Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokunnat

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 16 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

Pysyvät valiokunnat asetetaan viipymättä eduskunnan kokoonnuttua vaalikauden ensimmäisille valtiopäiville. Valiokunnat on käytännössä asetettu vaalikauden ensimmäisten valtiopäivien ensimmäisissä täysistunnoissa.

Tiedusteluvalvontavaliokunta asetetaan kuitenkin vasta sen jälkeen, kun valtioneuvosto on eduskuntavaalien jälkeen tullut nimitetyksi, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päätä. Valiokunnat on yleensä asetettu yksimielisesti ns. sopuvaalilla.

Pysyvät valiokunnat asetetaan koko vaalikaudeksi. Valiokunta voidaan kuitenkin asettaa puhemiesneuvoston ehdotuksesta uudelleen valtioneuvoston tultua eduskuntavaalien jälkeen nimitetyksi (TJ 17 §) Kaikki valiokunnat onkin asetettu uudelleen vuosien 2007, 2011 ja 2015 valtiopäivillä valtioneuvoston muodostamisen jälkeen.

Valiokunnan ensimmäisen kokouksen eli ns. järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle valiokunnan iältään vanhin jäsen (ikäpuheenjohtaja). Hän johtaa kokouksessa puhetta, kunnes valiokunnan puheenjohtaja on valittu.

Yksityiskohtaisemmin tietoa valiokunnan järjestäytymisestä vaalikauden alussa löytyy valiokuntaoppaasta.


 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

 Uusimmat mietinnöt

TrVM 3/2019 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018
MmVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
PeVM 2/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
VaVM 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
TrVM 2/2019 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018

 Uusimmat lausunnot

LiVL 4/2019 vp
Ilmastovuosikertomus 2019
TaVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n LULUCF-asetuksen nojalla annettava rekisteriasetus sekä Suomen erillisjousto
LaVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle Eurojustin ja Serbian välisestä yhteistyösopimuksesta
TaVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)
MmVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n LULUCF-asetuksen nojalla annettava rekisteriasetus sekä Suomen erillisjousto