Oikeudenkäyntikulut riita-asioissa


Säädöshanke ei enää ole vireillä eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa.


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 201/2022 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 201/2022
Hankkeen pohjalta annettu laki: 143/2023

Hankkeen tausta

Riita-asioissa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut ovat kasvaneet voimakkaasti 1990-luvulta lähtien. Kulujen kasvun on arvioitu nostaneen etenkin yksityishenkilöiden ja pienten yritysten kynnystä viedä asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi, että oikeusturva taataan jokaiselle taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Oikeusministeriössä valmistui 6.5.2021 virkatyönä arviomuistio, jossa selvitettiin oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteita ja arvioitiin, miten kuluriskiä voitaisiin alentaa niin sanotuissa laajoissa riita-asioissa. Kaikkiaan arviomuistiossa esiteltiin 21 eri keinoa, joilla voitaisiin vaikuttaa oikeudenkäyntikuluihin.

Oikeusministeriö asetti 29.11.2021 työryhmän valmistelemaan ehdotusta, jolla uudistettaisiin riita-asioiden oikeudenkäyntikuluja koskevaa lainsäädäntöä. Työryhmän tehtävänä oli arvioida, miten oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:ää tulisi muuttaa, jotta tuomioistuin voisi aiempaa lievemmin edellytyksin kohtuullistaa omasta aloitteestaan määrää, jolla riita-asian hävinnyt asianosainen velvoitetaan korvaamaan jutun voittaneen asianosaisen oikeudenkäyntikuluja.

Lisäksi työryhmän tehtävänä oli arvioida, pitäisikö säätää myös siitä, että oikeudenkäyntiavustajan tai -asiamiehen tulisi ennen oikeudenkäyntiä antaa päämiehelleen arvio asiassa mahdollisesti aiheutuvista oikeudenkäyntikuluista.

Työryhmämietintö valmistui 6.5.2022. Hallituksen esitys HE 201/2022 laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 6.10.2022. ​Eduskunta hyväksyi 13.1.2023 lain oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta (143/2023). Laki tulee voimaan 1.5.2023.

Erillisenä hankkeena oikeusministeriössä laaditaan arviomuistio kevennetystä oikeudenkäyntimenettelystä pienempiä riita-asioita varten. Tällainen niin sanottu vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely voisi alentaa tuomioistuinkäsittelyn kustannuksia, erityisesti jos ihmiset ja yhteisöt voisivat ajaa asioitaan tuomioistuimessa itse.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Oikeudenkäyntikulut riita-asioissa OM007:00/2021. Hankesivusto.

Oikeudenkäyntikulut riita-asioissa : arviomuistio / Jukka Siro. Oikeusministeriön julkaisuja 2021:16.

Arviomuistio oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa : lausuntotiivistelmä / Aleksi Heikkilä. Oikeusministeriön julkaisuja 2021:38.

Asettamispäätös: Oikeudenkäyntikulutyöryhmä 29.11.2021. Työryhmän toimikausi: 29.11.2021–30.4.2022.

Oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietintö. Oikeusministeriön julkaisuja 2022:21. Mietintöön sisältyy oikeudenkäyntikulujen arvioimiseen liittyvä eriävä mielipide.

Oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietintö : Lausuntotiivistelmä​ / Helmi Virta. Oikeusministeriön julkaisuja 2022:30.

Erillisenä hankkeena oikeusministeriössä laaditaan arviomuistio kevennetystä oikeudenkäyntimenettelystä pienempiä riita-asioita varten. Ks. Vähäisiä vaatimuksia koskeva menettely. OM059:00/2021.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 201/2022 laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 6.10.2022. Lähetekeskustelussa 11.10.2022 asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 23/2022, 13.12.2022

​​Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 10.1.2023:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 201/2022 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 13.1.2023:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 201/2022 sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Kirjallinen kysymys KK 432/2009 oikeudenkäyntikuluista velkomusasioissa / Päivi Räsänen, kd ym.

Kirjallinen kysymys KK 533/2013 kansalaisten oikeusturvasta ja korkeiden oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamisesta / Jouko Jääskeläinen, kd

Kirjallinen kysymys KK 16/2014 oikeudenkäyntien kustannuskehityksen syistä ja seurauksista / Reijo Tossavainen, ps

Kirjallinen kysymys KK 779/2014 kansalaisten oikeusturvasta ja kohtuuttomista oikeudenkäyntikuluista / Maarit Feldt-Ranta, sd

Kirjallinen kysymys KK 459/2019 kansalaisten oikeusturvan kannalta liian korkeiksi nousseista oikeudenkäyntikuluista / Pia Kauma, kok

Kirjallinen kysymys KK 347/2020 tuomioistuinmaksujen vaikutuksesta ihmisten oikeusturvaan / Matti Semi, vas​

Oikeusvertailevaa aineistoa

Sääntely muissa maissa

Oikeudenkäyntikulut riita-asioissa : arviomuistion sivuilla 43–75 on maavertailu Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Saksan, Alankomaiden, Englannin ja Walesin sekä Euroopan unionin oikeuden osalta.

Ruotsi

Rättegångsbalk (1942:740) 18 Kapitel Om rättegångskostnad

Norja

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven). LOV-2005-06-17-90

Act relating to mediation and procedure in civil disputes (The Dispute Act)
– epävirallinen englanninkielinen käännös laista sovittelusta ja oikeudenkäynnistä riita-asioissa

Tanska

Lov om rettens pleje LBK nr 1835 af 15/09/2021

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Prosessioikeus / Mikko Vuorenpää et al. Helsinki, Alma Talent, 2021.
­– Ks. Pääjakso VII Oikeudenkäynnin kustannukset
Prosessioikeus-julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Riita-asiat ja oikeudenkäyntikulut – hovioikeustuomarin mahdollisuudet vaikuttaa kulujen määrään / Satu Saarensola. Artikkeli julkaisussa Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirja 2021, s. 57–86
Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjan saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Selvitys julkisen oikeusavun tulorajojen vaikutuksista / Matti Tolvanen et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:58.

Oikeuksiin pääsyn rahoittaminen / Risto Koulu. Conflict Management Institute, 2020.
Koulun julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeudenkäynnin kustannuksista / Johanna Niemi. Artikkeli julkaisussa Lakimies (2020) : 7–8, s. 1255–1261.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeudenkäyntikulut ja maksuton oikeusapu / Antti Jokela. Alma Talent, Helsinki, 2019.
Jokelan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Oikeudenkäyntikulut pääkäsittelyssä ratkaistuissa riita-asioissa 2019 / Laura Sarasoja, Chris Carling. Edilex 2020:36.

Prosessikynnys ja asianajajien tulospalkkiot / Jaakko Markus. Artikkeli julkaisussa Oikeustiede – Jurisprudentia, LII:2019 s. 103–170.
Oikeustiede – Jurisprudentia -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Riita-asiat tuomioistuimissa 2000-luvulla / Jukka Siro & Mikko Aaltonen. Artikkeli julkaisussa Lakimies (2019):6, s. 758–782.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Yksilöllisen oikeussuojan kriisi / Risto Koulu et al. Artikkeli julkaisussa Oikeus (2018):1, s. 104–109
Oikeus-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeudenkäyntikulut ja kohtuullisuus : tutkimus kulujen jakautumisesta taloudellisesti tai muutoin eriarvoisten asianosaisten kesken / Satu Saarensola. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja 336, 2017. Väitöskirja
Saarensolan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Rättegångskostnader : om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål / Henrik Bellander. Jure, 2017.
Bellanderin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeudenkäyntikulut ja jakautumisen ongelma / Satu Saarensola. Artikkeli julkaisussa Lakimies (2017):5, sivut 707–711.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Riitaprosessin kulujen jatkuva kasvu – mikä neuvoksi? / Klaus Viitanen. Edita, Helsinki 2010.
Viitasen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Oikeudenkäyntikuluihin liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Lausuntopalvelu.fi: Lausunnot oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa koskevasta arviomuistiosta 6.5.2021.

Oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietintö, VN/1347/2021 on lausuntokierroksella 6.5.–30.6.2022. Kaikki lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, helmikuu 2022, päivitetty 10.2.2023