​Matka- ja kuluhallintajärjestelmän käyttäjä- ja matkustajarekisteri ​

​​​​​​​​​​​​​1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Matka- ja kuluhallintajärjestelmän (M2) käyttäjä- ja matkustajarekisterin henkilötietojen käsittelytarkoituksena on matkasuunnitelmien laadinta, matkustamiseen liittyvien kulujen sekä muiden kulujen erittely ja perustelut, matka- ja kululaskujen tiliöinti ja asiatarkastus sekä hyväksyminen maksatukseen.

Käsittelyn oikeusperuste​:

  • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta ja eduskunnan kanslian ohjesääntö (1480/2015) 6 §.

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja mistä henkilötiedot saadaan

Rekisteröidyt ovat eduskunnassa työskenteleviä kansanedustajia, eduskuntaan palvelussuhteessa olevia henkilöitä tai ulkopuolisia henkilöitä, joille maksetaan matka- tai muita korvauksia. 

Rekisteröidyistä tallennetaan seuraavat tiedot: 

  • etunimi(t), sukunimi, henkilötunnus, henkilönumero, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero 
  • työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, henkilön organisatoriset tiedot matkustuksen kulujen tiliöintiä varten, pankkitili, maa 
  • ​M2- tai Virtu-käyttäjätunnus, henkilön matka-, kulu- ja ajotiedot, tiedot henkilön maksuaika-kortti- ja matkatiliostoista, käyttäjärooli, vuosi-ilmoituksen suorituslaji 

Tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä tai hänen puolestaan toimivalta. ​

​​3. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

​​​Henkilötietoja käsittelevät eduskunnan virkamiehet, joiden tehtäviin kuuluvat matka- ja kuluhallinnan tehtävät. Tietoja siirretään ulkopuolisille, kun se on tarpeen esim. pankille matka- tai kulukorvauksen tilisiirtoa varten. M2-järjestelmän ylläpitäjällä (Palkeet) on pääsy järjestelmään ylläpito- ja kehittämistehtäviä varten. 

​​​Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. ​Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.

4.​ Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Matka- ja kulunhallintajärjestelmän käyttäjä- ja matkustajarekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajat pohjautuvat lainsäädäntöön, jossa määritellään kirjapitoaineiston säilytysajat. Tämän rekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysajasta vastaa Palkeet.​

​6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista

8. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Eduskunnan kanslia

Hallinto- ja palveluosasto
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti:taloushallinto@eduskunta.fi

​Tietosuojavastaava
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: tietosuojavastaava@eduskunta.fi


Eduskunnan turvaviesti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja eduskunnan kansliaan. Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvaviestin lähettämiseen​.​​​​​​​​​

13.1.2019