Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta

IMG_8148rk_SuV.jpg

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Suuressa valiokunnassa maatalous-, energia- ja ympäristöasioitahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-leppa-maatalous-energia-ymparisto.aspxSuuressa valiokunnassa maatalous-, energia- ja ympäristöasioita2018-12-14T12:45:00Z
Suuri valiokunta: EU:n rahoituskehykset tuottamaan tehokkaammin eurooppalaista lisäarvoahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta_EUn_rahoituskehykset-tuottamaan-tehokkaammin-eurooppalaista-lisaarvoa.aspxSuuri valiokunta: EU:n rahoituskehykset tuottamaan tehokkaammin eurooppalaista lisäarvoa2018-12-05T11:50:00Z
Suuressa valiokunnassa EU:n maakaasumarkkinat, parlamenttien asema EU-päätöksenteossa sekä kuultavina pääministeri Sipilä ja muita ministereitähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri_valiokunta_30112018.aspxSuuressa valiokunnassa EU:n maakaasumarkkinat, parlamenttien asema EU-päätöksenteossa sekä kuultavina pääministeri Sipilä ja muita ministereitä2018-11-30T13:55:00Z

 Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 12/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
SuVL 10/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta
SuVL 11/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen aseman vahvistamisesta EU:n päätöksenteossa; sääntelyn toimivuus

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
60
2018 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 14.12.2018 klo 13.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet lausunnot
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 36/2018 vp - U 6/2017 vp 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 35/2018 vp - U 7/2017 vp 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. UJ 34/2018 vp - U 9/2017 vp 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (keskitetty ECRIS-TCN-järjestelmä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 38/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Merkitään saapuneeksi lakivaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. UJ 29/2018 vp - U 46/2017 vp 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Merkitään saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan kannanotto: Valiokunta toteaa, että valtioneuvoston kirjelmän kolmen lainsäädäntöehdotuksen käsittelyt ovat edenneetEU:ssa eri nopeudella. Tiedonantovelvoite-ehdotus (KOM(2018) 354 lopullinen) ja viitearvo-ehdotus (KOM(2018)355 lopullinen) ovat edennet nopeasti ja Itävalta neuvoston puheenjohtajavaltiona pyrkii muodostamaan näistäkahdesta lainsäädäntöehdotuksesta neuvoston yleisnäkemyksen 19.12.2018.Siinä missä kolmas ehdotus, taksonomia-ehdotus (KOM(2018) 353 lopullinen), on poikkisektoriaalinen, tiedonanto- velvoite-ehdotus ja viitearvo-ehdotus ovat pitkälti rahoitusmarkkinalainsäädäntöä koskevia. Taksonomia-ehdotuksella on tarkoitus määritellä, millaisten taloudellisten toimintojen rahoittamiseen käytettäviä rahoitusvälineitä voidaan tarjota ympäristön kannalta kestävinä. Taksonomia-ehdotus ei ole edennyt yhtä nopeasti EU:ssa verrattuna edellä mainittuihin kahteen muuhun valtioneuvoston kirjelmän ehdotukseen. Valtiovarainministeriössä on parhaillaan valmisteilla U-jatkokirjelmä taksonomia-ehdotuksen osalta. Taksonomia-ehdotuksesta on tullut syksyn aikana uutta tietoa ja sen osalta on tarve tarkentaa valtioneuvoston kirjelmän kantaa joidenkin toimialasektoreiden kuten metsäsektorin osalta. Yhtyen valtioneuvoston kantaan tiedonantovelvoite- ja viitearvoehdotusten osalta maa- ja metsätalousvaliokuntakiirehtii taksonomia-ehdotusta koskevan valtioneuvoston jatkokirjelmän toimittamista eduskuntaan. 
8
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 'Erasmus' unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman perustamisesta ja asetuksen nro 1288/2013 kumoamisesta, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta.
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 16/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2017 vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2017 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-200886
Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2017 vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2017 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus
Tarkastusvaliokunnan lausunto TrVL 13/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Eurojustin ja Georgian välisestä yhteistyösopimuksesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Lakivaliokunnan lausunto LaVL 30/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2019 työohjelma
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan kannanotto: Valtioneuvoston kirjelmän perusmuistioon viitaten valiokunta toteaa, että komissio on periaatteessa jo lopettanut uusien lainsäädäntöehdotusten antamisen toukokuussa 2018. Yhtyen asiassa valtioneuvoston kantaan valiokunta katsoo, että loppuvuodesta 2018 ja alkuvuodesta 2019 on tärkeää keskittyä jo annettujen ehdotusten tehokkaaseen käsittelyyn ja hyväksytyn lainsäädännön asianmukaiseen täytäntöönpanoon. Keskeneräisten asioiden osalta valiokunta viittaa mm. lausuntoihinsa MmVL 20/2018 vp – U 73/2018 vp (maatalouspolitiikan uudistaminen), MmVL 21/2018 vp – U 45/2018 vp (mm. rahoituskehysasetus) ja MmVL 12/2018 vp – U 29/2018 vp (UTP-direktiivi) sekä erityisesti metsätalouden osalta U 56/2018 vp (kestävä rahoitus), josta eduskuntaan on vielä tulossa valtioneuvoston lisäkirjelmä.. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Liiteasiakirja EDK-2018-AK-221473
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017
Tarkastusvaliokunnan lausunto TrVL 12/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) artiklan XXI mukaisten ns. EU25-konsolidointisopimusten voimaansaattaminen unionisopimuksina
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta toteaa eduskunnan hyväksyneen konsolidointisopimukset 10.3.2009. Sopimusten voimaansaattamisasetus jäi kuitenkin antamatta ratifiointiprosessin jäädessä EU:ssa aikanaan kesken. Valtioneuvoston selvityksen E 101/2018 vp mukaan sopimuksen sisältö on edelleen sama, mutta se esitetään tehtäväksi unionisopimuksena perustuen Lissabonin sopimuksen muutoksiin kauppasopimusten toimivaltajaossa. Ulkoasiainvaliokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan.. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
14
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
15
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
16
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 24/2018 vp - E 29/2018 vp 
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 24/2018 vp - E 29/2018 vp 
Merkitään saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 24/2018 vp - E 29/2018 vp 
17
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja Euroopan investointipankille: Tehokkaampi rahoitusrakenne EU:n ulkopuolisia investointeja varten
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
18
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian päivityksestä
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
19
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen pitkän aikavälin visio vauraasta, modernista, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Selvitysasiat
20
Euroopan unionin neuvoston kokous 19.11.2018 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2018-AK-226329
Maatalous- ja kalastusneuvosto 19.11.2018
Maa- ja metsätalousministeriön raportti 21.11.2018
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Jari
Leppä
yksikön päällikkö, kalatalousneuvos Risto Lampinenyksikön päällikkö, maatalousneuvos Kari Valonenmaa- ja metsätalousministeriö 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
21
Euroopan unionin neuvoston kokous 17.-18.12.2018 (Maatalous- ja kalastusneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Jari
Leppä
yksikön päällikkö, kalatalousneuvos Risto Lampinenyksikön päällikkö, maatalousneuvos Kari Valonenmaa- ja metsätalousministeriö 
Merkitään selvitys saaduksi. 
22
Euroopan unionin neuvoston kokous 11.6.2018 (Energianeuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti
Työ- ja elinkeinoministeriön raportti 15.6.2018
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ylijohtaja
Riku
Huttunen
työ- ja elinkeinoministeriö
Estyneenä poissa on: 
ministeri
Kimmo
Tiilikainen
avustajinaan:asiantuntija Katja Tuokkoylitarkastaja Tatu Pahkalatyö- ja elinkeinoministeriö 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
23
Epävirallinen energianeuvosto 17.-18.9.2018
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti
Työ- ja elinkeinoministeriön raportti 21.9.2018
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ylijohtaja
Riku
Huttunen
työ- ja elinkeinoministeriö
Estyneenä poissa on: 
ministeri
Kimmo
Tiilikainen
avustajinaan:asiantuntija Katja Tuokkoylitarkastaja Tatu Pahkalatyö- ja elinkeinoministeriö 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
24
Euroopan unionin neuvoston kokous 19.12.2018 (Energianeuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ylijohtaja
Riku
Huttunen
työ- ja elinkeinoministeriö
Estyneenä poissa on: 
ministeri
Kimmo
Tiilikainen
avustajinaan:asiantuntija Katja Tuokkoylitarkastaja Tatu Pahkalatyö- ja elinkeinoministeriö 
Merkitään selvitys saaduksi. 
25
Euroopan unionin neuvoston kokous 9.10.2018 (Ympäristöneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2018-AK-217867
Ympäristöneuvosto 9.10.2018
Suomen Pysyvän Edustuston raportti 22.10.2018
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
kansliapäällikkö
Hannele
Pokka
ympäristöministeriö
Estyneenä poissa on: 
ministeri
Kimmo
Tiilikainen
avustajinaan:ympäristöneuvos Magnus Cederlöfylitarkastaja Elina Vaaraneuvotteleva virkamies Pekka Harju-Auttiympäristöministeriö 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
26
Euroopan unionin neuvoston kokous 20.12.2018 (Ympäristöneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
kansliapäällikkö
Hannele
Pokka
ympäristöministeriö
Estyneenä poissa on: 
ministeri
Kimmo
Tiilikainen
avustajinaan:ympäristöneuvos Magnus Cederlöfylitarkastaja Elina Vaaraneuvotteleva virkamies Pekka Harju-Auttiympäristöministeriö 
Merkitään selvitys saaduksi. 
27
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2018-AK-231805
Toissijaisuusasioiden_lista_2018_14122018.pdf
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. 
28
Muut asiat
Matkoja: 
-COSAC pj-kokous Bukarest su 20.-ma 21.1.2019 (pj. Satonen + virkamiehistö) 
-SuV:n delegaation matka Berliiniin su 27.-su 29.1.2019 (pj. Arto Satonen /kok, vpj. Tytti Tuppurainen /sd, ed. Sirkka-Liisa Anttila /kesk, ed. Pia Kauma /kok, ed. Anne Louhelainen /sin, ed. Jani Mäkelä /ps) 
-European Parliamentary Week (sis. Art. 13 -konferenssi) Bryssel ma 18.-ti 19.2.2019 
29
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 19.12.2018 klo 9.00. 
Viimeksi julkaistu 2018-12-14 13:10:47

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 50/2018

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 50-51/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 60/2018 vp
Perjantai 14.12.2018 klo 13.30—14.20
SuVP 59/2018 vp
Keskiviikko 12.12.2018 klo 13.00—13.45
SuVP 58/2018 vp
Keskiviikko 5.12.2018 klo 13.00—13.42
SuVP 57/2018 vp
Perjantai 30.11.2018 klo 13.30—15.52
SuVP 56/2018 vp
Keskiviikko 28.11.2018 klo 13.00—13.27

 Puheenjohtaja

 

 

Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/784.aspxArto SatonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 1. varapuheenjohtaja

 

 

Simon Elohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1317.aspxSimon EloSininen eduskuntaryhmä

 2. varapuheenjohtaja

 

 

Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1126.aspxTytti TuppurainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Touko Aaltohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1346.aspxTouko AaltoVihreä eduskuntaryhmä
Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/392.aspxOlavi Ala-NissiläKeskustan eduskuntaryhmä
Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaKeskustan eduskuntaryhmä
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä
Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1326.aspxTimo HarakkaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eero Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/768.aspxEero HeinäluomaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pia Kaumahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1135.aspxPia KaumaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1138.aspxKimmo KiveläSininen eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspxAnne LouhelainenSininen eduskuntaryhmä
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspxMika NiikkoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Ville Niinistöhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/956.aspxVille NiinistöVihreä eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1106.aspxMikko SavolaKeskustan eduskuntaryhmä
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1321.aspxMartti TaljaKeskustan eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Tiina Elovaarahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1320.aspxTiina ElovaaraSininen eduskuntaryhmä
Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/931.aspxMaarit Feldt-RantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/118.aspxPekka HaavistoVihreä eduskuntaryhmä
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenSininen eduskuntaryhmä
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/541.aspxJuha RehulaKeskustan eduskuntaryhmä
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1327.aspxVille TavioPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1116.aspxMaria TolppanenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Raija Vahasalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/605.aspxRaija VahasaloKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Virkamiehet
Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2043

Tuija Mäkipää, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2068

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, Eduksi-järjestelmän
pääkäyttäjä, EU-puheenjohtajakauden projektipäällikkö
p. 09 432 2063

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, asiantuntija, eduskunnan Brysselin-toimisto
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Sami Pekola, tiedottaja
p. 09 432 2484, 050 475 9900

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2068, f. 09 432 2069
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi