Ministerit rivissä. Kuvassa vain jalkoja.Kuva: Silja Aunola / Valtioneuvoston kanslia

Ministereiden karenssi

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta antoi 22.9.2014 suosituksen toimenpiteiksi ministerien siirtyessä toisiin tehtäviin. Neuvottelukunta esitti, että hallituksen järjestäytyessä sen jäsenet sitoutuvat ilmoittamaan aikomuksestaan mahdollisesti siirtyä pois ministerin tehtävästä valtionhallinnon ulkopuolelle.

Valtioneuvoston kanslian julkaisemiin ministerin käsikirjoihin vuonna 2015 ja 2019 on sisällytetty ohjeistusta karenssista.

Pääministeri Sanna Marinin hallituskauden alussa 10.12.2019 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen, jonka perusteella valtioneuvoston jäsenet sitoutuvat vapaaehtoisesti ilmoittamaan pääministerille ja valtion virkamieseettiselle neuvottelukunnalle aikomuksestaan siirtyä muihin tehtäviin.

Jos muihin tehtäviin siirtymisen yhteydessä on syntymässä eturistiriitaa, on ilmoitus aikomuksesta siirtyä muihin tehtäviin ja tarvittava selvitys annettava hyvissä ajoin etukäteen. Sitoutuminen koskee koko ministeriaikaa.

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta voi ilmoituksen perusteella suosittaa ministerille enintään kuuden kuukauden karenssiaikaa ennen uuden tehtävän vastaanottamista, jos ministerin siirtyminen toisiin tehtäviin aiheuttaisi eturistiriidan suhteessa ministerin tehtävän vastuualueeseen, tehtäviin tai toimialaan nähden. Sama koskee tilannetta, jos siirtyminen muutoin olisi omiaan heikentämään luottamusta julkisen hallinnon toimintaan. Mahdollinen karenssi alkaisi siitä, kun tasavallan presidentti on vapauttanut ministerin valtioneuvoston jäsenyydestä.

Ministereiden karenssia koskevan lainsäädännön valmistelu on myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa ja valmistelu on käynnissä valtioneuvoston kansliassa. Lainsäädäntö korvaisi voimaan tullessaan sitoumuksen, jonka virkamieseettinen neuvottelukunta on suosittanut hallituksen jäseniä antamaan silloin, kun uusi hallitus järjestäytyy. Meneillään olevassa hankkeessa säädetään menettelyistä, joilla eturistiriitatilanteita voidaan ehkäistä ja välttää valtioneuvoston jäsenen siirtyessä toisiin tehtäviin.

Hallituksen esitys ministereiden karenssia koskevaksi lainsäädännöksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtyessä toisiin tehtäviin, 22.9.2014.

Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2019/140 ministerin toimenpiteistä hänen siirtyessä toisiin tehtäviin.

Valtioneuvoston kanslian hanke Ministereiden karenssia koskeva lainsäädäntö VNK001:00/2020. Toimikausi: 10.12.2019–

– Lausuntokierros 1.3.–13.4.2022. Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä karenssista

Luonnos 1.3.2022 hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäsenen tehtävään liittyvästä karenssista

Pääministeri Marinin hallituksen lainsäädäntösuunnitelma ja valtioneuvoston selonteot, s. 30: Säädetään menettelyistä, joilla eturistiriitatilanteita voidaan ehkäistä ja välttää valtioneuvoston jäsenen siirtyessä toisiin tehtäviin.

Käsittely eduskunnassa

Aiheen aikaisempi käsittely

Lakialoite LA 8/2013: Laki valtioneuvoston jäsenten ja eräiden virkamiesten karenssiajasta / Pirkko Ruohonen-Lerner, ps

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus K 12/2020 vuodelta 2019, s. 61

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Euroopan neuvoston korruptionvastainen yhteistyöverkosto:
Council of Europe: Group of States against Corruption, GRECO

Suomea koskevat raportit:
Group of States against Corruption – Finland

Viides arviointikierros : korruption ehkäiseminen ja integriteetin edistäminen valtionhallinnossa (ylimmissä johtotehtävissä) ja lainvalvonnasta vastaavissa viranomaisissa : arviointiraportti: Suomi 27.3.2018

– Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO antoi Suomelle toimenpidesuosituksia valtion johtavien virkamiesten ja ministereiden, sekä lainvalvontaviranomaisten toimintaan liittyvän korruption estämiseksi. GRECO suositti muun muassa ministereille niin sanottuun pyöröovi-ilmiöön liittyviin eturistiriitatilanteisiin puuttumista. Pyöröovi-ilmiöllä tarkoitetaan avainvaikuttajien siirtymistä julkisen sektorin palveluksesta yksityiselle puolelle ja päinvastoin.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Lag (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet

Lain valmisteluaineistot:
Vissa villkor för statsråd och statssekreterare

Norja

LOV-2015-06-19-70 Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven)

FOR-2015-12-02-1380 Forskrift til lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og statsansatte

Lovutvalg skal vurdere karanteneloven

– Norjan hallitus on kesäkuussa 2020 asettanut komitean arvioimaan Norjan nykyisen karenssilain mahdollisia muutostarpeita.

Representantforslag om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet

Iso-Britannia

Ministerial Code
– Section 7.25

Kanada

Conflict of Interest Act

Saksa

Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung (Bundesministergesetz – BMinG)

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Empiirisiä katsauksia korruption vaaran vyöhykkeille : KORSI-projektin raportti 3 / toim. Vesa Muttilainen, Natalia Ollus, Ari Salminen. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2020. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:46.

Menetelmiä korruption kokonaisvaltaiseen seurantaan : KORSI-projektin raportti 2 / Tanja Tamminen. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2020. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:45.

Skal svingdørslobbyisme i Danmark reguleres? / Mark Blach-Ørsten, Eva Mayerhöffer. Politica, nr. 1 2020, s. 23–40.

Poliittinen ja sosiaalinen luottamus : polut, trendit ja kuilut / toim. Maria Bäck, Elina Kestilä-Kekkonen. Helsinki, Valtiovarainministeriö, 2019. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2019:31.

Ministerin käsikirja 2019 : tietoa valtioneuvoston toiminnasta. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2019. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:21.

Karenssi jäi tyhjäksi lupaukseksi. Jarno Liski, Suomen Kuvalehti 11.9.2019
Suomen kuvalehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa​

Lobbarirekisterin kansainväliset mallit / Emilia Korkea-aho, Paul Tiensuu. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2018. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 57/2018.

Karens för statsråd och statssekreterare : betänkande av Utredningen om vissa villkor för statsråd och statssekreterare. Stockholm, Fritze, 2017. Statens offentliga utredningar, SOU 2017:3.
SOU 2017:3 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Luonnos korruption vastaiseksi strategiaksi : lausuntotiivistelmä. Helsinki, Oikeusministeriö, 2017. Oikeusministeriön julkaisu 15/2017.

Korruption vastaisen yhteistyöverkoston luonnos korruption vastaiseksi strategiaksi. Helsinki, Oikeusministeriö, 2017. Oikeusministeriön julkaisu 14/2017.

Ministerin käsikirja 2015. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia, 2015. Hallituksen julkaisusarja 9/2015.

Ventetid : et spørsmål om tillit : en evaluering av statens karanteneregelverk : utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. oktober 2011. Oslo, Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2012. Norges offentlige utredninger, NOU 2012:12.
NOU 2012:12 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Svängdörr i staten : en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida / Eva Lindström, Niklas Bruun. Stockholm, Finansdepartement, Regeringskansliet, Fritze 2012. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), 2012:1
Lindströmin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Post-public employment : good practices for preventing conflict of interest. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, 2010.
Post-public employment -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Hallinto-oikeuden asiantuntija: Oikeuskansleri liikkui Berner-ohjeistuksessaan "lain tulkinnan reunamilla ja rajamailla". Merja Niilola, Pirjo Auvinen, Yle-uutiset 2.11.2021

Sähköpostit julki: Oikeuskansleri piti Bernerin SEB-pankin tehtävää "pulmallisena", mutta ei huomautettavana. Ari Hakahuhta, Tuomas Rimpiläinen, Merja Niilola, Yle-uutiset 2.11.2021

Anne Bernerin loikka ministerin tehtävistä SEB-pankkiin soitti hälytyskelloja aikoinaan – Marinin hallitus valmistelee nyt ministereille karenssit. Yle-uutiset 24.5.2021

Pystytäänkö ministereiden ja huippuvirkamiesten eturistiriitoja valvomaan tehokkaasti? Vaasan yliopisto, Uutiset 28.2.2021

Ministereiden eturistiriitojen sääntely on kompleksista. Jari Autioniemi. Politiikasta-lehti, 5.2.2021

Sanna Marinin hallitus sulki ensitöinään ministereiltään pyöröoven – Edessä puolen vuoden karenssi, jos ministeri siirtyy "eturistiriidan" synnyttäviin tehtäviin. Pekka Mauno, Aamulehti 10.12.2019

Hallitukselta heti periaatepäätös: Ministerit sitoutuvat kertomaan aikeistaan siirtyä toisiin hommiin hallituskaudella. Matti Konttinen, Yle-uutiset 10.12.2019

Valtioneuvostolta periaatepäätös ministerin toimenpiteistä hänen siirtyessä toisiin tehtäviin. Valtioneuvoston tiedote 10.12.2019

Oikeuskansleri: Anne Berner ei rikkonut lakia tai virkavelvollisuuksiaan siirtyessään ministerin tehtävistä SEB-pankin hallitukseen. Mikko Leppänen, Yle-uutiset 5.12.2019

Uusi vaatimus ministerien karensseista: ”Suhmurointi Bernerin pankkinimityksen ympärillä on omiaan rapauttamaan demokratiaa ja politiikan moraalia”. Uusi Suomi 23.2.2019

Korruptionvastainen elin jyrähti – kokoomuslaisten tuolileikille tulossa loppu: ministereille suunnitellaan karenssia. Sami Koski, Iltalehti 1.9.2018

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO antoi Suomelle uusia suosituksia korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Oikeusministeriön tiedote 27.3.2018

Ministeri-Audilla mökille ja muita neuvoja noviiseille. Hilkka Säävälä, Yle uutiset 1.6.2015​

Muuta aineistoa

Oikeuskanslerin ratkaisu 3.12.2019: Ministerin karenssista tulisi säätää lailla​

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala, joulukuu 2020, päivitetty 26.4.2022, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi