Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokunnat

Valiokunnat

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 16 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Pääsääntöisesti jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

Pysyvät valiokunnat asetetaan viipymättä eduskunnan kokoonnuttua vaalikauden ensimmäisille valtiopäiville. Valiokunnat on käytännössä asetettu vaalikauden ensimmäisten valtiopäivien ensimmäisissä täysistunnoissa.

Tiedusteluvalvontavaliokunta asetetaan kuitenkin vasta sen jälkeen, kun valtioneuvosto on eduskuntavaalien jälkeen tullut nimitetyksi, jollei eduskunta puhemiesneuvoston ehdotuksesta toisin päätä. Valiokunnat on yleensä asetettu yksimielisesti ns. sopuvaalilla.

Pysyvät valiokunnat asetetaan koko vaalikaudeksi. Valiokunta voidaan kuitenkin asettaa puhemiesneuvoston ehdotuksesta uudelleen valtioneuvoston tultua eduskuntavaalien jälkeen nimitetyksi (TJ 17 §) Kaikki valiokunnat onkin asetettu uudelleen vuosien 2007, 2011 ja 2015 valtiopäivillä valtioneuvoston muodostamisen jälkeen.

Valiokunnan ensimmäisen kokouksen eli ns. järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle valiokunnan iältään vanhin jäsen (ikäpuheenjohtaja). Hän johtaa kokouksessa puhetta, kunnes valiokunnan puheenjohtaja on valittu.

Yksityiskohtaisemmin tietoa valiokunnan järjestäytymisestä vaalikauden alussa löytyy valiokuntaoppaasta.


 Uusimmat valiokuntien tiedotteet

 

 

 Uusimmat mietinnöt

VaVM 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi
HaVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
SiVM 2/2019 vp
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2018
SiVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
TyVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

MmVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/1185 muuttamiseksi (markkinoiden avoimuus)
MmVL 2/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
PeVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen
HaVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta (EU:n hätämatkustusasiakirjadirektiivi)
LaVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Neuvottelumandaattiehdotukset Budapestin sopimuksen toista lisäpöytäkirjaa ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaa sopimusta varten