Pyöräilevä postinjakaja.Kuva: Posti

Postilain kokonaisuudistus


Säädöshanke ei enää ole vireillä, eikä tietopakettiin lisätä uutta aineistoa


Tämä tietopaketti käsittelee hallituksen esitysten HE 18/2016 ja HE 272/2016 valmistelua ja eduskuntakäsittelyä.

Hallituksen esitykset eduskunnalle: HE 18/2016, HE 272/2016
Hankkeen pohjalta annetut lait: 408/2016 ja 614/2017

Hankkeen tausta

Postilaki uudistui vastaamaan paremmin muuttuvaa toimintaympäristöä.

Hanke oli kaksiosainen. Hankkeen ensimmäinen osa valmistui vuonna 2016. Siinä siirryttiin valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan. Laki postilain muuttamisesta (408/2016) tuli voimaan 9.6.2016.

Hankkeen toisessa osassa postilakia tarkasteltiin kokonaisuudessaan ja tarkoituksena oli poistaa vanhentunutta ja alan toimijoiden liiketoimintaa haittaavia normeja. Eduskunta hyväksyi 21.6.2017 postilain muutoksen (614/2017). Tämä laki vahvistettiin 8.9.2017 ja tuli voimaan 15.9.2017. Lain 17 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Postinumerojärjestelmän avoimuus : työryhmän raportti. Osa 1. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, 3/2013. 

Osoiterekisterin avoimuus : työryhmän raportti. Osa 2. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, 18/2013.

Hallituksen esitys postilain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön hanke LVM036:00/2015

Postilain uudistus liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla

Ensimmäinen lausuntopyyntökierros

– koski postilain kokonaisuudistuksen ensimmäistä vaihetta:
Postilaki, toimilupajärjestelmästä luopuminen ja kokonaisuudistus   
Lausuntopyyntö 28.9.2015: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamiseksi
Hallituksen esitysluonnos postilain uudistamiseksi
Lausunnot

Toinen lausuntopyyntökierros

– koski arviomuistiota, minkä jälkeen hanke jatkui varsinaisen hallituksen esityksen valmistelulla:
Lausuntopyyntö 1.8.2016: arviomuistio postilain muuttamisesta
Arviomuistio postilain uudistamisesta. 18.7.2016  
Lausunnot 

Kolmas lausuntopyyntökierros

– koski varsinaista hallituksen esityksen luonnostekstiä:
Lausuntopyyntö 7.11.2016: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamiseksi
Luonnos hallituksen esitykseksi postilain muuttamiseksi
Lausunnot
Lausuntoyhteenveto 13.12.2016 hallituksen esitysluonnoksesta postilain muuttamiseksi 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto 16.1.2017 luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta. VNK/2480/32/2016

Käsittely eduskunnassa

Vuonna 2011 voimaan tullut postilaki (415/2011) kumosi aiemman postipalvelulain.
Tämän postilain taustalla oli EY-direktiivin täytäntöönpano ja sen pohjana hallituksen esitys HE 216/2010 eduskunnalle postilaiksi sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Kirjallinen kysymys KK 601/2012:
Kansalaisten postipalveluiden säilyminen Itella Oyj:n säästötoimenpiteiden seurauksena / Anne Louhelainen (ps)

Kirjallinen kysymys KK 205/2015:
Postin suorittamasta paikallislehtien jakamisesta ja postin yleispalveluvelvoitteen turvaamisesta / Eeva-Maria Maijala (kesk)

Hallituksen esitys HE 18/2016: eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 8/2016, 26.4.2016. Postilain kokonaisuudistuksen ensimmäinen osa, Laki postilain muuttamisesta (408/2016) tuli voimaan 9.6.2016.

Kirjallinen kysymys KK 626/2016:
Postin toiminnasta / Suna Kymäläinen (sd)

Hallituksen esitys HE 272/2016 eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
annettiin eduskunnalle 26.1.2017. Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 7/2017, 8.3.2017

5.4.2017 liikenne- ja viestintävaliokunta päätti pyytää puolustusvaliokunnan lausunnon.

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 3/2017, 19.4.2017

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 9/2017, 24.5.217

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Ensimmäinen käsittely 7.6.2017: 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 272/2016 sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely: 

20.6.2017: keskustelu, asian käsittely keskeytettiin
21.6.2017: eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 272/2016 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

Oikeusvertailevaa aineistoa

Hallituksen esitys laiksi postilain muuttamisesta, luku 1.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö.

Sääntely Euroopan unionissa

Postilain kokonaisuudistuksessa ei ole kyse EY-direktiivin täytäntöönpanosta. Uudistuksessa ja hallituksen esityksessä laiksi postilain muuttamisesta on kuitenkin huomioitu esimerkiksi EY:n postidirektiivin 2008/6/EY tarjoamat yleispalvelun joustomahdollisuudet.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä (97/67EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 2002/39/EY ja 2008/6/EY). 

Postipalvelut EU:ssa. Tiivistelmä direktiivistä 2008/6/EY – yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräinen toteuttaminen.

Sääntely muissa maissa

Ruotsi

Postlag SFS 2010:1045 

Postförordning SFS 2010:1049 

SOU 2016:27 Som ett brev på posten: postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle : delbetänkande av/ 2015 års postlagsutredning. 

SOU 2016:54 Till sista utposten: en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle: slutbetänkande/ av 2015 års postlagsutredning. 

Tanska

Postlov LOV nr 1536 af 21/12/2010

Norja

Lov om posttjenster (postloven) LOV-2015-09-04-91 

Viro

Postiseadus

Saksan liittotasavalta

Postgesetz 

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

Lehtijakelun liittäminen yleispalvelun piiriin / Pekka Passi, Leena Helminen, Karoliina Heikkilä. Hki : Liikenne- ja viestintäministeriö, 2014. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 28/2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Postiyritysten osallistuminen postin yleispalvelun kustannusten korvaamiseen / Pekka Passi, Johan Haataja. Hki : Liikenne- ja viestintäministeriö, 2014. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, 27/2014.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Postimarkkinan tulevaisuudennäkymät: Konsulttiselvitys/ Johan Haataja, Pekka Passi.
Hki : Liikenne- ja viestintäministeriö, 2013. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 16/2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Postinumerojärjestelmän avoimuus : työryhmän raportti. Osa 1. Hki : Liikenne- ja viestintäministeriö, 2013. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, 3/2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Osoiterekisterin avoimuus : työryhmän raportti. Osa 2. Hki : Liikenne- ja viestintäministeriö, 2013. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, 18/2013.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Postin yleispalvelun rahoitus : työryhmän loppuraportti. Hki : Liikenne- ja viestintäministeriö, 2012. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, 9/2012.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

EU:n uusi postidirektiivi ja postimarkkinoiden kilpailuttaminen Suomessa / Eero Lehti ja Katariina Maliniemi. Hki : Palkansaajien tutkimuslaitos, 2010. Palkansaajien tutkimuslaitos, 16.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Postilaki : työryhmän ehdotus postilainsäädännön uudistamisesta. Hki : Liikenne- ja viestintäministeriö, 2010. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, 8/2010.
– julkaisu on saatavilla Eduskunnan kirjaston kokoelmassa

Postitoimintaan liittyvää kirjallisuutta Eduskunnan kirjastossa

Hankkeen uutisointia

Yle-uutiset – Posti

Helsingin Sanomat – Posti

Uusi postilaki: Kirje voi viipyä jopa viikon eikä joka lähetykselle ole mitään aikarajaa. Outi Kokko, Taloussanomat 28.7.2017

Uusi postilaki voi muuttaa kaupunkien kirjejakelun kolmipäiväiseksi. Elina Äijö, Yle-uutiset 26.7.2017

Eduskunta hyväksyi postilain muuttamisen äänin 97–79. Eduskunnan tiedote 21.6.2017

Keskustan Ovaska kiittää hallitusta onnistuneesta postilaista – SDP:n pelot­te­lu­kam­pan­jalle ankarat moitteet. Suomenmaa 7.6.2017. 

SDP postilain sisällöstä: "Palaammeko 1600-luvulle?". Yle uutiset 7.6.2017.  

Postin jakelupäiväuudistus etenee kesän aikana – jakelupäivien määrä ei muutu. Postin tiedote 31.5.2017.

Posti: Postilain uudistus on välttämätön digitalisaation kiihtyessä. Postin tiedote 26.5.2017 

Postilaki viivästyy - ei ehdi voimaan kesäkuun alkuun. Savon Sanomat, 15.5.2017 

Postilain uudistus hidastaa jakelua ja hävittää työpaikkoja. PAU:n lehdistötiedote 11.2.2017

Eduskunta käsittelee postilain muutosta – yleispalvelukirjeiden jakelu taajama-alueilla voisi harventua jopa kolmipäiväiseksi. Olli Pohjanpalo, Helsingin Sanomat 8.2.2017

Postilain muuttaminen lähetekeskustelussa. Eduskunnan tiedote 8.2.2017.

Lakiuudistuksella turvataan postipalveluiden saatavuus koko Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 26.1.2017

Postilain uudistuksille pääosin kannatusta lausuntokierroksella. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 14.12.2016

Viestintäministeri Berner jakelu­ongelmista: ”Teemme töitä sen eteen, että uusi postilaki turvaisi postin tulon”. Karoliina Liimatainen, Helsingin Sanomat 8.12.2016.

Posti: Postilain uudistus jää puolitiehen. Postin tiedote 7.12.2016

PAU varoittaa: ”Katastrofaalinen” uusi postilaki johtaa tuhansien työttömyyteen ja harventaa p​ostinjakelua​. MTV uutiset 7.12.2016

KHO postilain muuttamisesta: vaikutukset tuomioistuinten toimintaedellytyksiin selvitettävä ennen lakimuutosta. KHO:n tiedote 5.12.2016

Postin henkilöstö tyrmää postiuudistuksen – ”Tuhansia potkuja tulossa”. Eeva Palojärvi, Helsingin Sanomat 7.11.2016

Ministeri Bernerin uudistus harventaisi kaupunkien postijakelua kolmeen päivään – Valtio lopettaa kirjepostin vuonna 2018. Eeva Palojärvi, Helsingin Sanomat 7.11.2016. 

Saatko jatkossa postia vain kolmena päivänä viikossa? Postilain uudistus etenee, kirjeiden kulku hidastuu. Yle uutiset 7.11.2016 

Maaseudun postin jakelu turvataan viitenä päivänä viikossa kilpailua edellyttämällä. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 7.11.2016

Postilain uudistamisella turvataan yleispalvelut koko maassa. Posti Group tiedote 15.9.2016

Postinjakelu uudistettava kuluttajan eduksi. Sanomalehtien liitto, lehdistötiedote 13.9.2016 

Postilain uudistus etenee – harveneeko jakelu kolmeen päivään?​ MTV uutiset 1.8.2016 

Jakelu vain kolmesti viikossa, kerrostaloihin lokerot auloihin? Postilaki lausuntokierrokselle. Leena Laakso, Kauppalehti 1.8.2016 

Postilain uudistus avoimeen keskusteluun. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 1.8.2016 

Postitoimiluvista luovutaan. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 2.6.2016 

Lakiuudistuksella haetaan joustavuutta postitoimintaan. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 5.10.2015 ​

Muuta aineistoa

Postilakia uudistetaan tukemaan asiakastarpeita ja vastaamaan muuttunutta liiketoimintaympäristöä. Liikenne- ja viestintäministeriön faktalehti 31/2016

Posti Group

Posti Group – Postilaki uudistuu – tästä on kyse

Sisällöllinen toimitus: Kristiina Hakala (sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi) ja Kaisa Kipinoinen, marraskuu 2016, päivitetty 18.9.2017