Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 103/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Muuttoliikkeen hallinta
E 102/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Valko-Venäjän välinen yhteisymmärryspöytäkirja kumppanuusprioriteeteista
E 101/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Luova Eurooppa -ohjelma (2014-2020): asetusmuutos
E 100/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelma
E 98/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Makrotaloudellisen lisärahoituksen myöntäminen Georgialle
E 99/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Komission tiedonanto: Laitonta verkkosisältöä vastaan. Lisää vastuuta verkkoalustoille.
E 95/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Pankkiunionin loppuunsaattaminen"
E 96/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittäminen; institutionaaliset kysymykset
E 97/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Komissio; Julkiset hankinnat; komission aloite Julkisten investointien vaikutuksia lisätään tehokkailla ja ammattimaisilla hankinnoilla
E 94/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: ASEM-ulkoministerikokous 20-21.11.2017
E 91/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen sähköisten rahtiasiakirjojen käytöstä tavaraliikenteessä (Public consultation survey on electronic documents for freight carriage)
E 92/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tilannekatsaus merenkulun ilmastotoimista
E 93/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen alusten ilmoitusmuodollisuuksia koskevan EU:n sääntelyn toimivuudesta
E 90/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Galileo- ja EGNOS-ohjelmien toteuttamisesta ja Euroopan GNSS-viraston toiminnasta
E 89/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta aloittaa neuvottelut yleissopimuksesta investointiriitojen ratkaisemiseen tarkoitetun monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi
E 86/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta digitalouden verotuksesta COM(2017) 547 final
E 87/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Australian kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
E 88/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Uuden-Seelannin kanssa vapaakauppasopimuksen tekemiseksi
E 85/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Euroopan komission 27.9.2017 julkaisema tiedonanto koskien muuttoliikeagendan puolivälitarkastelua
E 84/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahojen sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen määrärahojen muuttamisesta
E 83/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kyberturvallisuus; strategia; puolustus; digitaaliset sisämarkkinat
E 82/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2016
E 81/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n vuotta 2017 koskeva lisätalousarvioesitys nro 6
E 80/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EMU:n kehittäminen
E 79/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus asetukseksi komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 muuttamiseksi (EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen uutta teknologiaa hyödyntäen)
E 77/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista (kodifikaatio)
E 78/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kauppapolitiikan ajankohtaiset kysymykset
E 75/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tallinnan EU-ministerikokouksen julkilausuma sähköisen hallinnon kehittämiseksi 6.10.2017
E 76/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Intian välinen huippukokous 6.10.2017 New Delhissä
E 74/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Liikkuvaan kalustoon kohdistuvista kansainvälisistä vakuusoikeuksista tehtyyn yleissopimukseen liitettävä maatalous- rakennus ja kaivoskalustoon liittyviä erityiskysymyksiä koskeva pöytäkirja (neuvottelumandaatti)
E 72/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset neuvoston päätöksiksi EU:n ja Sveitsin päästökauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskevan sopimuksen tekemisestä ja allekirjoittamisesta
E 73/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Luonnos neuvoston päätelmistä liikenteen digitalisaatiosta
E 71/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kauppasopimusten arkkitehtuuri - sopimusten jakaminen toimivallan perusteella
E 70/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2018
E 69/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Sosiaali- ja terveysasiat Viron EU-puheenjohtajuuskaudella
E 67/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1.-30.6.2017
E 68/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys nro 5 Euroopan unionin vuoden 2017 yleiseen talousarvioon; Rahoituksen osoittaminen Euroopan kestävän kehityksen rahastoa (EKKR) varten ja hätäapuvarauksen kasvattaminen monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen tarkastamisen seurauksena
E 66/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman väliarviointi
E 63/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto "Koulujen kehittämisellä ja huipputason opetuksella hyvät lähtökohdat elämälle"
E 64/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi tutkinnon suorittaneiden seurannasta
E 65/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: EU:n uusi korkeakoulutussuunnitelma
E 62/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus EP:n ja neuvoston asetukseksi markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta
E 61/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2016 vuosikertomus ja tilintarkastuslautakunnan kertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2016 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus
E 60/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ilmailua koskeva tiedonanto: avoin ja hyvien yhteyksien Eurooppa
E 59/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen tilastoista (uudelleenlaadittu teksti)
E 58/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi Nord Stream 2 –kaasuputkien toimintaa koskevien sopimusneuvottelujen aloittamisesta EU:n ja Venäjän välillä
E 57/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin komission kuuleminen tietokantadirektiivin 96/9/EY uudistamistarpeista
E 56/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Oikeusministeriön vastaus komission konsultaatioon EU-yhtiöoikeuden uudistamisesta
E 55/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan mandaattiehdotus neuvostolle laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta Kirgisian tasavallan kanssa
E 54/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-kansalaisaloitetta koskeva tilannekatsaus ja julkinen kuuleminen

 Kaikki valtioneuvoston E-selvitykset

 Valtioneuvoston E-selvitys, E

Selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.