Valiokuntien asiantuntijalausuntojen saatavuus

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot ovat olleet eduskunnan arkiston kysytyimpiä aineistoja. Vuodesta 2015 lähtien ne on julkaistu eduskunnan verkkosivuilla.

Asiantuntijalausuntojen paikallistaminen vaatii valtiopäiväasiakirjojen rakenteen tuntemista. Vuoden 2002 valtiopäiville saakka kirjallisesti jätetyt lausunnot liitettiin valiokuntien pöytäkirjojen yhteyteen. Näin arkistoituja lainvalmisteluun liittyviä asiantuntijalausuntoja etsitään valiokuntien mikrokuvattujen pöytäkirjojen yhteydestä hallituksen esityksen valiokunnassa tapahtuneen käsittelyn mukaan. Tällöin katsotaan milloin asia on lähetetty täysistunnosta valiokuntaan ja milloin valiokunnan mietintö tai lausunto on valmistunut. Siitä saadaan aikahaarukka, jonka väliltä pöytäkirjat on käytävä läpi ja katsottava, milloin asiantuntijoita on tuon asian yhteydessä kuultu ja ovatko he jättäneet kirjalliset lausuntonsa. Lausunnot löytyvät aina senpäiväisen valiokunnan pöytäkirjan liitteinä, milloin kuuleminen on tapahtunut tai milloin valiokunnalle lähetetty kirjallinen lausunto on merkitty saapuneeksi.

Tästä tsaarin ajoilta noudatetusta arkistointijärjestelmästä luovuttiin vuoden 2003 valtiopäivistä alkaen. Silloin alettiin arkistoida tiettyyn asiaan liittyvät asiakirjat asiayhteyteensä. Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot löytyvät valiokunnan mietinnön tai lausunnon yhteydestä. Tämä uudistus on käytännössä edistänyt avoimuutta.

Valiokuntien asiakirjat valtiopäivävuodesta 2003 alkaen ovat mikrofilmitallenteiden lisäksi cd-rom-levyinä. Alussa on tiedot asiantuntijoista ja heidän jättämistään asiakirjoista. Arkiston asiakkaat voivat tulostaa asiakirjoja maksutta cd-rom-levyiltä samoin kuin mikrotallenteilta. Arkiston aineistoista ja käytöstä saa lisää tietoa Eduskunnan kirjaston verkkosivuilta.

Vuodesta 2015 alkaen valiokuntien asiantuntijalausunnot löytyvät eduskunnan verkkopalvelusta ja eduskunnan avoimen datan palvelusta. Valiokuntien käyttämien asiantuntijoiden kirjalliset lausunnot julkaistaan verkkopalvelussa asian käsittelyn päätyttyä valiokunnassa. Vanhimpia lausuntoja täytyy kuitenkin edelleenkin tulla tutkimaan paikanpäälle Eduskunnan kirjastoon, kaukolainata mikrofilmitallenteita toisiin kirjastoihin tai pyytää niistä kopioita eduskunnan arkistosta.

Avoimen datan palvelussa asiantuntijalausunnot ovat haettavissa ns. raakadatana, jolloin datan hyödyntäminen edellyttää kykyä tulkita datan rakenteita.

Asiantuntijalausunnot eduskunnan verkkopalvelussa

Eduskunnan verkkosivuilta asiantuntijalausunnot löytyvät vuodesta 2015 alkaen kunkin käsiteltävän hallituksen esityksen yhteydestä. Hallituksen esityksiin asiantuntijalausunnot on liitetty valtiopäiväasian käsittelytiedot -sivulle, kohtaan Keskeiset asiakirjat (esim. HE 66/2015). Vaihtoehtoisesti, asiantuntijalausuntoja voi hakea valiokunnittain käymällä läpi sen käsittelemät lakiesitykset halutulla ajanjaksolla. 

Asiantuntijalausunnot löytyvät myös eduskunnan verkkosivujen hakupalvelun kautta (hakuohje).

Asiantuntijalausunnot avoimen datan palvelussa

Avoimen datan palvelussa asiantuntijalausunnot ovat haettavissa niin sanottuna raakadatana. Palvelu tarjoaa datan siinä muodossa, kun se on tallennettu eduskunnan tietojärjestelmiin. Avoimen datan hyödyntäminen edellyttää kykyä tulkita datan rakenteita ja liittää dataa omiin sovelluksiin, joissa sitä analysoidaan haluttuihin tarkoituksiin.

Asiantuntijalausunnot löytyvät avoimen datan palvelusta esimerkiksi seuraavasti:
Hakutulosten yhteydessä näytön alalaidassa tulee esille, millaisella kyselyllä kyseinen data voidaan hakea, ja jota tulisi käyttää, jotta asiakirjat saa ladattua tietokannasta. Nykyisellään palvelusta voi hakea vain kaikkien asiantuntijalausuntojen datan kokonaisuudessaan. Käyttäjän on seulottava edelleen dataa omissa sovelluksissaan, jos tuloksia halutaan tarkastella esimerkiksi ajan tai valiokunnan mukaan.

Avoimen datan käyttäjät voivat hyödyntää myös Taina Lepistön vapaasti yhteiseen käyttöön githubissa jakamaa Java ohjelmaa eduskunnan avoimen datan lataamiseksi omalle koneelle. Ohjelma on rakennettu hakemaan vain perustuslakivaliokunnan asiantuntijalausuntoja, ja ohjelman koodia on muotoiltava, jos sen avulla halutaan tehdä hakuja jostakin toisesta valiokunnasta.

Valiokunnissa kuulluista asiantuntijoista löytyy nimi- ja organisaatiolistauksia vuodesta 1997 alkaen. Voit tutustua koottuihin listauksiin ja valiokuntien käytäntöihin asiantuntijakuulemisen osalta Valiokuntien asiantuntijakuulemiset -sivulla.  

Teksti: Jari Suutari, kesäkuu 2015, päivitetty tammikuu 2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi