Edu​​ksi-järjestelmä​​

1. Henkilöti​etojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Eduksi-järjestelmä on eduskunnan kanslian yhteinen asioiden ja asiakirjojen käsittelyjärjestelmä ja kokoussuunnitteluväline täysistuntoa, puhemiesneuvostoa ja valiokuntia varten.

​​​​​Käsittelyn oikeusperusteet

  • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite (eduskunnan työjärjestys (40/2000) 71 §), tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta
  • yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta (tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 1 kohta), tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta

Eduskunnan valtiopäivätoimintaan ei sovelleta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia (1050/2018). Valiokuntien asiakirjojen julkisuudesta ja henkilötietojen suojasta on säädetty eduskunnan työjärjestyksen 43 a ja 43 b §:ssä.

2. Käsi​teltävät henkilötiedot ja mistä henkilötiedot saadaan

Eduksi-järjestelmän käyttöoikeudet siirretään keskitetystä käyttöoikeushallinnasta. Eduksi-järjestelmäkokonaisuuden käytöstä kerätään käyttäjälokitietoja.

Valiokuntien asiantuntijarekisterin henkilötiedot (nimi, titteli, sähköpostiosoite tai muu osoitetieto, organisaatio) saadaan ulkopuolisilta organisaatiolta tai suoraan henkilöltä itseltään.

Eduksi-järjestelmään siirretään täysistunnossa puhumaan oikeutettujen henkilöiden tiedot Heteka-järjestelmästä ja täysistunnon salijärjestelmästä tietoja puheenvuoroista, äänestyksestä, päätöksistä ja muista täysistunnon salijärjestelmän tapahtumatiedoista.

Valtiopäiväasiakirjaan liittyvät henkilötiedot saadaan valtioneuvostosta, kansanedustajalta tai muulta taholta, joka on laatinut asiakirjan.

​3. ​​Hen​​kilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Valtiopäiväasiakirjoja ja niissä olevia henkilötietoja siirretään täysistunnon salijärjestelmään.

Julkiset valtiopäiväasiakirjat ja niitä koskevat käsittelytiedot ja henkilötiedot julkaistaan eduskunnan verkkosivuilla ja painetussa muodossa sekä valtiopäiväasiakirjoja toimitetaan valtioneuvostolle eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Muut kuin valtiopäivätoimintaan kuuluvat tiedot luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.

​4. Tietojen siirto kolmansiin ​​​maihin

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

5. ​Henkilötietojen säilyttämisaika

Valtiopäiväasiakirjat ja niihin liittyvät käsittelytiedot ja henkilötiedot sekä valiokuntien asiantuntijarekisterin henkilötiedot säilytetään pysyvästi.

Asianhallintajärjestelmän käyttöoikeudet poistetaan, kun käyttäjällä ei ole järjestelmän käyttötarvetta.

Käyttäjälokitietoja säilytetään noin vuoden ajan.

6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

7. ​Rekisteröidyn oikeudet

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista

​8. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Eduskunnan kanslia

Keskuskanslia ja valiokuntasihteeristö
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: kirjaamo@eduskunta.fi

Tietosuojavastaava
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: tietosuojavastaava@eduskunta.fi

Eduskunnan turvaviesti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja eduskunnan kansliaan. Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvaviestin lähettämiseen​.​​​​​​​​​​​​