Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtioneuvoston E-selvitykset

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

E 131/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Neuvottelumandaattiehdotukset Budapestin sopimuksen toista lisäpöytäkirjaa ja Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon koskevaa sopimusta varten
E 130/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n Intia-strategia
E 128/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Kiinan välinen huippukokous 9.4.2019
E 129/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) maailman radioviestintäkonferenssissa vuonna 2019 (WRC-19) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta
E 127/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Neuvoston toimintatapojen kehittäminen Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019; avoimuus, paremman sääntelyn periaatteet ja uusien teknologioiden hyödyntäminen neuvoston työssä
E 126/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Sisäministeriön kirje eduskunnalle: Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä sekä asetuksen (EU) 2018/1862 ja asetuksen (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] muuttamisesta ja muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytyksistä ETIAS-järjestelmän tarkoituksia varten sekä asetuksen (EU) 2018/1240, asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EU) 2017/2226 ja asetuksen (EU) 2018/1861 muuttamisesta.
E 124/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Aloite uudesta laaja-alaisesta kansainvälisestä ympäristöalan sopimuksesta (Global Pact for the Environment)
E 125/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen WTO:n julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen
E 122/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvostolle neuvottelujen aloittamisesta Yhdysvaltojen kanssa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista
E 123/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission suositus neuvoston päätökseksi aloittaa neuvottelut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisestä sopimuksesta teollisuustuotteiden tullien poistamiseksi
E 120/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttaminen EU:n ilmastopolitiikkaan
E 121/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi unionin yleisen talousarvion toteuttamiseen ja rahoitukseen vuonna 2019 liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon Yhdistyneen Kuningaskunnan eroaminen unionista
E 119/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla sovellettavista varautumistoimenpiteistä
E 117/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys:Komission ehdotus neuvoston päätökseksi Baselin sopimuksen liitteiden II, VIII ja IX muuttamisesta sopimuksen 14. osapuolikokouksessa
E 118/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Tekoälyn koordinoitu toimintasuunnitelma
E 116/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonannot: "Sisämarkkinat muuttuvassa maailmassa: Ainutkertainen voimavara, joka edellyttää uutta poliittista sitoutumista" ja "Yhdenmukaistetut standardit: avoimuuden ja oikeusvarmuuden parantaminen täysin toimivilla sisämarkkinoilla"
E 115/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan metsiä koskevan oikeudellisesti sitovan sopimuksen neuvotteluiden uudelleenkäynnistäminen
E 113/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) No 508/2014 muuttamiseksi (Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista)
E 114/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/2403 muuttamiseksi koskien unionin kalastusalusten kalastusta Yhdistyneen kuningaskunnan vesillä ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusalusten kalastusta unionin vesillä
E 111/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Kiireellinen johtuen ennakoitua nopeammasta käsittelystä COREPER:ssa; Kaksikäyttötuotteiden vienti Britanniaan; Varautuminen mahdolliseen Britannian eroamiseen EU:sta ilman sopimusta (ns. kova Brexit)
E 110/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Alueiden komitean ja talous - ja sosiaalikomitean kokoonpanojen vahvistaminen
E 112/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ylittäessään ulkorajoja ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) 539/2001 (EU N:o 1806/2018)muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen osalta 2018/0390 (COD)
E 109/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Romanian EU-puheenjohtajuuskausi sosiaali- ja terveyssektorilla 1.1.-30.6.2019
E 107/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisiä asiakysymyksiä; tilannekatsaus
E 108/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2018/2002/EU ja energiaunionin hallinnosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 mukauttamisestaYhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionista eroamisen vuoksi
E 105/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; EU:n yleinen tietosuoja-asetus; kolmansien maiden tietosuojan riittävyyttä koskevat päätökset
E 106/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta
E 104/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto koskien toimia hormonitoimintaa häiritseviin kemikaaleihin liittyvien riskien vähentämiseksi
E 102/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 1388/2013 muuttamisesta
E 103/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta
E 101/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) artiklan XXI mukaisten ns. EU25-konsolidointisopimusten voimaansaattaminen unionisopimuksina
E 100/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n strateginen pitkän aikavälin visio vauraasta, modernista, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta
E 99/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian päivityksestä
E 98/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja Euroopan investointipankille: Tehokkaampi rahoitusrakenne EU:n ulkopuolisia investointeja varten
E 97/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Tiedonanto uudesta Afrikan ja EU:n kestävien investointien ja työpaikkojen allianssista: investointeja ja työpaikkoja koskeva yhteistyö uudelle tasolle
E 91/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission tiedonanto toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen aseman vahvistamisesta EU:n päätöksenteossa; sääntelyn toimivuus
E 92/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2019 työohjelma
E 93/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Suomen EU-puheenjohtajakausi 2019; neuvoston 18 kuukauden ohjelma 1.1.2019-30.6.2020 (ns. trion ohjelma)
E 94/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017
E 95/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n Euroopan ja Aasian välisiä yhteyksiä koskeva strategia
E 96/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Maksuvalmiusrahoitus pankkien kriisinratkaisussa ja siihen mahdollisesti liittyvät julkiset takaukset
E 90/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi, jolla muutetaan komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/1998 tiettyjen ilmailun turvaamista koskevien erityistoimenpiteiden selkiyttämisen, yhdenmukaistamisen, yksinkertaistamisen ja vahvistamisen osalta
E 89/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n kannasta Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimuksen (AEWA) 7. osapuolikokouksessa Durbanissa, Etelä-Afrikassa 4.-8.12.2018 – sopimuksen liitteen muuttaminen
E 88/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävästä vähämerkityksisestä tuesta annetun komission asetuksen voimassaolon jatkaminen
E 87/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin
E 86/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021 - 2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto)
E 84/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU; Vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit
E 85/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n oikeusalan tulostaulu 2018
E 83/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksesta aloitteeksi Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimivallan laajentamisesta
E 82/2018 vp
Valtioneuvoston selvitys: EU:n vuotta 2018 koskeva lisätalousarvioesitys nro 6

 Kaikki valtioneuvoston E-selvitykset

 Valtioneuvoston E-selvitys, E

Selvitys, jonka ministeriö toimittaa suurelle valiokunnalle tai ulkoasiainvaliokunnalle saattaakseen tiedoksi tai lausunnon antamista varten Euroopan unionissa valmisteltavana olevan (E-asian) tai muuten ajankohtaisen asian.

Valtioneuvosto on velvollinen antamaan selvityksen, kun valiokunta sitä pyytää. Valtioneuvosto voi antaa selvityksen myös omasta aloitteestaan.

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.