IMG_7884kr_Hallinto.jpg

Hallintovaliokunta

Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

 Uusimmat mietinnöt

HaVM 13/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
HaVM 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta
HaVM 12/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun 1 §:n ja poliisilain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

HaVL 22/2017 vp
Sisäisen turvallisuuden strategia
HaVL 21/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asetus uudelleensijoittamisesta)
HaVL 20/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
HaVE
79
2017 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 22.9.2017 klo 11.15
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-138893
ISON-BRITANNIAN EROPROSESSI EU:STA -TILANNEKATSAUS
Päätetään, ettei asian EJ 25/2017 vp - E 125/2016 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
6
Valtioneuvoston selvitys Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle uudeksi viisumisäännöstöksi sekä kiertomatkaviisumin luomisesta ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä asetuksen (EY) N:o 562/2006 ja (EY) N:o 767/2008 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Päätetään, ettei asian EJ 22/2017 vp - E 73/2014 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän normaalin toiminnan palauttamiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-126066
EU/OSA; Neuvoston täytäntöönpanopäätös suosituksen antamisesta Schengen-alueen yleisen toiminnan vaarantavissa poikkeuksellisissa olosuhteissa väliaikaisesti suoritettavan sisärajavalvonnan jatkamisesta
Merkitään tiedoksi. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Oikeus- ja sisäasioiden alan EU-tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-114181
EU; OSA; Oikeus- ja sisäasioiden alan EU-tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen
Päätetään, ettei asian E 16/2017 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
9
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto palauttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-114319
OSA; Komission tiedonanto tehokkaammasta palauttamispolitiikasta
Päätetään, ettei asian E 18/2017 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
10
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-126081
Komission tiedonanto: lasten suojelu muuttoliikkeen yhteydessä
Päätetään, ettei asian E 37/2017 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (keskitetty ECRIS-TCN-järjestelmä)
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojenvaihto ja ECRIS)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esitellään lausuntoluonnos. 
Käydään yleiskeskustelu. 
Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (määritelmäasetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-138137
Komission ehdotus määritelmäasetukseksi
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vastaanottodirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-135470
OSA; EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu teksti)
Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 
Käydään valmistava keskustelu. 
14
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-140219
HE 15/2017 vp HaV 22.09.2017 Kuntien takauskeskus Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 
Kuntien takauskeskus
liite
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-140508
HE 72/2017 vp HaV 22.09.2017 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-140509
HE 72/2017 vp HaV 22.09.2017 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
Suomen Lukiolaisten Liitto
liite
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
liite
16
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavasta eurooppalaisesta virastosta ja siihen liittyvistä lainsäädäntötoimista (eu-LISA)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-140389
U 47/2017 vp HaV 22.09.2017 erityisasiantuntija Heidi Sulander, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa on kuultavana: 
klo 11.30
erityisasiantuntija
Heidi
Sulander
sisäministeriö
liite
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-140220
HE 80/2017 vp HaV 22.09.2017 neuvotteleva virkamies Harri Sivula, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-140277
HE 80/2017 vp HaV 22.09.2017 hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-140221
HE 80/2017 vp HaV 22.09.2017 hallitussihteeri Anne Vänskä, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-140282
HE 80/2017 vp HaV 22.09.2017 hallitusneuvos Olli Sorainen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-140511
HE 80/2017 vp HaV 22.09.2017 hallitusneuvos Liisa Heinonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-140228
HE 80/2017 vp HaV 22.09.2017 lainsäädäntösihteeri Karoliina Hyttinen, ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
klo 11.40
neuvotteleva virkamies
Harri
Sivula
sisäministeriö
liite
ylitarkastaja
Maija
Rekola
sisäministeriö
hallitusneuvos
Marja-Terttu
Mäkiranta
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitussihteeri
Anne
Vänskä
sosiaali- ja terveysministeriö
liite
hallitusneuvos
Olli
Sorainen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
hallitusneuvos
Liisa
Heinonen
työ- ja elinkeinoministeriö
liite
lainsäädäntösihteeri
Karoliina
Hyttinen
ulkoasiainministeriö
liite
18
Muut asiat
Ministeri Vehviläisen vierailukutsu torstaina 16.11.2017 klo 17.30 Smolnassa, aiheena ajankohtaiset asiat ja mm. maakuntauudistuksen tilannekatsaus. 
Viikkosuunnitelma 
19
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 26.9.2017 klo 12.15. 

 Viikkosuunnitelma

Hallintovaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 38/2017

 Kokoussuunnitelma

Hallintovaliokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 36—50/2017

 Uusimmat pöytäkirjat

HaVP 78/2017 vp
Tiistai 19.9.2017 klo 12.15—13.55
HaVP 77/2017 vp
Perjantai 15.9.2017 klo 11.15—12.50
HaVP 76/2017 vp
Torstai 14.9.2017 klo 12.15—14.00
HaVP 75/2017 vp
Tiistai 12.9.2017 klo 12.15—13.15
HaVP 74/2017 vp
Perjantai 8.9.2017 klo 11.15—13.00

 Puheenjohtaja

 

 

Juho Eerolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1093.aspxJuho EerolaPerussuomalaisten eduskuntaryhmä

 Varapuheenjohtaja

 

 

Timo V. Korhonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/959.aspxTimo V. KorhonenKeskustan eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Anders Adlercreutzhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1306.aspxAnders AdlercreutzRuotsalainen eduskuntaryhmä
Mika Karihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1133.aspxMika KariSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Elsi Katainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/939.aspxElsi KatainenKeskustan eduskuntaryhmä
Kari Kulmalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1339.aspxKari KulmalaSininen eduskuntaryhmä
Antti Kurvinenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1341.aspxAntti KurvinenKeskustan eduskuntaryhmä
Mikko Kärnähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1348.aspxMikko KärnäKeskustan eduskuntaryhmä
Sirpa Paaterohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/887.aspxSirpa PaateroSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Olli-Poika Parviainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1304.aspxOlli-Poika ParviainenVihreä eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Veera Ruohohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1309.aspxVeera RuohoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1282.aspxWille RydmanKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Joona Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1311.aspxJoona RäsänenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Vesa-Matti Saarakkalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1041.aspxVesa-Matti SaarakkalaSininen eduskuntaryhmä
Matti Semihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1315.aspxMatti SemiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Mari-Leena Talvitiehttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1323.aspxMari-Leena TalvitieKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Tuula Haatainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/538.aspxTuula HaatainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Lasse Hautalahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/805.aspxLasse HautalaKeskustan eduskuntaryhmä
Reijo Hongistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1119.aspxReijo HongistoSininen eduskuntaryhmä
Laura Huhtasaarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1333.aspxLaura HuhtasaariPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ilkka Kantolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/954.aspxIlkka KantolaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Outi Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/940.aspxOuti MäkeläKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Antti Rantakangashttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/592.aspxAntti RantakangasKeskustan eduskuntaryhmä
Kari Tolvanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1118.aspxKari TolvanenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

​Ossi Lantto, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, istuntoasiainneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2148, +358 407382089

Päivi Parviainen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2054

Riikka Kuronen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2237

Janne Kataja, valiokunta-avustaja (kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 4909

 Yhteystiedot

​Hallintovaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2054, f. 09 432 2070
hav(at)eduskunta.fi