​Etäosallistuminen ja verkkokokoukset yhtiöissä ja osuuskunnissa

Tietoliikenneyhteydet ja kokouspalvelut ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosien kuluessa. Samanaikainen palveluiden käytön osaamisen lisääntyminen on avannut uusia mahdollisuuksia erilaisille kokouskäytännöille.

Etäosallistuminen ja kokouksen järjestäminen pelkästään verkossa, tarjoavat jo nyt usein käyttökelpoisen vaihtoehdon perinteiselle kokoukselle yhteisön päätöksenteon asioista päättämiseksi. Toisaalta voimakkaasta teknisestä kehityksestä huolimatta kaikilla yhteisöillä ja niiden osakkailla tai jäsenillä ei ole vielä valmiuksia tällaisten verkkokokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen.

Sähköisten etäosallistumispalveluiden ja yhteisöjen verkkoviestinnän käyttö on selvästi lisääntynyt vuosien 2020 ja 2021 poikkeuksellisissa pandemiaoloissa. Esimerkiksi Kiinteistöliiton selvityksen mukaan etäosallistumismahdollisuutta käytti kolmannes taloyhtiöistä 2020 ja sen suosio tulisi olemaan vähintään samalla tasolla vuonna 2021. Poikkeusolojen kokouskäytännöistä säädettiin väliaikaisissa laeissa 290/2020 ja 677/2020 sekä 375/2021.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla : luonnos hallituksen esitykseksi yhdistyslain muuttamiseksi ja toimintaryhmälaiksi -työryhmän mietinnössä  ehdotettiin yhdistyslakiin säännöksiä etäosallistumisen helpottamisesta ja verkkokokousten sallimisesta perinteisen yhdistyksen kokouksen ja valtuutettujen kokouksen vaihtoehtona. Eduskunnan kirjasto on tehnyt Yhdistyslain uudistaminen ja uusi toimintaryhmälaki -tietopaketin.

Oikeusministeriö on 18.5.2021 asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen etäosallistumisen helpottamista ja verkkokokousten sallimista koskevaksi yhtiö- ja osuuskuntalainsäädännöksi. Työryhmä laatii ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Eduskunta hyväksyi 21.6.2022 lait osakeyhtiölain 5 luvun muuttamisesta, asunto-osakeyhtiölain 6 luvun muuttamisesta, osuuskuntalain 5 luvun muuttamisesta ja yhdistyslain muuttamisesta. Lait astuvat voimaan 1.7.2022.

​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Etäosallistuminen ja verkkokokoukset osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa, OM030:00/2021
– hankkeen toimikausi 18.5.2021–31.10.2021

Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa : työryhmän mietintö / Jyrki Jauhiainen, Salla Tuominen, Jesse Collin. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:37.

Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa : lausuntotiivistelmä / Aleksi Heikkilä. Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:10.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta. 6.4.2022

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 47/2022 eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta annettiin 21.4.2022.

Lähetekeskustelu 3.5.2022:
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 20/2022, 12.5.2022

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 19/2022, 25.5.2022
Talousvaliokunnan mietintö TaVM 12/2022 vp, 9.6.2022

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 16.6.2022:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 47/2022 sisältyvien 1.–4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 21.6.2022:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 47/2022 sisältyvät 1.–4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Hallituksen esitys eduskunnalle HE 45/2020 laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, 16.4.2020

Hallituksen esitys eduskunnalle HE 117/2020 laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi, 3.9.2020

Hallituksen esitys HE 53/2021 eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista, 15.4.2021.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/36/EY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti noteeratuissa yhtiöissä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/828, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Osakkeenomistajien oikeuksia koskeva direktiivi, tiivistelmä

Sääntely muissa maissa

Kansainvälinen vertailuosio sisältyy Hallituksen esitykseen HE 45/2020 (pdf), s. 11–12.

Ruotsi

Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Lag (2020:1154) om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Tanska

Lov om ændring af lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler i forbindelse med covid-19 LOV nr 912 af 17/05/2021

Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) LBK nr 763 af 23/07/2019
– etäosallistumisesta 77§:ssä

Norja

Lov om endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter og geografiske tilknytningskrav) LOV-2021-05-28-51

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvä tutkimusaineistoa

Taloyhtiön hyvä hallintotapa : suositus 2021. Kiinteistömedia, 2021. 3., uudistettu painos.
Taloyhtiön hyvä hallintotapa -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Selskapsrett / Geir Woxholth. Gyldendal, 2021. 7 utgave.
Woxholthin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Taloyhtiön yhtiöjärjestys : ohjeet ja mallit / Marina Furuhjelm, Annika Kemppinen, Mia Pujals. Kiinteistömedia, 2021. 3., uudistettu painos.
Taloyhtiön yhtiöjärjestys -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Etäkokoukset taloyhtiössä : järjestä, osallistu, vaikuta / Sami Asujamaa, Timo A. Järvinen, Kristel Pynnönen, Kirsi Ruutu. Kiinteistöalan Kustannus [2020].
Asujamaan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Selvitys yhteisöjen kevään ja kesän 2020 kokouskäytännöistä / Kati Lumikanta. Oikeusministeriö, 2020.

Svensk aktiebolagsrätt / Torsten Sandström. Norstedts Juridik, 2020. Sjunde upplagan.
Sandströmin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hallituksen puheenjohtajan opas : johda pk-yritys menestykseen / Antero Virtanen, Ismo Salminen. Kauppakamari, 2020. 2., uudistettu painos.
– Luettavissa KauppakamariTieto-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Osakeyhtiö. I / Juhani Kyläkallio, Olli Iirola, Kalle Kyläkallio. Edita, 2020. 8., uudistettu painos.
Kyläkallion ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

COVID-19 og generalforsamlingen / Klaus Søgaard, Louise Celia Korpela, Lykke Smits. Artikkeli julkaisussa Nordisk tidsskrift for selskabsret (2020) : 2–3, s. 189–203.
Nordisk tidsskrift for selskabsret -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Asunto-osakeyhtiölaki : kommentaari. Osa 2 / Marina Furuhjelm, Ari Kanerva, Petteri Kuhanen, Aki Rosén. Kiinteistöalan Kustannus Oy, 2019. 4., uudistettu painos.
Asunto-osakeyhtiölaki -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hyvä hallitustyö / Juhani Erma, Tommi Rasila, Olli V. Virtanen. Kauppakamari, 2019. 8., uudistettu painos.
Erman ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Osakeyhtiö. III, Corporate governance / Jukka Mähönen, Seppo Villa. Alma Talent, 2019. 3., uudistettu painos.
Mähösen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Asunto-osakeyhtiölaki / Jyrki Jauhiainen, Timo A. Järvinen, Tapio Nevala. Alma Talent, 2019. 4., uudistettu painos.
Järvisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Comparative company law : a case-based approach / Mathias M. Siems, David A. Cabrelli (toim.). Hart Publishing, 2018. 2nd edition.
Siemsin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Osakkaan yhtiökokousopas / Kristel Pynnönen. Kiinteistöalan Kustannus Oy, 2017. 2. painos.
Pynnösen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Corporate law in Germany / Gerhard Wirth... et al. Verlag C.H. Beck, 2017. Revised 3rd edition.
Wirthin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Principles of European cooperative law : principles, commentaries and national reports / Gemma Fajardo... et al. Intersentia, 2017.
Fajardon ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

​Muuta aineistoa

Yhtiökokous. Kiinteistöliitto

​Sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, lokakuu 2021, päivitetty 22.6.2022, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi