​Kiinteistönomistuksen valvonta

​​​
Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 222/2022​ valmistelua ja eduskuntakäsittelyä. 

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 222/2022
Hankkeen pohjalta annetut lait: 1098/2022, 1099/2022, 1100/2022

Hankkeen tausta

Puolustusministeriössä on valmisteltu esitys kiinteistönhankintojen luvanvaraisuutta koskevan lain ja valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla koskevan lain muuttamiseksi. Valtion etuosto-oikeudella olisi etusija kunnan oikeuteen nähden. Tavoitteena on, että EU- ja Eta-alueen ulkopuolisten tahojen kiinteistökauppoja Suomessa tulisi tarkastella jatkossa entistä tarkemmin myös kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.

Pääministeri Juha Sipilän vaalikaudella vahvistettiin viranomaisten mahdollisuutta valvoa kiinteistönomistusta Suomessa säätämällä lait eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta (470/2019) ja laki valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueille (469/2019) ja niihin liittyviä lakeja. Lakikokonaisuus hyväksyttiin 29.3.2019, ja se tuli voimaan 1.1.2020.

Lakipaketin käsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyi puolustusvaliokunnan mietinnössään esittämän lausuman, jonka mukaan puolustusministeriön tulisi vuoden 2021 loppuun mennessä antaa puolustusvaliokunnalle selvitys uuden sääntelyn toimivuudesta kansallisen turvallisuuden huomioimisessa alueiden käytössä ja kiinteistöomistuksissa. Puolustusministeriö antoi puolustusvaliokunnalle selvityksen lakikokonaisuuden toimivuudesta ja kehittämistarpeista joulukuussa 2021. Puolustusvaliokunta jätti selvityksestä lausuntonsa toukokuussa 2022 (PuVL 1/2022) ja antoi siinä tukensa hallituksen esityksen valmistelun käynnistämiselle.

Puolustusministeriö asetti 2.5.2022 työryhmän selvittämään kiinteistönomistuksen valvontaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita ja valmistelemaan ehdotus sääntelyn uudistamiseksi. Työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeriölle 23.6.2022. Hankkeen lausuntokierros päättyi 29.7.2022.

Työryhmä ehdottaa mietinnössään muutettavaksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annettua lakia, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annettua lakia ja etuostolakia. Uudella lainsäädännöllä pyritään täsmentämään eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain soveltamisalaa, kansalaisuudettomien tai kansalaisuudeltaan tuntemattomien luvanhakuvelvollisuutta sekä luvanhakuvelvollisuuden vapautuksia koskevia säännöksiä.​

​Työryhmä ehdottaa valtion etuosto-oikeutta koskevaan lakiin täsmennystä, jonka mukaan valtion etuosto-oikeudella olisi etusija suhteessa kunnan etuosto-oikeuteen laissa tarkoitetuissa tilanteissa. Lisäksi ehdotetaan, että valtiolla olisi etuosto-oikeus kiinteistön kaupassa, jos se olisi tarpeen kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Etuosto-oikeuden alueellista soveltamisalaa pyritään yhtenäistämään. Puolustusministeriölle ja sisäministeriölle lisätään lausuntopyyntövelvollisuus etuosto-oikeuden käytön tarpeellisuutta koskien. ​​

​​Eduskunta hyväksyi 12.12.2022 lain 1098/2022 eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain muuttamisesta, lain 1099/2022​ valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain muuttamisesta sekä lain 1100/2022 etuostolain 1 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan kirjastossa on laadittu myös vuonna 2018 tietopaketti aiheesta Kansallinen turvallisuus maa- ja kiinteistökaupoissa.​

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Kiinteistöomistuksen valvontaa koskevan lainsäädännön kehittämishanke PLM005:00/2022

Kiinteistöomistuksen valvontaa koskevan lainsäädännön kehittäminen : työryhmän mietintö. Puolustusministeriön julkaisuja 2022:3.

Luonnos hallituksen esitykseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n muuttamisesta, 23.6.2022.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 222/2022 eduskunnalle laeiksi eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta annetun lain, valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain ja etuostolain 1 §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 20.10.2022.

Lähetekeskustelussa 8.11.2022 asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 6/2022, 2.12.2022

Ensimmäinen käsittely 8.12.2022
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 222/2022​ sisältyvien 1.–​​3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

​Toinen käsittely, ainoa käsittely, 12.12.2022
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 222/2022 sisältyvät 1.​​–​3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.
Asian käsittely päättyi.

Aiheen aiempi käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 253/2018 eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esityksen HE 253/2018 pohjalta säädettiin lait (469/2019) ja (470/2019).

Eduskunnan vastaukseen EV 268/2018 sisältyy eduskunnan lausuma kansallisen turvallisuuden huomioon ottamisesta alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa.

Kansallisen turvallisuuden huomioon ottaminen alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa O 36/2021
valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Lakialoite LA 16/2022 laiksi EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta / Suna Kymäläinen, sd ym.

Kirjallinen kysymys KK 84/2022 EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten strategisesti merkittävien maa- ja kiinteistöomistusten jäädyttämisestä, takaisinlunastamisesta ja tulevien myyntien estämisestä / Timo Heinonen, kok ym.

Toimenpidealoite TPA 121/2022 venäläisten omistuksessa olevien kiinteistöjen omistuksen siirtämisestä Suomen valtiolle. Minna Reijonen, ps ym.

Kirjallinen kysymys KK 190/2022 EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten henkilöiden asunto-osakkeiden ostoa sekä kiinteistöjen ja maa-alueiden vuokraamista rajoittavan lainsäädännön valmistelusta / Pia Kauma, kok ym.

Kirjallinen kysymys KK 391/2022 strategisesti merkittävien maa-alueiden ja kiinteistöjen lunastamisesta takaisin valtion omistukseen ja omistuslainsäädännön muuttamisesta vastavuoroisuusperiaatteelliseksi / Timo Heinonen, kok ym.

Kirjallinen kysymys KK 501/2022 ulkomaalaisten kiinteistöomistuksista ja niihin liittyvistä turvallisuusuhkista / Jussi Wihonen, ps

Kirjallinen kysymys KK 519/2022 strategisesti merkittävien kiinteistöjen pakko-ottamisesta Suomen valtiolle / Timo Heinonen, kok ym.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Huoltovarmuuden turvaaminen osana kiinteistöomaisuuden valvontaa / Kirsikka Riekkinen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:8.
– Kansainvälinen vertailu koskien Viroa, Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa s.36–46. 

Kansainvälinen tarkastelu : Oikeudesta omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta strategisten kohteiden lähellä / Kirsikka Riekkinen, Arvo Vitikainen, 2018.
– selvityksen kohteina olevat maat ovat: Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Unkari, Itävalta, Saksa ja Ranska

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
– omaisuuden suojasta 2 luku 15 §

Expropriationslag (1972:719)
– lunastuslaki

Skyddslag (2010:305)
– suojelulaki

Norja

Kongeriket Noregs grunnlov LOV-1814-05-17
– Yksityinen omaisuus on suojattu Norjan perustuslailla (Kongeriket Noregs grunnlov, 1814). Omaisuudensuojaan voidaan puuttua lunastamalla kiinteistö yleiseen käyttöön
täyttä korvausta vastaan (Grunnlov,105 §).

Lov om oreigning av fast eigedom [oreigningslova] LOV-1959-10-23-3
– Lunastuslaissa säädetty lunastuksesta yleisesti.

Tanska

Danmarks Rigens Grundlov, LOV nr 169 af 05/06/1953
– Tanskassa jokaisen omaisuus on turvattu perustuslain 73 §:ssä.

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende
fast ejendom LBK nr 1161 af 20/11/2008
– Pakkolunastus voi tapahtua yleisen lunastuslain tai usean muun lain, kuten maantielain, yksityistielain, kaavoituslain ja luonnonsuojelulain perusteella.

​Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Huoltovarmuuden turvaaminen osana kiinteistöomaisuuden valvontaa / Kirsikka Riekkinen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:8.

Ehdotus valtion kiinteistöstrategiaksi 2030 / Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:9.

Valtion etuosto-oikeus sekä luvanvaraiset kiinteistökaupat / Janne Murtoniemi. Maanmittauslaitos, 2019.

Kansallinen turvallisuus alueidenkäytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa : työryhmän mietintö / Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2018.

Hankkeen uutisointia

Selvitysryhmä ei suosita venäläisen kiinteistöomistuksen täyskieltoa. Puolustusministeriön tiedote 19.12.2022

Puolustusministeriö selvittää venäläisten kiinteistökauppojen lisärajoituksia – myös täyskieltoa harkitaan. STT, Yle uutiset, 4.11.2022

​​Kaikkonen: Venäläisten kiinteistökauppojen täyskiellon tarvetta selvitetään​. Teemu Luukka, Helsingin sanomat 21.10.2022

Kiinteistöhankinta ei saa uhata kansallista turvallisuutta, hallitus esittää – lainsäädäntöön selkeä parannus, puolustusministeriöstä sanotaan. Veikko Eromäki, Yle uutiset 20.10.2022

Kansanedustajilta kovaa kritiikkiä vanhainkodin venäläiskaupoista: ”Sanattomaksi vetää”. Iida Hallikainen, Iltasanomat 20.10.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle: Kiinteistönhankinta ei saa uhata kansallista turvallisuutta. Puolustusministeriön tiedote 20.10.2022

Hallitus kiristää ulkomaalaisten mahdollisuuksia ostaa kiinteistöjä. Teemu Luukka, Helsingin sanomat 19.10.2022

IS:n tiedot: Näin hallitus on kiristämässä ulkomaisten kiinteistökauppojen valvontaa. Päivi Lakka, Iltasanomat 19.10.2022

Venäläiset ostivat entisen vanhainkodin läheltä varuskuntaa. Pekka Söderlund, Kankaanpään seutu ja Helsingin sanomat 19.10.2022

Ulkomaalaisten asuntokauppojen valvontaan pohditaan uusia kiristyksiä – venäläiset ostaneet erityisesti asunto-osakkeita. Pekka Pantsu, Yle uutiset 18.10.2022

Kokoomusedustajat pakko-ottaisivat venäläisomistuksia valtiolle. Ilkka Ahtokivi, Verkkouutiset 14.10.2022

Katso kartasta, mistä raakaa sotaa käyvän Venäjän kansalaiset kahmivat kiinteistöjä Suomesta juuri nyt – Putinin ukaasi voi kiihdyttää liikennettä turvallisille ”kotipesille”. Timo Paunonen, Iltasanomat 28.9.2022

Venäläisten maakaupat käyvät vilkkaana etenkin itärajan tuntumassa – näin paljon venäläiset tekevät yli kahden hehtaarin kiinteistökauppoja. Janica Pörhönen, Maaseudun tulevaisuus 16.9.2022

Kansanedustaja venäläisten kiinteistökaupoista: Miten tämä voi yhä yllättää? Matti Lepistö, Verkkouutiset 27.8.2022

Työryhmän mietintö kiinteistöomistuksen valvontaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä. Edilex 12.7.2022
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Ulkomaisissa kiinteistökaupoissa suurempi huomio kansalliseen turvallisuuteen. Puolustusministeriön tiedote 23.6.2022

Työryhmä: Ulkomaisissa kiinteistökaupoissa suurempi huomio kansalliseen turvallisuuteen. Edilex 23.6.2022
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Venäläinen yritti ostaa kiinteistön läheltä strategista kohdetta – Suomen valtio käytti etuosto-oikeutta. Marko Lempinen, Iltasanomat 21.6.2022

Savon Sanomat: Valtio käyttää etuosto-oikeuttaan Turun saaristossa sijaitsevan lomakylän kaupassa – taustalla maanpuolustukselliset syyt. Eino Kossila, Yle uutiset 12.5.2022

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo huolissaan venäläisten omistuksista – ”Helsinkiin muodostumassa jäätynyt konflikti”. Marko Lempinen, Iltasanomat 18.4.2022

Talojen hoito retuperällä, pitkä­aikaisia vuokralaisia muuttaa pois – venäläisten tekemät kiinteistö­kaupat ihmetyttävät Imatralla. Outi Salovaara, Helsingin sanomat 3.4.2022

Venäläisten kiinteistökaupat Suomessa: IS tutki kaikki kaupat vuodesta 2020 – tämä selvisi. Mika Lehto, Iltasanomat 28.3.2022

Venäläisten Suomesta ostamien kiinteistöjen määrä on kasvanut rajusti viime aikoina – katso, paljonko kotikunnastasi on myyty itänaapuriin. Kalle Schönberg, Teemu Kakko, Yle uutiset 2.3.2022

Laki EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten toimijoiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta on osoittautunut tarpeelliseksi. Puolustusministeriön tiedote, 14.12.2021

Puolustusministeriön selvitys puolustusvaliokunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamisesta alueiden käyttöä ja kiinteistönomistusta koskevasta lainsäädännöstä. Puolustusministeriö 14.12.2021

Valtiolle tulee etuosto-oikeus kiinteistökauppoihin. Maanmittauslaitos 27.12.2019​

​Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, lokakuu 2022, päivitetty 29.12.2022.