Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistaminen

Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi avattiin Kansalaisaloite.fi -verkkopalveluun 1.5.2019. Aloitteen panivat vireille Timo Larmela, Lauri Louhio, Kaisa Kukinto, Kimmo Wilska ja Juha Mikkonen. Aloite sai kaikkiaan 59 609 kannatusilmoitusta.

Aloitteessa ehdotetaan lakimuutosta, joka poistaisi rankaisemisen kannabiksen henkilökohtaisesta käytöstä ja sitä varten tapahtuvasta kannabiksen kasvattamisesta sekä omaa käyttöä varten tapahtuvasta pienen määrän hallussapidosta. Käytöstä ei enää rangaistaisi, mikäli kannabiksen määrä ei ylittäisi 25 grammaa tai neljän kukkivan kannabiskasvin lukumäärää. Näistä neljästä kannabiskasvista yksi voi olla kuivattu käyttöä varten.

Kansalaisaloite on kirjoitettu lakiehdotuksen muotoon, ehdotuksessa esitetään muutoksia eräisiin rikoslain (39/1889) 50 luvun (Huumausainerikoksista) pykäliin.

Kansalaisaloite sisältää myös erilliset perustelut. Aloitteentekijöiden mukaan nykyinen politiikka ja kieltoihin ja rangaistuksiin perustuva lainsäädäntömalli ei ole onnistunut tavoitteessaan huumehaittojen ja kannabiksen käytön vähentämisessä, eikä ongelmakäytön ongelmia ole pystytty poistamaan.

Huumeiden käyttö on säädetty rangaistavaksi. Rangaistavuudesta luopumiselle on kolme vaihtoehtoa: laillistaminen, dekriminalisointi ja depenalisaatio. Radikaalein toimenpide olisi laillistaminen, mikä tarkoittaisi huumeiden käytön vapauttamista. Dekriminalisoinnissa käyttö ja pienten määrien hallussapito sallittaisiin luopumalla niiden rangaistavuudesta. Lievin toimenpide olisi depenalisaatio, missä käyttöä pidettäisiin edelleen rikoksena, mutta rikosoikeudellisia rangaistuksia ei käytetä. Siitä tulisi kuitenkin rekisterimerkintä poliisiasiain tietojärjestelmään (Pekka Hakkarainen, Tuukka Tammi).

Erillinen aihealueensa on kannabiksen lääkekäyttö, joka on sallittu useissa maissa, myös Suomessa.

Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi -kansalaisaloitteen kannatusilmoitukset on tarkastettu väestörekisterikeskuksessa 1.5.2020. Väestörekisterikeskus vahvistaa aloitteen saaneen vähintään 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteen vastuuhenkilö voi nyt toimittaa kansalaisaloitteen eduskunnan käsiteltäväksi.

Käsittely eduskunnassa

Huumausaineita koskevan sääntelyn vaiheita Suomessa vuoden 1961 huumausaineyleissopimukseen liittymisen jälkeen:

Hallituksen esitys HE 128/1970 eduskunnalle huumausainelaiksi

Hallituksen esitys HE 216/1992 eduskunnalle huumausainelaiksi

Hallituksen esitys HE 180/1992 eduskunnalle rikoslain täydentämisestä huumausainerikoksia koskevilla säännöksillä (Laki rikoslain muuttamisesta)

Hallituksen esitys HE 53/2006 eduskunnalle laiksi rikoslain 50 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 22/2008 eduskunnalle huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kirjallinen kysymys KK 565/2010 kannabiksen kotiviljelyn yleistymiseen puuttumisesta / Markku Pakkanen (kesk)

Suullinen kysymys SKT 54/2019 kannabiksen käytön rangaistuksen poistamisesta / Peter Östman (kd)

Kirjallinen kysymys KK 457/2019:
nuorten huumeiden kokeilun ja käytön vähentämisestä / Eeva-Johanna Eloranta (sd)

Keskustelualoite KA 2/2020:
kansallisesta päihdepolitiikasta / Anna Kontula (vas)

Kirjallinen kysymys KK 57/2020:
nuorten huumekuolemien ennaltaehkäisystä / Sanna Antikainen (ps)

Kirjallinen kysymys KK 119/2020:
huumeidenkäytön torjumisesta ja huumekuolemien estämisestä / Sofia Vikman (kok)

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimus, (SopS 43/1965) – erityisesti 36 art. Sopimuksen teksti

Asetus vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta, (SopS 42/1975).

Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan, (SopS 44/1994).
Sopimuksen teksti

Sääntely Euroopan unionissa

EU:n huumausainestrategia (2013–2020)

Neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma 2018/2775(RSP) 13. helmikuuta 2019 kannabiksen käytöstä lääkinnällisiin tarkoituksiin

Sääntely muissa maissa

European Monitoring Centre For Drugs and Drug Addiction – Country Drug Reports

Oheinen kartta näyttää kannabiksen käytön rangaistavuuden eroja Euroopassa.

Kannabiksen käytön rangaistavuus

Kanada

Controlled Drugs and Substances Act (S.C. 1996, c. 19)

Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16)

Regulations under the Cannabis Act

Government of Canada – Cannabis

Norja

Bruk og besittelse av narkotika – mot avkriminalisering

Rusreformutvalget

Lov om ordning med brukerrom for inntak av narkotika (brukerromsloven) LOV-2004-07-02-64

Lov om straff (straffeloven) LOV-2005-05-20-28

Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) LOV-1992-12-04-132​​​​​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet : Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992-2018 / Karoliina Karjalainen, Niina Pekkanen, Pekka Hakkarainen. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020. Raportti 2/2020.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Euroopan huumeraportti 2019 : suuntauksia ja muutoksia / Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA). Luxemburg, Euroopan unioniin julkaisutoimisto, 2019.

International law and cannabis : regulation of cannabis cultivation for recreational use under the UN Narcotic Drugs Convention and the EU legal instruments in anti-drug policy / P. H. P. H. M. C. van Kempen. Cambridge, United Kingdom ; Chicago, IL, Intersentia, 2019.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kannabiskirja / Anton Vanha-Majamaa. Helsinki, Kosmos, 2018.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Keskeiset rikokset / Dan Frände et al. 4., uudistettu ja laajennettu laitos. Helsinki, Edita, 2018.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Huumausainerikokset / Jukka Siro. Helsinki, Edita, 2017.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2016–2019 = Statsrådets principbeslut om narkotikapolitiken 2016–2019 = Government Resolution on drug policy 2016–2019. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja; 2016:7.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

The third way : a plea for a balanced cannabis policy / Cyrille Fijnaut, B. de Ruyver. Leiden; Boston, Brill Nijhoff, 2015. Nijhoff law specials, vol. 87.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Kannabis ja terveys / Pekka Hakkarainen et al. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014. Tutkimuksesta tiiviisti 17/2014.

Narkotikabrotten : en kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott / Malou Andersson et al. Uppsala, Iustus, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

International drug control : consensus fractured / David R. Bewley-Taylor. Cambridge ; New York, Cambridge University Press, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Huumeet Suomessa 2020 : ennakointitutkimus / Tomi Lintonen, Sanna Rönkä, Elina Kotovirta, Anne Konu. Tampere, Poliisiammattikorkeakoulu, 2012. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 101.

Narkotikastraffrätten / Per Ole Träskman. Stockholm, Norstedts Juridik, 2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Cannabis policy : moving beyond stalemate / Robin Room. Oxford ; New York [NY] , Oxford University Press, 2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

A cannabis reader : global issues and local experiences : perspectives on cannabis controversies, treatment and regulation in Europe. Vol. 1 / Sharon Röhner Sznitman, Börje Olsson, Robin Room. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2008. EMCDDA monographs 8, vol. 1. 
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

A cannabis reader : global issues and local experiences : perspectives on cannabis controversies, treatment and regulation in Europe. Vol. 2 / Sharon Röhner Sznitman, Börje Olsson, Robin Room. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2008. EMCDDA monographs 8, vol. 2.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Huumausainestrategia 1997 : huumausainepoliittisen toimikunnan mietintö = Narkotikastrategin 1997 : narkotikapolitiska kommissionens betänkande. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö; Edita, 1997. Komiteanmietintö = Kommittébetänkande; 1997:10.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Huumausainerikoksiin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Yle uutiset – Kannabis

Helsingin Sanomat – Kannabis

Uusi Suomi – Kannabiksen laillistaminen

Raportti: Suomalaisten asenteissa on selvä ero kannabiksen ja muiden huumeiden välillä. Jarmo Huhtanen, Helsingin Sanomat 13.1.2020.

Pitäisikö kannabiksen käytön rangaistavuus poistaa? Demokraatti selvitti, mitä päihdetyötä tekevät järjestöt ja asiantuntijat ajattelevat. Rane Aunimo, Demokraatti 11.12.2019

Teemana Huumeet. Haaste-lehti 4/2019. Oikeusministeriö, 5.12.2019

Sisäministeri ja poliisiylijohtaja vakuuttavat yhteistyön toimivan, vaikka he ovat eri mieltä kannabisaloitteesta. Terhi Toivonen, Päivi Happonen, Yle uutiset 11.11.2019

Antti Rinne löi lukkoon – Nyt selvisi hallituksen kanta kannabikseen. Jenni Tamminen, Uusi Suomi, 8.11.2019

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kannabiksesta: "Kannatan sitä, ettei käytöstä rangaistaisi". Päivi Happonen, Yle uutiset, 8.11.2019

Ohisalon kannabiskommentit herättivät keskustelun – Näin globaali huumekulttuuri on muuttumassa: Laillista kannabista, huumeidenkäyttöhuoneita ja micro-dosingia. Anu-Elina Lehti, Kauppalehti Optio 2.11.2019

Poliittiset nuorisojärjestöt löysivät yhteisen sävelen: Kannabiksen käytöstä tai hallussapidosta ei tule rangaista. Demokraatti 1.11.2019

Pitäisikö kannabista saada käyttää ilman rangaistusta? HS kysyi kaikkien eduskunta­puolueiden kannan kansalais­aloitteeseen. Elli-Alina Hiilamo, Elina Kervinen, Teemu Luukka, Helsingin Sanomat 31.10.2019

Kannabista ei pidä laillistaa, Päivi Räsänen jyrähtää Samuli Rissanen, KD-lehti 31.10.2019

Ohisalo: Vihreät kannattaa huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista. Yle uutiset 30.10.2019

Hyödyt ja haitat eduskunnan puntariin ennen pitkää – Oikeusministeri Henriksson kannabisaloitteesta: "Vaikea kysymys, erittäin vaikea". Anna Näveri, Terhi Toivonen, Yle uutiset 26.10.2019

Kannabisaloite mietityttää professoreja: toinen kannattaa nykylakia, toisen mielestä se ei toimi, koska tuomioita jaetaan tuhansittain. Kaisa Hakkarainen, Helsingin Sanomat 25.10.2019

Pohdinta kannabiksen käytön sallimisesta kytkeytyy kansainvälisen huumepolitiikan suunnanmuutokseen. Tommi Hannula, Helsingin Sanomat 25.10.2019

Kannabis oli vuosikausia tabu yhteiskunnallisessa keskustelussa – THL:n professorin mukaan nuorten suhtautuminen vapaamielisintä: "Käsitykset riskeistä ovat lieventyneet tavattomasti". Mtv uutiset 25.10.2019

50 000:n allekirjoituksen raja ylittyi – Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi etenee eduskunnan käsittelyyn. Markus Heikkilä, Heidi Sullström, Mikko Leppänen, Yle uutiset 24.10.2019

Väki kannabisaloitteen takana iloitsee – nimet saatiin kasaan vain viikkoa ennen aloitteen umpeutumista: "Keskustelun portit ovat vihdoinkin auenneet". Mtv uutiset 24.10.2019

Vihreä aalto etenee maailmalla, mutta milloin kannabis laillistetaan Suomessa? Näin vastaavat puolueet. Tuija Siltamäki, Juha Rissanen, Eemeli Martti, Yle uutiset 17.3.2019

Luxemburg laillistaa kannabiksen käytön ja myynnin ensimmäisenä EU-maana. Pekka Numminen, Aamulehti 2.12.2018

Kanada laillisti kannabiksen – seuraavatko muut maat? Professori: Nykyinen kieltopolitiikka ei ole ollut kovin onnistunutta. Marija Skara, Mikko Leppänen, Hanna Hanhinen, Yle uutiset 17.10.2018

Toisena maana maailmassa: Kanada laillisti kannabiksen kaiken käytön. Saana Uosukainen, Yle uutiset 17.10.2018

Muuta aineistoa

Sosiaali- ja terveysministeriö – Huumausainepolitiikka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet – Kannabis

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Huumausaineiden laillisuus ja käytön rangaistavuus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – THL-blogi 13.2.2018 – Pekka Hakkarainen, Tuukka Tammi: Huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua

A-klinikka

Päihdelinkki.fi – Kannabis (marihuana ja hasis)

Humaania päihdepolitiikkaa ry

Huumepolitiikka.Nyt: Vastuullisemman päihdepolitiikan seminaari 2.–3.2019
– Heini Kainulainen: Pitäisikö huumeiden käyttäjän rankaisusta luopua
Seminaarin muut tallenteet

Vinkki.info – Huumepolitiikka

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Global Commission on Drug Policy

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, joulukuu 2019, päivitetty 2.9.2020
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi