Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 17/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; tieliikenne; Vallettan julistus tieliikenneturvallisuuden parantamisesta
E 18/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto palauttamisesta
E 16/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Oikeus- ja sisäasioiden alan EU-tietojärjestelmät ja niiden kehittäminen
E 15/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2016
E 14/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle
E 13/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus, jossa komissio esittää neuvostoa valtuuttamaan komissio aloittamaan Turkin kanssa neuvottelut etuuskohtelun soveltamisalan laajentamisesta kahdenvälisissä kauppasuhteissa ja tulliliiton uudistamista koskevasta sopimuksesta
E 12/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE; Turvallisempi ja terveellisempi työ kaikille EU:n työterveys- ja työturvallisuuslaisäädännön uudistaminen
E 11/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle henkilötietojen vaihtamisesta ja suojaamisesta globalisoituneessa maailmassa
E 10/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi integroiduista maatilatilastoista sekä asetusten (EY) N:o 1166/2008 ja (EU) N:o 1337/2011 kumoamisesta
E 9/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta
E 8/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan datavetoisen talouden rakentamisesta
E 6/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; komission tiedonanto; Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelma
E 7/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoillepääsystä
E 5/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan parlamentin ja neuvoston varainhoitoasetusta koskevaan ehdotukseen liittyvä alakohtainen Euroopan globalisaatiorahastoa koskeva asetusmuutosehdotus; Artikla 271; (EU) No 1309/2013 (EGF)
E 4/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan seuraavat kasvuyritykset: start-up-ja scale-up-yrityksiä koskeva aloite. Komission tiedonanto. KOM(2016) 733 lopullinen
E 3/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Uudistettu kumppanuus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa
E 1/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Neuvottelut komission antaman ampuma-aseiden deaktivoimista koskevan asetuksen muuttamisesta
E 2/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Ehdotus uudeksi kehityspolitiikkaa koskevaksi eurooppalaiseksi konsensukseksi - Meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme
E 144/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; OSA; Tanskan asema Euroopan poliisivirastossa (Europol) 1.5.2017 jälkeen
E 143/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU: Komission tiedonanto bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/44/EY tietyistä artikloista
E 142/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto älykkäiden ja yhteentoimivien liikennejärjestelmien strategiaksi EU:ssa
E 141/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta
E 140/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Nuoriso; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Investointi Euroopan nuorisoon
E 139/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Nuoriso; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle; Euroopan solidaarisuusjoukot
E 138/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan rakenne- ja investointirahastoista annetun asetuksen (EU) No 1303/2013 muuttamisesta erityistoimenpiteiden osalta, jotka koskevat lisätuen antamista luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille
E 137/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ulkoministeri Soinin vierailu Turkkiin 10.-12.1.
E 136/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto Kansainvälisestä valtamerten hallinnoinnista
E 135/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelystä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta
E 134/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen meriliikennettä koskevan EU:n sääntelyn toimivuudesta
E 133/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista koulutusta kaikille
E 132/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin osallistumisesta useiden jäsenvaltioiden yhdessä käynnistämään Välimeren alueen tutkimus- ja innovaatiokumppanuuteen (PRIMA)
E 131/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä puitteista parempien palvelujen tarjoamiseksi taitojen ja tutkintojen alalla (Europass) ja päätöksen N:o 2241/2004/EY kumoamiseksi
E 130/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Seuraavat toimet Euroopan kestävän kehityksen varmistamiseksi – Euroopan toimet kestävyyden hyväksi ('Next steps for a sustainable European future. European action for sustainability')
E 129/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (Istanbulin sopimus): sopimuksen allekirjoittaminen ja tekeminen EU:n puolesta
E 128/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle tekijänoikeuteen pohjautuvan oikeudenmukaisen, tehokkaan ja kilpailukykyisen talouden edistämisestä digitaalisilla sisämarkkinoilla
E 127/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-Ukraina-assosiaatiosopimuksen ratifioinnin loppuunsaattaminen ja Alankomaiden ehdottama EU-maiden yhteisjulistus
E 126/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU päästökauppadirektiivin nojalla annetun huutokauppa-asetuksen muuttaminen
E 125/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
E 123/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2017
E 122/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
E 121/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
E 124/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan Unionin ja Ukrainan välinen huippukokous 24.11.2016
E 120/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset EU:n pankkien häiriönsietokyvyn parantamiseksi
E 119/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU;Kilpailu;Ehdotus neuvoston päätökseksi komission valtuuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Euroopan unionin ja Japanin hallituksen välisestä kilpailupolitiikan alan yhteistyösopimuksesta
E 117/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan avaruusstrategiasta KOM(2016) 705 lopullinen
E 118/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/Laajentuminen; komission tiedonanto laajentumispaketista 2016; strategia ja maakohtaiset
E 116/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus komission täytäntöönpanosäädökseksi uutta verkkovierailusääntelyä (roaming) tarkentaviksi säännöiksi
E 115/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2017
E 114/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje ehdotuksesta direktiiviksi koskien direktiivin (EU) 2016/1164 muuttamista kolmansien valtioiden kanssa ilmeneviä hybridijärjestelyjä koskevilta osin (COM(2016) 687 final)
E 113/2016 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission 14.9.2016 julkaisema ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 131/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta ("WiFi4EU-ehdotus")

 Kaikki valtioneuvoston E-selvitykset

 Valtioneuvoston E-selvitys, E

Selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.