Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta

IMG_8148rk_SuV.jpg

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta käsitteli Kreikan sopeutusohjelman päättämistähttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-kreikka-sopeutus-lopetus.aspxSuuri valiokunta käsitteli Kreikan sopeutusohjelman päättämistä2018-06-20T10:35:00Z
Parlamenttien EU-valiokuntien COSAC koolla Sofiassahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/cosac-sofia.aspxParlamenttien EU-valiokuntien COSAC koolla Sofiassa2018-06-19T12:35:00Z
Suuri valiokunta keskusteli yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisestahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/suuri-valiokunta-yhteinen-maatalouspolitiikka.aspxSuuri valiokunta keskusteli yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta2018-06-15T12:45:00Z

 Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 5/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)
SuVL 6/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiaunionin hallintomallista
SuVL 7/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
30
2018 vp
Suuri valiokunta
Tiistai 26.6.2018 klo 12.30
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet U-asiat
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty lakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty hallintovaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten lakivaliokuntaan. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2019 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2019 (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Saapuneet E-asiat
6
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Kolmas toimenpidepaketti Euroopan unionin liikennejärjestelmien uudenaikaistamiseksi.
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 862/2007 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten hallintovaliokuntaan. 
Saapuneet jatkokirjelmät
8
Valtioneuvoston selvitys oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen vahvistamisesta EU:ssa
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä EJ 18/2018 vp - E 66/2013 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan ja lakivaliokuntaan jatkokirjelmä EJ 18/2018 vp - E 66/2013 vp. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiotilanne Puolassa; komission ehdotus neuvoston päätökseksi - komission esittely
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Jatkokirjelmä EJ 19/2018 vp - E 7/2018 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten perustuslakivaliokuntaan, ulkoasiainvaliokuntaan ja lakivaliokuntaan jatkokirjelmä EJ 19/2018 vp - E 7/2018 vp. 
Saapuneet lausunnot
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien digitaalista kiinteää toimipaikkaa
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 36/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
11
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamiseksi sekä direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (järjestämättömien vastuiden kattaminen ja jälkimarkkinat)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Lakivaliokunnan lausunto LaVL 11/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
12
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa (UTP-direktiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 12/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
13
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Talousvaliokunnan lausunto TaVL 37/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
14
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilökorttien ja oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämiseksi
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 17/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
15
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen muuttamisesta sekä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi arvonlisäverodirektiivin ja valmisteverodirektiivin muuttamisesta Italian kunnan Campione d'Italian sekä Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttämiseksi unionin tullialueeseen ja valmisteverodirektiivin alueelliseen soveltamisalaan (unionin tullikoodeksin muutokset)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
16
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tasapainoinen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanojärjestelmä nykypäivän yhteiskunnallisiin haasteisiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 8/2018 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
17
Valtioneuvoston selvitys: EU; Tutkimus ja innovaatiot; Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisen suurteholaskennan yhteisyrityksen (EuroHPC-yhteisyrityksen) perustamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi sivistysvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy selvityksessä esitettyyn ehdotukseen Suomen kannaksi ja pitää ehdotusta eurooppalaisen suurteholaskennan yhteisyrityksen perustamisesta tärkeänä panostuksena eurooppalaisen suurteholaskennan ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseksi.. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
18
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valtiovarainvaliokunnalla ei ole tässä yhteydessä huomauttamista valtioneuvoston kantaan.. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
19
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto - Matkalla automatisoituun liikkuvuuteen: EU:n strategia tulevaisuuden liikkuvuudelle
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
20
EU-maiden päämiesten epävirallinen työtapaaminen 24.6.2018
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
pääministeri
Juha
Sipilä
avustajinaan:EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonenerityisavustaja Riikka Pakarinenvaltioneuvoston kanslia 
Merkitään selvitys saaduksi. 
21
Eurooppa-neuvosto 28.-29.6.2018
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
pääministeri
Juha
Sipilä
avustajinaan:EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonenerityisavustaja Riikka Pakarinenvaltioneuvoston kanslia 
Merkitään selvitys saaduksi. 
22
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2018-AK-198927
Toissijaisuusasioiden_lista_2018_06262018.pdf
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. 
23
Muut asiat
SuV:n kesäkahvit torstaina 5.7. klo 9.45, SuV:n kokoushuoneen edusta 
Matkat:  
-COSAC -pj-kokous Wien su 8.- ma 9.7. (pj + virkamies)  
-Art. 13 -konferenssi Wien ma 17.- ti 18.9. (2 ed. SuV:sta, 2 TaV:sta ja 2 VaV:sta) 
24
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 27.6.2018 klo 11.00 
Viimeksi julkaistu 2018-06-25 12:48:27

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 26/2018

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 26—31/2018

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 29/2018 vp
Keskiviikko 20.6.2018 klo 12.00—12.56
SuVP 28/2018 vp
Perjantai 15.6.2018 klo 13.30—14.59
SuVP 27/2018 vp
Keskiviikko 6.6.2018 klo 13.00—13.47
SuVP 26/2018 vp
Perjantai 1.6.2018 klo 13.30—15.19
SuVtJP 8/2018 vp
Keskiviikko 30.5.2018 klo 12.45—12.58

 Puheenjohtaja

 

 

Arto Satonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/784.aspxArto SatonenKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 1. varapuheenjohtaja

 

 

Maria Lohelahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1148.aspxMaria LohelaSininen eduskuntaryhmä

 2. varapuheenjohtaja

 

 

Tytti Tuppurainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1126.aspxTytti TuppurainenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä

 Jäsenet

 

 

Touko Aaltohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1346.aspxTouko AaltoVihreä eduskuntaryhmä
Olavi Ala-Nissilähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/392.aspxOlavi Ala-NissiläKeskustan eduskuntaryhmä
Sirkka-Liisa Anttilahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/127.aspxSirkka-Liisa AnttilaKeskustan eduskuntaryhmä
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/917.aspxPaavo ArhinmäkiVasemmistoliiton eduskuntaryhmä
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/351.aspxEva BiaudetRuotsalainen eduskuntaryhmä
Sari Essayahhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/778.aspxSari EssayahKristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/116.aspxJukka GustafssonSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pertti Hakanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1322.aspxPertti HakanenKeskustan eduskuntaryhmä
Hanna Halmeenpäähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1324.aspxHanna HalmeenpääVihreä eduskuntaryhmä
Timo Harakkahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1326.aspxTimo HarakkaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Eero Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/768.aspxEero HeinäluomaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pia Kaumahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1135.aspxPia KaumaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kimmo Kivelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1138.aspxKimmo KiveläSininen eduskuntaryhmä
Susanna Koskihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1337.aspxSusanna KoskiKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Katri Kulmunihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1340.aspxKatri KulmuniKeskustan eduskuntaryhmä
Anne Louhelainenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1150.aspxAnne LouhelainenSininen eduskuntaryhmä
Jani Mäkelähttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1301.aspxJani MäkeläPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Mika Niikkohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1092.aspxMika NiikkoPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Sari Raassinahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1307.aspxSari RaassinaKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1106.aspxMikko SavolaKeskustan eduskuntaryhmä
Martti Taljahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1321.aspxMartti TaljaKeskustan eduskuntaryhmä
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1131.aspxSinuhe WallinheimoKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Varajäsenet

 

 

Simon Elohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1317.aspxSimon EloSininen eduskuntaryhmä
Maarit Feldt-Rantahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/931.aspxMaarit Feldt-RantaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Pekka Haavistohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/118.aspxPekka HaavistoVihreä eduskuntaryhmä
Ari Jalonenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1124.aspxAri JalonenSininen eduskuntaryhmä
Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspxAnne KalmariKeskustan eduskuntaryhmä
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1142.aspxJukka KopraKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Riitta Myllerhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/203.aspxRiitta MyllerSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Arto Pirttilahtihttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1101.aspxArto PirttilahtiKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1305.aspxJuha PylväsKeskustan eduskuntaryhmä
Juha Rehulahttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/541.aspxJuha RehulaKeskustan eduskuntaryhmä
Ville Taviohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1327.aspxVille TavioPerussuomalaisten eduskuntaryhmä
Maria Tolppanenhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/1116.aspxMaria TolppanenSosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
Raija Vahasalohttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/605.aspxRaija VahasaloKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/301.aspxBen ZyskowiczKansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä

 Virkamiehet

Virkamiehet
Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2043

Tuija Mäkipää, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2068

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, Eduksi-järjestelmän
pääkäyttäjä, EU-puheenjohtajakauden projektipäällikkö
p. 09 432 2063

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Satu Tuomikorpi, asiantuntija
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2068, f. 09 432 2069
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi