​Kreikka

Euroopan unionin neuvosto totesi huhtikuussa 2009 liiallisen alijäämän Kreikassa ja antoi suosituksen tilanteen lopettamiseksi. Lokakuussa 2009 Kreikan vastavalittu hallitus ilmoitti EU:n tilastotoimisto Eurostatille, että maan julkisen talouden alijäämä oli selvästi aiemmin ilmoitettua suurempi.

Huhtikuussa 2010 Kreikka esitti virallisen lainapyynnön euroalueeseen kuuluville maille ja Kansainväliselle valuuttarahastolle. Euroryhmä sopi toukokuussa 2010 maalle myönnettävistä kahdenvälisistä lainoista, joita Euroopan komissio koordinoi. Suomen eduskunta antoi lainalle suostumuksensa lisätalousarviolla.

Maaliskuussa 2012 euroalueen jäsenvaltiot hyväksyivät virallisesti Kreikan toisen sopeuttamisohjelman. Ensimmäisestä lainaohjelmasta poiketen rahoitustuki myönnetään Euroopan väliaikaisen vakausmekanismin ERVV:n kautta. Euromaat takaavat ERVV:n varainhankinnan.

Elokuussa 2015 euroalueen jäsenvaltiot hyväksyivät virallisesti Kreikan kolmannen lainaohjelman. Ohjelman koko on enintään 86 miljardia euroa ja se kestää kolme vuotta. Euromaiden osuus toteutetaan Euroopan vakausmekanismin (EVM) kautta

​Liiallisen alijäämän menettely

10.3.2009 Neuvoston lausunto Kreikan tarkistetusta vakausohjelmasta (7316/09)

 27.4.2009 Neuvoston päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa (2009/415/EY) ja Neuvoston suositus Kreikalle julkisen talouden alijäämän tilanteen lopettamiseksi (7900/09) hyväksytään virallisesti (poliittinen yhteisymmärrys 3.−4.4.2009, epävirallinen Ecofin).

10.11.2009 Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) kehottaa Kreikan hallitusta toteuttamaan kiireellisesti toimenpiteitä luottamuksen palauttamiseksi maan tilastotietoihin ja pyytää komissiota laatimaan Kreikan tilastoista kertomuksen. Lehdistötiedote (15572/09)

2.12.2009 Ecofin-neuvosto toteaa, että Kreikan toimet maan liiallisen alijäämän korjaamistoimenpiteistä annetun neuvoston suosituksen johdosta ovat olleet riittämättömiä. Lehdistötiedote (16838/09)

8.1.2010 komissio julkaisee kertomuksen Kreikan hallituksen julkisen talouden alijäämää ja velkaa koskevista tilastoista. Report on Greek Government deficit and debt statistics (COM(2010) 1 final)

19.1.2010 Ecofin-neuvosto antaa päätelmät Kreikan julkistalouden alijäämää ja velkaa koskevista tilastoista. Lehdistötiedote (5400/10)

11.2.2010 euromaat sanovat ryhtyvänsä tarvittaessa määrätietoisiin ja koordinoituihin toimiin rahoitusvakauden turvaamiseksi koko euroalueella. Euroopan unionin valtion ja hallitusten päämiesten julkilausuma

16.2.2010 Ecofin-neuvosto hyväksyy Lehdistötiedote (PRES/10/28):

  • lausunnon Kreikan vakausohjelman tarkistuksesta: Council Opinion on the updated Stability Programme of Greece, 2010-2013 (6560/10)
  • Neuvoston päätös Kreikalle esitettävästä vaatimuksesta toteuttaa liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen edellyttämiä alijäämän vähentämistä koskevia toimenpiteitä (6147/10)
  • suosituksen Kreikalle talouspolitiikan yhdenmukaistamiseksi unionin laajojen suuntaviivojen kanssa sekä talous- ja rahaliiton asianmukaisen toiminnan vaarantumisen riskin poistamiseksi: Council recommendation with a view to ending the inconsistency with the broad guidelines of the economic policies in Greece and removing the risk of jeopardising the proper functioning of the economic and monetary union (6145/10)

16.3.2010 Ecofin-neuvosto arvioi Kreikan julkisen talouden alijäämän vähentämiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden aikataulua. Lehdistötiedote (7498/10)

Kreikan ensimmäinen lainaohjelma

25.3.2010 euroalueen valtion- ja hallitusten päämiehet sanovat olevansa valmiita ”osallistumaan koordinoituihin kahdenvälisiin lainoihin osana rahoitusjärjestelyjä, josta merkittävän osan antaa kansainvälinen valuuttarahasto ja suurimman osan Eurooppa”: Euroalueen valtion- ja hallitusten päämiesten julkilausuma

11.4.2010 euroalueeseen kuuluvat jäsenvaltiot kertovat päättäneensä Kreikalle annettavien lainojen aktivoimisen perusteista: Statement on the support to Greece by Euro area Members States

23.4.2010 Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja euroryhmän puheenjohtaja antavat yhteisen lausunnon Kreikan esitettyä virallisen lainapyynnön: Joint statement by European Commission, European Central Bank and Presidency of the Eurogroup on Greece (IP/10/446, engl.)

2.5.2010 euroryhmän valtiovarainministerit kertovat sopineensa Kreikalle annettavasta tuesta kahdenvälisillä lainoilla

7.5.2010 euroalueen valtioiden- tai hallitusten päämiehet kertovat Kreikan tukipaketin täytäntöönpanosta ja sopivat, että komissio tekee ehdotuksen Euroopan vakautusjärjestelmästä. Ehdotus päätetään toimittaa Ecofin-neuvoston ylimääräiseen istuntoon 9.5.2010. Euroalueen valtioiden-tai hallitusten päämiesten julkilausuma

8.5.2010 Kreikan kanssa tehdyt lainajärjestelysopimus ja lainanantajien välinen sopimus tulevat voimaan 11.5.2010. EUR 80 000 000 000 Loan Facility Agreement & Intercreditor Agreement

Kreikan toinen lainaohjelma

9.–10.5.2010 Ecofin-neuvosto antaa päätöksen Euroopan talouden vakauttamismekanismista (Lehdistötiedote 9596/10). Se koostuu:

  • Euroopan rahoituksenvakausmekanismista: Euroopan unionin neuvostossa kokoontuneiden euroalueen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös (9614/10) sekä Neuvoston asetus (407/2010, annettu 11.5.2010)
  • sekä euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden erityisrahoitusyhtiöstä, Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV)

7.6.2010 euroryhmä ilmoittaa sopineensa euromaiden ja ERVV:n välisestä puitesopimuksesta:

21.7.2011 euroalueen päämiehet ja EU:n toimielimet kertovat valmiudestaan tukea ”Kreikalle laadittavaa uutta ohjelmaa yhdessä IMF:n kanssa ja yksityissektorin vapaaehtoisen osallistumisen pohjalta”: Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten ja EU:n toimielinten julkilausuma.

16.8.2011 Suomi ja Kreikka pääsevät sopimukseen vakuusjärjestelystä, jota Suomi pitää edellytyksenä 21.7. pidetyn euroalueen huippukokouksen päätelmien täytäntöönpanolle: Suomi ja Kreikka ovat päässeet sopimukseen vakuuksista. Valtiovarainministeriön tiedote (78/2011)

3.10.2011 euromaiden valtiovarainministerit pääsevät sopuun Suomen vaatimista Kreikka-vakuuksista:

26.10.2011 euroalueen jäsenvaltiot sopivat muun muassa Kreikan yksityistä rahoitusta koskevasta velkasaneerauksesta:

20.2.2012 euroalueen valtiovarainministerit sopivat Kreikan toisesta lainaohjelmasta

20.2.2012 Suomen ja Kreikan valtiovarainministerit allekirjoittavat maiden välisen yhteisymmärryksen vakuusjärjestelystä

13.3.2012 Ecofin-neuvosto hyväksyy päätöksen, jolla mukautetaan Kreikalta vaadittavia julkisen talouden vakauttamistoimenpiteitä ja valmistellaan taloudellisen tuen antamista toisen sopeuttamisohjelman mukaisesti:

14.3.2012 euromaat hyväksyvät virallisesti toisen sopeuttamisohjelman Kreikalle: Statement by the President of the Eurogroup, Jean-Claude Juncker

27.11.2012 euroalueen valtiovarainministerit pääsevät sopuun toimenpiteistä Kreikan velkasuhteen alentamiseksi:

4.12.2012 Ecofin-neuvosto hyväksyy Kreikan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn mukaisen määräajan pidentämisen kahdella vuodella: Greece granted two more years to correct its excessive deficit. Lehdistötiedote (17219/1/12 REV 1)

13.12.2012 euroryhmä hyväksyy virallisesti Kreikan seuraavan rahoitustukierän

8.7.2013 euroryhmä hyväksyy virallisesti Kreikan seuraavan rahoitustukierän    

24.7.2013 myönnetään Kreikalle rahoitustukierä: EFSF disburses €2.5 billion to Greece

​Kreikan kolmas lainaohjelma

Kun Kreikan toinen lainaohjelma päättyi 30.6.2015, päätti Kreikan hallitus pyytää lisälainoitusta Euroopan komissiolta 8.7.2015.

10.7.2015 Assessment of the Commission, in liaison with the ECB, of the request for stability support in the form of an ESM loan

12.7.2015 Euro Summit statement. Eurooppaneuvoston lausunto

14.7.2015 Proposal for a Council Implementing Decision on granting short term Union financial assistance to Greece. COM(2015) 357 final

15.7.2015 A new start for jobs and growth in Greece: Commission mobilises more than €35 billion from the EU budget. Euroopan komission lehdistötiedote

17.7.2015 EFSM: Council approves €7bn bridge loan to Greece 

14.8.2015 Euroryhmä sopi Kreikan laina​ohjelmasta​. Valtiovarainministeriön tiedote

14.8.2015 Eurogroup statement on the ESM programme for Greece 

14.8.2015 European Commission welcomes Eurogroup agreement on a three-year ESM stability support programme for Greece

14.8.2015 Statement by IMF Managing Director Christine Lagarde on Greece

20.8 2015 Commission signs three-year ESM stability support programme for Greece. Euroopan komission lehdistötiedote

14.6.2017 Suuri valiokunta sai selvityksen Kreikan tilanteesta ennen euroryhmän kokousta. Suuren valiokunnan tiedote

21.6.2018 Kreikan talouden sopeutusohjelma. Euroryhmä

22.6.2018 Eurogroup statement on Greece.

11.7.2018 Enhanced surveillance framework for Greece. European commission  

Käsittelyä eduskunnassa

12.3.2010 Valtiovarainministeriön muistio vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanosta; Kreikan toimenpiteet suureen valiokuntaan (E 11/2010, vaiteliaisuusmääräys)

23.4.2010 Euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden vakaustuki Kreikalle (E-jatkokirje, VM2010-00175)

30.4.2010 Suomen osallistuminen euroalueen valtioiden Kreikan lainajärjestelyyn (E-jatkokirje, VM2010-00187)

12.5.2010 eduskunta hyväksyy lainan Kreikalle vuoden 2010 toisessa lisätalousarviossa: Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2010 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 57/2010)

12.5.2010 Pääministerin ilmoitus eurooppalaisesta vakauttamispaketista (PI 3/2010)

24.6.2010 eduskunta hyväksyy lain Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista (HE 71/2010)

1.7.2010 eduskunta hyväksyy ERVV-puitesopimuksen ja lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta: Hallituksen esitys eduskunnalle Belgian, Saksan, Irlannin, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen, Kreikan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä (HE 95/2010)

10.2.2011 Valtioneuvoston selvitys Yhteenveto valtion kokonaisvastuista vuosina 2008–2011 tehdyistä toimenpiteistä talous- ja rahoitusvakauden varmistamiseksi Euroopan talousalueella (E 144/2010)

15.3.2011 eduskunta käsittelee täysistunnossa välikysymystä hallituksen kannanotoista Euroopan talouden vakauttamisneuvotteluissa: Välikysymys: Hallituksen kannanotot Euroopan talouden vakauttamisneuvotteluissa (VK 6/2010)

13.5.2011 Valtioneuvoston kirjelmä luonnoksesta Euroopan rahoitusvakausvälinettä koskevan puitesopimuksen muuttamisesta (Euroopan rahoitusvakausväline) (U 5/2011)

28.9.2011 eduskunta hyväksyy ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen, lain ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä lain Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta: Hallituksen esitys eduskunnalle Belgian, Saksan, Viron, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä ja laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 31/2011)

14.10.2011 Valtioneuvoston selvitys kokonaisvaltaisen strategian laatimisesta euroalueen kriisin ratkaisemiseksi - tilannekatsaus (E 72/2011)

14.12.2011 eduskunta äänestää valtioneuvoston luottamuksesta euroalueen talouskriisiä koskevia ratkaisuja käsittelevän välikysymyksen pohjalta: Välikysymys: Euroalueen talouskriisiä koskevat ratkaisut (VK 2/2011)

24.2.2012 Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Kreikan valtion velkajärjestelyä ja Kreikalle annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta (VNT 1/2012)

1.3.2012 Valtioneuvoston selvitys Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) hinnoittelustrategia ja maksuvalmiuspuskureiden käyttöönotto sekä ERVV:n kapasiteetin laajentamisen toimintamallien käyttövalmiuteen saattaminen (E 16/2012)

25.4.2012 eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta Suomen kokonaisvastuita euroalueen talouskriisissä koskevan välikysymyksen pohjalta: Välikysymys: Suomen kokonaisvastuut euroalueen talouskriisissä (VK 4/2012)

27.4.2012 eduskunta hyväksyy lain Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 150/2011)

14.6.2012 eduskunta päättää valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta hallituksen linjaa euroalueen talouskriisissä koskevan välikysymyksen käsittelyn jälkeen: Välikysymys: Hallituksen linja euroalueen talouskriisissä (VK 5/2012)

6.2.2015 eduskunta äänesti hallituksen luottamuksesta liittyen välikysymykseen, joka koski eurokriisin hoitoa ja Kreikan tilannetta. Hallitus sai luottamuksen äänin 97-81. Välikysymys: Eurokriisin hoito ja Kreikan tilanne (VK 7/2014)
Verkkolähetyksen tallenne: Välikysymyskeskustelu 4.2.2015

16.7.2015. Suuri valiokunta yhtyi valtioneuvoston toimintalinjaan Kreikka-neuvotteluiden aloittamisesta. Eduskunnan tiedote

13.8.2015. Suuri valiokunta hyväksyi valtioneuvoston toimintalinjan Kreikan lainaohjelmasta. Eduskunnan tiedote