Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee kansalaisaloitteen KAA 5/2020 eduskuntakäsittelyä.

Kansalaisaloite: KAA 5/2020

Hankkeen tausta

Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi avattiin Kansalaisaloite.fi -verkkopalveluun 1.5.2019. Aloitteen panivat vireille Timo Larmela, Lauri Louhio, Kaisa Kukinto, Kimmo Wilska ja Juha Mikkonen. Aloite sai kaikkiaan 59 609 kannatusilmoitusta.

Aloitteessa ehdotettiin lakimuutosta, joka poistaisi rankaisemisen kannabiksen henkilökohtaisesta käytöstä ja sitä varten tapahtuvasta kannabiksen kasvattamisesta sekä omaa käyttöä varten tapahtuvasta pienen määrän hallussapidosta. Käytöstä ei enää rangaistaisi, mikäli kannabiksen määrä ei ylittäisi 25 grammaa tai neljän kukkivan kannabiskasvin lukumäärää. Näistä neljästä kannabiskasvista yksi voi olla kuivattu käyttöä varten.

Kansalaisaloite oli kirjoitettu lakiehdotuksen muotoon, ehdotuksessa esitettiin muutoksia eräisiin rikoslain (39/1889) 50 luvun (Huumausainerikoksista) pykäliin.

Kansalaisaloite sisälsi myös erilliset perustelut. Aloitteentekijöiden mukaan nykyinen politiikka ja kieltoihin ja rangaistuksiin perustuva lainsäädäntömalli ei ole onnistunut tavoitteessaan huumehaittojen ja kannabiksen käytön vähentämisessä, eikä ongelmakäytön ongelmia ole pystytty poistamaan.

Huumeiden käyttö on säädetty rangaistavaksi. Rangaistavuudesta luopumiselle on kolme vaihtoehtoa: laillistaminen, dekriminalisointi ja depenalisaatio. Radikaalein toimenpide olisi laillistaminen, mikä tarkoittaisi huumeiden käytön vapauttamista. Dekriminalisoinnissa käyttö ja pienten määrien hallussapito sallittaisiin luopumalla niiden rangaistavuudesta. Lievin toimenpide olisi depenalisaatio, missä käyttöä pidettäisiin edelleen rikoksena, mutta rikosoikeudellisia rangaistuksia ei käytetä. Siitä tulisi kuitenkin rekisterimerkintä poliisiasiain tietojärjestelmään (Pekka Hakkarainen, Tuukka Tammi).

Erillinen aihealueensa on kannabiksen lääkekäyttö, joka on sallittu useissa maissa, myös Suomessa.

Kansalaisaloite KAA 5/2020 kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi luovutettiin eduskunnalle 5.11.2020.

Lakivaliokunta ehdotti 28.4.2022 antamassaan mietinnössä LaVM 6/2022, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen KAA 5/2020 sisältyvän lakiehdotuksen.

Kansalaisaloitetta ja asiassa saamiansa selvityksiä ja asiantuntijakuulemisia kokonaisuutena arvioituaan ja mietinnössä todettuun viitaten lakivaliokunta totesi, että se ei puolla kansalaisaloitteessa ehdotettua. Valiokunta piti Suomen huumausainepolitiikan linjauksia suhteellisen onnistuneina ja katsoo, että voimassa oleva huumausaineisiin liittyvä rikoslainsäädäntö on asianmukainen.

Kansalaisaloitteessa ei ole perusteltu, miten kannabiksen saatavuutta lisäämällä voitaisiin vähentää kokeilijoiden ja käyttäjien määrää. Todennäköisesti saatavuuden lisääntyminen lisäisi käyttäjien ja kokeilijoiden määrää ja kulutuksen lisääntyminen lisäisi haittoja. Valiokunta ei pitänyt myöskään tarpeellisena ryhtyä selvittämään yleisesti kaikkien huumeiden rangaistavuudesta luopumista.

Valiokunta korosti, että huumeiden käyttäjien osalta hoitoon pääsemisen tulisi olla ensisijaista verrattuna rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Huumeidenkäytön ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämisessä on keskeisessä asemassa myös ennalta ehkäisevä työ, valistus ja varhainen puuttuminen.

Eduskunta yhtyi 11.5.2022 valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 5/2020 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Käsittely eduskunnassa

Kansalaisaloite KAA 5/2020 Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi luovutettiin eduskunnalle 5.11.2020.
Lähetekeskustelussa 26.11.2020 asia pantiin pöydälle 2.12.2020 pidettävään täysistuntoon.
Lähetekeskustelussa 2.12.2020 asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Lakivaliokunnan julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi, 17.2.2021.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 6/2022, 28.4.2022.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 4.5.2022:
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 5/2020 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 10.5.2022 ja 11.5.2022:
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 5/2020 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Huumausaineita koskevan sääntelyn vaiheita Suomessa vuoden 1961 huumausaineyleissopimukseen liittymisen jälkeen:

Hallituksen esitys HE 128/1970 eduskunnalle huumausainelaiksi

Hallituksen esitys HE 216/1992 eduskunnalle huumausainelaiksi

Hallituksen esitys HE 180/1992 eduskunnalle rikoslain täydentämisestä huumausainerikoksia koskevilla säännöksillä (Laki rikoslain muuttamisesta)

Hallituksen esitys HE 53/2006 eduskunnalle laiksi rikoslain 50 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 22/2008 eduskunnalle huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Kirjallinen kysymys KK 565/2010 kannabiksen kotiviljelyn yleistymiseen puuttumisesta / Markku Pakkanen, kesk

Suullinen kysymys SKT 54/2019 kannabiksen käytön rangaistuksen poistamisesta / Peter Östman, kd

Kirjallinen kysymys KK 457/2019: nuorten huumeiden kokeilun ja käytön vähentämisestä / Eeva-Johanna Eloranta, sd

Keskustelualoite KA 2/2020: kansallisesta päihdepolitiikasta / Anna Kontula, vas

Kirjallinen kysymys KK 57/2020: nuorten huumekuolemien ennaltaehkäisystä / Sanna Antikainen, ps

Kirjallinen kysymys KK 119/2020: huumeidenkäytön torjumisesta ja huumekuolemien estämisestä / Sofia Vikman, kok​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimus, (SopS 43/1965) – erityisesti 36 art. sopimuksen (SopS 43/1965) teksti

Asetus vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta, (SopS 42/1975).

Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan, (SopS 44/1994).
Sopimuksen (SopS 44/1994) teksti

Sääntely Euroopan unionissa

EU:n huumausainestrategia (2013–2020)

Neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta.

Sääntely muissa maissa

European Monitoring Centre For Drugs and Drug Addiction – Country Drug Reports

Oheinen kartta näyttää kannabiksen käytön rangaistavuuden eroja Euroopassa.

Kannabiksen käytön rangaistavuus

Kanada

Controlled Drugs and Substances Act (S.C. 1996, c. 19)

Cannabis Act (S.C. 2018, c. 16)

Regulations under the Cannabis Act

Government of Canada – Cannabis

Norja

Bruk og besittelse av narkotika – mot avkriminalisering

Rusreformutvalget

Lov om ordning med brukerrom for inntak av narkotika (brukerromsloven) LOV-2004-07-02-64

Lov om straff (straffeloven) LOV-2005-05-20-28

Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) LOV-1992-12-04-132​​​​​

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet : Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992–2018 / Karoliina Karjalainen, Niina Pekkanen, Pekka Hakkarainen. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2020. Raportti 2/2020.
Karjalaisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Euroopan huumeraportti 2019 : suuntauksia ja muutoksia / Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA). Luxemburg, Euroopan unioniin julkaisutoimisto, 2019.

International law and cannabis : regulation of cannabis cultivation for recreational use under the UN Narcotic Drugs Convention and the EU legal instruments in anti-drug policy / P. H. P. H. M. C. van Kempen. Cambridge, United Kingdom ; Chicago, IL, Intersentia, 2019.
Van Kempenin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kannabiskirja / Anton Vanha-Majamaa. Helsinki, Kosmos, 2018.
Vanha-Majamaan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Keskeiset rikokset / Dan Frände et al. 4., uudistettu ja laajennettu laitos. Helsinki, Edita, 2018.
Fränden ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Huumausainerikokset / Jukka Siro. Helsinki, Edita, 2017.
Siron julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiika​sta 2016–2019 = Statsrådets principbeslut om narkotikapolitiken 2016–2019 = Government Resolution on drug policy 2016–2019. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2016. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja; 2016:7.

The third way : a plea for a balanced cannabis policy / Cyrille Fijnaut, B. de Ruyver. Leiden; Boston, Brill Nijhoff, 2015. Nijhoff law specials, vol. 87.
Frijnautin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kannabis ja terveys / Pekka Hakkarainen et al. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014. Tutkimuksesta tiiviisti 17/2014.

Narkotikabrotten : en kommentar till de centrala bestämmelserna om narkotikabrott / Malou Andersson et al. Uppsala, Iustus, 2012.
Anderssonin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

International drug control : consensus fractured / David R. Bewley-Taylor. Cambridge ; New York, Cambridge University Press, 2012.
Bewley-Taylorin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Huumeet Suomessa 2020 : ennakointitutkimus / Tomi Lintonen, Sanna Rönkä, Elina Kotovirta, Anne Konu. Tampere, Poliisiammattikorkeakoulu, 2012. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 101.

Narkotikastraffrätten / Per Ole Träskman. Stockholm, Norstedts Juridik, 2012.
Träskmanin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Cannabis policy : moving beyond stalemate / Robin Room. Oxford ; New York [NY], Oxford University Press, 2010.
Roomin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

A cannabis reader : global issues and local experiences : perspectives on cannabis controversies, treatment and regulation in Europe. Vol. 1 / Sharon Röhner Sznitman, Börje Olsson, Robin Room. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2008. EMCDDA monographs 8, vol. 1.
Cannabis reader Vol. 1: saatavuus Eduskunnan kirjastossa

A cannabis reader : global issues and local experiences : perspectives on cannabis controversies, treatment and regulation in Europe. Vol. 2 / Sharon Röhner Sznitman, Börje Olsson, Robin Room. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2008. EMCDDA monographs 8, vol. 2.
Cannabis reader Vol. 2: saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Huumausainestrategia 1997 : huumausainepoliittisen toimikunnan mietintö = Narkotikastrategin 1997 : narkotikapolitiska kommissionens betänkande. Helsinki, Sosiaali- ja terveysministeriö; Edita, 1997. Komiteanmietintö = Kommittébetänkande; 1997:10.
Huumausainestrategia 1997: saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Huumausainerikoksiin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Yle uutiset – Kannabis

Helsingin Sanomat – Kannabis

Uusi Suomi – Kannabiksen laillistaminen

Mtv-uutiset – Kannabis

Keskustanuoret haluaa dekriminalisoida kannabiksen ja lisätä lääkekannabiksen kasvatusta Suomessa. Anne Näveri, Yle uutiset 8.5.2022

Lakivaliokunta torjui kansalaisaloitteen kannabiksen rangaistavuuden poistamiseksi, Vihreät ja vasemmistoliitto tyytymättömiä. Merja Eräpolku, Kd-lehti 28.4.2022

Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi ei saanut lakivaliokunnan kannatusta. Demokraatti 28.4.2022

Vihreät ja vasemmistoliitto jättivät vastalauseen kannabis-mietintöön: rangaistusten sijaan ehkäisevää työtä. Kansan uutiset 28.4.2022

Lakivaliokunnan mietintö kansalaisaloitteesta kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi valmistui. Eduskunnan tiedote 28.4.2022

Thaimaa dekriminalisoi kannabiksen ensimmäisenä maana Aasiassa. Jaakko Isoniemi, Iltalehti 27.1.2022

Malta laillistaa ensimmäisenä maana Euroopassa kannabiksen henkilökohtaiseen käyttöön. Katariina Kähkönen, Mtv-uutiset 14.12.2021

Valtioneuvoston periaatepäätös huumausainepolitiikasta 2021–2023 hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 9.12.2021

Saksan tuleva hallitus tukee kannabiksen myynnin ja hallussapidon laillistamista viihdekäyttöön – luvassa miljardien lisätulot valtiolle. Petri Burtsoff, Yle-uutiset 19.11.2021

Kohta tämä voi olla laillista. Hanna Mahlamäki, Helsingin Sanomat 22.10.2021

Luxemburg laillistaa kannabiksen kasvatuksen omaan käyttöön. Heikki Aittokoski, Helsingin Sanomat 22.10.2021

Eduskunnan enemmistö haluaa, että huumeiden käytöstä rangaistaan jatkossakin: "Huumeita on nytkin hyvin helppoa saada". Matti Koivisto, Yle uutiset 5.10.2021

Näin kannabis jakaa maailmaa: USA:ssa vain kolme osavaltiota kieltää kokonaan, Eurooppa vetää tiukempaa linjaa. Uusi Suomi, 18.9.2021

”Vihreät moraalittomilla vesillä” – LM: Kansanedustajat vastustavat kannabiksen laillistamista. Ilkka Ahtokivi, Verkkouutiset 17.9.2021

Analyysi: Vihreät perustelee kannabiksen laillistamista haittojen ehkäisyllä – aloite haiskahtaa eliitin ohituskaistalta suosikkipäihteelle. Tuomas Rimpiläinen, Yle uutiset 16.9.2021

Muut puolueet tyrmäävät vihreiden ehdottaman kannabiksen laillistamisen – Näin eduskuntaryhmien puheenjohtajat kertovat kannoistaan. Marjukka Liiten, Elina Kervinen, Helsingin Sanomat 13.9.2021

Kannabiksen viihdekäytön kielto säröilee Euroopassa – tällaisia uudistuksia eri maissa suunnitellaan. Mikko Leppänen, Yle uutiset 13.9.2021

Euroopan suhde kannabikseen on ristiriitainen: Näin laillistamiseen suhtaudutaan muualla. Laura Halminen, Helsingin Sanomat 13.9.2021

Päihdepolitiikan tärkein tehtävä on haittojen vähentäminen: kaksi näkökulmaa kannabiksen lainsäädännölliseen asemaan. Blogit, Vihreät, 13.9.2021

Vihreät ajaa ensimmäisenä eduskuntapuolueena kannabiksen laillistamista – tutkimusprofessori: "Suomen väestö ei ole siihen vielä valmis". Elli-Alina Hiilamo, Yle uutiset 13.9.2021

Kokoomusnuoret kannabiksen laillistamisesta: Puolueen päivitettävä kantansa. Ilkka Ahtokivi, Verkkouutiset, 12.9.2021

Kannabis lailliseksi Suomessa? Tällaista mallia vihreät ehdottaa – kriitikot älähtivät heti. Päivi Lakka, Ilta-Sanomat 12.9.2021

Pitäisikö huumeiden­käytön olla sallittua Suomessa? Kyllä, sanoo asiantuntija, ja myös valtaosa nuorista sallisi kannabiksen käytön. Lasse Kerkelä, Helsingin Sanomat 16.7.2021

Huumausaineasetuksia päivitetään jälleen – lisää aineita kieltolistalle ja valvontaan. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 15.7.2021

Meksiko dekriminalisoi marihuanan viihde­käytön – korkein oikeus päätti asiasta laki­aloitteen juututtua kongressiin. Helsingin Sanomat 29.6.2021

Antaa kaikkien kukkien kukkia – kannabiksen laillistus etenee maailmalla pienin askelin, mutta vauhti kiihtyy. Jaakko Isoniemi, Iltalehti 4.4.2021

New Yorkin osavaltio laillistaa kannabiksen viihdekäytön. Simo Ortamo, Yle uutiset 28.3.2021

Norjan hallitus keventämässä huumekuria: Pienten määrien hallussapidosta ei enää rangaistusta. Yle uutiset 19.2.2021 

Lakivaliokunnan julkisen kuulemisen tekniset ongelmat. Eduskunnan tiedote 18.2.2021

Kannabisaloite valiokunnassa: Poliisi tyrmäsi, professoreilta ymmärrystä: ”Ihmiseltä ei voida edellyttää päihteettömyyttä”. Mika Koskinen, Iltalehti 17.2.2021

Tekninen ongelma esti lakivaliokunnan julkisen kuulemisen verkkolähetyksen keskiviikkona 17. helmikuuta. Eduskunnan tiedote 17.2.2021

Kannabiksen dekriminalisointia puoltava lakiesitys hyväksyttiin Yhdysvaltain edustajainhuoneessa, mutta sen uskotaan törmäävän senaatin vastustukseen. Hanna Huhtamäki, Helsingin Sanomat 5.12.2020

Oikeusministeri niittasi: Hallitus ei edistä kannabiksen dekriminalisointia – ”En laita alulle”​. Minna Karkkola, Uusi Suomi 3.12.2020

YK päätti poistaa kannabiksen vaarallisimpien huumausaineiden listalta. Taneli Toikka, Iltalehti 3.12.2020

"Meillä ei saa lakupiippuja myydä, ja nyt pitäisi saada sitten käyttää huumeita" – eduskunta jatkaa keskustelua kannabiksesta. Mtv-uutiset 2.12.2020

Lähetekeskustelussa kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi. Eduskunnan tiedote 2.12.2020

Eduskunnan kannabiskeskustelu käynnistyi kipakkana, mutta katkesi lyhyeen: ”Vasemmisto haluaa tässäkin asiassa muuttaa laittoman lailliseksi”. Elina Kervinen, Helsingin Sanomat 26.11.2020

Kokoomusnuoret haluaa laillistaa kannabiksen. Krista Kajuutti, Iltalehti 14.11.2020

Neljä osavaltiota hyväksyi kannabiksen viihdekäytön Yhdysvalloissa – Kannabisyhtiöiden osakekurssit jopa yli sadan prosentin nousussa. Juho-Pekka Pekonen, Helsingin Sanomat 7.11.2020

Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi luovutettiin eduskunnalle. Eduskunnan tiedote 5.11.2020

Vihreät hylkäsi radikaalin kannabisaloitteen – Asiantuntijat olleet jo pidempään yksimielisiä: Käyttäjiä ei pitäisi rangaista. Iltalehti 21.9.2020

Raportti: Suomalaisten asenteissa on selvä ero kannabiksen ja muiden huumeiden välillä. Jarmo Huhtanen, Helsingin Sanomat 13.1.2020.

Pitäisikö kannabiksen käytön rangaistavuus poistaa? Demokraatti selvitti, mitä päihdetyötä tekevät järjestöt ja asiantuntijat ajattelevat. Rane Aunimo, Demokraatti 11.12.2019

Teemana ​​Huumeet​. Haaste-lehti 4/2019. Oikeusministeriö 5.12.2019

Sisäministeri ja poliisiylijohtaja vakuuttavat yhteistyön toimivan, vaikka he ovat eri mieltä kannabisaloitteesta. Terhi Toivonen, Päivi Happonen, Yle uutiset 11.11.2019

Pääministeri löi asian lukkoon – Nyt selvisi hallituksen kanta kannabikseen. Talouselämä 8.11.2019

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kannabiksesta: "Kannatan sitä, ettei käytöstä rangaistaisi". Päivi Happonen, Yle uutiset 8.11.2019

Poliisiylijohtaja jyrkkänä MTV:n Uutisextrassa: Huumeiden käytön rangaistavuutta ei pidä poistaa. Mtv uutiset 2.11.2019

Ohisalon kannabiskommentit herättivät keskustelun – Näin globaali huumekulttuuri on muuttumassa: Laillista kannabista, huumeidenkäyttöhuoneita ja micro-dosingia. Anu-Elina Lehti, Kauppalehti Optio 2.11.2019

Poliittiset nuorisojärjestöt löysivät yhteisen sävelen: Kannabiksen käytöstä tai hallussapidosta ei tule rangaista. Demokraatti 1.11.2019

Pitäisikö kannabista saada käyttää ilman rangaistusta? HS kysyi kaikkien eduskunta­puolueiden kannan kansalais­aloitteeseen. Elli-Alina Hiilamo, Elina Kervinen, Teemu Luukka, Helsingin Sanomat 31.10.2019

Kannabista ei pidä laillistaa, Päivi Räsänen jyrähtää Samuli Rissanen, KD-lehti 31.10.2019

Ohisalo: Vihreät kannattaa huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista. Yle uutiset 30.10.2019

Hyödyt ja haitat eduskunnan puntariin ennen pitkää – Oikeusministeri Henriksson kannabisaloitteesta: "Vaikea kysymys, erittäin vaikea". Anna Näveri, Terhi Toivonen, Yle uutiset 26.10.2019

Kannabisaloite mietityttää professoreja: toinen kannattaa nykylakia, toisen mielestä se ei toimi, koska tuomioita jaetaan tuhansittain. Kaisa Hakkarainen, Helsingin Sanomat 25.10.2019

Pohdinta kannabiksen käytön sallimisesta kytkeytyy kansainvälisen huumepolitiikan suunnanmuutokseen. Tommi Hannula, Helsingin Sanomat 25.10.2019

Kannabis oli vuosikausia tabu yhteiskunnallisessa keskustelussa – THL:n professorin mukaan nuorten suhtautuminen vapaamielisintä: "Käsitykset riskeistä ovat lieventyneet tavattomasti". Mtv uutiset 25.10.2019

50 000:n allekirjoituksen raja ylittyi – Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi etenee eduskunnan käsittelyyn. Markus Heikkilä, Heidi Sullström, Mikko Leppänen, Yle uutiset 24.10.2019

Väki kannabisaloitteen takana iloitsee – nimet saatiin kasaan vain viikkoa ennen aloitteen umpeutumista: "Keskustelun portit ovat vihdoinkin auenneet". Mtv uutiset 24.10.2019

Vihreä aalto etenee maailmalla, mutta milloin kannabis laillistetaan Suomessa? Näin vastaavat puolueet. Tuija Siltamäki, Juha Rissanen, Eemeli Martti, Yle uutiset 17.3.2019

Luxemburg laillistaa kannabiksen käytön ja myynnin ensimmäisenä EU-maana. Pekka Numminen, Aamulehti 2.12.2018

Kanada laillisti kannabiksen – seuraavatko muut maat? Professori: Nykyinen kieltopolitiikka ei ole ollut kovin onnistunutta. Marija Skara, Mikko Leppänen, Hanna Hanhinen, Yle uutiset 17.10.2018

Toisena maana maailmassa: Kanada laillisti kannabiksen kaiken käytön. Saana Uosukainen, Yle uutiset 17.10.2018

Muuta aineistoa

Sosiaali- ja terveysministeriö: Huumausainepolitiikka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet – Kannabis

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Huumausaineiden laillisuus ja käytön rangaistavuus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL-blogi 13.2.2018 / Pekka Hakkarainen, Tuukka Tammi: Huumeiden käytön rangaistavuudesta tulisi luopua

A-klinikka

Päihdelinkki.fi: Kannabis (marihuana ja hasis)

Humaania päihdepolitiikkaa ry

Huumepolitiikka.Nyt: Vastuullisemman päihdepolitiikan seminaari 2.–3.2019
– Heini Kainulainen: Pitäisikö huumeiden käyttäjän rankaisusta luopua
Seminaarin muut tallenteet

Vinkki.info: Huumepolitiikka

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Global Commission on Drug Policy

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, joulukuu 2019, päivitetty 10.5.2021
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi