Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 14/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen pitkän aikavälin visio vauraasta, modernista, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta
SuVL 13/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)
SuVL 12/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
10
2019 vp
Suuri valiokunta
Perjantai 5.7.2019 klo 12.00, VaV:n kh, päätalo 4. krs
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
Saapuneet E-asiat (3-4 §:t)
3
Valtioneuvoston selvitys: EU-Kanada-huippukokous 17.-18.7.2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-256729
EU-Kanada-huippukokous 17.-18.7.2019
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Asia on lähetetty myös ulkoasiainvaliokuntaan. 
4
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2018 ja EU:n perusoikeusviraston perusoikeusraportti 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-257005
Komission kertomus perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2018 ja EU:n perusoikeusviraston perusoikeusraportti 2019
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi perustuslakivaliokuntaan. 
Saapuneet lausunnot ja kannanotot (5 - 10 §:t)
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätöksiksi sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EU-Kanada matkustajarekisteritietojen käyttöä koskeva sopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. U 67/2013 vp - UJ 2/2019 vp 
6
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (arvonlisävero- ja valmisteverodirektiivin muuttaminen unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2020 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2020 (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/1185 muuttamiseksi (markkinoiden avoimuus)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 1/2019 vp on saapunut valiokuntaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 3/2019 varainhoitovuodelle 2019; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255590
Lisätalousarvioesitys 3/2019 varainhoitovuodelle 2019; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 2/2019 ja 4/2019 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255900
Lisätalousarvioesitykset 2/2019 ja 4/2019 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2019
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 
Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset (11 - 12 §:t)
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Seuraavat toimet Euroopan kestävän kehityksen varmistamiseksi – Euroopan toimet kestävyyden hyväksi ('Next steps for a sustainable European future. European action for sustainability')
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi tulevaisuusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
12
Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. jatkokirjelmien EJ 4/2019 vp ja EJ 5/2019 vp - E 80/2017 vp 
Selvitysasiat
13
Euroryhmä ja ECOFIN 13.-14.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-256310
ECOFIN-neuvosto 14.6. - Yhteenvetoraportti
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Mika
Lintilä
avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeristön päällikkö Marketta Henrikssonhallitusneuvos Merja Sandellbudjettineuvos Panu Kukkonenfinanssineuvos Susanna Ikonenministerin erityisavustaja Niina Nurkkalavaltiovarainministeriö 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
14
Euroryhmä, ECOFIN 8.-9.7.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Mika
Lintilä
avustajinaan:alivaltiosihteeri Tuomas SaarenheimoEU-sihteeristön päällikkö Marketta Henrikssonhallitusneuvos Merja Sandellbudjettineuvos Panu Kukkonenfinanssineuvos Susanna Ikonenministerin erityisavustaja Niina Nurkkalavaltiovarainministeriö 
Todetaan, että suuri valiokunta on ottanut asiaan kantaa lausunnossaan SuVL 12 /2018 vp (rahoituskehysneuvottelut). 
Merkitään selvitys saaduksi. 
15
Euroopan unionin neuvoston kokous 8.7.2019 (Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
Estyneenä poissa on: 
ministeri
Timo
Harakka
avustajinaan:hallitusneuvos Liisa Heinonentyö- ja elinkeinoministeriöylijohtaja Veli-Mikko Niemisosiaali- ja terveysministeriö 
Merkitään selvitys saaduksi. 
16
Euroopan unionin neuvoston kokous 26.6.2019 (Ympäristöneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Krista
Mikkonen
avustajanaan:kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobutympäristöministeriö 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
17
Epävirallinen ympäristöministerikokous 11.-12.7.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
ministeri
Krista
Mikkonen
avustajanaan:kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobutympäristöministeriö 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Kirjallinen menettely (18 §)
18
epävirallinen työ- ja sosiaaliministerikokous 10.-11.4.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
Rauenneet asiat (19 - 30 §:t)
19
Valtioneuvoston selvitys komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (uudelleenlaadittu)
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
20
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestössä (NASCO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
21
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
22
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (ACER-asetus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
23
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (laittomasti maasta vietyjen kulttuuriesineiden tuonnin valvonta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
24
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ("kyberturvallisuusasetus")
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
25
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
26
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
27
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
28
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta (alusjätedirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
29
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) 469/2009 lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta muuttamisesta (lisäsuojatodistuksia koskeva valmistuspoikkeus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
30
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kertakäyttömuovidirektiivi)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
U-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokuntaan on saapunut EU-asian raukeamisilmoitus. Todetaan, että asian käsittely valiokunnassa on rauennut. 
31
Muut asiat
-COSAC pj-kokous su 21.-ma 22.7.2019, Pikkuparlamentti (pj. Hassi, vkn. Saramo, Sorto) 
-pe 30.8.2019 Eurooppa-foorumi, SuV:n kuulemistilaisuus klo 11.30-13.30, Turku, Akatemiatalo 
32
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 6.9.2019 klo 13.30 
Viimeksi julkaistu 2019-07-05 11:11:05

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 29/2019

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 28—51/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 10/2019 vp
Perjantai 5.7.2019 klo 12.00—13.05
SuVtJP 1/2019 vp
Torstai 27.6.2019 klo 12.15—13.05
SuVP 9/2019 vp
Keskiviikko 26.6.2019 klo 12.45—13.46
SuVP 8/2019 vp
Keskiviikko 19.6.2019 klo 10.00—11.47
SuVP 7/2019 vp
Perjantai 14.6.2019 klo 13.30—14.37

 Puheenjohtaja

 

 

 1. varapuheenjohtaja

 

 

 2. varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Kristina Hyrri, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2043

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, Eduksi-järjestelmän
pääkäyttäjä, EU-puheenjohtajakauden projektipäällikkö
p. 09 432 2063

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, asiantuntija, eduskunnan Brysselin-toimisto
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, tiedottaja
p. 09 432 2482

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2068, f. 09 432 2069
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi