Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtioneuvoston E-selvitykset

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 91/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen aseman vahvistamisesta EU:n päätöksenteossa; sääntelyn toimivuus
E 92/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2019 työohjelma
E 93/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; neuvoston 18 kuukauden ohjelma 1.1.2019-30.6.2020 (ns. trion ohjelma)
E 94/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017
E 95/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n Euroopan ja Aasian välisiä yhteyksiä koskeva strategia
E 96/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Maksuvalmiusrahoitus pankkien kriisinratkaisussa ja siihen mahdollisesti liittyvät julkiset takaukset
E 90/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi, jolla muutetaan komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/1998 tiettyjen ilmailun turvaamista koskevien erityistoimenpiteiden selkiyttämisen, yhdenmukaistamisen, yksinkertaistamisen ja vahvistamisen osalta
E 89/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n kannasta Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimuksen (AEWA) 7. osapuolikokouksessa Durbanissa, Etelä-Afrikassa 4.-8.12.2018 – sopimuksen liitteen muuttaminen
E 88/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävästä vähämerkityksisestä tuesta annetun komission asetuksen voimassaolon jatkaminen
E 87/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin
E 86/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021 - 2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto)
E 84/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit
E 85/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n oikeusalan tulostaulu 2018
E 83/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksesta aloitteeksi Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimivallan laajentamisesta
E 82/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n vuotta 2018 koskeva lisätalousarvioesitys nro 6
E 79/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Komission tiedonanto: Lisää laillisia maahantuloväyliä Eurooppaan: olennainen osa tasapainoista ja kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa
E 80/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiotilanne Unkarissa; Euroopan parlamentin ehdotus neuvoston päätökseksi
E 81/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Komission ehdotus neuvoston suositukseksi laadukkaista varhaiskasvatusjärjestelmistä
E 78/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan Unionin puolesta (Länsi-Balkanin liikennesopimus)
E 77/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission mandaattiehdotus korkealaatuisen naudanlihan tuontikiintiön hallinnoinnin uudelleenjärjestelyn neuvottelemisesta.
E 76/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kauppasuhteiden kehittäminen
E 75/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021-2027
E 74/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2019
E 73/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission ja ulko-ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan mandaattiehdotus neuvostolle laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta Uzbekistanin tasavallan kanssa
E 72/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttamisesta rasvattoman maitojauheen oston määrällisen rajoituksen osalta
E 71/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2017 vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2017 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus
E 70/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-Kiina-huippukokous 2018
E 69/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto alustavasta hiilivuotoluettelosta vuosille 2021-2030
E 66/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva monivuotinen rahoituskehys; Euroopan puolustusrahasto
E 67/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva monivuotinen rahoituskehys; sotilaallinen liikkuvuus
E 68/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien julistus koskien EU-tuomioistuimen nk. Achmea-tuomion oikeudellisia seuraamuksia ja investointisuojaa EU:ssa
E 62/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta
E 63/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamiseksi kaudelle 2021-2027
E 64/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021-2027 (Perikles IV –ohjelma) sekä komission ehdotus neuvoston asetukseksi ohjelman soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin
E 65/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus EU:n palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellisen tasapainon toteutumisesta
E 60/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta
E 61/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Rahoituskehyskausi 2021-2027; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta
E 59/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 862/2007 muuttamisesta
E 53/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus, Ehdotus neuvoston suositukseksi korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä
E 54/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Ehdotus neuvoston suositukseksi kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta kielten opetukseen ja oppimiseen
E 55/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan rooli vahvemman Euroopan rakentamisessa
E 56/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kulttuuri ja av; Euroopan uusi kulttuuriohjelma
E 57/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Nuoriso; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet
E 52/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon välisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen mukauttaminen Länsi-Saharan alueeseen soveltuviksi
E 58/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Kolmas toimenpidepaketti Euroopan unionin liikennejärjestelmien uudenaikaistamiseksi.
E 51/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 4/2018 varainhoitovuodelle 2018; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
E 50/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-CELAC-ulkoministerikokous 16.-17.7.2018
E 49/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi rokotusyhteistyön tiivistämiseksi
E 48/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista
E 47/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-Japani huippukokous 2018

 Kaikki valtioneuvoston E-selvitykset

 Valtioneuvoston E-selvitys, E

Selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.