Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Toissijaisuusasiat

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 127/2018 vp
Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja asetuksen (EU) N:o 439/2010 kumoamisesta
TS 126/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä
TS 125/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (uudelleenlaadittu teksti)
TS 124/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta
TS 123/2018 vp
COM(2018) 646 Muutettu ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, eurooppalaisista itkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/760, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun asetuksen (EU) 2017/1129 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta
TS 122/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä
TS 121/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustamisesta
TS 120/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopumisesta ja direktiivin 2000/84/EY kumoamisesta
TS 119/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta
TS 118/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
TS 117/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
TS 116/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ('asiakirjojen tiedoksianto') annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 muuttamisesta
TS 115/2018 vp
Ehdotus neuvoston direktiiviksi EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta ja päätöksen 96/409/YUTP kumoamisesta
TS 114/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 muuttamisesta
TS 113/2018 vp
Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle ja [asetuksen (EU) 2018/XX [Eurodac-asetus],] asetuksen (EU) 2018/XX [lainvalvontaa koskeva SISasetus], asetuksen (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-järjestelmää koskeva asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta
TS 112/2018 vp
Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta
TS 111/2018 vp
Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä
TS 110/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahoista
TS 109/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta
TS 108/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi
TS 107/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Euroopan puolustusrahastosta
TS 106/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta
TS 105/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta
TS 104/2018 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta
TS 103/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi
TS 102/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta
TS 101/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista
TS 100/2018 vp
Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta sähköisen rekisterin sisällön osalta
TS 99/2018 vp
Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden käyttöönoton osalta
TS 98/2018 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille
TS 97/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Euroopan horisontti" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä
TS 96/2018 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu)
TS 95/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan investointien vakautusjärjestelyn perustamisesta
TS 94/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
TS 93/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta
TS 92/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta
TS 91/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS InvestEU-ohjelman perustamisesta
TS 90/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta
TS 89/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä
TS 88/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta
TS 87/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta
TS 86/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvojen osalta
TS 85/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta
TS 84/2018 vp
Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä ("MMA-assosiaatiopäätös")
TS 83/2018 vp
Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta
TS 82/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1293/2013 kumoamisesta
TS 81/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU)N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta
TS 80/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentämistä siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
TS 79/2018 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista
TS 78/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman "Erasmus" perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta

 Kaikki toissijaisuusasiat

 Toissijaisuusasiat, TS

Lissabonin sopimuksen mukaan jokainen kansallinen parlamentti voi esittää EU-toimielimille perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen loukkaamisesta.

Huomautus voidaan tehdä, jos ehdotetun EU-säädöksen tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin kansallisen tai paikallisen tason toimin EU-tason asemesta.

Eduskunnan suuri valiokunta ryhtyy arvioimaan EU-säädösehdotuksen toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta vain, jos valiokunnan jäsen, eduskunnan erikoisvaliokunta tai Ahvenanmaan maakuntapäivät tekee asiasta pyynnön. Lopullisen päätöksen toissijaisuusmuistutuksen tekemisestä tekee täysistunto.

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.