Uusimmat valiokuntien lausunnot

YmVL 23/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (raskaan kaluston hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seuranta ja raportointi)
TyVL 5/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
TyVL 4/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
PeVL 29/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden ympäristöä koskevien hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi
StVL 7/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta
PuVL 6/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
StVL 6/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
HaVL 22/2017 vp
Sisäisen turvallisuuden strategia
TaVL 38/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia
TuVL 4/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
PeVL 28/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys Kreikan toisen sopeutusohjelman päättymisestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä
PeVL 26/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta
PeVL 27/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä
TaVL 36/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamisesta OTC-johdannaisten määritysvelvollisuuden ja raportointivaatimusten osalta (markkinarakennetoimija-asetuksen muuttaminen)
TaVL 37/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021—
SiVL 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
SiVL 12/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä
SiVL 13/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
TrVL 2/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
YmVL 21/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
YmVL 22/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
TaVL 35/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely
HaVL 21/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asetus uudelleensijoittamisesta)
VaVL 4/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
TaVL 34/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovaltuuksia koskevaksi direktiiviksi (toimivaltadirektiivi)
SuVL 8/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (taakanjakoasetus)
PeVL 25/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluevalvontalain ja rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta
MmVL 18/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021—
MmVL 19/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
YmVL 19/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetukseksi Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta
YmVL 20/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kansainvälisen merentutkimusneuvoston suositukset vuoden 2018 kalastusmahdollisuuksista Itämerelle
PeVL 24/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta
TuVL 3/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
MmVL 16/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetukseksi Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta
MmVL 17/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kansainvälisen merentutkimusneuvoston suositukset vuoden 2018 kalastusmahdollisuuksista Itämerelle
LiVL 12/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
TyVL 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PeVL 23/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
PuVL 5/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
TaVL 33/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (digitaaliset sopimukset)
HaVL 20/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS)
YmVL 17/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous, LULUCF)
YmVL 18/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (taakanjakoasetus)
PeVL 22/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PeVL 21/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS)
LaVL 9/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (digitaaliset sopimukset)
LaVL 10/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan syyttäjänviraston perustaminen)
MmVL 13/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi koskien unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon täydentämistä ja muuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla
LaVL 11/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rahanpesurikokset)
HaVL 19/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan syyttäjänviraston perustaminen)

 Valiokunnan lausunto

​Valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

Asiakirjahaussa lausuntojen tunnus on L yhdistettynä valiokunnan tunnukseen. Esim. valtiovarainvaliokunnan lausuntojen tunnus on VaVL ja perustuslakivaliokunnan PeVL.

 Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.