Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokuntien lausunnot

​Uusimmat valiokuntien lausunnot

MmVL 6/2019 vp
Ilmastovuosikertomus 2019
LaVL 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
HaVL 8/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
MmVL 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
SiVL 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
StVL 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
TaVL 6/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
LiVL 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
UaVL 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
TyVL 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
YmVL 6/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
SuVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet
YmVL 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
PuVL 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
TaVL 5/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle; Kohti parempaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen sääntelyn täytäntöönpanoa
MmVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous ja sosiaalikomitealla ja alueiden neuvostolle: EU:n toimien tehostaminen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi
PeVL 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
TuVL 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
YmVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous ja sosiaalikomitealla ja alueiden neuvostolle: EU:n toimien tehostaminen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi
YmVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n LULUCF-asetuksen nojalla annettava rekisteriasetus sekä Suomen erillisjousto
LiVL 4/2019 vp
Ilmastovuosikertomus 2019
TaVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n LULUCF-asetuksen nojalla annettava rekisteriasetus sekä Suomen erillisjousto
LaVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle Eurojustin ja Serbian välisestä yhteistyösopimuksesta
TaVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)
MmVL 3/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n LULUCF-asetuksen nojalla annettava rekisteriasetus sekä Suomen erillisjousto
HaVL 7/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta
TaVL 2/2019 vp
Ilmastovuosikertomus 2019
PeVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä
StVL 3/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
SuVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehys)
HaVL 6/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
YmVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (pakokaasupäästöjä koskevan asetuksen muuttaminen RDE-päästötestin suhteen)
VaVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
TiVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
StVL 2/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
SiVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
SiVL 2/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
TuVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
PuVL 2/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
LaVL 3/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
HaVL 4/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisestä takaisinottosopimuksesta (Valko-Venäjän takaisinottosopimus)
HaVL 5/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
LaVL 2/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
PeVL 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta
PuVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
UaVL 1/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
LiVL 3/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
TyVL 1/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
TyVL 2/2019 vp
Hallituksen vuosikertomus 2018
StVL 1/2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi)

 Valiokunnan lausunto

​Valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

Asiakirjahaussa lausuntojen tunnus on L yhdistettynä valiokunnan tunnukseen. Esim. valtiovarainvaliokunnan lausuntojen tunnus on VaVL ja perustuslakivaliokunnan PeVL.

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.