​​​​Edustajatietokanta (Heteka)

1. ​​​Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Edustajatietokannan julkiset tiedot julkaistaan eduskunnan verkkosivuilla. Rekisteri sisältää elämäkertatietoa kansanedustajista ja heidän toiminnastaan kansanedustajina. Tietoja tarvitaan julkaistavaksi eduskunnan verkkosivuilla ja käytettäväksi eduskunnan salijärjestelmässä ja asiankäsittelyjärjestelmässä. Lisäksi rekisterissä on suppeasti tietoja eduskunnan täysistunnossa puhumaan oikeutetuista henkilöistä, joiden tietoja tarvitaan em. järjestelmissä. Rekisterin tietojen perusteella voidaan edustajatiedoista tuottaa edustajamatrikkeleita ym. painotuotteita sekä edustajia koskevia tilastotietoja. Rekisterin sisältämien sidonnaisuus- ja tulotietojen keruusta on säädetty eduskunnan työjärjestyksen 76 a §:ssä ja sidonnaisuusrekisteristä 76 b §:ssä.

​Käsittelyn oikeusperusteet

 • ​rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite (eduskunnan työjärjestys (40/2000) 71 §), tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta
 • yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta (tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 1 kohta), tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta

Eduskunnan valtiopäivätoimintaan ei sovelleta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia (1050/2018). Valiokuntien asiakirjojen julkisuudesta ja henkilötietojen suojasta on säädetty eduskunnan työjärjestyksen 43 a ja 43 b §:ssä​

2. Käsiteltävät henkilötiedot j​​a mistä henkilötiedot saadaan

Edustajatietokannan henkilötiedot saadaan suoraan henkilöiltä, oikeusministeriön vaalitietokannasta ja eduskunnan hallinnosta.​

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat:

 • ​​henkilön täydellinen nimi, syntymäaika ja -paikka, kuolinaika ja - paikka, arvo ja ammatti, hetu (ei julkinen)
 • vaalipiiri, eduskuntaryhmä
 • eduskuntauraan liittyvät tiedot: jäsenyydet ja tehtävät toimielimissä ja eduskuntaryhmissä sekä toimiajat
 • nykyisten edustajien ja elossa olevien veteraaniedustajien osoite- ja yhteystiedot (edustaja valitsee ovatko henkilökohtaiset yhteystiedot julkiset)
 • koulutus-, työura- ja elämäkertatiedot
 • vanhempien, puolison ja lasten tiedot (edustaja valitsee ovatko tiedot julkiset, täysi-ikäisiltä edustajan tulee pyytää suostumus tietojen julkaisemiseen)
 • kansainväliset, valtakunnalliset, kunnalliset ja muut luottamustehtävät
 • valtioneuvoston jäsenyydet ja toimiajat
 • arvonimet, sotilasarvot
 • tietoja julkaisuista
 • kansanedustajien sidonnaisuustiedot.

Puhemiesneuvoston ohjeet edustajan sidonnaisuuksien ilmoittamisesta ja muista vastaavista edustajan asemaan liittyvistä käytänteistä (9.3.2015) määrittää ilmoitettavat sidonnaisuudet ja tulot.

Edustajatietokannan käyttöoikeudet siirretään keskitetystä käyttöoikeushallinnasta.

​3. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Edustajatietokannan julkiset tiedot julkaistaan eduskunnan verkkosivuilla ja avoimen datan palvelussa sekä painetussa muodossa. Henkilötietoja siirretään eduskunnan salijärjestelmään ja asiankäsittelyjärjestelmään (Edu​ksi).

Muut kuin valtiopäivätoimintaan kuuluvat tiedot luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

​Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.​ 

4. Tietojen​​ siirto kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.​

5. Henkilö​tietojen säilyttämisaika

Edustajatietokannan henkilötiedot säilytetään ja arkistoidaan pysyvästi. Sidonnaisuus- ja tulotiedot poistetaan tietoverkosta edustajantoimen päätyttyä.

Järjestelmän käyttöoikeudet poistetaan, kun käyttäjällä ei ole järjestelmän käyttötarvetta.​

6. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.​

7. Rekister​​öidyn oikeudet

Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista

8. Rekisterinp​itäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Eduskunnan kanslia

Keskuskanslia
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: kirjaamo@eduskunta.fi

Tietosuojavastaava
Mannerheimintie 30, 00102 EDUSKUNTA
Puh. +358 9 4321 (vaihde)
Sähköposti: tietosuojavastaava@eduskunta.fi


Eduskunnan turvaviesti on turvallinen tapa toimittaa arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja eduskunnan kansliaan. Lue ennen palvelun käyttämistä ohje turvaviestin lähettämiseen​.​​​​​​​​​​​​​​