Lastensuojelun vaativa sijaishuolto

Lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten määrässä on viime vuosina tapahtunut kahdensuuntaista kehitystä: vaikka lastensuojelun avohuollon asiakkuudet ovat vähentyneet, ei vastaavaa kehitystä ole tapahtunut sijaishuollon asiakkaiden määrässä. Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti sijoitetun tai lastensuojelulain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Heitä oli vuoden 2020 aikana noin 19 000. Laajoissa kokonaista ikäluokkaa koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että suhteessa muuhun ikäluokkaan lapsena sijoitettuna olleet muun muassa kouluttautuvat vähemmän ja heillä on enemmän pitkäaikaista työttömyyttä myöhemmässä elämässä.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti maaliskuussa 2019 työryhmän uudistamaan lastensuojelun vaativan sijaishuollon lainsäädäntöä. Uudistuksen tavoitteena on, että sijaishuolto vastaisi nykyistä paremmin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin muun muassa siten, että mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lapsille ja nuorille turvataan. Työryhmä sai esityksensä valmiiksi syyskuussa 2020, ja siinä otetaan huomioon nykyisen hallitusohjelman lapsiperheitä koskevat kirjaukset. Työryhmän esitys oli lausuntokierroksella vuodenvaihteessa 2020–2021, minkä jälkeen valmistelu jatkui virkatyönä. Hallituksen esitysluonnos laiksi lastensuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi oli lausuntokierroksella loppukeväästä 2021.

Hallituksen esitysluonnoksesta tulleen lausuntopalautteen jälkeen uudistamistyö jaettiin kahteen vaiheeseen, joista ensimmäinen koski lastensuojelun henkilöstömitoitusta.

Tämä tietopaketti käsittelee hankkeen toista vaihetta, joka sisältää muut vaativan sijaishuollon uudistamista koskevat muutosehdotukset. Näitä ovat muun muassa vaativan sijaishuollon määrittely lainsäädännössä ja esimerkiksi yhteydenpidon ja liikkumisvapauden rajoitustoimenpiteiden täsmentäminen. Lisäksi säädettäisiin uusi laki valtion lastensuojelulaitoksista.

Hallitus tiedotti 18.5.2022 lastensuojelulain kokonaisuudistuksen käynnistämisestä vielä kuluvan vaalikauden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö keskeytti lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamisen, eikä suunniteltua hallituksen esitystä anneta eduskunnalle. Uudistuksen keskeyttämiseen vaikutti sekin, ettei budjettikehyksessä osoitettu rahoitusta HE:n mukaiselle uudistukselle.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Sosiaali- ja terveysministeriön hanke lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamiseksi STM026:00/2019.
– Työryhmän toimikausi oli 14.3.2019–30.6.2020

Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti
– Työryhmä jätti loppuraporttinsa 4.9.2020.

Työryhmän esitys oli lausuntokierroksella 4.12.2020–12.2.2021, minkä jälkeen valmistelu jatkui virkatyönä. Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella keväällä 2021. Hallituksen esitysluonnoksesta tulleen palautteen jälkeen uudistamistyö jaettiin kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa säädettiin portaittain kiristyvä lastensuojelun henkilöstömitoitus, joka tuli voimaan vuoden 2022 alusta.

– Sosiaali- ja terveysministeriön hankesivu lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta, STM004:00/2021.

– Hallituksen esityksen HE 170/2021 laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamiseksi käsittelytiedot

Toisessa vaiheessa valmistellaan keväällä 2021 lausuttavana olleet ehdotukset, jotka pohjautuivat keskeisesti työryhmän säädösmuutosehdotuksiin:

Sosiaali- ja terveysministeriön hankesivu lastensuojelulain muuttamiseksi ja muihin siihen liittyviksi laeiksi, STM077:00/2021
– Luonnos hallituksen esitykseksi oli lausuntokierroksella 22.4.–20.5.2021. Luonnos ja siihen tulleet lausunnot löytyvät hankesivulta kohdasta Asiakirjat.

Tällä hankkeella on liityntäpinta kahteen sosiaali- ja terveysministeriön hankkeeseen:

– Lasten ja nuorten vaativimpien palvelujen osaamis- ja tukikeskuksia valmisteleva työryhmä, STM021:00/2019. Työryhmän toimikausi päättyi 2020.

– Mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistaminen, STM105:00/2021. Toimikausi alkoi 15.9.2021.

Käsittely eduskunnassa

Aiheen aikaisempi käsittely

Hallituksen esitys HE 237/2018 eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta
– Katso myös eduskunnan hyväksymä lausuma Eduskunnan vastauksesta EV 317/2018.

Kirjallinen kysymys KK 590/2018 lastensuojelun ja psykiatrian yhteistyön lisäämisestä / Mikko Alatalo, kesk

Lakialoite LA 86/2018 laiksi lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta / Outi Alanko-Kahiluoto, vihr, ym.

Suullinen kysymys SKT 63/2019 lastensuojelun epäkohdista / Sari Tanus, kd

Kirjallinen kysymys KK 304/2020 sijaishuollossa olevien lasten oikeuksien turvaamisesta koronaepidemian aikana / Mirka Soinikoski, vihr

Kirjallinen kysymys KK 318/2020 sijaishuollon nykytilaselvityksen käynnistämisestä / Ari Koponen, ps

Kirjallinen kysymys KK 805/2020 lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten työssä jaksamisen ja pysyvyyden turvaamisesta / Sofia Virta, vihr, ym.

Kirjallinen kysymys KK 838/2020 lastensuojelussa esiintyvistä vakavista ongelmista / Marko Kilpi, kok, ym.

Kirjallinen kysymys KK 864/2020 vakavasti oireilevien nuorten auttamisesta lastensuojelun sijaishuollossa / Katja Hänninen, vas, ym.

Kirjallinen kysymys KK 972/2020 toimenpiteistä kadonneiden lasten ja nuorten suojelemiseksi / Mia Laiho, kok

Kirjallinen kysymys KK 973/2020 kadonneiden lasten ja nuorten tehokkaammasta etsimisestä / Mia Laiho, kok

Lakialoite LA 1/2021 lastensuojelulain 69 §:n muuttamisesta / Marko Kilpi, kok, ym

Kirjallinen kysymys KK 233/2021 EHO-tasoisesti resursoiduista kriisi- ja erityisyksiköistä lastensuojelussa / Sari Essayah, kd, ym.

Kirjallinen kysymys KK 337/2021 lastensuojelun toimintakyvystä ja henkilöstömitoituksesta / Marko Kilpi, kok

Lapsiasiavaltuutetun kertomus K 3/2022 eduskunnalle 2022 / Lapsiasiavaltuutettu

Toimenpidealoite TPA 63/2022 lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten tilanteen ja kokemusten selvittämisestä / Inka Hopsu, vihr, ym.

Keskustelualoite KA 12/2022 lastensuojelun tilanteesta / Sanna Antikainen, ps ym.

Suullinen kysymys SKT 118/2022 lastensuojelun tilanteesta / Sanna Antikainen, ps ym.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi on kansainvälistä oikeusvertailua kappaleessa 2.3. Kansainvälinen kehitys ja vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön sekä 5.2 Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot.

Kansainvälinen sääntely

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 6/1976)

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi (SopS 18/1990)

Yleissopimus lapsen oikeuksista (SopS 59–60/1991)

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 78/2002)

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen lisäpöytäkirja (SopS 27/2016)

United Nations: Guidelines for the Alternative Care of Children : resolution

YK:n sijaishuollon ohjeet suomeksi

Recommendation Rec(2005)5 of the Committee of Ministers to member states on the rights of children living in residential institutions, Council of Europe

Recommendation CM/Rec(2011)12 of the Committee of Ministers to member states on children’s rights and social services friendly to children and families, Council of Europe

Council of Europe: Alternative care
– Euroopan neuvoston sijaishuoltoa koskeva verkkosivu.

Sääntely Euroopan Unionissa

Euroopan unionin perusoikeuskirja (2012/C 326/02)

Neuvoston asetus (EU) 2019/1111 tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (Bryssel II -asetus)
– annettu 25.6.2019

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem, stödboende och hem för vård eller boende (SOSFS 2012:11)

Norja

Lov om barneverntjenester (barnevernloven), LOV-1992-07-17-100

Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling, FOR-2003-12-11-1564

Tanska

Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr 1548 af 01/07/2021
– sosiaalipalvelulaki

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, LBK nr 1647 af 04/08/2021
– laki oikeusturvasta ja hallinnosta sosiaaliasioissa

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, LOV nr 1705 af 27/12/2018
– laki nuorisorikollisuuden torjunnasta

Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, LBK nr 764 af 01/08/2019
– vanhempainvastuulaki​

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Valtion koulukotien kehittäminen osana sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista / Anneli Pohjola. Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 2022:4.

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 / Lapsiasiavaltuutetun toimisto. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2022:1.

Mikä auttaa? : tutkimusperustaiset ja käytännössä toimivat työmenetelmät teininä sijoitettujen lasten hoidossa / Tarja Heino (toim.). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti 12/2020.

Lapsi sijaishuollossa : yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet / Kati Saastamoinen. Edita, 2020, 2. uud. p.
Saastamoisen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Erityisen huolenpidon nuorten palvelupolut / Mikko Wennberg ym. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla, 2020.

Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi ja palvelukokemukset : kouluterveyskyselyn tuloksia / Riikka Ikonen ym. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, työpaperi 35/2020.

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende : förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång / Regeringskansliet, 2020. Ds, departementsserien 2020:16.
Ds 2020:16 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Yksityiset palveluntuottajat julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajina / Eeva Nykänen. Artikkeli julkaisussa Lakimies 3–4/2020, s. 431–457.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Lastensuojelun laatusuositus / Marjo Malja ym. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:8.

Lastensuojelulaki : käytäntö ja soveltaminen / Tapio Räty. Edita, 2019, 4. uud. p.
Rädyn julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

'Ne näki musta' : huostassa olevien lasten hyvinvointi ja sijaishuoltoon liittyvät kokemukset / Riitta Laakso. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019.
Laakson julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Minä jaksan tämän päivän : tarinoita lastensuojelusta / Elina Hirvonen, Juuli Hurskainen (toim.). Lastensuojelun Keskusliitto, 2019.
Hirvosen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Lapsioikeuden perusteet / Suvianna Hakalehto. Alma Talent, 2018.
Lapsioikeuden perusteet -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Suomi lasten kasvuympäristönä : kahdeksantoista vuoden seuranta vuonna 1997 syntyneistä / Tiina Ristikari ym. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportteja 7/2018.

Lapsen oikeudet lastensuojelussa / Suvianna Hakalehto ym. Kauppakamari, Helsinki, 2016.
Hakalehdon julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Lapsen suojelu : toteuttaminen ja päätöksenteko : käsikirja lapsen asioista päättäville / Mirjam Araneva. Talentum Pro, 2016.
Aranevan kirjan saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Toimiva lastensuojelu : selvitys kuntien perhetyön, lastensuojelun toimintatapojen sekä lastensuojelulain toimivuuden kehittämisestä. Väliraportti. Sosiaali- ja terveysministeriö, raportteja ja muistioita 2012:28.

Lastensuojeluoikeus : lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun oikeudelliset perusteet / Janne Aer. Alma Talent, 2012.
Aerin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Lastensuojelua ja sijaishuoltoa koskevaa kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Lastensuojelua ja sijaishuoltoa koskevaa kirjallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriön avoimesta Julkari-julkaisuarkistosta

Muuta aineistoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Lastensuojelun käsikirja

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lastensuojelu

Kuntaliitto: Lastensuojelu

Lapsiasiavaltuutettu

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira: Lastensuojelu

Lapsenoikeudet.fi

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, helmikuu 2022, päivitetty 10.6.2022