Palkka-avoimuus

Kokemus sukupuolten tasa-arvosta työelämässä on kehittynyt suotuisasti 2000-luvulla. Tilastokeskuksen viimeisimmässä työolotutkimuksessa lähes puolet palkansaajista katsoi tasa-arvon toteutuvan työpaikallaan erittäin hyvin, kun kaksi vuosikymmentä aiemmin näin koki noin joka neljäs. Palkkaukseen liittyvät syrjintäkokemukset ovat vähentyneet, mutta edelleen joka kymmenes palkansaaja on kokenut palkkaan liittyvää syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua. Kokoaikatyötä tekevien miesten ja naisten välinen keskimääräinen kokonaisansioiden ero on 16 prosenttia, mutta tarkasteltaessa samassa ammatissa samassa toimipaikassa työskenteleviä ero on noin 4 prosenttia. Erot ovat suurempia yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Perustuslaki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja velvoittaa edistämään sukupuolten tasa-arvoa työelämässä erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän ja edellyttää työnantajia lisäämään tasa-arvosuunnitelmaan myös kartoituksen naisten ja miesten palkoista. Suomessa on toteutettu samapalkkaisuusohjelmia vuodesta 2006 lähtien. Kansainvälisesti yhdeksi keskeiseksi keinoksi edistää palkkatasa-arvoa on noussut palkka-avoimuus. Euroopan komissio antoi vuonna 2014 palkka-avoimuussuosituksen ja vuoden 2021 maaliskuussa palkkauksen läpinäkyvyyttä parantavan direktiiviehdotuksen. Ehdotus on tällä hetkellä Euroopan unionin neuvoston käsittelyssä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on poistaa perusteettomia palkkaeroja ja palkkasyrjintää lisäämällä palkka-avoimuutta. Tästä syystä sosiaali- ja terveysministeriö perusti kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan tasa-arvolainsäädäntöön tarvittavia muutoksia. Työryhmä julkaisi muutosesityksensä marraskuussa 2021, mutta tämä raportti sisälsi useita työryhmän jäsenten eriäviä ja täydentäviä mielipiteitä. Luonnos hallituksen esitykseksi lähetettiin lausuntokierrokselle huhtikuussa 2022.

Suunniteltu lainsäädäntö vahvistaisi henkilöstön, henkilöstön edustajien ja syrjintää epäilevien työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia. Työnantajan olisi vuosittain selvitettävä henkilöstölle voimassa oleva palkkausjärjestelmä ja se, miten sitä sovelletaan. Tasa-arvosuunnitelman pitäisi olla vapaasti henkilöstön saatavilla. Henkilöstön edustajat saisivat palkkakartoitusta laadittaessa vertailtavakseen myös yksittäisiä palkkatietoja, ja syrjinnän arviointia varten luottamusmiehellä tai muulla henkilöstön edustajalla olisi syrjintää epäilevän työntekijän pyynnöstä oikeus saada toisen työntekijän palkkaa ja työehtoja koskevia tietoja suoraan työnantajalta. Saatuja tietoja saisi luovuttaa vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty.

​​Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti 15.8.2022, että lakiesityksen valmistelu keskeytetään. Hallituspuolueet eivät saavuttaneet yksimielisyyttä esityksen sisällöstä. Hallituksen esitys oli tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden 2022 alussa.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Selvitys palkka-avoimuudesta / Jukka Maarianvaara. Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 41/2018.

Kolmikantainen työryhmä palkka-avoimuuden vahvistamiseksi: STM005:00/2019.
– Edellisellä vaalikaudella asetettu palkka-avoimuustyöryhmä.
Katso myös: Palkka-avoimuustyöryhmän loppuraportti.

Samapalkkaisuusohjelman kokonaisarviointi 2016–2019 / Leo Suomaa. Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 56/2018.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma 2019 Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta: 3.5 Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi. Tavoite 2. Suomi tasa-arvon kärkimaaksi.

Hankesivu tasa-arvolain muuttamisesta, palkka-avoimuus: STM079:00/2020.
– Työryhmän toimikausi: 21.8.2020–31.8.2021.

Työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset 2020 / Henna Attila, Hanna Koskinen. Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 2020:33.

Palkka-avoimuuden lisääminen tasa-arvolaissa : työryhmän loppuraportti.
– Loppuraportti julkaistiin 15.11.2021.

Luonnos hallituksen esitykseksi tasa-arvolain muuttamiseksi lähetettiin lausuntokierrokselle 22.4.2022. Lausuntoaika päättyy 3.6.2022:
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tasa-arvolain muuttamisesta (palkka-avoimuuden lisääminen)

Katso myös sosiaali- ja terveysministeriön teemasivu Samapalkkaisuus.

Käsittely eduskunnassa

Aiheen aikaisempi käsittely

Hallituksen esitys HE 195/2004 eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta.

– Edelliseen liittyvä Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 3/2005.
– Eduskunta hyväksyi lausuman, jossa edellytettiin hallituksen antavan selvityksen muun muassa palkkatietojen saantimenettelyn toimivuudesta: Eduskunnan vastaus EV 24/2005.

Ministeriön selvitys MINS 3/2010 naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain toimivuudesta.

Hallituksen esitys HE 19/2014 eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Kirjallinen kysymys KK 116/2015 opettajien palkkauksen oikeudenmukaisuudesta ja opettajien välisen palkkatasa-arvon lisäämisestä / Veli-Matti Saarakkala, ps

Kirjallinen kysymys KK 523/2018 palkka-avoimuuden edistämisestä / Krista Mikkonen, vihr

Tasa-arvovaltuutetun kertomus K 22/2018 eduskunnalle 2018.

Valtioneuvoston kirjelmä U 23/2021 eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (COM (2021) 93 final) miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla.

Tasa-arvovaltuutetun kertomus K 1/2022 eduskunnalle 2022.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Palkka-avoimuuden lisääminen tasa-arvolaissa : työryhmän loppuraportti
– Julkaisussa on kansainvälistä oikeusvertailua luvuissa 2.3 ja 5.2.

European Commission: Employment, Social Affairs & Inclusion
– Lisää muiden maiden lainsäädäntöä löytyy Euroopan komission verkkosivuilta kohdasta ”Related documents”.

Kansainvälinen sääntely

YK:n kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimus n:o 100, joka koskee samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavaa samaa palkkaa (SopS 9/1963).

YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, niin kutsuttu TSS-sopimus, (SopS 6/1976).
– artikla 7

TSS-sopimuksen täytäntöönpanoa valvova komitea antoi viimeisimmät suosituksensa Suomelle 2021. Tuolloin komitea suositteli palkka-avoimuuden lisäämistä palkkaerojen kaventamisen vauhdittamiseksi:

United Nations – Committee on Economic, Social and Cultural Rights:
Concluding observations on the seventh periodic report of Finland, E/C.12/FIN/CO/7.

TSS-sopimuksen määräaikaisraportoinnista Ihmisoikeuskeskuksen sivuilla:
Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)

YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, niin kutsuttu CEDAW-sopimus, (SopS 67–68/1986).
– artikla 11 kohta 1

Viimeisimmissä Suomea koskevissa loppupäätelmissä CEDAW-sopimuksen täytäntöönpanoa valvova komitea suositteli Suomelle välittömiä toimia palkkaeron kaventamiseksi:

Naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea:
Loppupäätelmät Suomen seitsemännestä määräaikaisraportista, CEDAW/C/FIN/CO/7.

CEDAW-sopimuksen määräaikaisraportoinnista Ihmisoikeuskeskuksen sivuilla:
YK – Naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus

CEDAW-komitean samapalkkaisuutta koskeva yleissuositus nro 13:
General recommendations adopted by the committee on the elimination of discrimination against women

YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus, niin kutsuttu KP-sopimus, (SopS 7/1976).
– artiklat 2 ja 3

Euroopan neuvoston uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 78–80/2002).
– artikla 4 kohta 3 ja artikla 20

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean langettava päätös järjestökantelussa (nro 129/2016) samapalkkaisuusperiaatteen toteutumisesta Suomessa:
European Social Charter: No. 129/2016 University Women of Europe (UWE) v. Finland

Euroopan neuvoston ministerikomitean Suomea koskeva suositus: Council of Europe, Committee of Ministers:
Recommendation CM/RecChS(2021)6. University Women of Europe (UWE) against Finland, Complaint No. 129/2016.

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT):
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto, 12012E/TXT
– artikla 157

Euroopan unionin perusoikeuskirja, C2012/326/02
– artiklat 21 ja 23

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto).
– artiklat 4 ja 17

Euroopan Komission suositus, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen lujittamisesta läpinäkyvyyden avulla, 2014/124/EU.

Euroopan unionin toimintasuunnitelma 2017–2019: Sukupuolten palkkaeron kaventaminen, COM/2017/0678.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisen lujittamisesta palkkauksen läpinäkyvyyden ja täytäntöönpanomekanismien avulla COM(2021) 93.

Ehdotukseen liittyvät palautteet komission verkkosivulla:
Euroopan komissio: Miesten ja naisten palkkaerot – palkka-avoimuus.

Direktiiviehdotuksen käsittelyn seuranta:
EUR-Lex: COM (2021) 93: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to strengthen the application of the principle of equal pay for equal work or work of equal value between men and women through pay transparency and enforcement mechanisms. Menettely 2021/0050/COD.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Diskrimineringslag (2008:567)

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Jämställdhetslag (1991:433)

Hela lönen, hela tiden : utmaningar för ett jämställt arbetsliv : slutbetänkande / Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Statens offentliga utredningar, SOU 2015:50.
– kappale 8: Lön och inkomst
SOU 2015:50 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Norja

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), LOV-2018-06-15-38
– henkilötietolaki

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven), LOV-2017-06-16-51
– yhdenvertaisuus- ja syrjintälaki
– englanninkielinen versio: Act relating to equality and a prohibition against discrimination (Equality and Anti-Discrimination Act)

Tanska

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder (Ligelønsloven), LBK nr 156 af 22/02/2019
– samapalkkaisuuslaki

Islanti

Act on equal status and equal rights irrespective of gender (150/2020)

Regulation No. 1030 of 13 November 2017 on the certification of equal pay systems of companies and institutions according to the ÍST 85 Standard

Government of Iceland: Equal Pay Certification
– Islannin hallituksen verkkosivu samapalkkaisuussertifikaatista

Act on Equal Treatment on the Labour Market, No. 86/2018

Saksa

Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern (Entgelttransparenzgesetz – EntgTranspG)
– palkka-avoimuuslaki

The act to promote transparency in wage structures among women and men (Transparency in wage structures act) (Entgelttransparenzgesetz, EntgTranspG)

Lakia koskeva teemasivu liittotasavallan ministeriön BMFSFJ:n sivustolla:
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Entgelttransparenzgesetz

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

General act on equal treatment

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Pay transparency tools to close the gender wage cap / OECD, 2021.

Samapalkkaisuuden perusteet ja edistäminen / Outi Viitamaa-Tervonen ym. Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 2019:28.

Digiajan työelämä : työolotutkimuksen tuloksia 1977–2018 / Hanna Sutela, Anna Pärnänen, Marianne Keyriläinen. Tilastokeskus, 2019.
Sutelan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Selvitys palkka-avoimuudesta / Jukka Maarianvaara. Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 41/2018.

Yhdenvertainen kohtelu työsuhteessa / Mika Valkonen, Seppo Koskinen. Alma Talent, 2018.
Valkosen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Verkkokirjahylly-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Työoikeus / Seppo Koskinen ym. Alma Talent, 2018, 5. uud. p.
Koskisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Samapalkkaisuuden politiikka / Milja Saari. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE, 2016.

EU social and employment law / Philippa Watson. Oxford University Press, 2014. 2. p.
Watsonin julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjastossa

Equal pay : an introductory guide / Martin Oelz, Shauna Olney, Manuela Tomei. International Labour Organization, 2013.

Syrjintää vastaan : kepein vai porkkanoin? / Kevät Nousiainen. Turun yliopisto, 2011. Artikkeli sivuilla 425–443 julkaisussa Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 50 vuotta / Mia Hoffrén ym.
Hoffrénin ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Segregaatio ja sukupuolten väliset palkkaerot -hankkeen loppuraportti / Sosiaali- ja terveysministeriö, 2008.
Segregaatio-julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Palkkasyrjintä : oikeudellinen tutkimus samapalkkaisuuslainsäädännön sisällöstä ja toimivuudesta / Anja Nummijärvi. Edita, 2004.
Nummijärven julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Palkkaukseen, palkkasyrjintään ja yhdenvertaisuuteen liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Lausuntopalvelu.fi: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tasa-arvolain muuttamisesta (palkka-avoimuuden lisääminen), VN/11746/2020. Lausuntoaika 22.4.–3.6.2022.

Muuta aineistoa

Tasa-arvovaltuutettu: Palkkaerot ja palkkasyrjintä

OECD: Gender Equality

Blogikirjoituksia

Palkka-avoimuus välttämätöntä palkkatasa-arvon edistämiseksi. Anja Lahermaa, STTK 8.4.2022

Palkka-avoimuudessa otetaan askel oikeaan suuntaan. SAK 15.11.2021

STM:n pakollista palkka-avoimuutta koskevissa esityksissä ei päätä eikä häntää. Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 15.11.2021

Palkka-avoimuus vaikeuttaisi kannustavaa palkkausta. Anne Somer, Teknologiateollisuus 15.11.2021

Palkka-avoimuustyöryhmän esitykset perusteettomia. Janne Makkula, Suomen Yrittäjät 15.11.2021

Kannattaako palkka-avoimuutta pelätä? Lotta Savinko, Akava 10.11.2021

Sukupuolten palkkaero on (työmarkkina)politiikkaa. Paula Koskinen Sandberg, Ilmiö-media 19.3.2019

Prosenttipeliä palkkaeroilla. Sampo Pehkonen, Tilastokeskus – Tieto & Trendi 5.1.2018

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, toukokuu 2022, päivitetty 3.2.2023