Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 74/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Liikkuvaan kalustoon kohdistuvista kansainvälisistä vakuusoikeuksista tehtyyn yleissopimukseen liitettävä maatalous- rakennus ja kaivoskalustoon liittyviä erityiskysymyksiä koskeva pöytäkirja (neuvottelumandaatti)
E 72/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset neuvoston päätöksiksi EU:n ja Sveitsin päästökauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskevan sopimuksen tekemisestä ja allekirjoittamisesta
E 73/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Luonnos neuvoston päätelmistä liikenteen digitalisaatiosta
E 71/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri - sopimusten jakaminen toimivallan perusteella
E 70/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018
E 69/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Sosiaali- ja terveysasiat Viron EU-puheenjohtajuuskaudella
E 67/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2017
E 68/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys nro 5 Euroopan unionin vuoden 2017 yleiseen talousarvioon; Rahoituksen osoittaminen Euroopan kestävän kehityksen rahastoa (EKKR) varten ja hätäapuvarauksen kasvattaminen monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen tarkastamisen seurauksena
E 66/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarviointi
E 63/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Koulujen kehittämisellä ja huipputason opetuksella hyvät lähtökohdat elämälle"
E 64/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi tutkinnon suorittaneiden seurannasta
E 65/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma
E 62/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus EP:n ja neuvoston asetukseksi markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta
E 61/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2016 vuosikertomus ja tilintarkastuslautakunnan kertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2016 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus
E 60/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ilmailua koskeva tiedonanto: avoin ja hyvien yhteyksien Eurooppa
E 59/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti)
E 58/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi Nord Stream 2 –kaasuputkien toimintaa koskevien sopimusneuvottelujen aloittamisesta EU:n ja Venäjän välillä
E 57/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin komission kuuleminen tietokantadirektiivin 96/9/EY uudistamistarpeista
E 56/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Oikeusministeriön vastaus komission konsultaatioon EU-yhtiöoikeuden uudistamisesta
E 55/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan mandaattiehdotus neuvostolle laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta Kirgisian tasavallan kanssa
E 54/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-kansalaisaloitetta koskeva tilannekatsaus ja julkinen kuuleminen
E 53/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Uutta vauhtia Afrikan ja EU:n kumppanuudelle"
E 52/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-tuomioistuimen lausunto 2/15 EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta
E 51/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut ja neuvottelemaan Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen välisen assosiaatiosopimuksen modernisoinnista
E 50/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/Strateginen lähestymistapa kriisinkestokykyyn EU:n ulkosuhteissa
E 49/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission työohjelma 2018; alustavia näkemyksiä
E 47/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-Japani huippukokous 2017
E 48/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Suositus neuvoston päätökseksi komissiolle annettavasta valtuutuksesta aloittaa neuvottelut Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnassa (UNCITRAL) ja sen työryhmässä II (riidanratkaisu) sovitteluun perustuvien kansainvälisten sovintosopimusten täytäntöönpanoa koskevasta yleissopimuksesta (sovintosopimusten täytäntöönpano)
E 45/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
E 46/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
E 44/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan yritystilastot, asetuksen 184/2005 muuttaminen ja kymmenen säädöksen kumoaminen yritystilastojen alalla
E 43/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely
E 42/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kansainvälisen merentutkimusneuvoston suositukset vuoden 2018 kalastusmahdollisuuksista Itämerelle
E 41/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen liittyvän kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa tarkoitetun yhteistuotantoja varten myönnettävän oikeuden pidentäminen
E 40/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Kiinan välinen huippukokous 2.6.2017
E 39/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n oikeusalan tulostaulu 2017
E 38/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tietovirrat kauppasopimuksissa; komission konseptipaperi
E 37/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto lasten suojelusta muuttoliikkeen yhteydessä
E 36/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetukseksi Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta
E 35/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA/Euroopan unionin virallisen lehden sähköinen julkaiseminen, asetuksen 216/2013 muuttaminen
E 32/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle finanssialan kuluttajapalveluita koskevasta toimintasuunnitelmasta
E 33/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU ja globalisaatio; komission keskustelupaperi "Globalisaation hallitseminen 2025"
E 34/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Vaikuttaminen EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen 2021-
E 31/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi koskien unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon täydentämistä ja muuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla
E 29/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU27-päämiesten tulevaisuuspohdinnan ja Rooman julistuksen seuranta
E 30/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen - Suomen, Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian ja Liettuan yhteisasiakirja maatalous- ja kalastusneuvostolle 3.4.2017
E 27/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet – täytäntöönpanostrategia
E 28/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU2020-strategia, kansallinen uudistusohjelma kevät 2017
E 26/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisessä viljaneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta viljojen kauppaa koskevan vuoden 1995 yleissopimuksen voimassaolon jatkamiseen
E 24/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta kalenterivuodeksi 2017

 Kaikki valtioneuvoston E-selvitykset

 Valtioneuvoston E-selvitys, E

Selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.