​Museolain uudistaminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 194/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 194/2018
Hankkeen pohjalta annetut lait: 314/2019 ja 315/2019

Hankkeen tausta

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltiin museoiden rahoitukseen liittyvä valtionosuusjärjestelmän uudistus. Vuoden 1992 museolaki (729/1992) oli osittain vanhentunut ja uudistuksen tavoitteena oli myös saattaa museolaki lakiteknisesti ja sisällöllisesti ajan tasalle ottaen huomioon eduskunnan vuonna 2014 hyväksymä lausuma ja museopoliittisen ohjelman linjaukset.

Aikaisempi museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitukseen tarkoitettu valtionosuusjärjestelmä (VOS) oli laskennallinen ja perustui henkilötyövuosiin ja sen yksikköhintaan. Järjestelmä otettiin käyttöön 1990-luvun alussa, jolloin se korvasi aiemman harkinnanvaraisuudelle perustuneen rahoitusmallin. Kulttuurin rahoitusjärjestelmää uudistetaan vaiheittain siten, että ensin toteutetaan museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistus sekä esittävän taiteen ns. vapaan kentän harkinnanvaraisiin tukiin ehdotetut muutokset.

Uudistuksessa alueelliset ja valtakunnalliset vastuumuseot korvaisivat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän sekä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän. Museoiden valtionosuusjärjestelmä säilyisi edelleen peruslähtökohdiltaan laskennallisena siten, että valtionosuus perustuisi valtionosuuden perusteeksi vahvistettavien henkilötyövuosien määrään ja henkilötyövuotta kohden määrättyyn yksikköhintaan. Museoiden valtionosuus muodostuisi perusrahoituksesta sekä tehtäväkohtaisesta rahoituksesta alueellisille ja valtakunnallisille vastuumuseoille. Valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtäväkohtainen rahoitus myönnettäisiin valtionosuuden harkinnanvaraisena euromääräisenä korotuksena. Valtionosuuden myöntäminen perustuisi opetus- ja kulttuuriministeriön tekemään nelivuotiseen rahoitussuunnitelmaan, josta poikettaisiin vain tietyillä laissa säädetyillä perusteilla. 

Uudistuksen myötä museoiden tulisi hakea uudelleen valtionosuuden piiriin. Alueellisten ja valtakunnallisten vastuumuseoiden nimittämiseksi järjestettäisiin hakemusmenettely.

Eduskunta hyväksyi 26.2.2019 museolain (314/2019) sekä lain laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (315/2019). Ne astuvat voimaan 1.1.2020.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus

Ensimmäisessä vaiheessa (25.8.2016–31.1.2017) työryhmä valmisteli Sitran fasilitoimana suositukset rahoituksen periaatteiksi ja niiden taustalla olevat kahdeksan teesiä: Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus /Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ehdotusta museoiden, teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) ja orkestereiden rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi valmisteleva työryhmä OKM021:00/2016. Hankkeen toimikausi 25.8.2016–31.10.2017.

Työryhmän valmistelemat: #KulttuuriVOS Teesit ja rahoituksen periaatteet. Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmän uudistustyön ensimmäinen vaihe / Sitra, 2017.

Toisessa vaiheessa (1.2.2017–31.12.2017) asiantuntijaryhmä laati ehdotuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmisteli tarvittavat säädösmuutosehdotukset. 

Työryhmän ehdotus valmistui 17.1.2018: Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen / Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:1.

Esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen OKM009:00/2018.

Työryhmän ehdotus oli lausuntokierroksella 2.2.2018–15.3.2018. Lausunnot ovat luettavissa hankesivulla kohdassa ”Asiakirjat” sekä lausuntopalvelu.fi -palvelussa

Museopoliittisen ohjelman laatiminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke OKM22:00/2015 museopoliittisen ohjelman laatimisesta. Hankkeen asettamispäivä 29.6.2015 ja toimikausi 1.8.2015–31.8.2017. 

Työryhmän ehdotus: Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi / Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:9. 

Mahdollisuuksien museo: Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma 2030 / Mirva Mattila (toim.). Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:11.

Museolain ja museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Museolain uudistaminen: OKM040:00/2018. Hallituksen esitys museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. 

Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen / Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luonnos hallituksen esitykseksi museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 24.9.2018​​

Käsittely eduskunnassa

Nykyistä museolakia muutettiin vuonna 2014. Hallituksen esityksen HE 303/2014  käsittelyn yhteydessä eduskunta hyväksyi lausuman, jolla se edellyttää, että hallitus valmistelee museolain kokonaisuudistuksen siten, että laki voidaan hyväksyä vaalikaudella 2015–2018.

Hallituksen esitys HE 194/2018 eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 18.10.2018.

Lähetekeskustelussa 23.10.2018 asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 54/2018 annettiin 25.1.2019.

Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 18/2018 annettiin 19.2.2019.

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 21.2.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 194/2018 sisältyvien 1.–2.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 26.2.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 194/2018 sisältyvät 1.–2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta on luvussa 1.3 (s. 7–8) lyhyt yhteenveto taidelaitosten rahoituksen kansainvälisestä kehityksestä.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Museilag (2017:563)

Kulturarvspolitik / Regeringskansliet
- Ruotsin vuonna 2017 hyväksytyn museolain valmisteluaineistot koottuna.

Kulturrådet
- Valtioneuvoston alainen viranomainen, jonka tehtävänä on edistää kulttuurin kehitystä ja saatavuutta. Kulturrådet myöntää valtion osuuksia ja seuraa niiden toteutumista.
- Kulturrådet viranomaisen toimintaa koskeva säädöksiä on listattu: Förordningar 

Tanska

Bekendtgørelse af museumsloven LBK nr 358 af 08/04/2014
 - Kohdasta ”Yderligere dokumenter” voi klikata esille mm. lakiin liittyvät alemman asteiset säädökset.

Slots- og Kulturstyrelsen​ / Museer

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla : maakuntamuseoselvitys / Niina Uusi-Seppä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:43.

Taiteen ja kulttuurin valtionavustuspolitiikan uudistus / Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:17.

Taiteen ja kulttuurin kentät: perusrakenteet, hallinta ja lainsäädäntö / Ilkka Heiskanen, Anita Kangas, Ritva Mitchell. Helsinki : Tietosanoma, 2015.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän kehittäminen / Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:11.

Kulttuuria kartalla : valtion osarahoittamien kulttuuripalvelujen sijainti ja kulttuurin kustannukset Suomen kunnissa / Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:32.

Valtakunnalliset erikoismuseot : selvitys erikoismuseojärjestelmän tilasta ja tulevaisuudesta / Kalle Kallio, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:27.

Valtion tuki kulttuuritapahtumille 2000–2008 / Pauli Rautiainen. Helsinki : Taiteen keskustoimikunta, tutkimusyksikkö, 2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusuudistus 2008–2010 : osa 2 / Valtionosuusuudistus 2008–2010 -työryhmä. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:2.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Suomen museohistoria / Susanna Pettersson, Pauliina Kinanen. Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusuudistus 2008–2010 : loppuraportti / Valtionosuusuudistus 2008–2010 -työryhmä. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:19.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusuudistus 2008–2010 : väliraportti / Valtionosuusuudistus 2008–2010 –työryhmä. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:21.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Taiteen ja kulttuurin rahoitus ja ohjaus : kipupisteet ja kehitysvaihtoehdot / Ilkka Heiskanen, Pertti Ahonen, Lasse Oulasvirta. Helsinki : Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, 2005.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Muuta aineistoa

Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistaminen. Sitra

Museoiden valtionosuudet. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Museoliitto 

Taide- ja kulttuurilaitokset – teatterit,​ museot, orkesterit kunnissa. Kuntaliitto

Museoiden valtionosuusuudistus. Museovirasto

​Sisällöllinen toimitus: Erika Bergström (sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi) ja Emma Kause, lokakuu 2018, päivitetty 25.3.2019

Kuva: Jenni Nurminen / Kansallisgalleria