Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Eduskunnan vastaukset

​Uusimmat eduskunnan vastaukset

EV 317/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta
EV 316/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
EV 309/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta
EV 304/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muinaismuistolain muuttamisesta
EV 302/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta
EV 300/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
EV 294/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
EV 292/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
EV 289/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
EV 285/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta
EV 282/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta
EV 280/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta
EV 279/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
EV 277/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun
EV 276/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
EV 275/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
EV 274/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
EV 273/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta
EV 272/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
EV 271/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
EV 270/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
EV 269/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Digi- ja väestötietovirastosta sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta
EV 268/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi
EV 267/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta
EV 266/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
EV 265/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta
EV 264/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi
EV 263/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta
EV 262/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta
EV 259/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
EV 258/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta
EV 257/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 ja 30 §:n muuttamisesta
EV 256/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
EV 255/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
EV 254/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta
EV 252/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
EV 251/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
EV 249/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
EV 248/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta
EV 247/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
EV 246/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta
EV 245/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi
EV 244/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
EV 243/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
EV 242/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
EV 241/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
EV 240/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
EV 239/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta
EV 237/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
EV 236/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

 Kaikki eduskunnan vastaukset

 Eduskunnan vastaus, EV

Asiakirja, jolla eduskunta ilmoittaa valtioneuvostolle päätöksensä hallituksen lakiesitystä, kansainvälisen velvoitteen hyväksymistä tai kansainvälisen sopimuksen irtisanomista koskevassa asiassa.

Eduskunnan vastaus sisältää lakitekstin eduskunnan hyväksymässä muodossa ja asiaan liittyvät eduskunnan lausumat tai ilmoituksen hallituksen esityksen hylkäämisestä. Kansainvälistä velvoitetta koskevassa asiassa vastaukseen sisältyy myös ilmoitus kansainvälisen velvoitteen tai sopimuksen hyväksymisestä tai irtisanomisesta.