Uusimmat valiokuntien lausunnot

UaVL 6/2017 vp
Valtioneuvoston puolustusselonteko
PuVL 4/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
UaVL 7/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
HaVL 13/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (määritelmäasetus)
LaVL 7/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
LaVL 8/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
LiVL 11/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
TyVL 2/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
YmVL 15/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
MmVL 10/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
MmVL 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi
TaVL 29/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
StVL 5/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
TrVL 1/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
SiVL 10/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
SuVL 7/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018—2021
TaVL 28/2017 vp
Hallituksen vuosikertomus 2016
LiVL 10/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevan direktiivin muuttaminen)
PeVL 18/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
PeVL 16/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Oikeus- ja sisäasioiden alan EU-tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen
PeVL 17/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta
HaVL 12/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
YmVL 13/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komitologia-asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttaminen/Muutoksenhakukomiteaa koskevat säännöt
YmVL 14/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arvioinnista
SuVL 3/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uusiutuvan energian direktiivi)
SuVL 4/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiaunionin hallintomallista
SuVL 5/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta
SuVL 6/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttaminen)
TaVL 27/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asetuksella (palvelukorttiasetus) käyttöön otettua sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä sekä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta (eurooppalainen palvelukortti)
YmVL 12/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys ecodesign-direktiivin ja energiamerkintädirektiivin nojalla annettavista tuoteryhmäkohtaisista säädöksistä
MmVL 8/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komitologia ja delegoidut säädökset/Säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttaminen
MmVL 9/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komitologia-asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttaminen/Muutoksenhakukomiteaa koskevat säännöt
TaVL 26/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpanosta, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskevasta ilmoitusmenettelystä sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (ilmoitusmenettelydirektiivi)
UaVL 5/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
TaVL 25/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta
HaVL 10/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
HaVL 11/2017 vp
Valtioneuvoston puolustusselonteko
TaVL 24/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi — pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
HaVL 9/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Schengenin tietojärjestelmän (SIS) muuttamisesta
YmVL 10/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta
YmVL 11/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle
SiVL 9/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (säänneltyjen ammattien suhteellisuusarviointi)
TaVL 23/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (RoHS-direktiivin muutos)
YmVL 8/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (RoHS-direktiivin muutos)
YmVL 9/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Montrealin pöytäkirjan muutoksen hyväksyminen)
PeVL 15/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Unionin toimielinten tietosuoja-asetus)
SiVL 8/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle
StVL 4/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle
YmVL 7/2017 vp
Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
PuVL 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

 Valiokunnan lausunto

​Valiokunnan toiselle valiokunnalle antama kirjallinen kannanotto, joka koskee tämän valmisteltavana olevaa asiaa.

Asiakirjahaussa lausuntojen tunnus on L yhdistettynä valiokunnan tunnukseen. Esim. valtiovarainvaliokunnan lausuntojen tunnus on VaVL ja perustuslakivaliokunnan PeVL.

 Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.