Lunastuslain korvausperusteiden uudistaminen

Oikeusministeriössä laadittiin vuonna 2016 arviomuistio lunastuslainsäädännön uudistamistarpeista. Helmikuussa 2018 oikeusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan ehdotuksen lunastuslain ja eräiden muiden lakien tarkistamiseksi. Lunastuslakityöryhmän mietintö ja esitysehdotus valmistui ja oli lausuntokierroksella keväällä 2019.

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdotti kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) korvausperusteita uudistettavaksi. Tarkoituksena on turvata lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja varmistaa, että lunastuskorvaus täyttää perustuslain edellyttämän täyden korvauksen vaatimuksen kaikissa tilanteissa. Lakiin ehdotettavat menettelylliset tarkistukset keventäisivät ja nopeuttaisivat lunastusasian hallinnollista käsittelyä ja vähentäisivät asian käsittelystä aiheutuvia kustannuksia.

Lunastettavasta omaisuudesta suoritettavan korvauksen tulisi ehdotuksen mukaan perustua markkina-arvoon nyt perusteena olevan käyvän arvon sijasta. Markkina-arvoon perustuva korvaus sisältäisi myös odotusarvot, jotka perustuvat omaisuuden mahdolliseen käyttötavan muutokseen. Lisäksi markkina-arvon määrittäminen voisi perustua nykyistä monipuolisemmin erilaisten arviointimenetelmien hyödyntämiseen. Arviointimenetelmäksi tulisi valita se, joka johtaa luotettavimmin täyden korvauksen mukaiseen arvoon.

Asunto- ja elinkeinotakuun soveltamisalaa esitettiin laajennettavaksi siten, että se koskisi nykyisestä poiketen kaikkia lunastustilanteita. Kun lunastus kohdistuu vakituisena asuntona käytettyyn tai vapaa-ajan kiinteistöön tai ammatinharjoittamiseen käytettyyn kiinteistöön, kohteen korvaus tulisi määrätä markkina-arvosta riippumatta vähintään niin suureksi, että sillä on mahdollista hankkia paikkakunnalta vastaavan asumis- tai ammatinharjoittamishyödyn tarjoava kohde.

Jos omaisuuden arvon mittaamiseen liittyvää riskiä ei haluta jättää lunastettavan omaisuuden omistajan kannettavaksi, lakiin voitaisiin sisällyttää säännös lunastuskorvauksen korottamisesta kiinteällä prosenttiperusteisella kertoimella. Työryhmä ei ottanut kantaa korotuskertoimen suuruuteen.

Työryhmä esitti lisäksi lunastuslakiin sisältyvien niin sanottujen arvonleikkausta koskevien säännösten kumoamista. Sääntelyn kumoaminen varmistaisi perustuslaissa turvatun täyden korvauksen toteutumisen myös kuntien maanhankintaan liittyvissä lunastuksissa.​​

Kevään 2019 lausuntokierroksella saatujen lausuntojen pohjalta esityksen valmistelua on jatkettu virkatyönä oikeusministeriössä. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti tarkoituksena on toteuttaa maanomistajan oikeusturvaa parantava ja kuntien maapolitiikan turvaava lunastuslain uudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi lähetettiin lausuntokierrokselle 7.7.2021.

Toisin kuin oikeusministeriön työryhmä ehdotti keväällä 2019, arvonleikkaussääntely esitetään uudessa luonnoksessa pysytettäväksi lainsäädännössä nykyisenlaisena. 

Koska kiinteistöarviointiin sisältyy epävarmuustekijöitä, täyden korvauksen vaatimus ei välttämättä aina toteudu. Tämän riskin poistamiseksi luonnoksessa ehdotetaan, että lunastuskorvaus olisi suoritettava 15 prosentilla korotettuna. 

Hallituksen esitys eduskunnalle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2021.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Lunastuslainsäädännön uudistamistarpeet. Oikeusministeriö, Selvityksiä ja ohjeita 33/2016.

Lunastuslainsäädännön uudistamistarpeet : lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 44/2017.

Selvitys arvonleikkaussäännösten poistamisen vaikutuksista. Oikeusministeriö, Selvityksiä ja ohjeita 20/2018.

Selvitys arvonleikkaussäännösten poistamisen vaikutuksista : lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 37/2018.

Oikeusministeriön hanke Lunastuslain uudistaminen OM022:00/2016.
Toimikausi 7.9.2015–15.11.2019.

Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen : lunastuslakityöryhmän mietintö. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 2019:12.
Lausuntopalvelu.fi: Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen : lunastuslakityöryhmän mietintö

Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen : lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 47/2019.

​​Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 7.7.2021
– Lakiehdotus on lausunnolla Lausuntopalvelu.fissä​ 15.9.2021 saakka 

Käsittely eduskunnassa

Aiheen aikaisempi käsittely

Kirjallinen kysymys KK 546/2018 lunastuslain uudistamisesta / Juha Pylväs, kesk

Suullinen kysymys SKT 65/2019 lunastuslain uudistamisen tilanteesta / Juha Pylväs, kesk

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Euroopan ihmisoikeussopimus (SopS 1819/1990)

European Court of Human Rights:
Guide on article 1 of protocol no. 1 to the European Convention on Human Rights : protection of property

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin perusoikeuskirja
– 17 § 1 kohta

Sääntely muissa maissa

Yleiseurooppalaiset pakkolunastuksen ydinperiaatteet:
Yleiseurooppalaisiksi pakkolunastuksen ydinperiaatteiksi voidaan lukea ainakin pakkolunastuksen edellytyksenä oleva yleinen tai yleisehkö tarve ja täyden korvauksen suorittaminen. Keskeisiin periaatteisiin kuuluu myös vaatimus pakkolunastuksen viimesijaisuudesta (ultimum remedum) sekä menettelyyn liittyvä mahdollisuus vastustaa pakkolunastusta sekä oikeus tulla kuulluksi ja hakea muutosta.

Lunastuslainsäädännön korvausperusteiden tarkistaminen : lunastuslakityöryhmän mietintö
– lunastuslakityöryhmän mietintö sisältää luvun Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö, katso s. 28–37

Ruotsi

Regeringsformen (1974:152)
– 2 luku 15 §:n 2 mom.

Expropriationslag (1972:719)
– 4 luku 2 §:n 1 mom.

Norja

Grunnlov LOV-1814-05-17
– 105 §, 97 §

Lov om oreigning av fast eigedom [oreigningslova] LOV-1959-10-23-3

Lov om vederlag ved oreigning av fast eigedom [ekspropriasjonserstatningslova] LOV-1984-04-06-17

Ranska

Constitution 4.10.1958
– Article PREAMBULE

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Saksa

Grundgesetz
– 14 §:n 3 mom.

Baugesetzbuch (BauGB)
– 95 §, 96 §, 102 §, 194 §

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Haluammeko ruotsalaisen asuntopolitiikan ongelmat Suomeen? / Matti A. Holopainen. Julkaisussa: Maankäyttö 2021: 3, s. 22–25.
Maankäyttö-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Maankäytön lainsäädäntö uudistuu / Sakari Haulos. Artikkeli sivuilla 18–21 julkaisussa Maankäyttö (2021):1.
Maankäyttö-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Maankäyttö- ja rakennuslaki / Pekka Hallberg et al. Helsinki, Alma Talent, 2020. 4., uud. p.
Hallbergin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Kommunala marktransaktioner / Ulf Jensen, Kjell Sollbe. Stockholm, Norstedts Juridik, 2020.
Jensenin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Haastattelussa ministeri Anna-Maja Henriksson. Maanomistajain liiton lehti 2/2020.

Kunnallisen maapoliittisen lunastamisen oikeudelliset reunaehdot perustuslaillisen omaisuudensuojan kannalta / Aake Pihlainen. Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma, Pro gradu -tutkielma, maaliskuu 2017.

Lunastusmenettelytapojen yhdenmukaistaminen : Maanmittauslaitos / Saija-Mariia Ropponen. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Maanmittaustekniikka Opinnäytetyö, 6.5.2016.

Expropiation law in Europe / Jacques Sluysmans, Stijn Verbist, Emma Waring (eds.). Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2015.
Sluysmansin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa 
– sisältää 15 Euroopan maan pakkolunastuslainsäädännön vertailun

Högre ersättning vid mastupplåtelser : betänkande. Stockholm, Fritze, 2012. Statens offentliga utredningar, SOU 2012:61.
SOU 2012:61 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Expropriationslagen : en kommentar / Anders Dahlsjö, Magnus Hermansson, Eije Sjödin. Stockholm, Norstedts juridik, 2010.
Dahlsjön ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Korvauksen määrittelystä pakkolunastuksessa / Vesa Majamaa. Artikkeli sivuilla 309–320 julkaisussa Kiinteistöjä, vaihdantaa ja sivullissuhteita : juhlakirja Jarno Tepora 60 vuotta. Helsinki; Comi, Edita, 2007.
Kiinteistöjä jne. -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hur tillämpas expropriationslagens ersättningsbestämmelser? : delbetänkande. Stockholm, Fritze, 2007. Statens offentliga utredningar, SOU 2007:29
SOU 2007:29 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The right to property under the European Convention on Human Rights : s guide to the implementation of the European Convention on Human Rights and its protocols / Aida Grgić et al. Strasbourg Cedex, Council of Europe, 2007. Human rights handbooks, No. 10.

Täyden korvauksen periaatteen toteutuminen lunastustilanteissa / Simo Mikkola. Artikkeli sivuilla 22–25 julkaisussa Maankäyttö (2004):3.

Lunastuslainsäädäntö ja korvausjärjestelmä / Kari Kuusiniemi, Hannu Peltomaa. Helsinki, Edita 2000.
Kuusiniemen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Suomen ja Ruotsin lunastuslakien korvaussäännöksistä / Hannu Peltomaa. Artikkeli sivuilla 33–47 julkaisussa Ympäristöjuridiikka, 21 (2000):4.
Ympäristöjuridiikka -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Maankäyttö-lehden artikkeleita lunastus-hakusanalla

Lunastuslainsäädäntöä koskevaa kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Pakkolunastuksista tulossa suuri riita: Hallitus kiistelee korvauksista, MTK valittaa vantaalaistilan lunastuksesta ihmisoikeustuomioistuimeen. Antti Pilke, Yle uutiset 29.9.2021

Lakiluonnos lunastuslain korvausperusteiden uudistamisesta lausunnolle​. Oikeusministeriön tiedote 8.7.2021  

Emme hyväksy maa-alueiden mielivaltaiseksi koettua sosialisointia, KD:n kansanedustajien mielestä maa-alueiden pakkolunastuksien epäkohdat on korjattava. Samuli Rissanen, KD-lehti 3.2.2021

”Kuntien ei pitäisi saada tehdä bisnestä pakkolunastuksilla” – keskusta haluaa lain uusiksi. Suomenmaa 1.2.2021

Lunastuslain uudistusta ja omaisuuden suojaa on vauhditettava. Leena Kristeri, MTK:n uutinen 10.3.2020

Ex-ministereillä eri näkemys lunastuslain kaatumisesta: Häkkänen syyttää keskustaa, Tiilikainen halusi kerralla isomman uudistuksen – "Keskustalla on nyt näytön paikka saada laki tehtyä vasemmistoporukan kanssa". Eija Mansikkamäki, Maaseudun tulevaisuus 21.2.2020

Pakkolunastukset tyrmistyttävät eri puolilla maata – ministeri Leppä iloitsee lakimuutoksen etenemisestä. Meri Alaranta-Saukko, Suomenmaa 19.2.2020

Näistä syistä kunnat pakkolunastavat maita – ”Kuntien on mahdollista tehdä aggressiivista bisnestä”. Jesse Kuparinen, Taloussanomat 18.2.2020

Ministeri Henrikssonin mukaan lunastuslain uudistus parantaa maanomistajan oikeusturvaa. Aimo Vainio ja Jarmo Palokallio, Maaseudun tulevaisuus 25.11.2019

Työryhmä ehdottaa lunastuslain korvausperusteiden uudistamista. Oikeusministeriön tiedote 21.3.2019

Uhkaako kuntia maakeinottelu – lunastuslain uudistus herättää huolta. Riitta Vainio, Kuntalehden uutinen 21.8.2018

Ministeri veti tulenaran lakiehdotuksen takaisin – lainsäädäntöjohtaja kiistää julkisuuden vaikutuksen. Mikko Kortelainen, Rakennuslehti 16.11.2018

Pikavauhdilla ajettava lakimuutos voisi nostaa asuntojen hintoja, kun se vaikeuttaisi kuntien maanhankintaa. Mikko Kortelainen, Rakennuslehti 15.11.2018

Arviomuistio lunastuslain uudistamistarpeista lausuntokierrokselle. Oikeus.fi tiedote 2016

Muuta aineistoa

Kuntaliitto: Maapolitiikan opas – Yleisen alueen lunastus

Suomi.fi: Maanmittauslaitos – Kiinteistön tai sen osan lunastaminen

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, toukokuu 2021, päivitetty 13.10.2021, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi