Kertakäyttömuovidirektiivin täytäntöönpano

Muovijäte on maailmanlaajuinen ongelma. Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat kesäkuussa 2019 direktiivin (EU) 2019/904 eli niin sanotun SUP-direktiivin (SUP = single-use plastics), jolla pyritään ehkäisemään ja vähentämään kertakäyttöisten muovituotteiden vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Ympäristön osalta painopisteenä on erityisesti vesiympäristö, sillä merkittävä osa Euroopan unionin rannoille kertyvästä muoviroskasta on kertakäyttöistä muovia. Lisäksi direktiivin tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Direktiivissä määriteltyjä tuotekieltoja (5 artikla) ja merkintävaatimuksia (7 artikla) on tullut soveltaa jäsenvaltioissa 3.7.2021 alkaen. Siitä lähtien on ollut kiellettyä tuoda markkinoille esimerkiksi kertakäyttömuovista valmistettuja pillejä, vanupuikkoja ja ruokailuvälineitä tai oxo-hajoavasta muovista valmistettuja tuotteita. Poikkeuksena ovat tietyt lääkinnälliseen tarkoitukseen valmistetut tuotteet. Muihin muovituotteisiin, kuten kalastusvälineisiin, tulee merkitä, miten ne hävitetään tai millaista loppukäsittelyä tulee välttää. Lisäksi kuluttajille on kerrottava tuotteen sisältämästä muovista ja sen haitallisista ympäristövaikutuksista, jos tuotetta ei käsitellä asianmukaisesti. Poikkeavat soveltamisajankohdat on kirjattu direktiivin 17 artiklaan.

Kertakäyttömuovidirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelee ympäristöministeriö. Direktiivi oli määrä saattaa osaksi lainsäädäntöä 3.7.2021 mennessä, mutta se viivästyi, koska Euroopan unionin ohjeet eivät valmistuneet ajoissa. Direktiiviä on tähän mennessä pantu täytäntöön jätelain muutoksella (714/2021), joka astui voimaan 19.7.2021, sekä valtioneuvoston asetuksella (771/2021), joka astui voimaan 23.8.2021. Näillä muutoksilla toimeenpantiin tuotekiellot ja merkintävaatimukset sekä tehtiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes) asiaa valvova viranomainen.

Direktiivin voimaan saattamista jatketaan antamalla eduskunnalle  jätelakia ja merenkulun ympäristönsuojelulakia koskeva hallituksen esitys syysistuntokaudella 2022. Toimeenpantavia artikloja ovat esimerkiksi kulutuksen vähentäminen (4 artikla), laajennettu tuottajavastuu (8 artikla) ja valistustoimenpiteet (10 artikla). Hallituksen esityksen luonnos julkaistiin 23.12.2021.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Ympäristöministeriön hanke: Kertakäyttömuovidirektiivin toimeenpano: Hallituksen esitys laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista, YM039:00/2020.
– Hankkeen toimikausi oli 20.2.2020–31.10.2021.

Osana direktiivin täytäntöönpanoa valmisteltiin valtioneuvoston asetus, jonka ehdotus oli kommentoitavana 27.5.–10.6.2021 Lausuntopalvelu.fi-sivustolla:
Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi eräistä muovituotteista

Asetusehdotus: Valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista

Muistio: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi eräistä muovituotteista / Katariina Haavanlammi, ympäristöministeriö 17.8.2021.
– asetuksen perustelumuistio

Esitysluonnos jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamiseksi oli kommentoitavana Lausuntopalvelu.fi-sivustolla 23.12.2021–17.2.2022:
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Käsittely eduskunnassa

Aiheen aikaisempi käsittely

Kirjallinen kysymys KK 1067/2013 kertakäyttöisten muovipussien käytön vähentämisestä / Antti Kaikkonen, kesk

Kirjallinen kysymys KK 470/2016 uusiutuvien raaka-aineiden käytön lisäämisestä / Petri Honkonen, kesk

Valtioneuvoston kirjelmä U 72/2018 eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kertakäyttömuovidirektiivi)

Toimenpidealoite TPA 63/2018 Suomen vesistöjen saattamisesta muovista vapaaksi alueeksi / Kari Kulmala, sin

Kirjallinen kysymys KK 70/2018 hallituksen toimista edistää kiertotaloutta ja rajoittaa mikromuovin kulkeutumista luontoon ja ihmisten ravintoketjuun / Sari Sarkomaa, kok

Kirjallinen kysymys KK 602/2018 tupakoinnissa syntyvän muoviroskan vähentämisestä / Hanna Sarkkinen, vas

Suullinen kysymys SKT 51/2019 keinoista merten muoviroskaantumisen vähentämiseksi / Mikko Ollikainen, r

Kirjallinen kysymys KK 366/2019 EU:n muovidirektiivin vaikutuksista suomalaisen pullonpalautusjärjestelmän toimivuuteen / Jussi Wihonen, ps

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvä vuoden 1978 pöytäkirja, (SopS 51/1983).

Biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus, (SopS 78/1994).

YK:n merioikeusyleissopimus eli 10 päivänä joulukuuta 1982 tehty Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimus ja sen XI osan toteuttamiseen liittyvä sopimus, (SopS 49–50/1996).

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus, (SopS 34/2004).

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta.

Konsolidoitu teksti: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2151, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 liitteessä olevassa D osassa lueteltujen kertakäyttöisten muovituotteiden yhdenmukaistettuja merkintäeritelmiä koskevista säännöistä.

Komission tiedonanto: Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 mukaiset komission kertakäyttöisiä muovituotteita koskevat suuntaviivat, (2021/C 216/01).

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/958, annettu 31 päivänä toukokuuta 2021, markkinoille saatettuja kalastusvälineitä ja jäsenvaltioissa kerättyä kalastusvälinejätettä koskevien, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 13 artiklan 2 kohdan mukaisten tietojen toimittamismuodon vahvistamisesta.

Ilmoitus kertakäyttöisten muovituotteiden merkintäeritelmistä, (2021/C 89/05).

EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa, COM(2018) 28 final / Komissio 16.1.2018

Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä: Kertakäyttöisten muovituotteiden kielto

Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä: Kiertotalous

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning / Promemoria, Miljödepartementet, 2020.

Producentansvar och straffansvar för nedskräpning, Regeringens proposition, Prop. 2020/21:198

Lag om ändring i miljöbalken, SFS 2021:881

Hållbar användning av engångsplast : frågor och svar / Miljödepartementet 3.11.2021.
– Ruotsissa hallitus on päättänyt, että direktiivin voimaansaattamisen lisäksi tehdään tiettyjä kansallisia toimenpiteitä.

Norja

Forskrift om endring i produktforskriften (forbud mot enkelte produkter laget av plast), FOR-2020-12-18-3200

Tanska

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. Implementering af engangsplastdirektivets bestemmelser om udvidet producentansvar og oprydningsansvar, LOV nr 786 af 04/05/2021

Bekendtgørelse om forbud mod markedsføring af visse engangsplastprodukter m.v. og om mærkning af visse andre engangsplastprodukter BEK nr 1000 af 22/05/2021

Ranska

Décret n° 2021-1279 du 30 septembre 2021 relatif au marquage de certains produits en plastique à usage unique

Arrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique

Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets

Saksa

Verordnung über die Beschaffenheit und Kennzeichnung von bestimmten Einwegkunststoffprodukten (Einwegkunststoffkennzeichnungsverordnung – EWKKennzV)

Verordnung über das Verbot des Inverkehrbringens von bestimmten Einwegkunststoffprodukten und von Produkten aus oxo-abbaubarem Kunststoff

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Menetelmä yleisiltä alueilta roska-astioihin kerättävien ja maasta siivottavien roskien koostumuksen selvittämiseksi / Tommi Kaartinen ja Juho Mäkelä. Suomen Kuntaliitto ry, 2022.

Addressing single-use plastic products pollution : using a life cycle approach / UN environment programme, 2021.

Jätelainsäädäntö muutoksessa / Anna-Maija Pajukallio. Artikkeli julkaisussa Ympäristö ja terveys 52 (2021) : 7, s. 6–10.
Ympäristö ja terveys -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Keinot vähentää kertakäyttöisten muovituotteiden kulutusta / Jaana Sorvari, Timo Heinonen. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/2021.

Kuinka maailma pelastetaan? : kohti kestävämpää tulevaisuutta / Maija Heikkilä. Helsinki, Gaudeamus, 2021.
Heikkilän teoksen saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Microplastics accumulate to thin layers in the stratified Baltic Sea / Emilia Uurasjärvi et al. Environmental Pollution, 268 (2021), 115700.

Preventing single-use plastic waste : Implications of different policy approaches / Elisabetta Cornago, Peter Börkey, Andrew Brown. OECD Environment Working Papers No. 182. 2021.
– OECD-julkaisu on luettavissa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 / Maria Laamanen et al. (toim.). Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:30.

The Circular economy in cities and regions : synthesis report / OECD urban studies. Paris, OECD publishing, 2020.
– OECD-julkaisu on luettavissa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Environment at a glance 2020 / Paris, OECD Publishing, 2020.
– OECD-julkaisu on luettavissa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

EU:n kertakäyttömuovidirektiivin johdonmukaisuusarviointi : tutkimus kertakäyttömuovidirektiivin tavoitteiden ja ohjauskeinojen suhteesta / Johanna Juureva. Pro gradu, Helsingin yliopisto, 2020.
– vain tiivistelmä on verkossa saatavilla

Food packaging atlas of a supermarket to identify replaceable and replace worthy plastic / Taina Lahtinen. Pro gradu, Helsingin yliopisto, 2020.

Handbook of the circular economy / Miguel Brandão, David Lazarevic, Göran Finnveden (eds.). Cheltenham, UK ; Northampton, MA, Edward Elgar, 2020.
Brandãon ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Preventing single-use plastic waste : implications of different policy approaches / OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development, ENV/EPOC/WPIEEP(2020)10/FINAL.

Muovijätteen kemialliset hyödyntämisratkaisut ja -markkinat kiertotaloudessa / Solveig Roschier et al. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:64, 2020.

Suomen merialueen roskaantumisen lähteet / Outi Setälä, Sanna Suikkanen. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 09/2020.

Sustainability assessment of a single-use plastics ban / Timo Herberz, Claire Y. Barlow, Matthias Finkbeiner. Sustainability 2020, 12(9), 3746.

Kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin toimeenpanon vaihtoehtojen tarkastelu / Ari Ekroos et al. Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:26.

Det går om vi vill : förslag till en hållbar plastanvändning / Särskild utredare: Åsa Stenmarck. Statens offentliga utredningar, SOU 2018:84.
SOU 2018:84 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Improving markets for recycled plastics : trends, prospects and policy responses / Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris, OECD, 2018.
Improving markets for recycled plastics -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muovit ja muovituotteiden valmistus / Pasi Järvinen. Muovifakta, 2017.
Järvisen teoksen saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Muuta aineistoa

Kotimaisia sivustoja

Ympäristöministeriö: Usein kysyttyjä kysymyksiä tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevasta direktiivistä

Ympäristöministeriö: Usein esitettyjä kysymyksiä SUP-direktiivistä (direktiivi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksien vähentämisestä) ja kalastusvälineistä

Ympäristöministeriö: Kertakäyttömuovien kulutuksen rajoittaminen

Ympäristöministeriö: Muovitiekartta Suomelle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes: Kertakäyttöiset muovituotteet, SUP (single use plastics)

Ympäristöministeriö: Green deal -sopimukset

Kestavakehitys.fi: Kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma Agenda2030
– esimerkiksi tavoitteet 12 ja 14

Kansainvälisten toimijoiden sivustoja

European Commission: Single-use plastics

European Commission: Waste and recycling

UN environment programme: Single-use plastics : a roadmap for sustainability

UN environment assembly: The ad hoc open-ended expert group on marine litter and microplastics

IMO, International maritime organization: Marine litter

OECD: Preventing single-use plastic waste

Baltic Marine Environment Protection Commission, HELCOM:
Marine litter action plan

Baltic Marine Environment Protection Commission, HELCOM:
Baltic Sea action plan : reaching good environmental status for the Baltic Sea

UN environment programme: Historic day in the campaign to beat plastic pollution: Nations commit to develop a legally binding agreement

The Ellen MacArthur Foundation: Towards a UN treaty on plastic pollution


Tutustu myös

EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpano -tietopaketti / Tommi Peuhkurinen, Eduskunnan kirjasto

Sisällöllinen toimitus: Sari Koski, marraskuu 2021, päivitetty 26.4.2022, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi