​Eduskunnan ja valtioneuvoston EU-asiakirjat

Valtioneuvosto toimittaa Suomen perustuslain 96 § ja 97 § mukaisesti eduskunnalle tietoja EU-asioista ja niitä koskevasta päätöksenteosta, jotta eduskunta voi ottaa kantaa niiden käsittelyyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tietojen välittäminen tapahtuu valtioneuvoston kirjelmillä ja ministeriön selvityksillä. EU-aiheita koskevat valtioneuvoston selonteot ja tiedonannot sekä pääministerin ilmoitukset ovat haettavissa sekä valtioneuvoston​ että eduskunnan verkkosivuilta. Eduskunnan sivuilla edellä mainittuihin asioihin liitetään eduskuntakäsittelyssä syntyneet tiedot ja asiakirjat. 

Valtioneuvoston eduskunnalle Suomen perustuslain 96 § ja 97 § mukaisesti toimittamat kirjelmät ja selvitykset numeroidaan eduskunnassa. 96 § mukaiset valtioneuvoston kirjelmät saavat U-numeron ja 97 § mukaiset ministeriön selvitykset E-numeron tai UTP-numeron. Numerointia käytetään sekä asiakokonaisuudesta että eduskuntaan saapuneesta yksittäisestä asiakirjasta. 

Suomea koskevat ajankohtaiset, vireillä olevat asiat EU-tuomioistuin- ja -valvontamenettelyssä haetaan valtioneuvoston sivulta: EU-tuomioistuin- ja -rikkomusasiat

​U-asia

U-asia eli unioni-asia tulee eduskunnassa vireille valtioneuvoston kirjelmällä. U-kirjelmät sisältävät EU:n ehdotuksia säädöksiksi, sopimuksiksi tai muiksi toimiksi, joista päätetään Euroopan unionissa ja jotka muutoin valtiosäännön perusteella kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan (PL 96 §). U-kirjelmät ovat haettavissa kokoteksteinä eduskunnan verkkosivuilta vuodesta 1995 lähtien, esimerkiksi U 52/2008.

​E-asia

E-asia eli Eurooppa-asia tulee eduskunnassa vireille valtioneuvoston selvityksellä. Ministeriöiden selvityksillä informoidaan eduskuntaa Euroopan unionin asioiden valmistelusta. Eduskunnan tulee pyynnöstään ja muutoinkin tarpeen mukaan saada valtioneuvostolta selvitys Euroopan unionissa valmisteilla olevista asioista (PL 97 §). Eduskunta voi siis pyytää selvityksiä ja lisäksi valtioneuvostolla on velvollisuus antaa selvityksiä oma-aloitteisesti tarpeen mukaan. E-kirjelmät ovat kokoteksteinä eduskunnan verkkosivuilla vuodesta 2001 lähtien, esimerkiksi E 75/2008.

​UTP-asia

UTP-asia eli ulko- ja turvallisuuspolitiikka -asia tulee eduskunnassa vireille valtioneuvoston selvityksellä. Ministeriöiden selvityksillä informoidaan eduskuntaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista. Eduskunnan tulee pyynnöstään ja muutoinkin tarpeen mukaan saada valtioneuvostolta selvitys ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista (PL 97 §). Suurin osa UTP-asioista koskee nimenomaan EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta joukossa on myös mm. YK:ta koskevia asioita. UTP-asiakirjat ovat kokoteksteinä eduskunnan verkkosivuilla vuodesta 2003 lähtien, esimerkiksi UTP 21/2008.

​Y-asia

Y-asiat eli yhdentymisasiat ovat vuonna 1994 (ETA-jäsenyyden aikana) eduskuntaan tulleita asioita. Y-kirjelmät ovat haettavissa Digitoiduista valtiopäiväasiakirjoista.

Muita asiakirjoja

Eduskunnan sisällä keskeinen toimija unioniasioissa on suuri valiokunta. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat käsittelee ulkoasiainvaliokunta. Erikoisvaliokunnat ovat lausunnon antajia.

Erikoisvaliokuntien U-asioita koskevat lausunnot samoin kuin suuren valiokunnan lausunnot ovat kokoteksteinä eduskunnan verkkosivuilta. Suuren valiokunnan lausumat sisältyvät valiokunnan pöytäkirjoihin, jotka ovat eduskunnan verkkosivuilla vuodesta 2002 lähtien. U-, E- ja Y-asioita koskevat jatkokirjelmät ovat eduskunnan verkkosivuilla vuodesta 2001 lähtien.

EU-asioita käsitellään eduskunnassa myös muutoin kuin U- ja E-asioihin liittyen. Esimerkiksi direktiivien täytäntöönpano käsitellään hallituksen esityksinä, jos direktiivi pannaan täytäntöön lailla. Myös mm. kysymyksissä (kirjallinen, suullinen, kyselytunti) käsitellään usein EU-asioita. Nämä kaikki asiat ja niihin liittyvät asiakirjat ovat haettavissa eduskunnan verkkosivuilta.

Eduskunnan EU-sivuilla on myös eduskunnan suuren valiokunnan tiedotteet vuodesta 2006 lähtien sekä suuren valiokunnan pöytäkirjat vuodesta 2002 lähtien.
EU-sivuilla on myös Tilastoja ja raportteja vuodesta 1995 lähtien.