Positiivinen luottotietorekisteri


Säädöshanke ei enää ole vireillä eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esityksen HE 22/2022 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitys eduskunnalle: HE 22/2022
Hankkeen pohjalta annettu laki: 739/2022
Muut annetut lait: 740/2022–742/2022

Hankkeen tausta

Oikeusministeriössä valmisteltiin vuosina 2020–2022 lainsäädäntöä positiivisesta luottotietorekisteristä ja maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisestä. Positiivisella luottotietorekisterillä tarkoitetaan viranomaistahon ylläpitämää rekisteriä, johon kerätään tietoja henkilöiden luotoista ja tuloista ja luodaan siten ajantasainen kuva henkilön todellisesta tulotasosta. Rekisterillä pyritään torjumaan ylivelkaantumista luomalla parempi tietopohja sekä yksittäisiin luotonantotilanteisiin että rahoitusvakauden ja luottomarkkinoiden seurantaan ja valvontaan.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu useita ylivelkaantumisen torjuntaan tähtääviä toimia. Ylivelkaantumista on tarkoitus torjua muun muassa vahvistamalla kotitalouksien talous- ja velkaneuvontaa, helpottamalla konkurssin tehneiden yrittäjien velkajärjestelyyn pääsyä sekä valmistelemalla positiivista luottotietorekisteriä. Useissa selvityksissä positiivinen luottotietorekisteri on katsottu hyödylliseksi keinoksi ehkäistä ylivelkaantumista.

Oikeusministeriö asetti 9.3.2020 ohjausryhmän ja kaksi alatyöryhmää valmistelemaan positiivista luottotietorekisteriä ja sen edellyttämää lainsäädäntöä sekä maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisen edellyttämiä muutoksia luottotietolainsäädäntöön. Lainsäädännön valmistelusta vastaavan alatyöryhmän tehtävänä on ollut laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi sekä tarpeelliset muutokset maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämiseksi. Positiivisen luottotietorekisterin perustamista valmistelevan alatyöryhmän tehtävänä on ollut valmistella positiivisen luottotietorekisterin toiminnallista toteuttamistapaa ja luottotietorekisterin hallinnollista organisointia julkishallinnon sisällä. Sen tehtävänä on ollut myös valmistella esitys käytönaikaisen rahoituksen malliksi.

Tarkoituksena oli, että positiivisen luottotietorekisten valmistelusta vastaava alatyöryhmä toisessa vaiheessa valmistelee maksuhäiriömerkintöjen lyhentämistä koskevat lainmuutokset. Asian tärkeyden ja koronakriisistä kuluttajille ja yrittäjille mahdollisesti aiheutuvien lisääntyvien velkaongelmien vuoksi oikeusministeriö käynnisti kuitenkin keväällä 2020 erikseen selvityksen siitä, olisiko maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja mahdollista lyhentää jo ennen positiivisen luottotietorekisterin käyttöönottoa. Eduskunta antoi 16.6.2020 lausuman (HE 53/2020 - EV 69/2020), jossa eduskunta edellytti, että valtioneuvosto kiirehtii maksuhäiriörekisteriä koskevaa lainsäädäntöä siten, että henkilöt, jotka ovat suorittaneet maksuhäiriömerkinnän perusteena olleet maksut asianmukaisesti, tulee poistaa rekisteristä yhden kuukauden kuluttua maksun suorittamisesta. Eduskunnan lausumassa edellytettyjen lainmuutosten valmistelu käynnistettiin oikeusministeriössä syksyllä 2020 Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämistä koskevassa hankkeessa OM061:00/2020.

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämistä koskevat luottotietolain (527/2007) muutokset ovat olleet lausunnolla ja lausuntokierros päättyi 14.4.2021 (hanke OM061/2020). Nämä muutokset on yhdistetty erillisessä hankkeessa (OM023:00/2019) valmisteltuun hallituksen esitykseen, jolla ehdotetaan tehtäväksi EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuvat muutokset luottotietolakiin. Tähän hallituksen esityksen luonnokseen on sisällytetty myös luottotietolain perusteellinen arviointi valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta. Hallituksen esitys HE 109/2021 laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 29.6.2021, ja eduskunta hyväksyi 6.4.2022 nämä lainmuutokset lakivaliokunnan mietinnön mukaisesti.

Positiivista luottotietorekisteriä koskevaa lainsäädäntöä valmistelevan työryhmän mietintö valmistui maaliskuussa 2021 ja oli lausunnoilla 29.3.–10.5.2021. Hallituksen esitys HE 22/2022 eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 24.2.2022. Eduskunta hyväksyi 27.6.2022 positiivista luottotietorekisteriä koskevan lain ja siihen liittyviä muita lainmuutoksia.

Tässä tietopaketissa seurataan positiivista luottotietorekisteriä koskevaa lainsäädäntöhanketta (HE 22/2022​).

Valtiovarainministeriöön on puolestaan asetettu työryhmä arvioimaan keinoja, joilla yksityishenkilöiden ja kotitalouksien liiallista velkaantumiskehitystä ja siitä mahdollisesti syntyviä negatiivisia vaikutuksia voitaisiin estää ja vähentää. Tämä työryhmä pitää tärkeänä, että Suomeen perustettaisiin julkisen sektorin ylläpitämä positiivinen luottotietorekisteri, josta luotonantajat näkevät henkilön kaikki luotot ja tulotiedot. Tästä valtiovarainministeriön hankkeesta VM119:00/2018 on Eduskunnan kirjastossa tehty tietopaketti Kotitalouksien velkaantumisen rajoittaminen.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Kotitalouksien velkaantumista rajoittavat makrovakauden valvontavälineet -työryhmä, VM119:00/2018.
– Hankkeen toimikausi: 1.9.2018–30.8.2019

Luottotietolain yhteensovittaminen EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa OM023:00/2019. Hankkeen toimikausi 19.8.2019–
– Esitykseen yhdistetty hanke OM061:00/2020, HE laiksi luottotietolain muuttamisesta.

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentäminen, OM061:00/2020. Hankkeen toimikausi: 8.7.2020–30.11.2021
– Hanke yhdistetty hankkeeseen OM023:00/2019, HE laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta.

Positiivisen luottotietorekisterin valmisteleminen ja maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentäminen, OM022:00/2020. Hankkeen toimikausi: 9.3.2020–30.11.2021

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 10.12.2021

Positiivista luottotietorekisteriä koskeva lainsäädäntö : työryhmän mietintö. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:13.
– Lausuntopyyntö VN/3063/2020 työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.
– Lausunnot ovat luettavissa myös hankeen OM022:00/2020 sivulla kohdassa ”Lausuntoaika 29.3.–10.5.2021”.

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 22/2022  eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi annettiin eduskunnalle 24.2.2022.

Lähetekeskustelussa 1.3.2022 asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 28/2022, 18.5.2022

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 20/2022, 1.6.2022

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 22/2022, 21.6.2022

Valiokuntien asiantuntijalausunnot (57)

Ensimmäinen käsittely 22.6.2022:
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 22/2022 sisältyvien 1.–4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely 27.06.2022:
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 22/2022 sisältyvät 1.–4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Aiheen aikaisempi käsittely

Luottotietojen rekisteröinnistä ja maksuhäiriömerkinnöistä on viime vuosina hyväksytty eduskunnan lausuma sekä tehty useita lakialoitteita ja runsaasti kirjallisia kysymyksiä. Alla poiminta aiheeseen liittyvistä valtiopäivätoimista.

Kirjallinen kysymys KK 498/2016 positiivisen luottotietorekisterin käyttömahdollisuuksien selvittämisestä / Anne Louhelainen, ps

Kirjallinen kysymys KK 132/2017 maksuhäiriömerkintäaikojen lyhentämisestä ja luottotietojen kyselyjärjestelmän käyttöönotosta / Joakim Strand, r

Toimenpidealoite TPA 26/2017 maksuhäiriömerkinnän poistamisesta maksun suorituksen jälkeen / Anna Kontula, vas

Lakialoite LA 28/2018 laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja 11 luvun 1 §:n muuttamisesta / Jari Myllykoski, vas

Lakialoite LA 83/2018 laiksi luottotietolain 33 §:n muuttamisesta / Satu Taavitsainen, sd

Kirjallinen kysymys KK 513/2018 virheellisistä maksuhäiriömerkinnöistä / Satu Taavitsainen, sd

Kirjallinen kysymys KK 207/2019 maksuhäiriömerkintöjen säilymisestä rekisterissä / Ritva Elomaa, ps

Kirjallinen kysymys KK 237/2020 koronapandemian aiheuttamista maksuhäiriömerkinnöistä / Jukka Mäkynen, ps

Lakialoite LA 20/2020 laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n muuttamisesta / Jari Myllykoski, vas

Lakialoite LA 86/2020 laiksi luottotietolain 18 §:n muuttamisesta / Sebastian Tynkkynen, ps

Kirjallinen kysymys KK 689/2020 maksuhäiriömerkinnän säilytysaikojen lyhentämisestä / Paula Risikko, kok

Hallituksen esitys HE 53/2020 eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta. Eduskunnan hyväksymä lausuma EV 69/2020 jossa eduskunta muun muassa kiirehtii maksuhäiriörekisteriä koskevan lainsäädännön valmistelua.

Kirjallinen kysymys KK 53/2021 luottotietorekisterin pitämisen muuttamisesta julkiseksi hallintotehtäväksi / Mats Löfström, r

Toimenpidealoite TPA 4/2022 positiivisen luottotietorekisterin perustamisesta / Ari Koponen, ps

Oikeusvertailevaa aineistoa

Valtioneuvoston selvityksessä Positiivisen luottotietorekisterin vaikutukset luotonantoon ja ylivelkaantumiseen on vertailu luottotietorekisterijärjestelmästä Ruotsissa, Norjassa, Latviassa ja Irlannissa, katso sivut 47–49.

Erkki Kontkasen ja Jukka Långin Selvitys positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä, vuodelta 2018, sisältää kansainvälisen vertailun sivuilla 24–28. Vertailumaina Ruotsi, Norja, Tanska, Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Portugali, Ranska ja Saksa.

Aiheeseen liittyvää aineistoa kirjaston kokoelmassa ja verkossa

Positiivista luottotietorekisteriä koskeva lainsäädäntö : työryhmän mietintö. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 2021:13.

Positiivisen luottotietorekisterin vaikutukset luotonantoon ja ylivelkaantumiseen / Olli-Pekka Ruuskanen, Mats Godenhielm, Saara Vaahtoniemi, Panu Kalmi. Valtioneuvoston selvityksiä 2021:2.
– Sisältää laajasti kirjallisuusviitteitä.

Velkakatto ja asuntolainojen pituusrajoitus tarvitaan patoamaan rahoitusvakausriskejä / Euro & talous 1/2021, Suomen Pankki.

Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentäminen : lausuntotiivistelmä / Johanna Isoaho. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 2020:19.

Katsaus viime vuosien ylivelkaantumiskehitykseen / Karoliina Majamaa, Kati Rantala. Valtioneuvoston selvityksiä 2020:5.

Kan ett positivt kreditregister minska på hushållens skuldsättning i Finland? : en analys av kreditregisters effekter i Europa / Wilhelm Grentzelius. Pro gradu -tutkielma, Åbo Akademi, 2020.

Lausuntotiivistelmä positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä teetetystä selvityksestä / Mia Eklund. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 2019:39.

Selvitys positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä / Erkki Kontkanen, Jukka Lång. Oikeusministeriön julkaisu 26/2018.

Household debt and economic crises : causes, consequences and remedies / Heikki Hiilamo. Edward Elgar Publishing, 2018.
Hiilamon julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansalaisvaikuttaminen

Positiivista luottotietorekisteriä ja maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämistä koskevassa hankkeessa OM022:00/2020 on järjestetty kuulemistilaisuuksia ja lausuntokierros.
– Kuulemistilaisuuksien yhteenvedot ja annetut lausunnot ovat luettavissa hankesivulla.

Kansalaisaloite: Maksuhäiriömerkintä kulutusluotoissa ja vakuudettomissa lainoissa, 19.8.2018.
– ei edennyt eduskuntaan

Kansalaisaloite: Luottotieto merkinnän poisto kun velka suoritettu. Luottotietolain muutos, 21.1.2017.
– ei edennyt eduskuntaan

Hankkeen uutisointia

Positiivinen luottotietorekisteri avuksi ylivelkaantumisen torjunnassa. Oikeusministeriön tiedote 8.7.2022

SDP:n edustajat tyytyväisiä positiiviseen luottorekisteriin – yksi puute nousee esiin. Ville Mäkilä, Verkkouutiset 28.6.2022

 

IL selvitti: Näin toimii positiivinen luottotietorekisteri. Iltalehti 22.5.2022

Verohallinto: Tiedot luotoista kootaan rekisteriin − tällainen on positiivinen luottotietorekisteri. Edilex 14.3.2022
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Positiivisella luottotietorekisterillä torjutaan ylivelkaantumista. Oikeusministeriön tiedote 24.2.2022

Arviointineuvosto: Positiivinen luottotietorekisteri on valmisteltu hyvin, mutta tarkennukset vaikutusten arviointeihin selkeyttäisivät esitysluonnosta. Valtioneuvoston viestintäosaston uutinen 14.12.2021

Positiivinen luottotietorekisteri voi tuoda yllätyksen – lainarahan hinta voi vaihdella sen mukaan, mitä luotonantaja sinusta tietää. Maarit Aulasmaa, Yle Uutiset 15.8.2021

Maksuhäiriömerkinnän muutos ei yksin riitä. Helsingin Sanomat 6.7.2021

Maksuhäiriömerkintä voi pian kadota jo kuukaudessa – Ministeri Henriksson: Uudistus halutaan voimaan jo ensi vuonna. Joona Aaltonen, Helsingin Sanomat 30.6.2021

Positiivisen luottotietorekisterin ylläpitäjäksi esitetään Verohallinnon Tulorekisteriyksikköä. Oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön tiedote 29.5.2021

Positiivinen luottotietorekisteri käyttöön ja maksuhäiriömerkintöjen säilytysajat lyhyemmiksi – näillä seitsemällä keinolla hallitus aikoo torjua ylivelkaantumista. Kaisa Uusitalo, Yle uutiset 6.5.2021

Selvitys: Positiivinen luottotietorekisteri auttaisi kuluttajia, luotonantajia ja koko lainamarkkinaa. Edilex-uutinen 16.4.2021
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa.

Positiivisella luottotietorekisterillä halutaan torjua ylivelkaantumista. Oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön tiedote 30.3.2021

Positiivista luottotietorekisteriä ja maksuhäiriömerkintöjen lyhentämistä ryhdytään valmistelemaan. Oikeusministeriö 9.3.2020

Finanssivalvonnan seminaari 28.11.2018: Kotitalouksien velkaantuminen kasvussa, tarvitsemme uusia keinoja kehityksen hillitsemiseen. Finanssivalvonta, Lehdistötiedote 29.11.2018

Muuta aineistoa

Finanssiala: Positiivinen luottotietorekisteri

Suomen Pankki: Kotitalouksie​​n velkaantumisaste ja korkorasitus Suomessa

Suomen Pankki: Kotitalouksien velkavauhtiin jarrua uusilla välineillä. Suomen Pankin vakausarvio Euro & talous -tiedotustilaisuus 4.5.2021

Asiakastieto: Maksuhäiriötilastot : Payment Default Statistics. Suomi / Finland 2020

Finansinspektionen: Konsumentskyddsrapport 2021
– Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen raportti vuodelta 2021

Finansinspektionen: Konsumentskyddsrapport 2020
– Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen raportissa vuodelta 2020 nostetaan esille positiivinen luottotietorekisteri.

Takuusäätiö: Luottotietojen menettämisen pelko ylläpitää velkaantumista / Marjut Puputti ja Marika Hakola, blogi 11.5.2021

Finanssivalvonta: Makrovakausvälineet velkaantumisen taklaajana / Nea Tiililä, blogi 31.7.2018

Positiivinen luottotietorekisteri - Tiedot luotoista
– positiivista luottotietorekisteriä koskeva verohallinnon info-sivusto

Sisällöllinen toimitus: Eduskunnan kirjasto, sähköposti: kirjasto@eduskunta.fi, kesäkuu 2021, päivitetty 29.8.2022