Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Toissijaisuusasiat

 Uusimmat toissijaisuusasiat

TS 31/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja oikaisemisesta
TS 30/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta
TS 29/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista sekä direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta
TS 27/2018 vp
Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä
TS 26/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten
TS 25/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta
TS 24/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa
TS 23/2018 vp
EhdotusvEUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta
TS 22/2018 vp
Ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta
TS 21/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta
TS 20/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta
TS 19/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista
TS 18/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta
TS 17/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettavasta laista
TS 16/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan työviranomaisen perustamisesta
TS 15/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu)
TS 14/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta
TS 13/2018 vp
Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä
TS 12/2018 vp
Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta
TS 11/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta
TS 10/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettavan Euro 5 -vaiheen osalta
TS 9/2018 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yrityksille tarkoitetun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista
TS 8/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta
TS 7/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta
TS 6/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävän markkinoinnin osalta
TS 5/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle
TS 4/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle
TS 3/2018 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399 ja asetuksen (EU) 2017/2226 muuttamisesta
TS 2/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta
TS 1/2018 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu)
TS 80/2017 vp
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (uudelleenlaadittu teksti)
TS 79/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta
TS 78/2017 vp
Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta
TS 77/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta
TS 76/2017 vp
Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienyritysten erityisjärjestelmän osalta
TS 75/2017 vp
NEUVOSTON DIREKTIIVI jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista säännöksistä
TS 74/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta
TS 73/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta
TS 72/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa
TS 71/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden täytäntöönpanosäädösten soveltamispäivästä
TS 70/2017 vp
Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen osalta
TS 69/2017 vp
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unioniin energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 256/2014 kumoamisesta.
TS 68/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
TS 67/2017 vp
Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan valuuttarahaston perustamisesta
TS 66/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi
TS 65/2017 vp
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta
TS 64/2017 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 92/66/ETY muuttamisesta
TS 63/2017 vp
Muutettu ehdotus: NEUVOSTON ASETUS setuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta
TS 62/2017 vp
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta
TS 61/2017 vp
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 92/106/ETY muuttamisesta

 Kaikki toissijaisuusasiat

 Toissijaisuusasiat, TS

Lissabonin sopimuksen mukaan jokainen kansallinen parlamentti voi esittää EU-toimielimille perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen loukkaamisesta.

Huomautus voidaan tehdä, jos ehdotetun EU-säädöksen tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin kansallisen tai paikallisen tason toimin EU-tason asemesta.

Eduskunnan suuri valiokunta ryhtyy arvioimaan EU-säädösehdotuksen toissijaisuusperiaatteen mukaisuutta vain, jos valiokunnan jäsen, eduskunnan erikoisvaliokunta tai Ahvenanmaan maakuntapäivät tekee asiasta pyynnön. Lopullisen päätöksen toissijaisuusmuistutuksen tekemisestä tekee täysistunto.

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.