Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokuntien mietinnöt

​Uusimmat valiokuntien mietinnöt

LaVM 14/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
YmVM 18/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta
VaVM 29/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
StVM 29/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta
LaVM 13/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi
HaVM 25/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta ja laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
TyVM 11/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
PuVM 2/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
MmVM 20/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
TaVM 26/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta
TaVM 27/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HaVM 23/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta
HaVM 24/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta
HaVM 22/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta
YmVM 17/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
LiVM 35/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
LiVM 36/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
TaVM 25/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi
StVM 28/2018 vp
Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
PeVM 9/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
PeVM 10/2018 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
HaVM 21/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
VaVM 26/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta
VaVM 27/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta
StVM 27/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
VaVM 28/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
SiVM 14/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta
StVM 26/2018 vp
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
MmVM 19/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta
VaVM 25/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta
HaVM 20/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain, Pelastusopistosta annetun lain sekä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun lain muuttamisesta
StVM 23/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi
TaVM 23/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
LiVM 32/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttamisesta
UaVM 12/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Kolumbian ja Perun kanssa tehtyjen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
LiVM 33/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
UaVM 13/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta
LiVM 34/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
TaVM 24/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi
TyVM 10/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta
StVM 24/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
StVM 25/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
StVM 21/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
StVM 22/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
LaVM 12/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
VaVM 24/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta
HaVM 19/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi
YmVM 16/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
LiVM 30/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle matkustaja-alusturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
LiVM 31/2018 vp
Hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 Valiokunnan mietintö

Valiokunnan hyväksymä asiakirja, jonka pohjalta täysistunto päättää asiasta.  Valiokunnan mietintö sisältää perustelut ja päätösehdotuksen.

Asiakirjahaussa mietintöjen tunnus on M yhdistettynä valiokunnan tunnukseen. Esim. valtiovarainvaliokunnan mietintöjen tunnus on VaVM ja perustuslakivaliokunnan PeVM.

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.