Uusimmat valiokuntien lausunnot

PeVL 47/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
TaVL 50/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta
PeVL 48/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
MmVL 25/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus asetukseksi komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 muuttamiseksi (EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen uutta teknologiaa hyödyntäen)
TaVL 49/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030
LiVL 25/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ("kyberturvallisuusasetus")
LiVL 26/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (datan vapaa liikkuvuus)
StVL 13/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta
LiVL 27/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi ja komission tiedonannosta (EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistamista koskevat ehdotukset)
TyVL 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta
LaVL 16/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
SiVL 18/2017 vp
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta
PeVL 46/2017 vp
Demokratiapoliittinen toimintaohjelma
PeVL 45/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
TyVL 10/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
LaVL 15/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maksuvälinerikokset)
HaVL 31/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (laittomasti maasta vietyjen kulttuuriesineiden tuonnin valvonta)
LiVL 24/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksupalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PeVL 44/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa
StVL 12/2017 vp
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta
MmVL 24/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
PeVL 43/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
PeVL 42/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TaVL 48/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TaVL 47/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä) ja direktiivin 2009/22/EY (direktiivi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista) muuttamisesta
StVL 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LiVL 23/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030
StVL 10/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä
LaVL 14/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden ympäristöä koskevien hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi
TyVL 9/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
HaVL 30/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
LiVL 22/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
MmVL 23/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
UaVL 8/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
PuVL 9/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
TuVL 6/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
SiVL 17/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
TyVL 8/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
PeVL 41/2017 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
YmVL 25/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
TaVL 46/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
MmVL 22/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
TrVL 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
TuVL 5/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU27-päämiesten tulevaisuuspohdinnan ja Rooman julistuksen seuranta
StVL 9/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
PeVL 40/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
PeVL 39/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
TaVL 45/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta
PeVL 35/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ydinenergialain muuttamisesta
PeVL 36/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Valiokunnan lausunto

​Valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

Asiakirjahaussa lausuntojen tunnus on L yhdistettynä valiokunnan tunnukseen. Esim. valtiovarainvaliokunnan lausuntojen tunnus on VaVL ja perustuslakivaliokunnan PeVL.

 Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.