Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kansalaisaloite

Kansalaisaloite

Maaliskuussa 2012 alussa tuli voimaan perustuslain muutos, joka mahdollistaa kansalaisaloitteen jättämisen eduskunnalle. Vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Allekirjoitukset aloitteeseen on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa.

Kansalaisaloitteen valtiopäiväasiatunnus on KAA. Ennen valtiopäiviä 2015 eduskuntaan saapuneet kansalaisaloitteet saivat valtiopäiväasiatunnuksen M.

Kansalaisaloite on joko lakialoite tai ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista. Jos aloite tehdään lakiehdotuksen muotoon, sen tulee sisältää säädösteksti. Aloitteen tulee kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen ja siinä tulee aina olla mukana perustelut.

Kannatusilmoitukset kerättävä kuuden kuukauden kuluessa

Kansalaisaloitetta tukevat, vähintään 50 000 allekirjoitusta on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa. Ne kerätään paperilla tai sähköisesti tietoverkossa. Keräyksen päätyttyä vastuuhenkilö toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle (vuoden kuluessa), joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja vahvistaa hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän.

​Aloitteen luovuttaminen eduskunnalle

Kun Väestörekisterikeskus on tarkistanut kannatusilmoitukset ja hyväksyttyjä kannatusilmoituksia on vähintään 50 000, aloitteen vastuuhenkilö voi toimittaa aloitteen eduskunnan käsiteltäväksi. Jos aloitetta ei ole toimitettu eduskunnalle vuoden kuluessa siitä, kun Väestörekisterikeskus on antanut päätöksensä, se raukeaa.

Kansalaisaloite luovutetaan henkilökohtaisesti kansalaisaloitteen vastuuhenkilön toimesta keskuskansliaan. Tieto luovutuksesta medialle menee eduskuntatiedotuksen kautta.

Kansalaisaloitteen vastuuhenkilö voi olla aloitteen luovuttamisen ajankohdasta suoraan yhteydessä keskuskanslian päivystykseen, p. 09 432 2014.

Eduskunnalle luovutetaan kansalaisaloite, jonka tulee olla sisällöltään identtinen keräyksen kohteena olleen aloitteen kanssa (kts. malli) ja Väestörekisterikeskuksen päätös. Jos Väestörekisterikeskuksen päätös on jo toimitettu, niin tällöin luovutetaan ainoastaan aloite.

Eduskunnan käsittelyyn toimitettu kansalaisaloite käännetään eduskunnan toimesta suomen tai ruotsin kielelle.

Kansalaisaloitteen luovuttajat voivat järjestää tiedotustilaisuuden aloitteesta luovutustilaisuuden jälkeen. Tilan tarkoitusta varten voi varata eduskuntatiedotuksesta: tiedotus(at)eduskunta.fi.

Kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa

Eduskunnalla on velvoite ottaa kansalaisaloite käsiteltäväksi, mutta aloitteen hyväksyminen samoin kuin mahdolliset muutokset aloitteeseen jäävät eduskunnan harkittaviksi.

Kansalaisaloitteen käsittely alkaa lähetekeskustelulla

Kansalaisaloitteen käsittely eduskunnassa alkaa lähetekeskustelulla, joka käydään täysistunnossa. Lähetekeskustelu on useimmiten torstaisin. Aloitteen tekijöihin ollaan yhteydessä, kun lähetekeskustelun ajankohta varmistuu. Aloitteen vastuuhenkilöt voivat halutessaan seurata istuntoa täysistunnon lehtereiltä.

Lähetekeskustelun lopuksi eduskunta päättää, mihin valiokuntaan asia lähetetään valmisteltavaksi.

Valiokunta päättää käsittelystä itsenäisesti

Valiokunta tekee itsenäisesti päätöksen siitä, ryhtyykö se käsittelemään kansalaisaloitetta ja miten sekä millä aikataululla se aloitetta käsittelee. Asianomainen valiokunta informoi aloitteen vastuuhenkilöitä käsittelytavasta.  Mikäli valiokunta laatii mietinnön kansalaisaloitteesta, asia palaa valiokuntakäsittelyn päätyttyä täysistuntokäsittelyyn.

Valiokuntakäsittelyn yhteydessä kansalaisaloitteen tekijöiden vastuuhenkilöille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Valiokunta voi myös kuulla asianomaisen ministeriön edustajaa sekä muita asiantuntijoita.  

Valiokunta voi jatkaa asian käsittelyä ja laatia siitä mietinnön täysistuntokäsittelyä varten. Valiokunta voi päätyä myös siihen, että kansalaisaloite ei saa valiokunnan tukea ja että sen enemmästä käsittelystä luovutaan. Tämä ei merkitse asian raukeamista tai päätöstä kansalaisaloitteen hylkäämisestä, vaan se jää odottamaan mahdollisia myöhempiä toimenpiteitä kuten hallituksen esitystä. Aloite voidaan ottaa myöhemmin uudestaan käsittelyyn valiokunnassa. Käsittelemättä jäänyt kansalaisaloite raukeaa vaalikauden päättyessä. 

Täysistuntokäsittely ja eduskunnan päätös

Lakiehdotuksen sisältävä kansalaisaloite käsitellään täysistunnossa kahdessa käsittelyssä ja toimenpidealoitteen muotoinen aloite ainoassa käsittelyssä. Täysistunnon tekemistä päätöksistä laaditaan eduskunnan vastaus tai kirjelmä, joka lähetään myös aloitteen vastuuhenkilölle.

Lisätiedot: eduskunnan keskuskanslian päivystys, p. 09 432 2014

 Kansalaisaloitteet

KAA 12/2019 vp
Kesäaika pysyväksi ajaksi
KAA 11/2019 vp
Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi
KAA 9/2019 vp
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
KAA 10/2019 vp
Terapiatakuu mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi
KAA 8/2019 vp
Verkkokalastus kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella
KAA 7/2019 vp
Kaivoslaki Nyt – Lakialoite kaivoslain muuttamiseksi
KAA 6/2019 vp
Dieselautojen käyttövoimaveron poisto
KAA 5/2019 vp
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
KAA 4/2019 vp
Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa
KAA 3/2019 vp
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä
KAA 2/2019 vp
Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018
KAA 1/2019 vp
Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen
KAA 6/2018 vp
Perintö- ja lahjaverosta luopuminen
KAA 5/2018 vp
Maksuton toisen asteen koulutus kaikille
KAA 4/2018 vp
Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.
KAA 3/2018 vp
Kumotaan HE 124/2017 vp
KAA 2/2018 vp
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen
KAA 1/2018 vp
Kansanedustajien sopeutumiseläke poistettava
KAA 4/2017 vp
Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen
KAA 3/2017 vp
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
KAA 2/2017 vp
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
KAA 1/2017 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
KAA 4/2016 vp
Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi
KAA 3/2016 vp
Äitiyslaki
KAA 2/2016 vp
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
KAA 1/2016 vp
Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämiseksi Suomen jäsenyydestä euroalueessa
KAA 5/2015 vp
Nollasopimusten kieltäminen lailla
KAA 4/2015 vp
Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittaminen
KAA 3/2015 vp
Kansalaisaloite lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta
KAA 2/2015 vp
Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä
KAA 1/2015 vp
Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta