Ampumarata- ja ampuma-aselakien muuttaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 20/2014 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 20/2014
Hankkeen pohjalta annetut lait: 763/2015 ja 764/2015

Hankkeen tausta

Hankkeessa on tarkoitus valmistella esitys ampumaratojen perustamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön sekä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Lisäksi ehdotuksen tarkoitus on parantaa aseturvallisuutta.

Ampumarataluvan saamisen edellytyksiä olisivat, että luvan hakija olisi sopiva radan pitäjäksi ja että rata olisi turvallinen. Ampumaradalle tulisi vahvistaa järjestyssääntö. Ampuma-aseen säilyttämistä koskevia säännöksiä ehdotetaan tiukennettaviksi ja tarkennettaviksi. Ampuma-aseen säilytyspaikat ehdotetaan määriteltäviksi laissa.

Lisäksi kartoitetaan tarve ja keinot tehostaa virka- ja palvelusasetta kantavien henkilöiden henkilökohtaista sopivuutta koskevien tietojen vaihtamista eri viranomaisten välillä.

Laki Ampumaratalaista vahvistettiin 12.6.2015 ja laki (763/2015) astuu voimaan 1.12.2015. 

Laki ampuma-aselain muuttamisesta vahvistettiin 12.6.2015 ja laki (764/2015)
astuu voimaan 1.12.2015.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistamista koskeva hanke. Hankkeen asettamispäätös / Sisäasianministeriö 25.4.2012.

Ampumaratoja koskevan lainsäädännön sekä eräitä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uudistaminen, hallituksen esityksen valmistelu. SM024:00/2012. – Hanke voimassa 25.4.2012–31.12.2013.

Käsittely eduskunnassa

Useita kirjallisia kysymyksiä ampumaradoista sekä virka-aseen käytöstä. Esimerkiksi:

Kirjallinen kysymys KK 76/2012: Poliisin virka-aseiden vaihtaminen (Hongisto, Reijo / ps)

Kirjallinen kysymys KK 604/2012: Ampumarataverkoston turvaaminen (Autto, Heikki / kok)

Kirjallinen kysymys KK 778/2012: Lakkautettujen varuskuntien ampumaratojen hyödyntäminen (Kerola, Inkeri / kesk)

Kirjallinen kysymys KK 458/2013: Poliisin työhön liittyvä pakollinen aseharjoittelu (Soukola, Ismo / ps)

Hallituksen esitys HE 20/2014 eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki, jonka tarkoituksena on edistää turvallista ampumaharrastusta, ampumarataverkoston kehittämistä sekä turvallisuutta ampumaradoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä annettiin eduskunnalle 3.4.2014.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL13/2014, 28.05.2014.

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM48/2014, 20.2.2015.

Ensimmäinen käsittely:

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena 27.2.2015. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely:

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi 6.3.2015.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Neuvoston direktiivi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 91/477/ETY, annettu 18. päivänä kesäkuuta 1991.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta 2008/51/EY, annettu 21. päivänä toukokuuta 2008.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 18. päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY täytäntöönpanosta. KOM (2000) 837.

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille ampuma-aseet ja EU:n sisäinen turvallisuus: kansalaisten suojelu ja laittoman kaupan estäminen. KOM (2013) 716.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Vapenlag (1996:67)

Vapenförordning (1996:70)

Ruotsin järjestyslaki säätelee ampumaratoja: Ordningslag (1993:1617)

Förordning (1993:1635) med bemyndigande för Rikspolisstyrelsen att meddela föreskrifter om motorsport och om utförande och besiktning av skjutbana

Norja

Norjan aselaki (uusimmat muutokset vuodelta 2010): Lov om skyte​våpen og ammunisjon m.v. [våpenloven]. 9.6.1961.

Oikeusministeriön määräyksiä siviiliampumaratojen laittamisesta, tarkastuksesta ja hyväksymisestä: Forskrift om anlegg a​v, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner​ 1.7.1988.

Tanska

Tanskan aselaki: Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer (Våbenloven) 22.6.2009.

Oikeusministeriön määräys ampumaradoista: Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse 23.4.2004.

Iso-Britannia

The Firearms (Amendment) (No. 2) Act 1997 (Commencement) Order 1997

The Violent Crime Reduction Act 2006 (Commencement No. 1) Order 2007

Yhdysvallat

Liittovaltiotasolla aikajana aselainsäädännöstä: infoplease: Milestones in Federal Gun Control Legislation
– USA:n kaikissa osavaltioissa on omat säädöksensä koskien aseita.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Ampumaratojen ympäristölupa : opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille / AMPY-työryhmä. Helsinki : Ympäristöministeriö : Edita Publishing, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Aseturvallisuuden kehitysnäkymät Suomessa : esiselvitys. Helsinki, Sisäasiainministeriö, 2011. 37 s. Sisäasiainministeriön julkaisut 27/2011.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Aseisiin liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa​

Kansalaisvaikuttaminen

Jokaista ampumarataa tarvitaan. Suomen Reserviupseeriliitto.

Hankkeen uutisointia

"Vähäinen ampumarata" ihmetytti eduskuntaa: miksi vain 10 000 laukausta?. Juha-Pekka Tikka, Verkkouutiset 10.4.2014

Uusi aselaki voimaan jo 2014: Isoja muutoksia säilytykseen. Uusi Suomi 3.4.2014  

Aselakiehdotus lausunnolle – säännöksiä selkeytetään, tsaarinaikainen ampumaratalainsäädäntö uudistetaan. Sisäasiainministeriön tiedote 5.9.2013

Aselakiin esitetään tiukennuksia – aseet jatkossa lukkojen taakse. Sisäasiainministeriön tiedote 3.12.2012

Ampuma-aseisiin ja -ratoihin liittyvää lainsäädäntöä uudistava hanke käynnistyy. Sisäasiainministeriön tiedote 26.4.2012

Muuta aineistoa

Aselaki-info kokoaa aselainsäädäntöhankkeeseen liittyvän materiaalin ja tarjoaa informaatiota eri intressipiireille päätöksenteon tueksi.

Suomen Ampumaurheiluliitto

Aikajana siitä, miten aselaki on puhuttanut vuosien varrella. / Yle uutiset 5.9.2013

sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, joulukuu 2013, päivitetty 1.9.2015
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi