Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Valtioneuvoston U-kirjelmät

 Uusimmat valtioneuvoston U-kirjelmät

U 25/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (rajatylittävien maksujen ja valuutanvaihdon kulut)
U 24/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta (katettujen joukkolainojen lainsäädäntökehys)
U 23/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun asetuksen uudelleenlaadinnaksi (POP-asetus)
U 22/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien tiettyjen digitaalisten palvelujen verotusta ja komission tiedonannosta digitaalisen talouden verotuksesta
U 21/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi koskien digitaalista kiinteää toimipaikkaa
U 20/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahastojen rajat ylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoitusrahastodirektiivin ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun direktiivin muuttamisesta (rahastojen rajat ylittävä markkinointi)
U 19/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi joukkorahoituspalvelun tarjoajista ja ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveludirektiivin muuttamiseksi (joukkorahoituspalveluiden tarjoajat)
U 18/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi
U 17/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle Eurojustin ja Albanian välisestä yhteistyösopimuksesta
U 16/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (saatavien siirrosta kolmansille osapuolille aiheutuviin vaikutuksiin sovellettava laki)
U 14/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi terveysteknologian arvioinnista ja direktiivin 2011/24/EU muuttamisesta
U 13/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi)
U 12/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tuotteiden vaatimustenmukaisuus ja markkinavalvonta)
U 11/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta
U 10/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (pienyritysten arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä)
U 9/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäverokantojen osalta
U 8/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetuista satamassa olevista vastaanottolaitteista sekä direktiivin 2000/59/EY kumoamisesta ja direktiivien 2009/16/EY ja 2010/65/EU muuttamisesta (alusjätedirektiivi)
U 7/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista EU-tason tietojärjestelmien yhteentoimivuutta säätelevän kehyksen perustamista
U 6/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston rakenneuudistusten tukiohjelmasta annetun asetuksen sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoista annetun asetuksen muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta (rakenneuudistusten tukipaketti)
U 5/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan valuuttarahaston perustaminen)
U 4/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden finanssipolitiikan vastuullisuutta ja julkisen talouden keskipitkän aikavälin linjausta vahvistavista säännöksistä
U 3/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen 1313/2013/EU muuttamisesta (RescEU)
U 2/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (työsuhteen ehtoja koskeva direktiivi)
U 1/2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta (sijoituspalveluyritysten vakavaraisuus)
U 73/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (yleisen verokannan vähimmäistaso)
U 72/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen ilma-aluksiin asennettavien tai niissä käytettävien tavaroiden yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspensiosta ja asetuksen (EY) N:o 1147/2002 kumoamisesta
U 71/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksen muuttamisesta (hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron alalla tehostavien toimenpiteiden osalta)
U 70/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta
U 69/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (linja-autoliikenteen markkinoillepääsy)
U 68/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yhdistetyt kuljetukset)
U 67/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO2 raja-arvoiksi)
U 66/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unioniin suuntautuvien ulkomaisten suorien sijoitusten seurannasta (sijoitusten seuranta –asetus)
U 65/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon välisen globaalisopimuksen modernisoinnista
U 64/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetuksiksi (lopullinen ALV-järjestelmä)
U 63/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet)
U 62/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi Euroopan valvontaviranomaisten perustamisesta annettujen asetusten ja eräiden muiden asetusten muuttamisesta sekä direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annettujen direktiivien muuttamisesta (Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistus)
U 61/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Schengenin rajasäännöstön muutos)
U 60/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt)
U 59/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (datan vapaa liikkuvuus)
U 58/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ("kyberturvallisuusasetus")
U 57/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kansalaisaloiteasetus)
U 56/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maksuvälinerikokset)
U 55/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaiseksi yksilölliseksi eläketuotteeksi
U 54/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisten kemiallisbiologisten seulontakeskusten tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (EU-OPENSCREEN ERIC -konsortioon liittyminen)
U 53/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (CESSDA ERIC -konsortioon liittyminen)
U 52/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ESS ERIC -konsortioon liittyminen)
U 51/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (laittomasti maasta vietyjen kulttuuriesineiden tuonnin valvonta)
U 50/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (puolustusteollinen kehittämisohjelma)
U 49/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta neuvoston direktiivin 209/13/EY muuttamiseksi (merityöyleissopimuksen vuoden 2014 muutokset)
U 48/2017 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja tunnustamista koskevien vaatimusten muuttamiseksi ja suosituksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan keskuspankin perussäännön muuttamisesta (keskusvastapuolten valvonta)

 Kaikki U-kirjelmät

 Valtioneuvoston U-kirjelmä, U

​Valtioneuvoston kirjelmä, jolla valtioneuvosto saattaa eduskunnan käsittelyyn eduskunnan toimivaltaan kuuluvan Euroopan unionissa päätettäväksi tulevan asian (U-asian)

Valtioneuvosto toimittaa eduskunnalle kirjelmällään eduskunnan kannan määrittelyä varten ehdotuksen sellaiseksi säädökseksi, sopimukseksi tai muuksi toimeksi, josta päätetään Euroopan unionissa ja joka perustuslain mukaan kuuluisi eduskunnan toimivaltaan, jos Suomi ei olisi Euroopan unionin jäsen.

Ehdotus käsitellään suuressa valiokunnassa, jolle asianomaiset erikoisvaliokunnat antavat lausuntonsa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva ehdotus käsitellään ulkoasiainvalio-kunnassa. (Suomen perustuslaki 11.6.1999/731, 96 §)

 ‭(Piilotettu)‬ Etkö löytänyt hakemaasi?

Uudistuneesta hakupalvelusta löytyy eduskuntatyöhön liittyviä valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun

Aiempaa kuin vuoden 2015 valtiopäivien valtiopäiväaineistoja on siirretty vanhasta verkkopalvelusta seuraavasti:

  • valtiopäiväasioiden käsittelytiedot vuodesta 1919 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2001 alkaen
  • valtiopäiväasiakirjat ja pöytäkirjat vuosilta 1907 ja 1908,
  • täysistuntopöytäkirjat vuodesta 2001 alkaen,
  • täysistuntoäänestykset vuodesta 1996 alkaen,
  • valiokunta-asioiden käsittelytiedot vuodesta 2003 alkaen,
  • valiokuntien pöytäkirjat vuodesta 2002 alkaen ja
  •  eduskunnan hyväksymät lausumat vuodesta 1995 alkaen.