​Re​krytointirekisteri

​​​1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Rekrytointirekisterin tarkoituksena on rekrytointiprosessiin liittyvä hakemusten käsittely sekä rekrytoivien henkilöiden käyttöoikeuksien hallinnointi. Virkarekrytoinnissa käytetään sähköistä rekrytointijärjestelmää (Valtiolle.fi, ks. www.valtiolle.fi). Suoraa rekrytointia käytetään kesätyöntekijöiden ja työelämään tutustumaan tulevien peruskoululaisten (TET) ottamisessa. Suorassa rekrytoinnissa käytetään Webropol-alustaa (ks. www.webropol.fi​). 

Henkilöarviointi voidaan tehdä osana rekrytointia. Sen tarkoituksena on kartoittaa rekrytointiprosessissa pitkälle edenneiden valmiuksia ja vahvuuksia suhteessa täytettävän viran edellytyksiin. Henkilötietoja käsitellään johdon tai vaativien asiantuntijatehtävien rekry 

​​​​​Käsittelyn oikeusperusteet:
  • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta (eduskunnan kanslian ohjesääntö (1480/2015) 6 §, laki eduskunnan virkamiehistä (1197/2003), työsopimuslaki (55/2001)), tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja e alakohta)

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja mistä henkilötiedot saadaan

Rekrytointirekisterissä on tiedot henkilöistä, jotka ovat tehneet hakemuksen eduskunnan kanslian virkaan tai tehtävään. 

​​Virkaan hakeneiden tiedot tallentuvat rekisteriin Valtiolle.fi-järjestelmän kautta henkilön antamina: sukunimi, etunimet, yhteystiedot, sukupuoli, tutkinto- ja koulutustiedot, työkokemustiedot sekä muut hakijan toimittamat tiedot, esim. todistusliitteet ja tieto suosittelijasta. 

​Rekrytoijan käyttöoikeuksiin liittyvät tiedot ovat etu- ja sukunimi, yhteystiedot ja Kieku-henkilönumero. 

​Kesätyöntekijäksi tai työelämään tutustumisjaksolle hakevista tallentuvat tiedot hakukanavana käytettävän Webropol-järjestelmän kautta. Järjestelmään tallentuvat tiedot henkilön antamina: sukunimi, etunimet, yhteystiedot, hakijan laatima esittely itsestään, mahdolliset koulutus- ja työkokemustiedot sekä muut mahdolliset hakijan ilmoittamat tiedot.

Henkilöarviointi

Rekisteröidyt ovat johtotehtäviin ja vaativiin asiantuntijatehtäviin hakeneita ja rekrytointiprosessissa pitkälle edenneitä henkilöitä. Rekisteröidyistä tallennetaan seuraavat häneltä saatavat tiedot: sukunimi, etunimet ja haettu tehtävä, ​arvio soveltuvuudesta avoinna olevaan virkaan

3. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekrytointirekisterissä olevia henkilötietoja käsittelevät eduskunnan henkilöstöhallinnon henkilöstöön kuuluvat sekä yksittäisestä rekrytoinnista vastaava esimies. Rekrytointirekisterin ylläpito- ja kehitystehtäviä varten järjestelmiin (V​​altiolle.fi ja Webropol) pääsevät näistä tehtävistä vastaavat ulkopuoliset tahot. ​​​

Henkilöarviointia koskevia tietoja käsittelevät ainoastaan kyseisestä rekrytoinnista vastaava esimies ja henkilöarvioinnin toteuttava taho. 

Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja nimikirjalain (1010/1989)​ mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.

4. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

​Rekrytoinnin tiedot ovat voimassa kaksi vuotta ja niitä säilytetään rekisterissä kaksi vuotta. Valtiolle.fi-​rekrytointijärjestelmässä hakemukset poistuvat kuusi kuukautta prosessin päättämisen jälkeen. Suoran rekrytoinnin hakemuksia säilytetään rekisterissä kuusi kuukautta. 

Rekrytoijan tiedot poistetaan Valtiolle.fi-järjestelmästä viimeistään silloin, kun rekrytoijan virkasuhde päättyy. Henkilöarvioinnit hävitetään rekrytointiprosessin päätyttyä.

6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista

8. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Eduskunnan kanslia

Henkilöstöpalvelut
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: henkilostopalvelut@eduskunta.fi

​Tietosuojavastaava
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: tietosuojavastaava@eduskunta.fi


Eduskunnan turvaviesti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja eduskunnan kansliaan. Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvaviestin lähettämiseen​.​​​​​​​​​

10.1.2020