Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Toissijaisuusasiat

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 111/2018 vp
Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä
TS 110/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista sekä kyseisen asetuksen oikaisemisesta siltä osin kuin on kyse Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahoista
TS 109/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta
TS 108/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi
TS 107/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Euroopan puolustusrahastosta
TS 106/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta
TS 105/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta
TS 104/2018 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta
TS 103/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi
TS 102/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta
TS 101/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista
TS 100/2018 vp
Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 389/2012 muuttamisesta sähköisen rekisterin sisällön osalta
TS 99/2018 vp
Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden käyttöönoton osalta
TS 98/2018 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille
TS 97/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Euroopan horisontti" ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä
TS 96/2018 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tavaroiden siirtojen ja valvonnan tietokoneistamisesta (uudelleenlaadittu)
TS 95/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan investointien vakautusjärjestelyn perustamisesta
TS 94/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
TS 93/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta
TS 92/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta
TS 91/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS InvestEU-ohjelman perustamisesta
TS 90/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta
TS 89/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä
TS 88/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta
TS 87/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta
TS 86/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta vähähiilisyyden ja positiivisen hiilivaikutuksen vertailuarvojen osalta
TS 85/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX [yhteentoimivuudesta annettu asetus] ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta
TS 84/2018 vp
Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä ("MMA-assosiaatiopäätös")
TS 83/2018 vp
Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta
TS 82/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1293/2013 kumoamisesta
TS 81/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU)N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta
TS 80/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentämistä siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
TS 79/2018 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisistä kuljetustiedoista
TS 78/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman "Erasmus" perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta
TS 77/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta
TS 76/2018 vp
Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) annetun asetuksen (EU) .../2018 soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin
TS 75/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014 kumoamisesta
TS 74/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS uudistusten tukiohjelman perustamisesta
TS 73/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS oikeusalan ohjelman perustamisesta
TS 72/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta
TS 71/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Euroopan horisontti" täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta
TS 70/2018 vp
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EU:n petostentorjuntaohjelman perustamisesta
TS 69/2018 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta
TS 68/2018 vp
EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta vuosiksi 2021-2027
TS 67/2018 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja säilyttämismääräyksistä
TS 66/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista
TS 65/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta
TS 64/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta
TS 63/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta
TS 62/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamista

 Kaikki toissijaisuusasiat

 Toissijaisuusasiat, TS

Lissabonin sopimuksen mukaan jokainen kansallinen parlamentti voi esittää EU-toimielimille perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen loukkaamisesta.

Huomautus voidaan tehdä, jos ehdotetun EU-säädöksen tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin kansallisen tai paikallisen tason toimin EU-tason asemesta.

Eduskunnan suuri valiokunta ryhtyy arvioimaan EU-säädösehdotuksen toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta vain, jos valiokunnan jäsen, eduskunnan erikoisvaliokunta tai Ahvenanmaan maakuntapäivät tekee asiasta pyynnön. Lopullisen päätöksen toissijaisuusmuistutuksen tekemisestä tekee täysistunto.

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.