Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtioneuvoston E-selvitykset

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 31/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Tutkimus ja innovaatiot; Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisen suurteholaskennan yhteisyrityksen (EuroHPC-yhteisyrityksen) perustamisesta
E 32/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (Komission III päivitysdirektiiviehdotus)
E 30/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission direktiivi (EU) 2018/350 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY liitteiden teknisestä muuttamisesta siltä osin kuin kyse on geneettisesti muunnettujen organismien ympäristöriskien arvioinnista
E 29/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
E 28/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta (COM(2018) 252 final)
E 27/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Kohti yhteistä eurooppalaista data-aluetta
E 26/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kestävän kasvun rahoitusta koskeva toimintasuunnitelma, tiedonanto
E 25/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto - FinTech -toimintasuunnitelma Euroopan rahoitusalan kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden parantamiseksi
E 24/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2018
E 23/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja koskeva monivuotinen suunnitelma, Itämerta koskeva monivuotinen suunnitelma annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttaminen ja asetusten (EC) 811/2004, (EC) 2166/2005, (EC) 388/2006, (EC) 509/2007 ja (EC)1300/2008 kumoaminen, asetus
E 22/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission esitys makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle
E 21/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle eläinten hyvinvointiin liittyvien kansainvälisten toimien vaikutuksista Euroopan kotieläintuottajien kilpailukykyyn globalisoituneessa maailmassa
E 20/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; kansallinen puheenjohtajuusohjelma; parlamentaarinen prosessi
E 19/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Euroopan unionin lähestymistapa essentiaalipatentteihin
E 18/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Länsi-Balkan EU:n agendalla keväällä 2018 ja komission Länsi-Balkan-strategia
E 17/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tasapainoinen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanojärjestelmä nykypäivän yhteiskunnallisiin haasteisiin
E 16/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 1/2018 varainhoitovuodelle 2018; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
E 15/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2017
E 14/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Erasmus+ -ohjelman väliarviointi
E 12/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys:Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan keskuspankille: Ensimmäinen seurantaraportti järjestämättömien lainojen vähentämisestä Euroopassa
E 13/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista
E 10/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Ehdotus neuvoston suositukseksi yhteisten arvojen, osallistavan koulutuksen ja opetuksen eurooppalaisen ulottuvuuden edistämisestä
E 11/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Komission tiedonanto digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta
E 9/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtuuksien antamisesta neuvottelujen aloittamiseksi Euroopan unionin ja Ukrainan välisestä sopimuksesta, jossa vahvistetaan eurooppalaiseen satelliittinavigointiohjelmaan EGNOS perustuvan avustejärjestelmän palvelujen tarjoamiseen liittyvät ehdot ja edellytykset
E 8/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus komission asetuksiksi miehittämättömän ilmailun sääntelystä; EASA Opinion 01/2018
E 6/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ja korkean edustajan yhteinen tiedonanto 10.11.2017 koskien sotilaallista liikkuvuutta (Military Mobility) Euroopan unionissa sekä muut sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyvät ajankohtaiset asiat
E 7/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiotilanne Puolassa; komission ehdotus neuvoston päätökseksi - komission esittely
E 5/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kiertotalouspaketti 2018
E 4/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suositusluonnokset neuvoston päätöksiksi neuvottelujen aloittamisesta; Europol ja kolmannet maat
E 3/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n toimintasuunnitelmasta vuosiksi 2017-2019 - Sukupuolten palkkaeron kaventaminen
E 2/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta koskien EU:n kumppanuussopimusta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa
E 1/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Sosiaali- ja terveysasiat Bulgarian EU-puheenjohtajuuskaudella
E 126/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan energiaverkkojen vahvistamisesta
E 125/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta "Kielletään glyfosaatti ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta"
E 124/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-MERCOSUR -assosiaatiosopimusneuvottelut: vapaakauppaa koskevat osat
E 123/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen tavoitteet ja toimet EU:n kesäaikasääntelyn muuttamiseksi
E 122/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus - Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus
E 120/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Europarlamenttivaalien 2019 ajankohdan määräytyminen
E 121/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n kehittämistä koskeva kansalaiskeskustelu; Ranskan ehdotus
E 119/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelma (2019-2020)
E 118/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta
E 117/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Ehdotus unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen muuttamiseksi (RescEU)
E 116/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla
E 115/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi
E 112/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suosituksiksi laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista
E 114/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission julkinen kuuleminen julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin (PSI-direktiivi) tarkistamisesta
E 113/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista, radioaktiivisista aineista ja ydinaseista aiheutuvien turvallisuusuhkien johdosta
E 111/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: Valmistautuminen 10.-13.12.2017 järjestettävään Maailman kauppajärjestön (WTO) 11. ministerikokoukseen
E 108/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
E 109/2017 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta

 Kaikki valtioneuvoston E-selvitykset

 Valtioneuvoston E-selvitys, E

Selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.