​​​Yleinen tietosuojaseloste​​

1. ​​Henkilötietojen käsittelyn tark​​​oitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Eduskunnan kanslia käsittelee henkilötietoja hoitaessaan sille kuuluvaa tehtävää luoda eduskunnalle edellytykset hoitaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät (ks. eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 74 §).

Yksityiskohtaisemmat henkilötietojen käsittelyä koskevat selosteet on koottu eduskunnan verkkopalvelussa Tietosuojaselosteet-sivulle. Henkilötietojen käsittelystä voidaan kertoa rekisteröidyille myös muulla tavoin osana palvelua.

Eduskunnan kansliassa henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteiseen tehtävään tai yleistä etua koskevan tehtävän tai julkisen vallan käyttöön.

​​2. Käsitelt​ävät henkilötiedot ja mistä henkilötiedot saadaan

Henkilötiedot saadaan yleensä henkilöltä itseltään. Henkilötietoja voidaan saada myös toiselta viranomaiselta tai muulta taholta kuin henkilöltä itseltään.

3. ​Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käsittelevät ne eduskunnan kansliaan kuuluvat virkamiehet tai työntekijät, joiden tehtäviin ko. henkilötietojen käsittely kuuluu. Henkilötietoja voivat käsitellä myös muut tahot, esim. alihankkijat tai järjestelmän ylläpitäjät siinä laajuudessa kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen perusteella.

Tietoja (mukaan lukien henkilötiedot) luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.

​4. ​​Tietojen siirto kolmansiin maihin

Yleensä tietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle kolmansiin maihin. Mikäli tietoja siirretään kolmansiin maihin, on siitä erikseen mainittu.

5. ​​Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytysaika on riippuvainen käyttötarkoituksen mukaisesta tarpeesta ja voi perustua laissa olevaan velvoitteeseen, arkistoinmuodostussuunnitelmassa tai tiedonohjaussuunnitelmassa olevaan säilytysaikaan.

Yleisen edun mukaisia arkistointitarpeesta tai tieteellisistä ja historiallisia tutkimuksia varten tietoja voidaan säilyttää alkuperäistä käyttötarkoitusta pidempään.

 6.  ​​Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin ilman, että siitä on erikseen kerrottu.

 7. ​Rekisteröidyn oikeudet

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista

8. ​​Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Eduskunnan kanslia

Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)

Tarkemmin eduskunnan yhteystiedot verkkosivuilla

Tietosuojavastaava
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: tietosuojavastaava@eduskunta.fi

Eduskunnan turvaviesti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja eduskunnan kansliaan. Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvapostin lähettämiseen.​