​Pikaluottosääntelyn kehittäminen


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 230/2018 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 230/2018
Hankkeen pohjalta annettu laki: 596/2019
Muut annetut lait: 597/2019–599/2019
Katso myös: Pikaluottolainsäädäntö -tietopaketti

Hankkeen tausta

Verkossa ja tekstiviestein haettavissa niin sanotuissa pikaluotoissa on ollut ongelmia siitä asti, kun ne tulivat markkinoille vuonna 2005. Pikaluottoja koskevia säännöksiä on sittemmin muutettu tiukentavasti useaan otteeseen. Edellisen kerran vuonna 2013 kuluttajansuojalakiin tehtiin muutos, jolla asetettiin korkokatto lähes kaikille alle 2 000 euron suuruisille kuluttajaluotoille.

Nyt hyväksyttyjen muutosten pääasiallisena tavoitteena on vähentää kalleimpien kuluttajaluottojen aiheuttamia velkaongelmia. Korkokatto laajennettiin koskemaan myös vähintään 2 000 euron suuruisia luottoja. Korkokatto määriteltiin aikaisemmasta luoton todelliseen vuosikorkoon pohjautuvasta korkokatosta poikkeavasti siten, että laissa asetettiin yläraja nostetusta luotosta perittävälle korolle. Lisäksi rajattiin oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia, samoin kuin kuluja maksuajan pidentämisestä.

Korkokaton rikkomisen seuraamuksia tiukennettiin siten, että kuluttajalla ei ole korkokaton rikkomistilanteissa velvollisuutta maksaa luottokustannuksia lainkaan.

Kuluttajansuojalain sopimuksen sovittelua ja tulkintaa koskevilla 4 luvun muutoksilla saatetaan kansallinen lainsäädäntö vastaamaan Euroopan unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä ja selkeytetään oikeustilaa.

Eduskunta hyväksyi 7.3.2019 lain kuluttajansuojalain muuttamisesta (596/2019) ja siihen liittyvät muutoslait (597/2019) – (599/2019). Lakimuutokset tulevat pääosin voimaan 1.9.2019.

Eduskunnan kirjastossa on laadittu tietopaketti myös pikaluottolainsäädännön edellisestä muuttamisesta. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta (207/2013) tuli voimaan 1.6.2013.

​Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Pikaluottosääntelyn kehittäminen -hanke oikeusministeriössä OM040:00/2017. Toimikausi 3.11.2016-

Kuluttaja-asiamiehen aloite kuluttajaluottolainsäädännön muuttamiseksi sekä kohtuuttomia sopimusehtoja koskevan sääntelyn tarkistamiseksi. Aloite oikeusministeriölle 23.9.2016 Dnro KKV/742/03.01/2016

Arviomuistio pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdoista 17.2.2017. 

Luonnos: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain, korkolain 2 §:n, saatavien perinnästä annetun lain 3 §:n sekä oikeudenkäymiskaaren 5 ja 12 luvun muuttamisesta.
– luonnos oli laajalla lausuntokierroksella, joka päättyi 31.3.2017

Pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdot : lausuntotiivistelmä. Oikeusministeriön julkaisuja 31/2017

Kuluttajaluottoihin liittyvän lainsäädännön valmistelun seurantaryhmä asetettiin 12.4.2018. 

Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella 25.6.–10.8.2018. Lausunnot katsottavissa Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Hallituksen esitysluonnos 12.10.2018

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta 1.11.2018

Käsittely eduskunnassa

Lakialoite LA 51/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Jari Myllykoski (vas) ym.

Lakialoite LA 52/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Lenita Toivakka (kok) ym.

Lakialoite LA 53/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Antero Laukkanen (kd) ym.

Lakialoite LA 54/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Kimmo Kivelä (ps) ym.

Lakialoite LA 55/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Maria Guzenina (sd) ym. 

Lakialoite LA 56/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Mats Löfström (r) ym.

Lakialoite LA 57/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Touko Aalto / (vihr) ym.

Lakialoite LA 58/2016: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Arto Pirttilahti (kesk) ym.

Kirjallinen kysymys KK 35/2016: Kirjallinen kysymys pikavippiuudistuksesta ja erityisesti keski-ikäisten velkaongelmista – Antero Laukkanen (kd) ym.

Kirjallinen kysymys KK 647/2017: Kirjallinen kysymys pikaluottojen ongelmien vähentämisestä – Pertti Salolainen (kok) 

Kirjallinen kysymys KK 9/2018: Kirjallinen kysymys nuorten taloudenhallinnan kehittämisestä – Veera Ruoho (kok)

Lakialoite LA 24/2018: Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta – Arto Satonen (kok) ym.

Hallituksen esitys HE 230/2018 eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta annettiin eduskunnalle 15.11.2018.

Lähetekeskustelussa 21.11.2018 asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. Lakialoitteiden 51–58/2018 ja 24/2018 käsittely on talousvaliokunnassa yhdistetty hallituksen esitykseen 230/2018.

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 33/2018, 24.1.2019

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 39/2018, 27.2.2019

Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot 

Ensimmäinen käsittely 4.3.2019:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 230/2018 sisältyvien 1.–4.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 51–58/2016, 24/2018 sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 7.3.2019:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 230/2018 sisältyvät 1.–4. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 51–58/2016, 24/2018 sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Kansainvälinen sääntely

Hallituksen esityksessä HE 230/2018 (pdf) on lyhyt yhteenveto Ruotsin, Tanskan ja Ison-Britannian sääntelystä sivuilla 10–11.

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta

Kulutusluottosopimukset. Tiivistelmä EU:n lainsäädännöstä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY, annettu 23 päivänä syyskuuta 2002, kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta

Rahoituspalvelujen etämyynti: kuluttajansuoja. Tiivistelmä EU:n lainsäädännöstä

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Konsumentkreditlag (2010:1846)
– ks. erit. 1.9.2018 voimaan tulleet 2, 19a, 19b ja 36 § (2018:478).

Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter, prop. 2017/18:72
– lainvalmisteluaineistoa muutoksille

Iso-Britannia

Consumer Credit Act 1974 (c. 39)
Financial Conduct Authority (FCA): Consumer Credit Sourcebook

​Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön ja pikaluottomarkkinoiden kehitys vuosina 2009–2015 / Niko Vartiainen. Lakimies : 114 (2016):1. s. 102–124.
Lakimies-lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Velkaongelmien luonne ja pikavippiuudistuksen vaikutukset velkomustuomioiden valossa / Karoliina Majamaa, Kati Rantala, Laura Sarasoja. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 9/2016. 53 s.

Pikaluottojen valvonta: miten lainsäädännön valvonta toteutuu käytännössä / Anssi Keinänen, Niko Vartiainen. Referee-artikkeli. Edilex-sarja 2016/23. 36 s.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Vertaisluoton asema kuluttajaluottona – Vertaisluoton arviointia sopimustyyppikohtaisen tarkastelun näkökulmasta. Jenna Päläs. Lapin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta, 2015. 84 s. Pro gradu -tutkielma.
– Luettavissa myös Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Kuluttajaluottoihin liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Luottojen korkokatto laajenee ja tiukkenee syyskuussa. Oikeusministeriön tiedote 25.4.2019

Pikavipeille tulossa 20 prosentin korkokatto – Tällä hetkellä korot voivat olla satoja prosentteja. Anni Lassila, Helsingin Sanomat 27.2.2019

Talousvaliokunta: Korkokattosääntelyä tiukennettava. Eduskunnan tiedote 27.2.2019

Lakivaliokunta kiinnittää huomiota kuluttajien velkaongelmien ennalta estämisen ja vähentämisen tehostamiseen. Eduskunnan tiedote 24.1.2019

Pikavippimainoksia vastustava Sikavippikampanja käynnistyi – Järjestäjä vaatii mainostajia kertomaan ”todelliset faktat” lainoista. Juha-Pekka Raeste, Helsingin Sanomat 13.12.2018.

Luottojen korkokattoa esitetään laajennettavaksi ja tiukennettavaksi. Oikeusministeriön tiedote 15.11.2018.

Arviointineuvosto: Laki kuluttajaluotoista suojaa kuluttajaa luotonantajien kustannuksella – kielteiset vaikutukset avoimesti esillä. Valtioneuvoston tiedote 1.11.2018.

Takuusäätiön neuvonta ennätysruuhkai​​nen – velallisten ahdinko syvenee. Takuusäätiön tiedote 3.10.2018. 

Pikavippiyhtiöt hermostuivat suunnitelmista rajoittaa lainojen korkoja: "Päinvastoin nostaisi korkoja, paisuttaisi luottoja, syrjisi heikoimpia...". Antti Parviala, Yle Uutiset 18.8.2018.

Pikaluottojen korkosääntelyn kiristämistä koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle. Oikeusministeriön tiedote 25.6.2018.

Ministeri Häkkänen: Pikavippien sääntelyyn tulee kiristyksiä - Korkokatto myös yli 2 000 euron luottoihin. Oikeusministeriön tiedote 9.4.2018.

Pikaluottosääntelyn tiukentamista harkitaan. Oikeusministeriön tiedote 20.2.2017.

Kalliit pikavipit eivät kadonneet: Vanhat ongelmat piilevät nyt uusissa tuotteissa. Yle Uutiset / Kuningaskuluttaja 7.4.2016.

​Muuta aineistoa

Finanssivalvonta: Yleisimpiä kysymyksiä pikalu​otoista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Luotot

Kuluttajaliitto. Kuluttajaluotot

Markkinaoikeuden ratkaisuja

Antti Häkkäne​n: Pikavippien sääntely kiristyy, luotonantajille kovempi sanktio säännösten laiminlyönnistä. Oikeusministeriö, blogit 15.10.2018

​Sisällöllinen toimitus: Marja Autio, marraskuu 2018, päivitetty 3.5.2019
sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi