​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

EU-asiat eduskunnassa

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa verrattuna moneen muuhun unionin jäsenmaahan. Eduskunta päättää, miten Suomi suhtautuu niihin EU:ssa päätettäviin asioihin, jotka kuuluvat eduskunnan toimivaltaan. ​

 Uusimmat EU-aiheiset tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta kuuli useita ministereitä EU-kokousten allahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-useita-ministereita-EU-kokousten-alla.aspxSuuri valiokunta kuuli useita ministereitä EU-kokousten alla2022-12-02T14:15:00Z
Suuri valiokunta pitää tärkeänä luonnon monimuotoisuutta turvaavan sääntelyn kehittämistä, mutta ei hyväksy ennallistamisasetusta komission nyt esittämässä muodossahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-pitaa-tarkeana-luonnon-monimuotoisuutta-turvaavan-saantelyn-kehittamista-mutta-ei-hyvaksy-ennallistamisase.aspxSuuri valiokunta pitää tärkeänä luonnon monimuotoisuutta turvaavan sääntelyn kehittämistä, mutta ei hyväksy ennallistamisasetusta komission nyt esittämässä muodossa2022-11-30T13:40:00Z
Suuri valiokunta ei näe tarvetta muuttaa Euroopan parlamentin vaalitapaahttps://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-ei-nae-tarvetta-muuttaa-Euroopan-parlamentin-vaalitapaa.aspxSuuri valiokunta ei näe tarvetta muuttaa Euroopan parlamentin vaalitapaa2022-11-25T13:40:00Z

 Uusimmat valtioneuvoston E-selvitykset

Valtiopäiväasia
E 153/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston asetukseksi markkinoiden korjausmekanismin perustamiseksi kansalaisten ja talouden suojaamiseksi kohtuuttoman korkeilta kaasun hinnoilta

Valtiopäiväasia
E 150/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi kohtuuhintaisen ja laadukkaan pitkäaikaishoidon saatavuudesta

Valtiopäiväasia
E 151/2022 vp

Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus neuvoston suositukseksi varhaiskasvatusta koskevien Barcelonan tavoitteiden tarkistamisesta

 Uusimmat U-kirjelmät

Valtiopäiväasia
U 88/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EU) N:o 2021/2283 muuttamisesta (unionin autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtiopäiväasia
U 89/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjen maatalous- ja teollisuustuotteiden asetuksen (EU) N:o 952/2013 56 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen yhteisen tullitariffin tullien suspensiosta annetun asetuksen (EU) 2021/2278 muuttamisesta (unionin autonomiset tullien suspendoinnit; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtiopäiväasia
U 87/2022 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan ulkosuhdehallinnon alustavasta ehdotuksesta Euroopan rauhanrahaston kokonaisrahoituskaton nostamiseksi vuosille 2021-2027

 Uusimmat toissijaisuusasiat

Valtiopäiväasia
TS 90/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS luonnonmukaisen lemmikkieläinten ruoan merkinnöistä

Valtiopäiväasia
TS 91/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI mallien oikeudellisesta suojasta (uudelleenlaadittu)

Valtiopäiväasia
TS 92/2022 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 2246/2002 kumoamisesta