Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valiokuntien mietinnöt

​Valiokuntien mietinnöt

Valiokunnan mietintö on valiokunnan hyväksymä asiakirja, jonka pohjalta täysistunto päättää asiasta.  Valiokunnan mietintö sisältää perustelut ja päätösehdotuksen. 

 Uusimmat valiokuntien mietinnöt

LaVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
VaVM 6/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
VaVM 7/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta
StVM 8/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
MmVM 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
StVM 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
TyVM 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta
SiVM 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
StVM 6/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta
StVM 7/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta
HaVM 4/2019 vp
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018
TaVM 2/2019 vp
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018
TrVM 4/2019 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
StVM 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi
HaVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamiseksi
TrVM 3/2019 vp
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018
MmVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
PeVM 2/2019 vp
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
VaVM 5/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
TrVM 2/2019 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
LiVM 7/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
StVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
VaVM 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
StVM 2/2019 vp
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018
UaVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
UaVM 4/2019 vp
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
HaVM 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
PeVM 1/2019 vp
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)
LiVM 6/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
UaVM 2/2019 vp
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018
SiVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta
LiVM 4/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
LiVM 5/2019 vp
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018
VaVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta
LiVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Chilen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
LiVM 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
LiVM 3/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
YmVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta
UaVM 1/2019 vp
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2018
StVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta
TrVM 1/2019 vp
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
TaVM 1/2019 vp
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018
VaVM 2/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi
HaVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
SiVM 2/2019 vp
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2018
SiVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
TyVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
VaVM 1/2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
StVM 43/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
StVM 41/2018 vp
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava