​Kameravalvonta- ja tallennusjärjestelmärekisteri​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Kameravalvonta- ja tallennusjärjestelmärekisterin tarkoituksena on hankkia tietoa, joita eduskunnan turvatoimialueen käytöstä vastaavana tahona eduskunnan turvallisuusosasto tarvitsee eduskunnan toiminnan suojaamiseen ja tilojen käytön valvomiseen, tiloissa työskentelevän henkilökunnan ja tiloissa asioivien vierailijoiden sekä omaisuutensa suojaamiseksi. Rekisterinpitämisen tarkoituksena on tallentavan kameravalvonnan ja ovikameroiden yhteydessä olevan puheyhteyden avulla valvoa ja opastaa eduskunnan oviympäristöjen käyttöä. Myös mahdollisten tiloihin ja eduskunnan omaisuuteen kohdistuvien rikosten ja vahinkojen ehkäisemisessä, selvittämisessä ja tutkinnassa voidaan kameravalvontaa ja ovipuhelinjärjestelmää käyttää apuna.

Tallentava kameravalvonta kohdistuu eduskunnan hallinnoimien kiinteistöjen ja alueiden lisäksi niiden läheisyydessä oleviin alueisiin, joihin voidaan tarvittaessa kohdentaa kameravalvontaa turvallisuuspoikkeamien ilmetessä tai vastaavan syyn vuoksi yleisen turvallisuuden ja järjestyksen turvaamiseksi eduskunnan välittömässä läheisyydessä.

​Kameravalvonnalla puututaan yksilön oikeuksiin vain siinä laajuudessa kuin se on eduskunnan toiminnan ja järjestyksen suojaamiseksi välttämätöntä.

Käsittelyn oikeusperuste​:

  • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja laki turvatoimista eduskunnassa (364/2008)
  • yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta, tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta, tietosuojalaki (1050/2018) 4 §:n 2 kohta ja laki yksityisyyden suojasta työelämästä (759/2004) 16 ja 17 §

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja mistä henkilötiedot saadaan

Valvontakameroiden videokuvatallenne ja ovikameroiden videokuvatallenne ja äänitallenne eduskunnan hallinnoimissa kiinteistöissä tai niiden läheisyydessä liikkuvista henkilöistä.

​​3. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Kameravalvonta- ja tallennusjärjestelmärekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja eduskunnan turvallisuusosaston ulkopuolelle. Ylläpito- ja huoltotoimia varten järjestelmän ylläpitäjällä on tarpeen vaatiessa pääsy järjestelmään.​

Videokuva- ja äänitallenteet ovat​​ viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)​ 24 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

​​4.​ Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Tallenteita säilytetään enintään yksi vuosi. Jos säilytysaikana ilmenee aihetta epäillä tapahtuneen sellaista, jonka selvittämisessä jostakin tallenteesta voisi olla hyötyä, tallennetta säilytetään tältä osin tapahtuman selvittämiseksi tarvittava aika.​​

​6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista

8. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Eduskunnan kanslia

Turvallisuusosasto
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: turvavalvomo@eduskunta.fi

​Tietosuojavastaava
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: tietosuojavastaava@eduskunta.fi


Eduskunnan turvaviesti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja eduskunnan kansliaan. Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvaviestin lähettämiseen​.​​​​​​​​​

24.3.2021