Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 8/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus komission asetuksiksi miehittämättömän ilmailun sääntelystä; EASA Opinion 01/2018
E 6/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto 10.11.2017 koskien sotilaallista liikkuvuutta (Military Mobility) Euroopan unionissa sekä muut sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyvät ajankohtaiset asiat
E 7/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiotilanne Puolassa; komission ehdotus neuvoston päätökseksi - komission esittely
E 5/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kiertotalouspaketti 2018
E 4/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suositusluonnokset neuvoston päätöksiksi neuvottelujen aloittamisesta; Europol ja kolmannet maat
E 3/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n toimintasuunnitelmasta vuosiksi 2017-2019 - Sukupuolten palkkaeron kaventaminen
E 2/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta koskien EU:n kumppanuussopimusta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa
E 1/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Sosiaali- ja terveysasiat Bulgarian EU-puheenjohtajuuskaudella
E 126/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan energiaverkkojen vahvistamisesta
E 125/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta "Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta"
E 124/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-MERCOSUR -assosiaatiosopimusneuvottelut: vapaakauppaa koskevat osat
E 123/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen tavoitteet ja toimet EU:n kesäaikasääntelyn muuttamiseksi
E 122/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus - Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus
E 120/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Europarlamenttivaalien 2019 ajankohdan määräytyminen
E 121/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittämistä koskeva kansalaiskeskustelu; Ranskan ehdotus
E 119/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelma (2019-2020)
E 118/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta
E 117/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Ehdotus unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen muuttamiseksi (RescEU)
E 116/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla
E 115/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
E 112/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suosituksiksi laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista
E 114/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin (PSI-direktiivi) tarkistamisesta
E 113/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista, radioaktiivisista aineista ja ydinaseista aiheutuvien turvallisuusuhkien johdosta
E 111/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Valmistautuminen 10.-13.12.2017 järjestettävään Maailman kauppajärjestön (WTO) 11. ministerikokoukseen
E 108/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
E 109/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
E 110/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Ehdotus neuvoston päätökseksi jäljellä olevien määräysten toimeenpanemiseksi koskien Schengenin tietojärjestelmän (SIS) käyttöä Bulgariassa ja Romaniassa
E 107/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta
E 106/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018
E 104/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi aloittaa neuvottelut energiayhteisön perustamissopimuksen muuttamiseksi
E 105/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suositus neuvoston päätökseksi valtuuttaa komissio neuvottelemaan Sveitsin kanssa Euroopan yhteisön ja Sveitsin välisen henkilöiden ja tavaroiden rautatie- ja maantieliikennettä koskevan sopimuksen (maaliikennesopimuksen) uudistamisesta niin, että Sveitsin osallistuisi EU:n rautatieviraston toimintaan
E 103/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Muuttoliikkeen hallinta
E 102/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Valko-Venäjän välinen yhteisymmärryspöytäkirja kumppanuusprioriteeteista
E 101/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Luova Eurooppa -ohjelma (2014-2020): asetusmuutos
E 100/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelma
E 98/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Makrotaloudellisen lisärahoituksen myöntäminen Georgialle
E 99/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Komission tiedonanto: Laitonta verkkosisältöä vastaan. Lisää vastuuta verkkoalustoille.
E 95/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Pankkiunionin loppuunsaattaminen"
E 96/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
E 97/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Komissio; Julkiset hankinnat; komission aloite Julkisten investointien vaikutuksia lisätään tehokkailla ja ammattimaisilla hankinnoilla
E 94/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: ASEM-ulkoministerikokous 20-21.11.2017
E 91/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen sähköisten rahtiasiakirjojen käytöstä tavaraliikenteessä (Public consultation survey on electronic documents for freight carriage)
E 92/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tilannekatsaus merenkulun ilmastotoimista
E 93/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen alusten ilmoitusmuodollisuuksia koskevan EU:n sääntelyn toimivuudesta
E 90/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Galileo- ja EGNOS-ohjelmien toteuttamisesta ja Euroopan GNSS-viraston toiminnasta
E 89/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut yleissopimuksesta investointiriitojen ratkaisemiseen tarkoitetun monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi
E 86/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta digitalouden verotuksesta COM(2017) 547 final
E 87/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Australian kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
E 88/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Uuden-Seelannin kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
E 85/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Euroopan komission 27.9.2017 julkaisema tiedonanto koskien muuttoliikeagendan puolivälitarkastelua

 Kaikki valtioneuvoston E-selvitykset

 Valtioneuvoston E-selvitys, E

Selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.