​Koronapassi


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 131/2021 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 131/2021
Hankkeen pohjalta annettu laki: 876/2021

Hankkeen tausta

Suomessa valmisteltiin EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallista käyttöä eli koronapassia koskevaa lainsäädäntöä. Valmistelua johti sosiaali- ja terveysministeriö tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, valtionvarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, oikeusministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

EU:n koronatodistus on digitaalinen todiste siitä, että henkilö on joko saanut covid-19-rokotuksen tai -rokotukset, saanut covid-19-testissä negatiivisen testituloksen tai parantunut covid-19-taudista. EU:n koronatodistuksella edistetään vapaata liikkuvuutta. Yksittäiset jäsenvaltiot voivat päättää, halutaanko todistusta hyödyntää kansallisesti laajemmin, esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Käytännössä koronapassina toimii EU:n koronatodistus, joka on kansalaisten saatavilla jo nyt kansalaisten terveystietoja ja reseptejä sisältävässä Omakanta-verkkopalvelussa. 

Kansallisen koronapassin tavoitteena on vähentää fyysisiin kokoontumisiin liittyviä koronavirustartuntoja ja edistää yhteiskunnan avaamista terveysturvallisesti. Koronapassin tavoitteena on myös helpottaa sellaisten alojen toimintaa, jotka tällä hetkellä kärsivät eniten rajoituksista tai joiden toimintaan asetettaisiin lisärajoituksia tautitilanteen pahentuessa. 

Jatkossa Omakannassa olevaa EU:n koronatodistusta voidaan käyttää sisäänpääsyn edellytyksenä muun muassa ravintoloissa, yökerhoissa, sisäliikuntatiloissa ja erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Koronapassia voidaan edellyttää vain silloin, kun kyseistä tilaa tai tilaisuutta koskevia rajoituksia on voimassa.

Luonnos hallituksen esitykseksi koronatodistusta koskevaksi lainsäädännöksi julkaistiin 7.9.2021, ja siitä järjestettiin kuulemistilaisuus 10.9.2021. Hallituksen esitys EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä eli koronapassista annettiin eduskunnalle 21.9.2021. Eduskunta hyväksyi koronapassia koskevat lainmuutokset 15.10.2021. Tasavallan Presidentti vahvisti tartuntatautilain muuttamista koskevan säädösmuutoksen (876/2021) samana päivänä ja laki astui voimaan 16.10.2021.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2021/170 COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamisesta annettavasta toimintasuunnitelmasta

Koronapassi. Sosiaali- ja terveysministeriö

Koronapassin valmistelu, Sosiaali- ja terveysministeriön hanke STM089:00/2021
– Hankkeen toimikausi 19.8.2021–

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta STM090:00/2021

Hallituksen esityksen luonnos koronatodistusta koskevaksi lainsäädännöksi, 7.9.2021

Hallituksen esityksen luonnoksesta on järjestetty kuulemistilaisuus 10.9.2021. Eri tahojen asiassa antamat lausunnot löytyvät hankesivulta.

Sitran tilaama selvitys mahdollisuudesta liittää koronapassi maksukorttiin:
Koronapassiin liittyvät oikeudelliset kysymykset, muistio / Castren & Snellman, 21.4.2021. 

​Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 131/2021 eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta.

Lähetekeskustelussa 22.9.2021 asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 15/2021 1.10.2021. Lausuntoon sisältyi eriävä mielipide.

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 29/2021 5.10.2021. Lausuntoon sisältyi eriävä mielipide.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 35/2021 7.10.2021. Lausuntoon sisältyi eriävä mielipide.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 25/2021 12.10.2021.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 12.10.2021
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 131/2021 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

Toinen käsittely, ainoa käsittely 15.10.2021
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 131/2021 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely 

Kirjallinen kysymys KK 428/2021 koronapassin käyttöönotosta Suomen sisällä / Mia Laiho (kok) 

Kirjallinen kysymys KK 476/2021 koronaviruksen mahdollisesta leviämisestä koronarokotteen saaneiden välityksellä / Mika Niikko (ps) 

Kirjallinen kysymys KK 489/2021 koronarajoitusten purkamisesta / Vilhelm Junnila (ps) 

Toimenpidealoite TPA 41/2021 koronatodistuksen käyttöönotosta / Kai Mykkänen (kok)

Valiokunnan lausunnot

Koronapassin käyttöönottoa on kommentoitu valiokunnissa keväästä 2021 alkaen. Lausunnoissa viitataan koronapassiin tai koronatodistukseen.

Liikennevaliokunnan lausunto LiVL 13/2020 20.1.2021

Talousvaliokunta lausunto TaVL 15/2021 12.5.2021

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 12/2021 8.9.2021

Talousvaliokunta lausunto TaVL 25/2021 9.9.2021

​Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esityksen luonnos koronatodistusta koskevaksi lainsäädännöksi, 7.9.2021, kansainvälinen vertailu sivuilla 21–22.

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/953, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/954, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2021, kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EU:n digitaalinen koronatodistus. Euroopan komissio

EU Covid-19 certificate : a tool to help restore the free movement of people across the European Union / Costica Dumbrava, David de Groot. EPRS European Parliamentary Research Service, 2021.

Sääntely muissa maissa

Norja

Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven] LOV-1994-08-05-55
– Katso erityisesti luku 4A

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) FOR-2020-03-27-470
– Katso erityisesti luku 5

Om koronasertifikatet. Helse Norge

Tanska

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i den digitale løsning Coronapas BEK nr 1521 af 30/06/2021

Coronapas – COVID-19 vaccination. Sundhed.dk
– koronapassista Tanskan terveysviranomaisen sivuilla

Corona passport – where and how? coronasmitte.dk

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Perusoikeudet / Pekka Hallberg et al. Helsinki, Alma Talent 2021.
– Luettavissa Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

A scoping review of global vaccine certificate solutions for COVID-19 / Salima S. Mithani et al. Research Square, 2021. Version 2.
– Artikkelin sisältö alaotsikoiden alla ko. sivulla

A terrible great idea? COVID-19 ‘Vaccination passports’ in the spotlight / Oskar Josef Gstrein, Dimitry Kochenov, Andrej Zwitter. The Centre on Migration, Policy & Society University of Oxford, 2021. Working paper No. 153.

Digital documentation of COVID-19 certificates : vaccination status : technical specifications and implementation guidance. World Health Organization, 2021.

The digital network of networks : regulatory risk and policy challenges of vaccine passports / Sara Helen Wilford et al. Cambridge University Press, 2021. European Journal of Risk Regulation, 12 (2), 393–403. 

The quantified pandemic : digitised surveillance, containment and care in response to the covid-19 crisis / Deborah Lupton. SSRN, 2021.

Variants, vaccines and vaccination passports : challenges and chances for travel medicine in 2021. Patricia Schlagenhauf et al. Travel Medicine and Infectious Disease. 

What’s really at stake with vaccine passports / Elizabeth M. Renieris. Centre for International Governance Innovation, 2021.

Poliittinen epidemiologia : virusajan normi ja poikkeus / Ari Hirvonen. Tiede & edistys, 2020:4. 

Kansalaisvaikuttaminen

Digital Green Certificate: Human and Digital Rights Groups Issue Warning To EU Parliament About Risks
Letter sent to MEPs – Eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen avoin kirje EU-parlamentin edustajille liittyen EU:n rokotetodistuksen oikeudellisiin ja eettisiin ongelmiin.

Koronarajoitteiden purkaminen : Otakantaa.fi -tulosraportti ja Gallup Kanava -yhteenveto. Valtioneuvoston kanslia, 2021.

​Hankkeen uutisointia

Koronapassi. Yle Uutiset

Eduskunta hyväksyi koronapassin äänin 105–33 – yökerhot ja ravintolat voivat ottaa käyttöön heti vuorokauden vaihtuessa. YLE Uutiset 15.10.2021

Eduskunta hyväksyi laki­esityksen sisällön korona­passin käyttöön­otosta, keskustelu jatkui iltamyöhään. Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat 12.10.2021

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tiedotustilaisuus 12.10.2021 kello 14.30

Kansanedustajille tulvii ”massapostia”: ”Koronapassi on saanut melko harhaiset voimat liikkeelle”. Uusi Suomi 4.10.2021

Koronapassi jo 12-vuotiaille? Sairaanhoitopiireiltä ymmärrystä, mutta myös kovaa kritiikkiä: Se olisi rokottamattomien lasten syrjintää.
Elina Jämsén, Yle Uutiset 3.10.2021

Koronapassi lähetekeskustelussa. Eduskunnan tiedote 22.9.2021

Koronapassia koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 21.9.2021

Hallitus riitaantui matkustussäännöistä: tiedotustilaisuus siirtyy, tilaisuudessa piti kertoa myös koronapassista. Kristiina Tolkki, Yle Uutiset 21.9.2021

Koronapassin tielle tuli viime hetken mutkia, hallitus joutui siirtämään tiedotus­tilaisuutta. Teemu Luukka, Ilona Tyystjärvi, Helsingin Sanomat 21.9.2021

Lapsiasia­valtuutettu: Alaikäisten saatava koronapassi käyttöön helposti myös ilman vanhemman apua. Johannan Malinen, Helsingin Sanomat 16.9.2021

STM haluaa koronapassin jo 12-vuotiaille – THL:n ylilääkäri: ”Tämä voi aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita.” Olli Vainio, Julia Valtanen, Iltalehti 16.9.2021

Koronapassia koskeva hallituksen esitys eduskunnalle syyskuun puolivälissä. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 9.9.2021

Koronapassi saa rokotettujen elämän näyttämään liki normaalilta monessa EU-maassa – rokottamattomia odottaa jatkuva testirumba. Katriina Töyrylä, Yle uutiset 7.9.2021

Vierashuoneessa professori Lasse Lehtonen ja asianajaja Klaus Nyblin: Koronapassin tärkeimmäksi tehtäväksi voi muodostua rokotuskattavuuden lisääminen. Edilex-uutinen 20.8.2021
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Koronapassin valmistelu etenee – lainsäädäntöä valmisteleva ryhmä asetettu. Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 18.8.2021

Ministeriön muistio: Koronapassin voi tulla käyttöön aikaisintaan lokakuussa – ”Onko ylipäätään enää tarpeen?” Teemu Muhonen, Helsingin Sanomat 5.8.2021

Hallitus alkaa edistää koronapassia, nuorten rokotukset alkavat, ravintoloiden rajoitukset kiristyvät. Minna Nalbantoglu, Ilmo Ilkka, Anni Keski-Heikkilä, Helsingin Sanomat 5.8.2021 

Tästä syystä koronapassi on Italiassa läpihuutojuttu, mutta Suomessa ei – Selitys löytyy hätätilasta. Katja Incoronato, Uusi Suomi 1.8.2021 

Voitaisiinko Suomessa ottaa käyttöön koronapassi? Näin sanovat oikeusoppineet. Tuuli Tahkokorpi, Olli Vainio, Iltalehti 31.07.2021

Pankkikortti toimisi jo rokotepassina – ”Käyttöönotto vain tahtotilasta kiinni”. Janiko Kemppi, Iltalehti 27.7.2021

Oikeustieteilijät näkevät rokotepassissa syrjinnän mahdollisuuden – suurin ongelma liittyy rokotettujen ja rokottamattomien kohtaamiseen. Hannu Tikkala, Hanna Eskonen, Yle uutisset 12.4.2021    

Kiista rokotepassin käyttöönotosta yltyy – johtajaylilääkäri: Paras keskittyä tartuntojen alas ajamiseen ja hallita epidemiaa rajoituksin ja suosituksin. Tero Valtanen, Yle uutiset 10.4.2021

Sisällöllinen toimitus: Erika Bergström ja Päivikki Karhula, syyskuu 2019, päivitetty 26.10.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi