Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokuntien mietinnöt

​Uusimmat valiokuntien mietinnöt

TaVM 9/2018 vp
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2017
VaVM 6/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomiseksi
LiVM 9/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta
LiVM 10/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi laivaväen luetteloimisesta annetun lain ja merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta
UaVM 3/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi
TaVM 7/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HaVM 5/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta
MmVM 7/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
TaVM 6/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
TaVM 5/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
VaVM 4/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
VaVM 5/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta
LiVM 8/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
YmVM 3/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta
YmVM 4/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
UaVM 2/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
TaVM 4/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
TrVM 1/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus puoluerahoituksen valvonnasta vuodelta 2017
LaVM 2/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LaVM 3/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
TyVM 4/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi
MmVM 6/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LiVM 7/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta
StVM 4/2018 vp
Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta
PeVM 1/2018 vp
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
VaVM 3/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta
TrVM 2/2018 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2017
TaVM 3/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LiVM 6/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
VaVM 2/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
MmVM 4/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta
MmVM 5/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi
TaVM 2/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
LiVM 4/2018 vp
Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta
LiVM 5/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmatieteen laitoksesta
TyVM 3/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta
LiVM 3/2018 vp
Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
UaVM 1/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta
MmVM 3/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta
HaVM 4/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
SiVM 1/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta
TaVM 1/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kilpailulain muuttamisesta
TyVM 2/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymisestä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi
LiVM 1/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Bahrainin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
LiVM 2/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
MmVM 2/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
VaVM 1/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta
MmVM 1/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
StVM 3/2018 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2016
StVM 1/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden ja ammatinharjoittajien lisäeläkeoikeuksista

 Valiokunnan mietintö

Valiokunnan hyväksymä asiakirja, jonka pohjalta täysistunto päättää asiasta.  Valiokunnan mietintö sisältää perustelut ja päätösehdotuksen.

Asiakirjahaussa mietintöjen tunnus on M yhdistettynä valiokunnan tunnukseen. Esim. valtiovarainvaliokunnan mietintöjen tunnus on VaVM ja perustuslakivaliokunnan PeVM.

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.