Oppivelvollisuuden laajentaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan hanketta oppivelvollisuuden laajentamiseksi. Hanke koskee perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusikää esitetään korotettavaksi 18 ikävuoteen. 

Oppivelvollisuuden laajentamisesta linjataan Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman luvussa Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi. Hallitusohjelmassa keskeisenä tavoitteena on, että koulutus ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Hallitusohjelmassa on linjattu, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen.

Oppivelvollisuus iän noston lisäksi hankkeessa esitetään, että opetus olisi oppivelvolliselle maksutonta tutkinnon suorittamiseen asti. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet olisivat uudistuksen jälkeen oppivelvolliselle maksuttomia. Opetuksen maksuttomuus tarkoittaisi myös tarpeellisia koulukuljetuksia ja riittävää ravintoa sekä joissakin tapauksissa myös asumista.

Hallituksen esitysluonnos oppivelvollisuuslaiksi on lausuntokierroksella 30.4.–15.6.2020. Hallituksen esitys oppivelvollisuuden laajentamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle elo–syyskuussa 2020 budjettilakiaikataulussa.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Pitäisikö oppivelvollisuusikä nostaa 18 vuoteen? Allan Seuri, Roope Uusitalo, Hanna Virtanen. Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 23.1.2018 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma : osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Kohta 3.7 Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31

Hallituksen esitys laiksi oppivelvollisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke OKM032:00/2019 

Oppivelvollisuuden laajentaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Oppivelvollisuuden laajentamisen suuntaviivat. Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.11.2019  

Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esitysluonnos 30.4. 2020

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmä hyväksyi oppivelvollisuuden laajentamisen lakiluonnoksen sisällön. Opetus- ja kulttuuriministeriö 25.8.2020

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lainsäädännön arviointineuvos 23.9.2020

Käsittely eduskunnassa

Lakialoite LA 59/2014 Laki oppivelvollisuudesta ja eräät muut siihen liittyvät lait / Paavo Arhinmäki (vas.)

Kirjallinen kysymys KK 340/2017 toisen asteen opiskelumateriaalin kalleudesta / Sari Tanus (kd)

Välikysymys VK 1/2018 koulutuksen tasa-arvosta. Ensimmäinen allekirjoittaja Touko Aalto (vihr.) 

Toimenpidealoite TPA 11/2018 toisen asteen opintojen maksuttomuuden edistämisestä / Outi Alanko-Kahiluoto (vihr)

Kansalaisaloite KAA 5/2018 Maksuton toisen asteen koulutus kaikille 

Lisätalousarvioaloite LTA452018 määrärahan lisäämisestä oppivelvollisuuden pidentämiseen ja maksuttomaan toiseen asteeseen (20 000 000 euroa) / Timo Harakka (sd) 

Talousarvioaloite TAA 394/2018 määrärahan lisäämisestä oppivelvollisuuden pidentämiseen ja maksuttomaan toiseen asteeseen (10 000 000 euroa) / Johanna Ojala-Niemelä (sd)

Talousarvioaloite TAA 397/2018 määrärahan lisäämisestä oppivelvollisuuden pidentämiseen ja maksuttomaan toiseen asteeseen (10 000 000 euroa) Johanna Ojala-Niemelä (sd)

Oikeusvertailevaa aineistoa

Luonnos hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 30.4.2020. Luku 5.2 Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot s. 108–114 

Compulsory education in Europe 2019/20 
– EU:n puitteissa on tehty oppivelvollisuutta koskeva maakohtainen vertailu

Kansainvälinen sääntely

Kansainvälinen yleissopimus International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 16.12.1966. Suomessa Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus tuli voimaan 3.1.1976 (SopS 6/1976).

Asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta (6/1976).13 artiklassa sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden opetuksen saamiseen. 

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Skollag (2010:800

Skolförordning (2011:185)

Skolplikt och rätt till utbildning. Skolverket

Ruotsissa on meneillään hanke, jolla pyritään laajentamaan toisen asteen koulutusta:
Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan. Dir. 2020:21. Regeringskansliet 
Så ska fler elever bli behöriga till gymnasiet. Utbildningsdepartementes pressmeddelande 4.3.2020

Norja

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). LOV-1998-07-17-61 

Forskrift til opplæringslova. FOR-2006-06-23-724

Forskrift om utfylling av dei overordna måla og prinsippa for opplæringa i grunnskolen og i den vidaregåande opplæringa. FOR-2017-09-01-1332

Skole og videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Oppivelvollisuuden laajentaminen – avoin kysely peruskoulun ja toisen asteen opiskelijoille / Kiira Sarasjärvi ja Virve Murto. Helsinki, Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2020. 39 s. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2020:21.
– Raportti kertoo nuortenideat.fi:ssä toteutetun nuorille suunnatun oppivelvollisuuden laajentamista koskevan verkkokyselyn tuloksista.

Muistio Oppivelvollisuuden uudistaminen. OAJ 9.10.2019

Toisen asteen koulutuksen kustannukset opiskelijoille – vaihtoehtoja kustannusten pienentämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsinki, 2018. 28 s. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:21.

Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia koskeva selvitys. Opetushallitus. Helsinki 2018. 51 s.

Koulutustilastot. Tilastokeskus

Valkolakki vai haalarit, vaiko molemmat : koulutuspolitiikan vaikuttajien näkemykset toisen asteen kehityksestä / Raija Meriläinen. Helsinki : Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer 2011. Väitöskirja. Saatavuus Selmassa
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Koko kansan koulu − 80 vuotta oppivelvollisuutta / Martti T. Kuikka (toimi.). Helsinkin, Suomen kouluhistoriallinen seura, Opetushallitus, 2001. Suomen Kouluhistoriallisen Seuran vuosikirja 39.
– julkaisun saatavuus tarkistettavissa Finna.fi-hakupalvelussa

Kansalaisvaikuttaminen

Nuortenideat.fi. Oppivelvollisuus - mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen? OKM 16.3.2020

Hallituksen esitysluonnos, lausuntopyyntö ja annetut lausunnot ovat asian hankesivulla kohdassa Lausuntoaika 30.4.2020–15.6.2020. 

Hankkeen uutisointia

Oppivelvollisuus. YLE 

Mikä hoppu on nostaa oppivelvollisuusikää korona- ja talouskriisin keskellä? Opetusministeri Li Andersson pitää tiukasti kiinni alkuperäisestä aikataulusta. Marjukka Liiten, Helsingin sanomat 29.8.2020

Koulutukselliseen tasa-arvoon on uskallettava panostaa myös koronavirusaikana. Veronika Honkasalo, Helsingin Sanomat 5.8.2020.

Oppivelvollisuuden pidentäminen ei poista keskeytyksiä eikä syrjäytymisen juurisyitä. Paula Risikko ja Pia Pakarinen, Helsingin Sanomat 31.7.2020

Oppivelvollisuuden pidennys ei auta keskeytyksiin. Heikki Jantunen, Verkkouutiset 31.7.2020

Oppivelvollisuusiän nostaminen turhaan vastatuulessa. Hanna Virtanen, ETLA 17.7.2020

Ylen kysely: Oppivelvollisuusiän korotus jakaa eduskuntaa – oppositio luopuisi, hallitus kannattaa, keskustassa epäröidään. Ari Hakahuhta, Yle uutiset 2.6.2020

Kuntaliitto julkisti arvionsa oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksista. Kuntaliitto 7.5.2020 

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva lakiesitys lähetettiin lausuntokierrokselle. Opetus- ja kulttuuriministeriö 30.4.2020   

Li Andersson: Koittaa myös koronan jälkeinen aika – ”Lapsiperheisiin ja koulutukseen ei mahdollisia julkistalouden tasapainottamistoimia tulla kohdistamaan”. Jussi Virkkunen, Kansan uutiset 7.4.2020

Opetusministeri Andersson: Oppi­velvollisuutta pidentävää uudistusta ei lykätä – useat järjestöt vedonneet siirtämisen puolesta. Marjukka Liiten, Helsingin sanomat 6.4.2020

Kuntien uusien tehtävien valmistelu keskeytettävä. Kuntaliitto 15.3.2020 

Oppivelvollisuuden laajentaminen etenee – oppilaille tulee 4,5 vuoden oikeus maksuttomaan opetukseen 16-vuotiaana. Demokraatti 5.3.2020

Rehtorit huolissaan maksuttoman toisen asteen vaikutuksista: Maksetaanko soittimet tai vanhojen­tanssipuvut? Montako ylioppilas­tutkinnon koetta katetaan? Marjukka Liiten, Helsingin sanomat 26.2.2020 

Hallituksen suunnitelma oppi­velvollisuuden laajentamisesta saa verkko­kyselyssä kovaa kritiikkiä. Marjukka Liiten, Helsingin sanomat 22.1.2020 

Oppivelvollisuuden laajentamisessa yhä isoja kysymyksiä auki – kauanko maksutta voisi opiskella ja miten kalliita välineitä saisi käyttöön. Marjukka Liiten, Helsingin sanomat 26.12.2019

Opetusministeri Li Andersson: Oppi­velvollisuutta pidentävä laki ensi keväänä eduskuntaan. Marjukka Liiten, Helsingin sanomat 13.6.2019

Hallitusneuvotteluiden loppusuoran suurin kysymys ratkaistu: Oppivelvollisuus pitenee toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Maria Stenroos, YLE uutiset 30.5.2019

Oppivelvollisuus 18-vuotiaaksi? – ”Viimeinen lukko on kokoomus ja opetusministeri”. Minna Karkkola, Uusi Suomi 1.3.2018

Oppivelvollisuusiän nosto maksaisi itsensä takaisin. Päivi Isotalus, Kauppalehti 24.1.2018

​Muuta aineistoa

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuuden nostolla pyritään parantamaan yksilöiden asemaa. Sakki ry, blogit 26.1.2018

Twitterissä keskustelu #oppivelvollisuus

Sisällöllinen toimitus: Päivi Erkkilä, kesäkuu 2020, päivitetty 24.9.2020, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi