​Eläinten hyvinvointilaki

Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan ehdotusta eläinten hyvinvointilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lakiuudistuksella korvattaisiin vuodelta 1996 olevat eläinsuojelulaki ja -asetus.

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen valmistelu aloitettiin vuonna 2010. Hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 154/2018) annettiin eduskunnalle syksyllä 2018, mutta se raukesi keväällä 2019 vaalikauden päättyessä. Nyt valmisteltava lakiehdotus pohjautuu aiempaan hallituksen esitykseen. Lisäksi siinä on otettu huomioon pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaukset eläinten hyvinvoinnista.

Esityksen perusperiaatteina on edistää eläinten hyvinvointia ja lisätä niiden kunnioitusta. Eläintenhoidossa tulee ottaa huomioon lajille olennaiset käyttäytymistarpeet, ja kaikissa kivuliaissa toimenpiteissä tulee huolehtia kivunlievityksestä. Tarkoituksena on lisäksi tehostaa eläinten hyvinvoinnin valvontaa.

Uudistuksessa varmistetaan EU-lainsäädännön tehokas kansallinen täytäntöönpano sekä päivitetään laki vastaamaan perustuslain vaatimuksia.

Keskeisiä uudistuksia:

  • Uusia parsinavettoja ei saa enää rakentaa, ja investointitukea myönnetään vain sellaisten pihattojen rakentamiseen, joiden yhteydessä on laidun tai jaloittelutarha.
  • Uusien kiinteärakenteisten porsitushäkkien käyttöönotto kielletään.
  • Lintujen ja nisäkkäiden pysyvissä pitopaikoissa tulee jatkuvasti tarjota juomavettä.
  • Koirien ja kissojen pentutehtailuun ja -kauppaan puututaan muun muassa kieltämällä alle puolivuotiaiden pentujen tuonti Suomeen, jos tarkoituksena on myydä pentu eteenpäin seuraavan kahden kuukauden kuluessa.
  • Eläinlääkärit velvoitetaan ilmoittamaan sellaisista toimenpiteistä, joita he ovat tehneet koirille perinnöllisten vikojen vuoksi.
  • Saaliiksi otettava tai syöttinä käytettävä kala on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti.

Porsaiden kirurgisesta kastraatiosta on tarkoitus luopua tulevaisuudessa kokonaan. Vaihtoehtoisia toimenpiteitä on kartoitettu maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa erillisessä selvityksessä. Selvityksessä on otettu kantaa myös siihen, millaista kivunlievitystä kastraatiossa tulisi käyttää siirtymäaikana. Kastraatiota koskevat säännökset sisällytetään lakiehdotukseen.

Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021) tuli voimaan 1.1.2022. Lakia sovelletaan myös lemmikkieläinten tunnistamiseen.

Yksityiskohtaisimmista eri eläinlajeja ja erilaisia eläimillä harjoitettavia toimintoja koskevista säännöistä säännellään erikseen eläinten hyvinvointilain nojalla annettavilla valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla. Turkistarhausta koskeva valtioneuvoston asetus on tarkoitus uudistaa eläinten hyvinvointilain hyväksymisen jälkeen.

Ehdotus laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi oli lausuntokierroksella 14.1.2022 saakka. Lausuntoja saatiin yhteensä 476 kappaletta, joista 160 sidosryhmiltä ja 316 yksityishenkilöiltä. Hallituksen esitys HE 186/2022 (pdf) laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 22.9.2022. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettuun lakiin ehdotettua uutta ilmoitusvelvollisuutta sovellettaisiin kuitenkin koirien osalta vasta vuoden 2024 alusta ja kissojen osalta vuoden 2027 alusta.

Eduskunnan kirjastossa on laadittu tietopaketti Eläinsuojelulain uudistaminen, joka koskee maa- ja metsätalousministeriössä aikaisemmilla vaalikausilla valmisteltuja hankkeita.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista MMM049:00/2017. Vaalikaalikauden 2015–2019 hanke.

Eläinten hyvinvointilain valmistelu MMM051:00/2020

Tietoa eläinsuojelulain uudistamisesta. Eläinsuojelulain uudistamista koskeva valmistelu, Maa- ja metsätalousministeriö

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma 2019 Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta: 3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi. Tavoite 9. Parannetaan eläinten hyvinvointia

HE-luonnos laiksi eläinten hyvinvoinnista 2021 – keskeiset muutokset verrattuna hallituksen esitykseen 154/2018 vp. Maa- ja metsätalousministeriö 1.11.2021

Luonnos 4.11.2021. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kastraatioselvitys 2021 / Mari Heinonen

Eläinsuojelulaista tulee eläinten hyvinvointilaki, Maa- ja metsätalousministeriö
– sivulla mm. Lakiluonnoksen esittely, 23.11.2021, Tiina Pullola, Maa- ja metsätalousministeriö

Lausuntotiivistelmä sidosryhmien antamista lausunnoista. Maa- ja metsätalousministeriö 29.3.2022

Lausuntokooste, sidosryhmien antamat lausunnot. Maa- ja metsätalousministeriö 29.3.2022

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 186/2022 laiksi eläinten hyvinvoinnista ja siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 22.9.2022. Lähetekeskustelussa 4.10.2022 asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Aiheen aikaisempi käsittely

Hallituksen esitys HE 154/2018 eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi raukesi vaalikauden päättyessä 2019.

Kirjallinen kysymys KK 37/2019 eläinten laittomaan verkkokauppaan puuttumisesta / Ritva Elomaa, ps ym.

Kirjallinen kysymys KK 449/2019 uuden eläinsuojelua koskevan lainsäädännön valmistelemisesta / Ritva Elomaa, ps

Kirjallinen kysymys KK 72/2021 eläinsuojelurikosten valvonnan tehostamisesta / Ritva Elomaa, ps ym.

Kirjallinen kysymys KK 289/2021 eläinsuojeluviranomaisten toiminnasta ja eläinsuojelurikosten rangaistuksista / Ritva Elomaa, ps ym.

Kirjallinen kysymys KK 583/2021 eläinten kohtelusta hevosurheilussa / Ritva Elomaa, ps ym.

Lakialoite LA 16/2020 laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta / Ritva Elomaa, ps ym.

Lakialoite LA 51/2020 laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta / Leena Meri, ps ym.

Lakialoite LA 10/2021 laiksi eläinsuojelulain 33 b §:n kumoamisesta /Ritva Elomaa, ps ym.

Lakialoite LA 31/2021 laiksi rikoslain muuttamisesta / Ritva Elomaa, ps ym. 

Lakialoite LA 35/2021 laiksi eläinsuojelulain 12 §:n muuttamisesta /Ritva Elomaa, ps ym.

Kansalaisaloite KAA 4/2021 Kissakriisi hallintaan – kissojen tunnistusmerkinnän ja leikkauttamisen puolesta​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
– Luonnoksessa luetellaan keskeisin Euroopan unionin lainsäädäntö ja Euroopan neuvoston sopimukset.
– Katso luku 2.1.5 Euroopan unioni ja Euroopan neuvoston sopimukset sivuilla 22–24.

Eläinten terveys. Tiivistelmiä Euroopan unionin lainsäädännöstä

Evaluation of the EU legislation on the welfare of farmed animals. European Commission

Revision of the animal welfare legislation. European commission

Farm to Fork Strategy. European Commission

Animal welfare. European Commission

Sääntely muissa maissa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos 4.11.2021.
– Katso luku 5.2 Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot s. 72–75.

Ruotsi

Djurskyddslag (2018:1192)

Djurskyddsförordning (2019:66)

Lagrådsremiss. Ny djurskyddslag  

Norja

Lov 19.6.2009 nr 97 om dyrevelferd. LOV-2021-06-18-134

Tanska

Bekendtgørelse af lov om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven). Lov nr. 133 af 25. februar 2020

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Eläinten hyvinvointi Suomessa III -raportti. Eläinten hyvinvointikeskus, 2021.

Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen kotieläintuotannon laadun ja kilpailukyvyn edistäjänä / Jarkko K. Niemi et al. Luonnonvarakeskus, 2021. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 67/2021.

Luonnonvaraisten eläinten kärsimys eettisenä kysymyksenä / Jenna Aarnio. Julkaisussa Tieteessä tapahtuu nro 5 (2021), s. 19–25.

Legal Personhood and Animal Rights / Visa Kurki. Julkaisussa: Journal of Animal Ethics Vol. 11, No. 1 (Spring 2021), s. 47–62.

Onko eläin esine? Eläimen oikeudellisesta asemasta / Visa Kurki. Julkaisussa: Lakimies 6/2020, s, 845–871.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

A Sociological study of Finnish attitudes, perceptions and meanings regarding animals in food production / Saara Kupsala. Itä-Suomen yliopisto, 2019. Väitöskirja.

Märkning och registrering av katter : ett förslag och dess konsekvenser / Regeringskansliet, Näringsdepartementet, 2019.
Märkning och registrering av katter -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eläinoikeus : katsaus nykytilaan ja tulevaisuuteen / Birgitta Wahlberg. Julkaisussa: Oikeus 47 (2018):2, s. 179–198.
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Sentient beings and tradable products : the curious constitutional status of animals under Union law / Katy Sowery. Julkaisussa: Common Market Law Review, Volume 55, Issue 1 (2018) s. 55–99.
Common Market Law Review -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Optimaalinen eläinsuojelu rikosprosessissa ja julkishallinnossa / Tarja Kurkela. Itä-Suomen yliopisto, 2017. Väitöskirja.

Uusi eläinlaki / Mai Kivelä, Veikka Lahtinen, Laura Uotila. Helsinki, Into, 2017.
Kivelän ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eläinten oikeudet ja oikeussubjektius / Visa Kurki. Julkaisussa: Uusi eläinlaki / Mai Kivelä, Veikka Lahtinen, Laura Uotila. Helsinki, Into, 2017. s. 137–155.
Kivelän ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Animal Welfare in the European Union / Donald M. Broom. European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2017.

Djurens juridik / Eva Diesen. Stockholm, Wolters Kluwer, 2016.
Diesenin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Eläinoikeus – eläinten oikeuksista ja oikeudellisesta asemasta / Birgitta Wahlberg. Julkaisussa: Niin & Näin filosofinen aikakausilehti 85/2/2015: s. 72–75.
Niin & Näin -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Selvitys koirien ja kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä / Terhi Jääskeläinen. Eläinten hyvinvointikeskus, 2015.

Eläinsuojelua koskevaa kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Lakiehdotuksesta oli mahdollista antaa lausuntoja 14.1.2022 asti. Lausuntoja voivat antaa muutkin tahot kuin ne, joilta lausuntoja oli pyydetty. Lausuntopyyntö 4.11.2021

Lausuntoyhteenveto yksityishenkilöiden antamista lausunnoista. Maa- ja metsätalousministeriö 23.3.2022.

Eläinten hyvinvointi – EU:n lainsäädännön tarkistaminen -hanke, Euroopan komissio

Hankkeen uutisointia

​​”Isoja pettymyksiä tuotantoeläimille” – 12 vuotta valmisteltu eläinten hyvinvointilaki saattaa tulla voimaan ensi vuonna. Terhi Hautamäki, Suomen Kuvalehti 47/2022.
Suomen kuvalehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Asiantuntijat antavat uudelle eläinsuojelulaille sekä kiitosta että moitteita. Riikka Tujula, Yle uutiset 27.9.2022

Lakiesitys eläinten hyvinvoinnista laittaisi pentutehtailun kuriin – turkistuotannosta ehkä asetus tällä vaalikaudella. Ari Vihanta, STT 22.9.2022

Lakiesitys eläinten hyvinvoinnista annettiin eduskunnalle. Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 22.9.2022

Eläinten hyvinvointia voidaan edistää poliittisin toimin, mutta myös kuluttajilla ja teollisuudella on vastuunsa.​ Tiina Kauppinen, Eläinten hyvinvointikeskus EHK 19.8.2022

Uusi laki eläinten suojelemiseksi: tällaisten koirien jalostus on jatkossa laitonta. Joonas Alanne, Iltalehti 30.5.2022

Eläinten hyvinvointilakiluonnoksen lausuntoyhteenvedot julkaistu. Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 13.4.2021

Eläinsuojelua koskevien lakien uudistus uhkaa jäädä näennäiseksi. Visa Kurki ja Veera Koponen, Vieraskynä, Helsingin Sanomat 30.3.2022

Suomessa jalostuksessa käytetään yhä vakavasti sairaita koiria – nyt syynätään keskeisimmät perinnölliset sairaudet. Salla Vuolteenaho, Yle uutiset 21.2.2022

MMM:n tuore selvitys toteaa, että sikojen kirurgisesta kastraatiosta voidaan luopua. Maria Lindqvist, Eläinten ystävä : SEY Suomen eläinsuojelun verkkolehti 9.2.2022

Eläimen itseisarvo on periaatteellinen kysymys, joka osin selittää hallituksen ainaista riitelyä. Marko Junkkari, Helsingin Sanomat 6.2.2022

Sikojen kirurgisesta kastraatiosta luopuminen edellyttää yhteistyötä laajalla rintamalla. Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 3.2.2022

Uusi eläinten hyvinvointilaki puuttuu pentutehtailuun – Kennelliitto : Yli puolivuotias koira voi hyvinkin olla vielä kauppatavaraa. Tuulikki Viilo, Maaseudun tulevaisuus 23.1.2022

Eläinten hyvinvointilaki keräsi ennätysmäärän lausuntoja – kritiikkiä myös eläinlääkäreiltä ja muilta asiantuntijoilta. Animalian tiedote 21.1.2022

Ny lag kan ställa krav på kattägare och grisfarmare. Anna Back, HBL 12.12.2021

Eläinsuojelun edistyksen ja ­onnellisuuden maa? Annukka Seppävuori, Eläinten ystävä : SEY Suomen eläinsuojelun verkkolehti 7.12.2021

Risto Lahden mielestä jokainen kivi on nyt käännettävä sikatilojen ahdingon ratkaisemiseksi: "Keinovalikoimassa oltava myös sopeuttamistuki tuotantolinjan vaihtamiseen". Jarmo Hankivaara, Maaseudun tulevaisuus 17.11.2021

Esitys uudeksi eläinten hyvinvointilaiksi: Uusia parsinavetoita ei saisi rakentaa, uusien kiinteärakenteisten porsitushäkkien käyttöönotto kiellettäisiin. Satu Lehtonen, Maaseudun tulevaisuus 4.11.2021

Uusi eläinsuojelulaki lähtee lausuntokierrokselle: Turkistarhaus saisi yhä jatkua, koirien ja kissojen pentutehtailuun puututtaisiin. Roosa Welling, Helsingin Sanomat 4.11.2021

Eläinten kivunlievitys tulossa lakiin – Hallitus haluaa suitsia pentutehtailua ja kieltää uudet porsitushäkit. Jenni Tamminen, Uusi Suomi 4.11.2021

Uudessa eläinsuojelulakiesityksessä hyvää ja huonoa: emakkohäkit kielletään, turkistarhaus saa jatkua. Animalian tiedote 4.11.2021

Hallituksen esitys uudeksi eläinten hyvinvointilaiksi lausunnoille. Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 4.11.2021

Ministeriö ja uskonnolliset vähemmistöt kiistelevät rituaaliteurastuksesta: "On ristiriitaista, että metsästys sallitaan, mutta huomattavasti kivuttomampi kosher-teurastus kielletään". Janica Pörhönen, Maaseudun tulevaisuus 28.8.2021

MTK: Uuden eläinten hyvinvointilain pitää sekä turvata tuotantoeläinten hyvinvointi että mahdollistaa elinkeinon kilpailukyky. Juhani Rehu, Maaseudun tulevaisuus 25.02.2021

Turkiseläimistä selkeät kirjaukset lakiin ja eroon porsitushäkeistä – tuore eläinsuojeluasiamies haluaa lisätä eettistä keskustelua eläinten hyvinvoinnista. Elina Kaakinen, Yle Uutiset 20.9.2020

Eläinsuojelulain uudistus kaatui – SEYn ja Animalian päätavoitteina uudelle vaalikaudelle eläinten häkkikasvatuksen ja turkistarhauksen lopettaminen. SEY:n tiedote 14.3.2019​

Muuta aineistoa

Lemmikkieläinten jalostus -jatkohanke, Koiranjalostuksen ongelmat ja valvontakriteerit. Luonnonvarakeskus LUKE

Eläinten hyvinvointikeskus EHK 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK – Eläinten hyvinvointi

Eläinsuojeluasiamies

Eläinoikeusjärjestö Animalia – Eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö

Suomen Eläinsuojeluyhdistys SEY

Suomen eläinoikeusjuristit ry.

The World Organisation for Anim​al Health (OIE)​, Maailman eläinterveysjärjestö

European Commission – EU Platform on Animal Welfare

Eurogroup for Animals – eurooppalaisten eläinsuojelujärjestöjen yhteenliittymä EU:ssa

Eläinten perusoikeudet linkittyvät maailman tulevaisuuteen. Tarja Värtsilä, Lakimiesuutiset 22.9.2021

Blogit

Eläinten hyvinvointikeskuksen blogi

Eläinten hyvinvointi paranee – mutta ei vieläkään riittävästi. Krista Mikkonen 4.11.2021

Eläinsuojeluasiamiehen blogi

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, joulukuu 2021, päivitetty 29.11.2022