustelulla, joka käydään täysistunnossa.  Keskustelun lopuksi eduskunta päättää, mihin valiokuntaan asia lähetetään valmisteltavaksi. Valiokuntakäsittelyn yhteydessä kansalaisaloitteen tekijöiden edustajille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Valiokunta voi myös kuulla asianomaisen ministeriön edustajaa sekä muita asiantuntijoita.

Valiokunta voi jatkaa asian käsittelyä ja laatia siitä mietinnön täysistuntokäsittelyä varten. Valiokunta voi päätyä myös siihen, että kansalaisaloite ei saa valiokunnan tukea ja että sen enemmästä käsittelystä luovutaan. Tämä ei merkitse asian raukeamista tai päätöstä kansalaisaloitteen hylkäämisestä, vaan se jää odottamaan mahdollisia myöhempiä toimenpiteitä kuten hallituksen esitystä. Aloite voidaan ottaa myöhemmin uudestaan käsittelyyn valiokunnassa. Käsittelemättä jäänyt kansalaisaloite raukeaa vaalikauden päättyessä.

 Lisää tietoa