​Verkkosivujen lomakerekisteri ​

​​​​​​​​​1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Verkkosivujen lomakerekisterin tarkoituksena on elektronisten palvelujen ja palautekanavan tarjoaminen kirjaston asiakkaille sekä koota lista koulutustilaisuuksiin ilmoittautuneista sekä koota koulutuspalautetta.

Käsittelyn oikeusperuste​ tai -peruste​​et:

  • rekisteröidyn suostumus (rekisteröity antaa suostumuksensa liittyessään asiakkaaksi), tietosuojaasetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.
  • yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta, tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta ja Eduskunnan kirjastosta annetun lain (717/2000) 1 §.

2. Käsiteltävät henkilötiedot ja mistä henkilötiedot saadaan

Nimi, sähköposti, osoite ja puhelin. Asiakkaan valitseman yhteydenottotavan perusteella voi valita antamansa yksilöintitiedot. Hankintaehdotuksen, lakihankkeen tietopaketin ehdotuksen ja palautteen voi myös antaa anonyymisti.​

Tiedot on saatu suoraan rekisteröidyltä.

​​3. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

​​Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.

4. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötiedot hävitetään kerran vuodessa. Jos asiakas on antanut luvan koulutustilaisuuksista tiedottamiseen, asiakkaan sähköpostiosoite säilytetään, kunnes hän peruuttaa antamansa luvan. Muut kuin henkilötiedot säilytetään pysyvästi.​

​6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista

8. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Eduskunnan kanslia

Eduskunnan kirjasto
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi

​Tietosuojavastaava
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: tietosuojavastaava@eduskunta.fi


Eduskunnan turvaviesti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja eduskunnan kansliaan. Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvaviestin lähettämiseen​.​​​​​​​​​

3.4.2019