Uusimmat hallituksen esitykset

HE 39/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 38/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta
HE 37/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta
HE 36/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
HE 35/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merityösopimuslain sekä yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 41 §:n muuttamisesta
HE 34/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 §:n ja 35 §:n 1 momentin 1 kohdan voimaanpanosta
HE 33/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta
HE 32/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 17§:n muuttamisesta
HE 31/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
HE 30/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain 47 §:n muuttamisesta
HE 29/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 28/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta
HE 27/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 26/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta
HE 25/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta
HE 24/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annettujen lakien sekä tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta
HE 23/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n ja merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 22/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
HE 21/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
HE 20/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
HE 19/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 18/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä sekä laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n ja Finpro Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
HE 17/2017 vp
Hallituksen esitys laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 16/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä
HE 15/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
HE 14/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupparekisterilain muuttamisesta
HE 13/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
HE 12/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 11/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta
HE 10/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta
HE 9/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
HE 8/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
HE 7/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta annetun lain kumoamisesta ja poronhoitolain 35 §:n muuttamisesta
HE 6/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta
HE 5/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
HE 4/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta
HE 3/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
HE 2/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamisesta
HE 1/2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta
HE 273/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
HE 272/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
HE 271/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merilain ja valmismatkalain muuttamisesta
HE 270/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
HE 269/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 268/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistelmärangaistusta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 267/2016 vp
Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta
HE 266/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 41 luvun 1 §:n ja poliisilain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta
HE 265/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta
HE 264/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta
HE 263/2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

 Hae valtiopäiväasioita

hallituksen_esitys2.jpg

Etsi valtiopäiväasioita ja -asiakirjoja

Hakupalvelulla voit hakea kaikkia valtiopäivä-asioita ja -asiakirjoja. Siirry hakuun.  

 Hallituksen esitys, HE

​Ehdotus, jonka hallitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi.

Hallituksen esitys voi koskea mm. lakia, valtion talousarviota tai lisätalousarviota, eduskunnan suostumusta valtion lainanottoon, valtiontakauksen myöntämistä, kansainvälisen sopimuksen hyväksymistä tai aikaisemmin annetun hallituksen esityksen täydentämistä.