Kiireettömän hoidon hoitotakuu


Säädöshanke ei enää ole vireillä eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa.


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 147/2022 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 74/2022
Hankkeen pohjalta annettu laki: 116/2023
Muut annetut lait: 117/2023, 118/2023, 119/2023 ja 120/2023

Hankkeen tausta

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattiin tavoite sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantamisesta. Kirjauksen mukaan perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut tulisivat olla kaikkien saatavilla ja saavutettavissa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti.

Erilaisten kyselytutkimusten mukaan osa väestöstä koki, ettei saa tarvitsemiaan perustason palveluja tai joutuu odottamaan niitä kohtuuttoman kauan. Sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistettiin vuonna 2019 hanke, jonka tavoitteena on parantaa kansalaisten hoitoonpääsyä perusterveydenhuollon kiireettömissä tapauksissa. Ministeriössä valmisteltiin terveydenhuoltolain muutos, jonka mukaan potilaan tulee jatkossa päästä hoitoon viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Aikaisemman lainsäädännön mukaan määräaika kiireettömään hoitoon pääsyyn oli kolme kuukautta.

Hallituksen esitys HE 74/2022 eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 12.5.2022. Eduskunta hyväksyi 16.11.2022 terveydenhuoltolain muutoksen (116/2023) ja siihen liittyvien lakien muutokset (117/2023, 118/2023, 119/2023 ja 120/2023) sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena. Samalla eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä. STM010:00/2015. Toimikausi 23.2.2015–31.12.2018.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 2019
– kohta 3.6 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi, Tavoite 4, Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantaminen

Terveydenhuoltolain muutos (hoitotakuu), STM074:00/2019. Toimikausi 4.6.2019–

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto sosiaalija terveysministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta, 22.2.2022.

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn parantaminen. Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén, 12.5.2022 – infotilaisuuden aineisto.

Hoitotakuun tiukentaminen. Sosiaali- ja terveysministeriö
– kysymyksiä ja vastauksia liittyen 12.5. annettuun hallituksen esitykseen

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 74/2022 eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 12.5.2022. Hallituksen esityksen käsittelyyn yhdistettiin seuraavat asiat: LA 75/2020, LA 45/2021, TPA 106/2020, TPA 142/2020 ja KAA 10/2019.

Lähetekeskustelussa 18.5.2022 Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 18/2022, 14.6.2022

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 38/2022, 14.9.2022

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 21/2022, 27.10.2022

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot.

Ensimmäinen käsittely 9.11.2022:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 74/2022 sisältyvien 1.–8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 75/2020, 45/2021 sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 10/2019 sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

​​Toinen käsittely 16.11.2022:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 74/2022 sisältyvät 1.–​8. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 75/2020, 45/2021 sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 10/2019 sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Kirjallinen kysymys KK 133/2021 perusterveydenhuollon hoitotakuusta ja hoitovelan purkamisesta / Sari Sarkomaa, kok ym.​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin perusoikeuskirja 2016/C 202/02.
– katso erityisesti artiklat 34 ja 35

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 884/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Hälso- och sjukvårdlag (2017:30) 
– katso 9 luku

Hälso- och sjukvårdförordning (2017:80)
– katso 6 luku

Patientlag (2014:821)

Ruotsissa hoitotakuuta koskevaa lainsäädäntöä muutettiin vuonna 2018. Hoitotakuun tiukemmat määräajat astuivat voimaan vuoden 2019 alusta.

Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
– lainmuutoksen valmisteluaineisto, Regeringskansliet

Om vårdgaranti. Sverges kommuner och Regioner
– tietoa hoitotakuun määräajoista Ruotsissa.

Norja

Lov om pasient- og brukerrettigheter LOV-1999-07-02-63

Forskrift om fastlegeordning i kommunene FOR-2012-08-29-842
–  katso erityisesti 21 §

Forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen FOR-2012-08-29-843
– katso 2 §

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) LOV-2020-12-04-134 
– Norjan erityissairaanhoidon laki

Helsenorg.no – Din rett til helsehjelp
– oikeudesta terveydenhoitopalveluihin Norjassa

Tanska

Bekendtgørelse af sundhedsloven LBK nr 903 af 26/08/2019

Bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge og om behandling hos læge i praksissektoren BEK nr 1501 af 13/12/2018

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og vimme tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme BEK nr 584 af 28/04/2015

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä 2015–2018: loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:50.

Health at Glance 2019 : OECD Indicators. OECD, 2019.
Health at a glance -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomalaisten hyvinvointi 2018 / Laura Kestilä, Sakari Karvonen (toim.). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019.

EU-lainsäädäntö on huomioitava sote-palvelujen uudistamisessa / Noora Heinonen, Liina-Kaisa Tynkkynen, Ilmo Keskimäki. Yhteiskuntapolitiikka 83 (2018):5.
Yhteiskuntapolitiikka-lehden saatuvuus Eduskunnan kirjastossa

Primary care in Denmark. Organisation for Economic Co-operation and Development OECD, 2017. OECD Reviews of Health Systems.
Primary care in Denmark -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hoidon saatavuuden määräajat ja muutostarpeet / Valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmä. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:3.

Hoitoonpääsyn hierarkiat : terveyskansalaisuus ja terveyspalvelut Suomessa 1900-luvulla / Minna Harjula. Tampere, Tampere University Press, 2015.
Harjulan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Potilas ja hoitotakuu terveyspolitiikan ristiaallokossa : potilaan asema ja hoitotakuu uudistuksena valtionhallinnon sekä kansaterveysjärjestöjen näkökulmasta 2004–2010 / Kaarina Häikiö. Helsinki, Helsingin yliopisto, 2015.
Häikiön julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kiireettömään hoitoon pääsyn selvitys : nykytila ja toimenpide-ehdotuksia / Hanna Pelttari, Minna Kaila. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:27.

Hankkeen uutisointia

Perusterveydenhuollon hoitotakuu tiukkenee kahteen viikkoon syyskuussa 2023. Valtioneuvoston tiedote 19.1.2023

Eduskunta hyväksyi seitsemän päivän hoitotakuuta koskevan lain. Eduskunnan tiedote ​16.11.2022​​

Eduskunta hyväksyi seitsemän päivän hoitotakuuta koskevan lain sisällön. Eduskunnan tiedote 9.11.2022

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö kiireettömän hoidon hoitoon pääsyn enimmäisajoista valmistui. Eduskunnan tiedote 27.10.2022

Sivistysvaliokunta kannattaa hoitotakuun tiukentamista. Eduskunnan tiedote 15.6.2022

Hallituksen esitys hoitotakuusta lähetekeskustelussa. Eduskunnan tiedote 18.5.2022

Kunnianhimoinen tavoite seitsemän päivän hoitotakuusta ei toteudu tämän hallituskauden aikana. Anni Härkönen, Helsingin Sanomat 12.5.2022

Hallitus esittää seitsemän päivän hoitotakuuta perusterveydenhuoltoon. STM Tiedote 12.5.2022

Arviointineuvosto: Pystyvätkö hyvinvointialueet noudattamaan hoitotakuun velvoitteita? Valtioneuvoston viestintäosaston uutinen 22.2.2022

Viekö hoitotakuu ojasta allikkoon? Martti Kulvik ja Tarmo Valkonen, ETLA 18.1.2022

Vatt: Seitsemän päivän hoitotakuu on epärealistinen. Marjukka Liiten, Helsingin sanomat 18.1.2022

”Kun ihminen on sairas, hoitoa pitää saada” – SDP pitää kiinni 7 päivän hoitotakuusta. Demokraatti 11.1.2022

Hallituspuolueet iloitsevat 7 päivän hoitotakuun etenemisestä – Kunnianhimoinen hanke herättää myös epäilyksiä. Teppo Ovaskainen, Mediuutiset 18.11.2021

Hoitotakuuta koskeva hallituksen esitys lähtee lausunnolle marraskuun puolessa välissä. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 28.10.2021

Perus­palvelu­ministeri Kiuru: Seitsemän päivän hoito­takuu voimaan tällä hallitus­kaudella. Tiina Rajamäki, Helsingin Sanomat 16.8.2021

Suomi pudonnut Pohjoismaiden kelkasta: 3000 lääkärin vaje uhkaa soteuudistusta ja hoitotakuun onnistumista. MTV Uutiset 12.8.2021

Lääkäriin heti vai joskus? Kiireettömässä hoidossa valtavat erot jopa alueiden sisällä – nopeiten hoitoon pääsee ulkoistetuilla terveysasemilla. Joonas Lepistö, MTV3 Uutiset 20.5.2021

Hoitoon viikossa. Teija Sutinen, Helsingin sanomat 22.2.2021
– Artikkeli sisältää laskurin, jolla voi tarkkailla hoitoonpääsyaikoja eri kunnissa.

Koronakriisi laittoi hoitotakuun toistaiseksi telakalle – Ministeri Kiuru: "Kyllä tässä on kirittävää". MTV Uutiset 30.6.2020

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma käyntiin – ”Nyt panostetaan peruspalveluihin”. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 15.10.2019

Sote-uudistus tehdään palvelut edellä, rakenteet uudistetaan samalla. Sosiaali- ja terveysministeriön kolumni 29.8.2019

THL: Perusterveydenhuollossa päästävä nopeammin hoitoon – hoitotakuun tiukentaminen edellyttää lisää moniammatillista tiimityötä. THL:n tiedote 20.5.2019

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy taattava – terveydenhuoltolakia muutettava. Lääkäriliiton kannanotto 11.4.2019

Työryhmä ehdottaa hoitoon pääsyn joustavoittamista. Edilex-uutinen 24.8.2016.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, toukokuu 2021, päivitetty 2.2.2023.