Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta

IMG_8148rk_SuV.jpg

Suuri valiokunta

Suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. EU-asioiden käsittelyssä Ahvenanmaan vaalipiiristä valitulla kansanedustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.

 Suuren valiokunnan uusimmat tiedotteet

 

 

 ‭(Piilotettu)‬ Suuren valiokunnan julkisia kuulemisia ja seminaareja

 ‭(Piilotettu)‬ Uusimmat mietinnöt

 Uusimmat lausunnot

SuVL 14/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen pitkän aikavälin visio vauraasta, modernista, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta
SuVL 13/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (kestävä rahoitus)
SuVL 12/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen päiväjärjestys

Loading...
Päiväjärjestys
SuVE
9
2019 vp
Suuri valiokunta
Keskiviikko 26.6.2019 klo 12.45
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Työjaoston täydentäminen
Päätetään valita ed. Biaudet /r työjaoston jäseneksi 
Saapuneet U-asiat
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian välisen vapaakauppasopimuksen neuvottelemisesta (Indonesian kanssa tehtävä vapaakauppasopimus)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty ulkoasiainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2020 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä komission ennakkoarviosta vuodelle 2020 (budjetti; Euroopan unioni)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut eduskuntaan. Asia on lisäksi lähetetty valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 
Saapuneet E-asiat
6
Valtioneuvoston selvitys: EU; Lääkeaineet; Euroopan komission tiedonanto koskien strategista lähestymistapaa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255873
EU; Lääkeaineet; Euroopan komission tiedonanto strategisesta lähestymistavasta ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
Asia on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia tiedoksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan, sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
Saapuneet jatkokirjelmät
7
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
Valiokunnan lausunto
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255917
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; Sosiaalipolitiikkaan liittyvän päätöksenteon tehostaminen; määräenemmistöpäätösten lisääminen
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255921
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; komission tiedonanto määräenemmistöpäätöksentekoon ja tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen siirtymisestä EU:n veropolitiikan alalla
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255931
EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset; Tehokkaampi ja demokraattisempi päätöksenteko EU:n energia- ja ilmastopolitiikan alalla
Jatkokirjelmä E 96/2017 vp - EJ 6/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Jatkokirjelmä E 96/2017 vp - EJ 7/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan. 
Jatkokirjelmä E 96/2017 vp - EJ 8/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten valtiovarainvaliokuntaan, maa- ja metsätalousvaliokuntaan, talousvaliokuntaan ja ympäristövaliokuntaan. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto/EU:n lainsäädäntö: parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla
Valtioneuvoston E-selvitys
E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-256210
Perusmuistio
Jatkokirjelmä E 20/2017 vp - EJ 9/2019 vp on saapunut eduskuntaan. 
Päätetään lähettää tiedoksi lakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan jatkokirjelmä E 20/2017 vp - EJ 9/2019 vp. 
Saapuneet lausunnot
9
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen koskevan sopimuksen neuvotteluista (Sopimus EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
U-jatkokirjelmä
Merkitään saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. U 2/2011 vp - UJ 3/2019 vp 
Merkitään saapuneeksi ulkoasiainvaliokunnan kannanotto: Valiokunnalla ei ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset (10-17 §:t)
10
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (arvonlisävero- ja valmisteverodirektiivin muuttaminen unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Merkitään saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. U 1/2019 vp 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Seuraavat toimet Euroopan kestävän kehityksen varmistamiseksi – Euroopan toimet kestävyyden hyväksi ('Next steps for a sustainable European future. European action for sustainability')
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
12
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Neuvottelumandaattiehdotukset Budapestin sopimuksen toista lisäpöytäkirjaa ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaa sopimusta varten
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Merkitään saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaiset arktiset kysymykset Euroopan unionissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestössä (NASCO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi ympäristövaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Merkitään saapuneeksi maa- ja metsätalousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
15
Valtioneuvoston selvitys: EY:n ja Venäjän hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyösopimuksen uusiminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
16
Valtioneuvoston selvitys: tiettyjen EU:n valtiontukisääntöjen voimassaolon jatkamisesta vuoden 2022 loppuun saakka
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus oikeusasiamiehen ohjesääntöä koskevaksi Euroopan parlamentin asetukseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Merkitään saapuneeksi perustuslakivaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 
Selvitysasiat
18
Epävirallinen kilpailukykyministereiden kokous 4.-5.7.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
ministeri
Katri
Kulmuni
ministeri
Timo
Harakka
Ministeri Kulmuni: klo 12.45elinkeinoministeri Kulmunijohtaja Janne Känkänenministerin virkamiesavustaja (EU-kv asiat) Nina Alataloerityisasiantuntija Hanna Vuorinenerityisasiantuntija Juho Korteniemierityisasiantuntija Jani Haapsaarityö- ja elinkeinoministeriöMinisteri Harakka: klo 13.30työministeri Harakkajohtaja Janne Känkänenjohtava asiantuntija Hannele Timonenerityisasiantuntija Jani Haapsaarityö- ja elinkeinoministeriö 
Merkitään selvitys saaduksi. 
19
Eurooppa-neuvosto 20.-21.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
pääministeri
Antti
Rinne
Avustajinaan:EU-asioiden valtiosihteeri Kare HalonenEurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari LuotoEU-asioiden erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiasvaltioneuvoston kanslia 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
20
Eurohuippukokous 21.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Raportointi 
Valiokunnassa on kuultavana: 
pääministeri
Antti
Rinne
Avustajinaan:EU-asioiden valtiosihteeri Kare HalonenEurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari LuotoEU-asioiden erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiasvaltioneuvoston kanslia 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Merkitään selvitys saaduksi. 
21
Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto 30.6.2019
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
Valmistelu 
Valiokunnassa on kuultavana: 
pääministeri
Antti
Rinne
Avustajinaan:EU-asioiden valtiosihteeri Kare HalonenEurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari LuotoEU-asioiden erityisavustaja Pilvi-Elina Kupiasvaltioneuvoston kanslia 
Merkitään selvitys saaduksi. 
Kirjallisessa menettelyssä käsiteltävät asiat (22-23 §:t)
22
Epävirallinen kilpailukykyministerikokous 3.4.2019 (tutkimus)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-253907
Epävirallinen kilpailukykyministereiden (tutkimus) kokous 3.4.2019 Bukarestissa
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
23
Euroopan unionin neuvoston kokous 27.-28.5.2019 (kilpailukykyneuvosto)
Eurooppa-neuvoston ja EUn neuvostojen kokoukset
EUN-raportti EDK-2019-AK-256053
Kilpailukykyneuvosto 27.-28.5.2019
Raportointi 
Merkitään raportti saapuneeksi 
Raportointi valmis. 
Asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Merkitään selvitys saaduksi. 
24
Toissijaisuusasioiden lista
Esityslistan liite EDK-2019-AK-256180
Toissijaisuusasioiden_lista_2019.pdf
Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. 
25
Muut asiat
- Työjaoston kokous to 27.6.2019 klo 12.15, Arkadia-sali, päätalo 4. krs 
- Valiokunnan kesäkahvit pe 5.7.2019 klo 11.45 alkaen, SuV:n kokoushuoneen edusta, Pikkuparlamentti 
- Komission kollegion tapaaminen pe 5.7.2019 klo 14.00-14.40, VaV:n kh, päätalo 4. krs 
26
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 5.7.2019 klo 12.00 
Viimeksi julkaistu 2019-06-25 14:52:27

 Viikkosuunnitelma

Suuri valiokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 26/2019

 Kokoussuunnitelma

Suuri valiokunta
Kokoussuunnitelma viikoille 26—31/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

SuVP 8/2019 vp
Keskiviikko 19.6.2019 klo 10.00—11.47
SuVP 7/2019 vp
Perjantai 14.6.2019 klo 13.30—14.37
SuVP 6/2019 vp
Keskiviikko 12.6.2019 klo 11.04—11.47
SuVP 5/2019 vp
Keskiviikko 5.6.2019 klo 13.00—14.40
SuVP 4/2019 vp
Keskiviikko 29.5.2019 klo 13.00—14.30

 Puheenjohtaja

 

 

 1. varapuheenjohtaja

 

 

 2. varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

Peter Saramo, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
p. 09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen,
eduskunnan apulaispääsihteeri, valiokunnan sihteeri
p. 09 432 2012, 050 1575

Teresa Helenius, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2074

Kristina Hyrri, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, valiokuntakanslian sihteeri
p. 09 432 2043

Mia Nordlund, valiokuntakanslian sihteeri, Eduksi-järjestelmän
pääkäyttäjä, EU-puheenjohtajakauden projektipäällikkö
p. 09 432 2063

Iiro Tuomola, valiokunta-avustaja
(kokoustekniset tehtävät)
p. 09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, asiantuntija, eduskunnan Brysselin-toimisto
p. +32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, tiedottaja
p. 09 432 2482

 Yhteystiedot

​Suuri valiokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2068, f. 09 432 2069
suuri.valiokunta(at)eduskunta.fi