Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtioneuvoston E-selvitykset

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 75/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021-2027
E 74/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2019
E 73/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n komission ja ulko-ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan mandaattiehdotus neuvostolle laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta Uzbekistanin tasavallan kanssa
E 72/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annetun asetuksen (EU) N:o 1370/2013 muuttamisesta rasvattoman maitojauheen oston määrällisen rajoituksen osalta
E 71/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan vakausmekanismin (EVM) vuoden 2017 vuosikertomus ja Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) vuoden 2017 tilinpäätös, johdon kertomus ja tilintarkastajan kertomus
E 70/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-Kiina-huippukokous 2018
E 69/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto alustavasta hiilivuotoluettelosta vuosille 2021-2030
E 66/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva monivuotinen rahoituskehys; Euroopan puolustusrahasto
E 67/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tuleva monivuotinen rahoituskehys; sotilaallinen liikkuvuus
E 68/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien julistus koskien EU-tuomioistuimen nk. Achmea-tuomion oikeudellisia seuraamuksia ja investointisuojaa EU:ssa
E 62/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta
E 63/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamiseksi kaudelle 2021-2027
E 64/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021-2027 (Perikles IV –ohjelma) sekä komission ehdotus neuvoston asetukseksi ohjelman soveltamisen ulottamisesta muihin kuin osallistuviin jäsenvaltioihin
E 65/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus EU:n palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellisen tasapainon toteutumisesta
E 60/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman perustamisesta
E 61/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Rahoituskehyskausi 2021-2027; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta
E 59/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 862/2007 muuttamisesta
E 53/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus, Ehdotus neuvoston suositukseksi korkea-asteen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistämisestä
E 54/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Ehdotus neuvoston suositukseksi kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta kielten opetukseen ja oppimiseen
E 55/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Koulutus; Nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan rooli vahvemman Euroopan rakentamisessa
E 56/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Kulttuuri ja av; Euroopan uusi kulttuuriohjelma
E 57/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Nuoriso; Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet
E 52/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon välisen assosiaatiosopimuksen pöytäkirjojen mukauttaminen Länsi-Saharan alueeseen soveltuviksi
E 58/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Kolmas toimenpidepaketti Euroopan unionin liikennejärjestelmien uudenaikaistamiseksi.
E 51/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 4/2018 varainhoitovuodelle 2018; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
E 50/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-CELAC-ulkoministerikokous 16.-17.7.2018
E 49/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi rokotusyhteistyön tiivistämiseksi
E 48/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista
E 47/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-Japani huippukokous 2018
E 45/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
E 46/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
E 43/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Globaalia turvallista, järjestäytynyttä ja säännönmukaista siirtolaisuutta käsittelevä neuvotteluprosessi YK:n puitteissa ja globaalia pakolaisuutta käsittelevä konsultaatioprosessi YK:n pakolaispäävaltuutetun toimiston puitteissa
E 44/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kansainvälisen merentutkimusneuvoston suositukset vuoden 2019 kalastusmahdollisuuksista Itämerelle
E 41/2018 vp
Valltioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys nro 3 Euroopan unionin vuoden 2018 yleiseen talousarvioon; Rahoituksen osoittaminen Turkin pakolaisavun koordinointivälineen 2. osaan
E 42/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin 2007/43/EY soveltamisesta, sen vaikutuksista lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojeluun ja hyvinvointi-indikaattorien kehityksestä
E 39/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Eurooppalainen lähestymistapa disinformaation torjuntaan verkossa
E 40/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys:Komission ehdotus neuvoston suositukseksi sosiaalisen suojelun saatavuudesta työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille
E 37/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2018: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot
E 38/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tekoäly Euroopassa
E 36/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan keskuspankille: Suunnitelma omaisuudenhoitoyhtiöksi
E 35/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto - Matkalla automatisoituun liikkuvuuteen: EU:n strategia tulevaisuuden liikkuvuudelle
E 34/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 (yleinen elintarvikelainsäädäntö), direktiivin 2001/18/EY (muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön), asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut), asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (rehun lisäaineet), asetuksen (EY) N:o 2065/2003 (savuaromit), asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit), asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely), asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (kasvinsuojeluaineet) ja asetuksen (EU) 2015/2283 (uuselintarvikkeet) muuttamisesta
E 33/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta
E 31/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Tutkimus ja innovaatiot; Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppalaisen suurteholaskennan yhteisyrityksen (EuroHPC-yhteisyrityksen) perustamisesta
E 32/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta (Komission III päivitysdirektiiviehdotus)
E 30/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission direktiivi (EU) 2018/350 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY liitteiden teknisestä muuttamisesta siltä osin kuin kyse on geneettisesti muunnettujen organismien ympäristöriskien arvioinnista
E 29/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
E 28/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta (COM(2018) 252 final)
E 27/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Kohti yhteistä eurooppalaista data-aluetta
E 26/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kestävän kasvun rahoitusta koskeva toimintasuunnitelma, tiedonanto

 Kaikki valtioneuvoston E-selvitykset

 Valtioneuvoston E-selvitys, E

Selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.