​Laskujen ja asiakirjojen käsittely, kierrätys- ja arkistointijärjestelmärekisteri ​

​​​​​​​​​​​1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Laskujen ja asiakirjojen käsittely-, kierrätys- ja arkistointijärjestelmärekisterin henkilötietojen käsittelytarkoituksena on ostolaskujen ja tositteiden käsittely ja arkistointi. Käytettävä tietojärjestelmä toimii digitaalisena laskujen ja asiakirjojen kierrätys- ja arkistointijärjestelmänä, jolla hoidetaan kaikki laskujen ja asiakirjojen kierrätys-, asiatarkastus- ja hyväksymistoiminta sekä arkistoitavan aineiston hallinnointi. Henkilötietoja on ostolaskuissa sekä muussa arkistoitavassa aineistossa.

Käsittelyn oikeusperuste​:

  • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja eduskunnan kanslian ohjesääntö (1480/2015) 6 §.

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja mistä henkilötiedot saadaan

Rekisteröidyt ovat eduskunnassa työskenteleviä kansanedustajia, eduskuntaan palvelussuhteessa olevia henkilöitä ja eduskunnan ulkopuolisia toimittajia. 

​Rekisteröidyistä tallennetaan seuraavat tiedot:

  • laskujen ja tositteiden sisältämät henkilötiedot
  • arkistoidut palkkalaskelmat/luettelot: henkilötiedot, palvelussuhdetiedot, palkkaustiedot, poissaolotiedot, työaikatiedot, eläkepalvelussuhde, jäsenmaksutiedot, verotiedot ja ulosottotiedot

​​3. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

​​​Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. ​Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.

4.​ Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Laskujen ja asiakirjojen käsittely-, kierrätys- ja arkistointijärjestelmärekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään lainsäädännön ja Valtiokonttorin määräyksen mukaisesti. Palkka-aineisto säilytetään 50 vuotta ja ostolaskut sekä tositteet säilytetään 6 vuotta.​

​6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista

8. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Eduskunnan kanslia

Hallinto- ja palveluosasto
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti:taloushallinto@eduskunta.fi

​Tietosuojavastaava
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: tietosuojavastaava@eduskunta.fi


Eduskunnan turvaviesti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja eduskunnan kansliaan. Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvaviestin lähettämiseen​.​​​​​​​​​


10.1.2020