Henkilökorttilain muuttaminen


Säädöshanke ei ole enää vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 206/2020 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

​Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 206/2020
Hankkeen pohjalta annettu laki: 694/2021
Muut annetut lait: 695/2021, 696/2021, 697/2021

Hankkeen tausta

Sisäministeriössä on vireillä hanke, jossa ehdotetaan muutettavaksi henkilökorttilakia, passilakia, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia ja ulkomaalaislakia. Ehdotetut henkilökorttilain ja ulkomaalaislain muutokset täydentäisivät unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2019/1157 (EU:n ID-asetus), joka on tullut voimaan elokuussa 2020.

Henkilökorttilailla on tarkoitus säätää EU-asetusta täydentävästi muun muassa sormenjälkien ottamisesta, henkilökortin teknisestä osasta ja sen tietoturvasta sekä sormenjälkien ja kasvokuvien lukemisesta. Henkilökorttilakiin ehdotetaan lisättäväksi sormenjälkien tallettaminen henkilökorttirekisteriin, mikä kuuluu tähän saakka kansalliseen harkintavaltaan.

Hankkeen tavoitteena on päivittää henkilökorttilaki vastaamaan EU:n ID-asetuksesta johtuvia muutostarpeita. Hankkeen tavoitteena on myös selvittää ja valmistella EU:n ID-asetuksen aiheuttamat mahdolliset muutostarpeet ulkomaalaislakiin ja muuhun lainsäädäntöön.

Hallituksen esitys HE 206/2020 eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta annettiin 5.11.2020.
Eduskunta hyväksyi lait 4.6.2021. Lait tulivat voimaan 2.8.2021.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Henkilökorttilain muuttaminen SM007:00/2020
Hankkeen toimikausi on 17.6.2020–30.5.2021.

Asettamispäätös 17.6.2020, Sisäministeriö

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain 5 ja 6 b §:n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta 7.7.2020. Sisäministeriö.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 206/2020 eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta annettiin 5.11.2020.

Lähetekeskustelussa 11.11.2020 asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 3/2021, 17.2.2021

Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 8/2021, 27.5.2021

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäisessä käsittelyssä 1.6.2021 eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 206/2020 sisältyvien 1.–4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Toisessa käsittelyssä 4.6.2021 eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 206/2020 sisältyvät 1.–4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Kirjallinen kysymys KK 49/2020: Maahanmuuttajien työnteko-oikeudesta, työluvista, henkilötodistuksesta ja passista / Anne Kalmari, kesk

Valtioneuvoston kirjelmä U 34/2018 eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilökorttien ja oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämiseks

Valtioneuvoston selvitys E 87/2016: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan ja neuvoston asetus (EU) 2019/1157, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä (ns. EU:n ID-asetus)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1954, annettu 25 päivänä lokakuuta 2017, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1030/2002 muuttamisesta

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Nykyinen lainsäädäntö:

Ruotsin passilaissa ja -asetuksessa säännellään passien myöntämisestä, passien asemasta matkustusasiakirjana ja velvollisuudesta esittää passi.

Ruotsissa on käytössä kaksi erilaista henkilökorttia. Ruotsissa kirjoilla oleva henkilö voi hakea Verovirastosta henkilökorttia, Identitetskort. Identitetskort-asiakirja toimii henkilöllisyysasiakirjana Ruotsissa, mutta sitä ei voi käyttää matkustusasiakirjana. Ruotsin kansalaiset voivat hakea poliisilta Nationellt id-kort -nimellä kulkevaa henkilökorttia, joka sisältää myös matkustusoikeuden.

Passlag (1978:302)

Passförordning (1979:664)

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om pass och nationellt identitetskort PMF​S 2021:2

Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket

Förordning (2005:661) om nationellt identitetskort

Valmisteilla oleva lainsäädäntö:

Ruotsissa valmistellaan uutta lakia valtiollisista henkilöllisyysasiakirjoista. Tästä on kerrottu tarkemmin mietinnössä SOU 2019:14, jossa esitetään säädettäväksi uusi laki valtiollisista henkilöllisyysasiakirjoista. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14)

Norja

Lov om pass (passloven) LOV-1997-06-19-82

Forskrift om pass (passforskriften) FOR-1999-12-09-1263​   

Norjassa on säädetty vuonna 2015 kansallista henkilökorttia koskeva laki, joka ei ole vielä voimassa:
Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)

Tanska

Bekendtgørelse af lov om pas til danske statsborgere m.v. LBK nr 76 af 19/01/2017

Bekendtgørelse om pas m.v. BEK nr 1337 af 28/11/2013 sisältää tarkempia määräyksiä esimerkiksi valokuvasta. Sormenjälkiä koskee § 5.

Lov om udstedelse af legitimationskort LOV nr 236 af 15/03/2017.

Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort BEK nr 1220 af 21/11/2017

Saksa

Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (Personalausweisgesetz – PAuswG) 18.6.2009 (BGBl. I S. 1346). Lakia muutettiin viimeksi 21.6.2019 (BGBl. I S. 846)

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesen
– Saksan hallitus on antanut 4.6.2020 lakiesityksensä passi-, henkilökortti- ja maahanmuuttoasiakirjojen turvallisuuden parantamiseksi.

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation : betänkande. 2017 års ID-kortsutredning. Statens offentliga utredningar (SOU 2019:14). Stockholm, Norstedts Juridik, 2019.
SOU 2019:14 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Passdatalag : en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning. Stockholm, Regeringskansliet, Justitiedepartementet, 2019. Ds 2019:5.
Passdatalag-julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Klarlagd identitet : om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar : betänkande (SOU 2017:93). Stockholm, Wolters Kluwer, 2017.
SOU 2017:93 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Biometrinen tunnistaminen ja henkilötietojen suoja : tutkimus biometristen tunnisteiden lainsäädännöllisestä asemasta / Juhani Korja. Rovaniemi, Lapin yliopisto, 2016.
Korjan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The privacy risks of biometric identification / Juhani Korja. Julkaisussa: Society trapped in the network : does it have a future? / Ahti Saarenpää, Aleksander Wiatrowski (eds.) Sivut 196–213, 2016.
Saarenpään (toim.) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Missbruk av svenska pass : omfattning och åtgärdsförslag. Stockholm, Regeringskansliet, Justitiedepartementet. Fritze, 2015. Ds 2015:12.
Missbruk av svenska pass -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The transparent traveler : the performance and culture of airport security / Rachel Hall. Durham, Duke University Press, 2015.
Hallin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Selvitys passisormenjälkitietojen käyttämisestä vakavien rikosten torjunnassa : arviomuistio​. Sisäministeriön julkaisu 20/2014. Helsinki, Sisäministeriö, 2014.
Sisäministeriön julkaisu 20/2014:n saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas / Gunnel Lindberg. 3. upplagan. Stockholm, Karnov Group, 2012.
Lindbergin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Henkilöllisyyden luomista koskeva hanke (identiteettiohjelma) : työryhmän loppuraportti. Sisäasiainministeriön julkaisut 32/2010. Helsinki, Sisäasiainministeriö, 2010.
Sisäministeriön julkaisu 32/2010:n saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Playing the identity card : surveillance, security and identification in global perspective / Colin J. Bennett, David Lyon (eds). Milton Park, Abingdon, Oxon; Routledge, 2008.
Bennett ja Lyonin (toim.) julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Biometrics and international migration. Genéve, International Organization for Migration, 2005.
Biometrics and international migration -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Ökad säkerhet i pass m.m. Justitiedepartementet. Ds 2004:8. Stockholm, Fritze, 2004.
Ökad säkerhet i pass m.m. -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Sisäministeriö – Henkilökorttilain muuttaminen: Lausuntokierros 7.7.–19.8.2020

Hankkeen uutisointia

Henkilökorttien hakijalta aiotaan ottaa jatkossa sormenjäljet. Helsingin sanomat, 5.11.2020

Henkilökortin hakijalta otetaan jatkossa sormenjäljet. Ilkka Ahtokivi, Verkkouutiset 5.11.2020

Henkilökorttilaki muuttuu EU-asetuksen johdosta.  Sisäministeriön tiedote 24.6.2020

Henkilökorttilakia päivitetään EU:n ID-asetuksen johdosta. Edilex 24.6.2020 

Muuta aineistoa

Poliisi – Hae henkilökorttia​
Sisällöllinen toimitus: Tommi Peuhkurinen, lokakuu 2020, päivitetty 3.9.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi