Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtioneuvoston E-selvitykset

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 21/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus perusoikeuskirjan soveltamisesta vuonna 2018 ja EU:n perusoikeusviraston perusoikeusraportti 2019
E 20/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU-Kanada-huippukokous 17.-18.7.2019
E 18/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 2/2019 ja 4/2019 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2019
E 15/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission laajentumispaketti 2019: yleinen osuus ja maakohtaiset arviot
E 16/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Oikeusvaltiokysymykset Suomen EU-puheenjohtajakaudella
E 17/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto: Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen unionissa – tilannekatsaus ja mahdolliset jatkotoimet
E 19/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Lääkeaineet; Euroopan komission tiedonanto koskien strategista lähestymistapaa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin
E 13/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus oikeusasiamiehen ohjesääntöä koskevaksi Euroopan parlamentin asetukseksi
E 14/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Lisätalousarvioesitys 3/2019 varainhoitovuodelle 2019; komission ehdotus solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta
E 12/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksiksi valtuuttaa Italia tekemään sopimus ja Saksa muuttamaan sopimusta Sveitsin kanssa linja-autoliikenteen kabotaasin sallimiseksi kansainvälisen liikenteen yhteydessä maiden välisillä raja-alueilla
E 11/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus asetusten (EU) N:o 1307/2013 ja N:o 1308/2013 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä komissiolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen tiedoksiantamisen osalta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2017/1185 muuttamiseksi (markkinoiden avoimuus)
E 10/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa ja EU-rikkomusasioissa 1.1-31.12.2018
E 9/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: tiettyjen EU:n valtiontukisääntöjen voimassaolon jatkamisesta vuoden 2022 loppuun saakka
E 7/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
E 8/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
E 6/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EY:n ja Venäjän hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyösopimuksen uusiminen
E 5/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Sähköisen kaupan useanvälisten neuvottelujen aloittaminen WTO:ssa
E 4/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan unionin tiedonanto "Euroopan unioni, Latinalainen Amerikka ja Karibia: Yhdistäen voimat yhteiselle tulevaisuudelle"
E 3/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi Pohjois-Atlantin lohensuojelujärjestössä (NASCO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
E 2/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: Luonnos komission tiedonannoksi sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille soveltumattoman valtiontuen takaisinperinnästä
E 1/2019 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/UTP/EDUSKUNNALLE TIEDOTTAMINEN: Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon EU-Kiina suhteiden tiedonanto
E 137/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys:EU/OSA; Unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU1313/2013) muuttamisesta; Artikla 19
E 135/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen uudistusohjelma, kevät 2019
E 136/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Japanin välinen huippukokous 2019
E 134/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus 5G-verkkojen kyberturvallisuudesta
E 133/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ajankohtaiset arktiset kysymykset Euroopan unionissa
E 132/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle Eurojustin ja Tanskan välisestä yhteistyösopimuksesta
E 131/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Neuvottelumandaattiehdotukset Budapestin sopimuksen toista lisäpöytäkirjaa ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaa sopimusta varten
E 130/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n Intia-strategia
E 128/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Kiinan välinen huippukokous 9.4.2019
E 129/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa vuonna 2019 (WRC-19) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
E 127/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston toimintatapojen kehittäminen Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019; avoimuus, paremman sääntelyn periaatteet ja uusien teknologioiden hyödyntäminen neuvoston työssä
E 126/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Sisäministeriön kirje eduskunnalle: Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä sekä asetuksen (EU) 2018/1862 ja asetuksen (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] muuttamisesta ja muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä ETIAS-järjestelmän tarkoituksia varten sekä asetuksen (EU) 2018/1240, asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EU) 2017/2226 ja asetuksen (EU) 2018/1861 muuttamisesta.
E 124/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Aloite uudesta laaja-alaisesta kansainvälisestä ympäristöalan sopimuksesta (Global Pact for the Environment)
E 125/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen WTO:n julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen
E 122/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Yhdysvaltojen kanssa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista
E 123/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta teollisuustuotteiden tullien poistamiseksi
E 120/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen EU:n ilmastopolitiikkaan
E 121/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2019 liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon Yhdistyneen Kuningaskunnan eroaminen unionista
E 119/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä
E 117/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys:Komission ehdotus neuvoston päätökseksi Baselin sopimuksen liitteiden II, VIII ja IX muuttamisesta sopimuksen 14. osapuolikokouksessa
E 118/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tekoälyn koordinoitu toimintasuunnitelma
E 116/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot: "Sisämarkkinat muuttuvassa maailmassa: Ainutkertainen voimavara, joka edellyttää uutta poliittista sitoutumista" ja "Yhdenmukaistetut standardit: avoimuuden ja oikeusvarmuuden parantaminen täysin toimivilla sisämarkkinoilla"
E 115/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan metsiä koskevan oikeudellisesti sitovan sopimuksen neuvotteluiden uudelleenkäynnistäminen
E 113/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) No 508/2014 muuttamiseksi (Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista)
E 114/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/2403 muuttamiseksi koskien unionin kalastusalusten kalastusta Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastusta unionin vesillä
E 111/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kiireellinen johtuen ennakoitua nopeammasta käsittelystä COREPER:ssa; Kaksikäyttötuotteiden vienti Britanniaan; Varautuminen mahdolliseen Britannian eroamiseen EU:sta ilman sopimusta (ns. kova Brexit)
E 110/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Alueiden komitean ja talous - ja sosiaalikomitean kokoonpanojen vahvistaminen
E 112/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ylittäessään ulkorajoja ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) 539/2001 (EU N:o 1806/2018)muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen osalta 2018/0390 (COD)
E 109/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Romanian EU-puheenjohtajuuskausi sosiaali- ja terveyssektorilla 1.1.-30.6.2019

 Kaikki valtioneuvoston E-selvitykset

 Valtioneuvoston E-selvitys, E

Selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.