Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta

Vuonna 1991 perustettu Itämeren parlamentaarikkokonferenssi (BSPC, Baltic Sea Parliamentary Conference) edistää 11 Itämeren alueen ympärysmaan kansallisen parlamentin, 11 alueellisen lainsäädäntöelimen sekä 5 parlamenttienvälisen järjestön yhteistyötä poliittisen vuoropuhelun avulla. BSPC toimii siltana EU:hun kuuluvien ja EU:hun kuulumattomien alueen parlamenttien välillä.

BSPC on myös Itämeren valtioiden neuvostossa (CBSS, Council of Baltic Sea States) tehtävän hallitustenvälisen yhteistyön katalysaattori. Kyseisen neuvoston koordinoiva virkamiestaho on Suomessa ulkoasiainministeriön alainen alueellisen yhteistyön yksikkö.

Suomen eduskunnasta on Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa 5 jäsentä sekä näillä kaikilla varajäsenet. Suomen valtuuskunnan jäsenet osallistuvat BSPC:n ympärivuotiseen työskentelyyn osallistumalla pysyvän komitean sekä työryhmän kokouksiin. Tämän lisäksi edustajilla on usein erilaisia raportointivastuita. Suomen valtuuskunta pitää omia kokouksiaan säännöllisesti.

Itämeren parlamentaarikkokonferenssin puheenjohtajuus on kiertävä ja päättyy vuosittain järjestettävään Itämeri-konferenssiin, joka on samalla kyseisen parlamenttienvälisen järjestön korkein päättävä elin. Itämeri-konferensseissa alueen ympärysmaiden hallituksille laaditaan poliittisia suosituksia sisältävä kattava loppuasiakirjan – Itämeren parlamentaarikkokonferenssin päätöslauselma. 

Pysyvä komitea päätti 25.2.2022 keskeyttää toistaiseksi kaiken yhteistyön ja hankkeet Venäjän kanssa.

Tiedote: Parlamentaarinen Itämeri-yhteistyö jäihin Ukrainan sodan takia

Itämeren parlamentaarikkokonferenssi kansallisten valtuuskuntien puheenjohtajat hyväksyivät 12.3.2022 julkilausuman, jonka nojalla Venäjän federaation BSPC-jäsenparlamenttien (valtionduuma, liittoneuvosto ja alueparlamentit) osallistuminen parlamentaariseen Itämeri-yhteistyöhön keskeytetään ja evätään siihen saakka, kunnes yhteistyö pohjautuu kansainvälisen oikeuden perusperiaatteiden kunnioittamiseen.

Julkilausuma: Pysyvän komitean julkilausuma Ukrainan sodasta 12.3.2022

Tavoitteet ja kansainvälinen yhteistyö

BSPC:n harjoittama Itämeri-yhteistyö on käytännönläheistä, avointa ja tulevaisuuteen suuntautunutta. Järjestö pyrkii luomaan uusia yhteyksiä ja hyödyntämään toimijoiden välisiä synergiaetuja päätöksenteossaan. 2000-luvulta lähtien työ on painottunut erityisesti seuraaviin alueisiin: Itämeren rehevöitymisen torjumiseen, merenkulun turvallisuuden edistämiseen, energiayhteistyöhön ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, vihreään kasvuun ja energiatehokkuuteen, merenkulkupolitiikkaan ja siviiliturvallisuuteen, työmarkkinoihin ja sosiaaliseen hyvinvointiin, ihmiskaupan ehkäisemiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan innovaatioihin. Perinteisesti myös Itämeren alueen kulttuuri-, nuoriso-, koulutus- ja tiedeyhteistyön edistämisellä on keskeinen rooli.

Tämän päivän parlamentaarisen Itämeriyhteistyön juuret löytyvät Suomesta: Kalevi Sorsa nosti 90-luvun alussa esille ajatuksen Itämeren valtioiden kansanedustuslaitosten välisestä yhteistyöstä. Ensimmäinen Itämeren parlamentaarikkokonferenssi järjestettiin Helsingissä 1991. Kyseisen konferenssin aikana parlamentaarikot kehottivat mm. alueen maiden hallituksia perustamaan Itämeren alueen hallitustenvälisen yhteistyöelimen. Konferensseissa käsiteltiin alun perin lähinnä neuvostotalouksien murrosta markkinatalouteen sekä alueen poliittista tulevaisuutta, mutta varsin pian Itämeren haavoittuva ympäristö ja sen suojelu nousivat keskeisiksi prioriteeteiksi.

Nykyään BSPC on aktiivinen ja laajasti verkostoitunut kansainvälinen alueellinen toimija, joka tekee tiivistä yhteistyötä Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission, Pohjoismaiden neuvoston, Itämeren alueen sosiaalisen vuoropuhelun foorumin, EU:n, Pohjoismaiden neuvoston, Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveysalan kumppanuuden, Baltian parlamentaarisen yleiskokouksen, Itämeren yhteistyöfoorumin, Itämeren kehitysfoorumin sekä mm. Mustanmeren talousyhteistyön parlamentaarisen yleiskokouksen kanssa.

Sopimukset ja työjärjestys

BSPC-yhteistyö perustuu pitkälti vuonna 1999 järjestetyn Itämeri-konferenssin yhteydessä hyväksyttyyn työjärjestykseen, jota on sittemmin täydennetty ja päivitetty useampia kertoja. Itämeren parlamentaarikkokonferenssin työmuodot määritellään työjärjestyksessä.

Jäsenet

Itämeren parlamentaarikkokonferenssiin kuuluvat:
11 Itämeren ympärysvaltion parlamenttia: Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska, Venäjän federaatio ja Viro.
11 alueellista lainsäädäntöelintä: Ahvenanmaa, Bremenin vapaa hansakaupunki, Färsaaret, Grönlanti, Hampurin vapaa hansakaupunki, Kaliningradin alue, Karjalan tasavalta, Leningradin alue, Mecklenburg-Etu-Pommeri, Pietari sekä Schleswig-Holstein.
5 parlamenttienvälistä yhteistyöjärjestöä: Baltian maiden yleiskokous, Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous, Euroopan parlamentti, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarinen yleiskokous ja Pohjoismaiden neuvosto.

Sihteeristöt

Itämeren parlamentaarikkokonferenssin sihteeristö sijaitsee Schwerinissa, Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltion alueparlamentissa. Sihteeristö ylläpitää ja toimittaa www.bspc.net -verkkopalvelua. Kunkin maan valtuuskunnalla on lisäksi oma kansallinen sihteeristönsä. Suomen Itämeri-valtuuskunnan sihteeristö toimii eduskunnan kansainvälisellä osastolla.