Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtiovarainvaliokunta

IMG_7882kr_Valtiovarain.jpg

​Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä valtiontalouden kehykset, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 Uusimmat mietinnöt

VaVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
VaVM 39/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi
VaVM 38/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

 Uusimmat lausunnot

VaVL 15/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
VaVL 14/2018 vp
Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta
VaVL 13/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita (asetus EU:n talousarvion suojaamisesta oikeusvaltiopuutteilta)

 Valiokunnan seuraavan kokouksen esityslista

Loading...
Esityslista
VaVE
5
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Tiistai 25.6.2019 klo 11.00
1
Nimenhuuto
2
Päätösvaltaisuus
3
Valiokunnan istumajärjestys
Hyväksytään valiokunnan istumajärjestys. 
4
Valiokuntaneuvosksen viran täyttäminen
5
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (arvonlisävero- ja valmisteverodirektiivin muuttaminen unionin puitteissa toteutettavan puolustustoiminnan osalta)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
6
Hallituksen vuosikertomus 2018
Kertomus
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 27.9.2019. 
7
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten perustuslakivaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2019. 
Päätetään asian käsittelystä. 
8
Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnan lausunto
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä E 80/2017 vp - EJ 4/2019 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä E 80/2017 vp - EJ 5/2019 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Merkitään, että suuri valiokunta on perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että asian käsittelyyn osallistuvien valiokunnan jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta jatkokirjeen EJ 5/2019 vp sisällöstä valtioneuvoston vaitioloppyynnössään yksilöimin osin, koska muistio sisältää arvopaperilainsäädännön tarkoittamaa sisäpiiritietoa. 
Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 
Todetaan, että valiokunta käsitteli jatkokirjelmiä ennakollisesti kokouksessaan 12.6.2019 ja merkitsi selvityksen saaduksi. 
Päätetään, ettei asian E 80/2017 vp jatkokirjelmien EJ 4/2019 vp ja EJ 5/2019 vp johdosta ryhdytä tässä vaiheessa enempiin toimenpiteisiin. 
9
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 3/2019 varainhoitovuodelle 2019; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255590
Lisätalousarvioesitys 3/2019 varainhoitovuodelle 2019; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään kutsua kuultavaksi valtiovarainministeriö. 
10
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 2/2019 ja 4/2019 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-255900
Lisätalousarvioesitykset 2/2019 ja 4/2019 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2019
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Päätetään kutsua kuultavaksi valtiovarainministeriö. 
11
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Australian kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254231
EU-Australia vapaakauppasopimusneuvottelut; neuvottelujen eteneminen
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 2/2019 vp - E 87/2017. 
Merkitään tiedoksi. 
12
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Uuden-Seelannin kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254229
EU-Uusi-Seelanti vapaakauppasopimusneuvottelut; neuvottelujen eteneminen
Valtiovarainvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä. 
Merkitään tiedoksi. 
13
Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaiset arktiset kysymykset Euroopan unionissa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-252965
Ajankohtaiset arktiset kysymykset Euroopan unionissa
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
14
Valtioneuvoston selvitys: Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2019
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-253048
Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2019
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
15
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254198
EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
16
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254196
EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
17
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2019-AK-254334
Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan tiedoksi. 
Merkitään tiedoksi. 
18
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa ovat kuultavina: 
budjettineuvos
Annika
Klimenko
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Jonna
Berghäll
valtiovarainministeriö
budjettineuvos
Kati
Jussila
valtiovarainministeriö
kansliapäällikkö
Harri
Pursiainen
liikenne- ja viestintäministeriö
yksikön johtaja
Sanna
Ruuskanen
liikenne- ja viestintäministeriö
talouspäällikkö
Pasi
Rentola
opetus- ja kulttuuriministeriö
toimialajohtaja
Mirja
Noukka
Väylävirasto
Kansaneläkelaitos
19
Muut asiat
20
Seuraava kokous
Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.6.2019 klo 10.00. 
Viimeksi julkaistu 2019-06-20 11:20:01

 Viikkosuunnitelma

Valtiovarainvaliokunta
Viikkosuunnitelma viikolle 26/2019

 Kokoussuunnitelmat

Valtiovarainvaliokunta
Kokoussuunnitelma viikolle 26/2019

 Uusimmat pöytäkirjat

VaVP 4/2019 vp
Tiistai 18.6.2019 klo 15.15—15.25
VaVP 3/2019 vp
Keskiviikko 12.6.2019 klo 10.00—11.00
VaVP 2/2019 vp
Perjantai 10.5.2019 klo 11.30—12.09
VaVP 1/2019 vp
Torstai 2.5.2019 klo 15.00—15.07
VaVP 76/2018 vp
Perjantai 15.3.2019 klo 11.30—11.40

 Puheenjohtaja

 

 

 Varapuheenjohtaja

 

 

 Jäsenet

 

 

 Varajäsenet

 

 

 Virkamiehet

​Hellevi Ikävalko, valiokuntaneuvos
valiokunnan sihteeri
VaV, SitJ, LiJ ja KutJ
p. 09 432 2100, 050 550 7490

Mari Nuutila, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri
HtJ, MaJ, AyJ
p. 09 432 2056, 050 594 2428 

Maarit Pekkanen, valiokuntaneuvos
valiokunnan apulaissihteeri 
VeJ 
p. 09 432 2055, 050 381 9442 

Tanja Nurmi, tutkija
valiokunnan apulaissihteeri
TeJ
p. 09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä, valiokuntakanslian sihteeri
SitJ, MaJ, LiJ, KutJ, AyJ
p. 09 432 2053

Sara Kuitunen, valiokuntakanslian sihteeri
VaV, VeJ, TeJ
p. 09 432 2045

Sanna Turpeinen, valiokuntakanslian sihteeri
HtJ
p. 09 432 2103

Pekka Kääriäinen, valiokunta-avustaja
kokoustekniset tehtävät: VaV ja jaostot
p. 09 432 2050

 Yhteystiedot

​Valtiovarainvaliokunta
00102 EDUSKUNTA
puh. 09 432 2045
vav(at)eduskunta.fi