Kuva: Rajavartiolaitos

Rajavartiolain muuttaminen

Turvallisuusympäristömme on muuttunut merkittävästi. Sisäministeriö julkaisi helmikuussa 2022 selvityksen (Sisäministeriön julkaisuja 2022:20), joka koskee varautumista muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen. Julkaisussa käsiteltiin lainsäädännön muutostarpeita sisäasiainhallinnon alalla. Selvityksessä todetaan, että perustuslaki, kansainväliset sopimukset ja EU-lainsäädäntö sekä oikeuskäytäntö asettavat omat reunaehtonsa mahdollisille toimille.

Huhtikuussa 2022 sisäministeriössä käynnistettiin Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksiin liittyvä hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa häiriötilanteisiin varautumista ja vastaamista sekä normaaleissa että poikkeuksellisissa olosuhteissa. Lisäksi hankkeessa tulee arvioida ja valmistella erityisesti kiireellisimmät säädösmuutokset, kuten varautuminen muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen. Uudistus kuuluu Sanna Marinin hallitusohjelman turvallisen oikeusvaltion kokonaisuuteen.

Hallituksen esityksen luonnos julkaistiin 19.5.2022 ja asiasta järjestettiin lausuntokierros 19.5.–2.6.2022. Hallituksen esitys HE 94/2022 laiksi rajavartiolain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 9.6.2022.

Esityksessä varaudutaan esimerkiksi muuttoliikettä hyödyntävään hybridivaikuttamiseen. Rajavartiolakiin on tarkoitus lisätä sääntely rajanylitysliikenteen rajoittamisesta. Lisäksi halutaan, että valtioneuvosto voisi keskittää kansainvälisen suojelun hakemisen yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan. Tällä menettelyllä olisi tarkoitus rajoittaa Suomeen kohdistuvaa laajamittaista maahantuloa tai vieraan valtion vaikutuksesta tapahtuvaa maahantuloa. Samalla pyritään torjumaan yleiseen järjestykseen, kansalliseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen kohdistuvaa vakavaa uhkaa.

Esityksessä ehdotetaan täydentäviä säännöksiä esteiden rakentamisesta rajavyöhykkeelle. Lisäksi halutaan, että Rajavartiolaitoksen lakisääteistä tehtävää varten tulee tarvittaessa luovuttaa välttämätöntä omaisuutta täyttä korvausta vastaan. Rajavartiolaitokselle tulisi antaa myös välttämättömiä palveluja käyvän hinnan mukaista korvausta vastaan.

Asiaan liittyy valmiuslain kokonaisuudistushanke, joka on käynnistynyt helmikuussa 2022. Valmiuslain uudistaminen kestää noin 3–4 vuotta. Hallitus päätti huhtikuussa 2022 valmistella pikaisesti valmiuslakiin muutoksen, jolla täydennetään poikkeusolojen määritelmää huomioimalla erilaiset hybridiuhat. Eduskunnalle annettiin 28.4.2022 hallituksen esitys HE 63/2022 laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta.

Muuttoliikkeen hallitsemiseen liittyy myös hallituksen esitys HE 103/2022 laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta, joka annettiin eduskunnalle 22.6.2022.

Muutosesityksillä pyritään varmistamaan, että viranomaiset voivat vastata tehokkaasti ja oikeasuhtaisesti turvallisuusuhkiin.

Rajavartiolakia koskevat muutosehdotukset on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian.

Valmistelu ennen eduskuntakäsittelyä

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019, kohta 3.3. Turvallinen oikeusvaltio Suomi, tavoite kaksi: Turvallisuuden tunne vahvistuu ja turvallisuusviranomaisten toimintakyky varmistetaan

Rajaturvallisuuden ylläpitämistä koskevan sääntelyn tarkistaminen, sisäministeriön hanke SM012:00/2022, toimikausi: 11.4.–31.12.2022.

Hallituksen esityksen luonnos, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta, julkaistiin 19.5.2022.
– Asia oli lausunnoilla 19.5.–2.6.2022. Annetut lausunnot löytyvät hankesivustolta kohdasta asiakirjat.

Valmiuslain kokonaisuudistus OM015:00/2022, toimikausi: 16.2.2022–

Käsittely eduskunnassa

Hallituksen esitys HE 94/2022 laiksi rajavartiolain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 9.6.2022.

Lähetekeskustelussa 14.6.2022 asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslaki- ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL 5/2022, 21.6.2022.

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 37/2022, 22.6.2022.

Valiokunnissa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot

Aiheen aikaisempi käsittely

Kirjallinen kysymys KK 303/2019 Suomen rahoitusasemasta Schengen-ulkorajavalvonnassa / Kaisa Juuso, ps

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko VNS 4/2020

Valtioneuvoston selvitys E 119/2020 Komission tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta

Valtioneuvoston selonteko VNS 4/2021 sisäisestä turvallisuudesta

Valtioneuvoston kirjelmä U 21/2021 eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi annetun asetuksen (EU) 2019/816 ja kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2019/818 muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisten seulonnan käyttöönottamiseksi ulkorajoilla (Seulontaan liittyvän tietojärjestelmäpääsyn edellytykset).

Kirjallinen kysymys KK 604/2021 laajamittaisen maahantulon torjunnasta / Heikki Vestman, kok

Kirjallinen kysymys KK 628/2021 Suomen rajaturvallisuuden parantamisesta ja Puolan tukemisesta kriisin keskellä / Petri Huru, ps

Kirjallinen kysymys 643/2021 Suomen varautumisesta hybridioperaatioon omilla rajoillaan / Sanna Antikainen, ps

Ajankohtaisselonteko VNS 1/2022 turvallisuusympäristön muutoksesta

Valtioneuvoston kirjelmä U 7/2022 eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/399 (Schengenin rajasäännöstö) muuttamisesta

Valtioneuvoston kirjelmä U 15/2022 eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaamiseksi

Oikeusvertailevaa aineistoa

 

Kansainvälinen sääntely

Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus (SopS 77/1968)
– artikla 33

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 7–8/1976)

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (SopS 59–60/1989)

Euroopan ihmisoikeussopimus (SopS 18–19/1990) muutoksineen
– artiklat 2, 3 ja 15 § 2

Lapsen oikeuksien yleissopimus (SopS 59–60/1991)

Ihmisoikeuskeskus: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (1948)
– artikla 14

Sääntely Euroopan unionissa

Euroopan unionin perusoikeuskirja, EUVL C 326, 26.10.2012.
– artikla 18

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut toisinnot, EUVL C 202, ​​7.6.2016.
– Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, artikla 78.

Konsolidoitu teksti: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö)
– artiklat 25 ja 28

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1896, annettu 13 päivänä marraskuuta 2019, eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 1052/2013 ja (EU) 2016/1624 kumoamisesta

Komission ehdotus COM/2021/890 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toiminnasta muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakuun liittyvissä välineellistämistilanteissa

Sääntely muissa maissa

Katso: Varautuminen muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen : selvitys lainsäädännön muutostarpeista, Sisäministeriön julkaisuja 2022:20, s. 15–18 sekä HE 94/2022 (pdf), s. 13–15.

Ruotsi

Lag (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.

Utlänningslag (2005:716)

Förordning (2021:1188) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

Norja

Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) LOV-2018-04-20-8

Forskrift om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseforskriften) FOR-2022-04-29-665

Lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold (beredskapsloven) LOV-1950-12-15-7

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) LOV-2008-05-15-35

Tanska

Bekendtgørelse af beredskabsloven LBK nr 314 af 03/04/2017

Ranska

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Constitution du 4 octobre 1958

Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence

Saksa

Gesetz über den Bundesgrenzschutz (Bundesgrenzschutzgesetz - BGSG)

Asylgesetz (AsylG)

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

Kirjallisuutta ja aiheeseen liittyvää tutkimusaineistoa

How to read Russia : internal structural disunity, risk-taking, and Russia’s restless soul / Hanna Smith. Hybrid CoE Working Paper 17, 2022.

Suomi ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan : turvallisuusympäristön muutoksen vaikutukset Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle / Matti Pesu et al. Finnish Foreign Policy Paper 8, 2022.

Varautuminen muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen : selvitys lainsäädännön muutostarpeista / Sisäministeriön julkaisuja 2022:20.

EU migration agencies : the operation and cooperation of FRONTEX, EASO and EUROPOL / David Fernández-Rojo. Cheltenham, Edward Elgar, 2021.
Fernández-Rojon julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

EU:n lainsäädäntö vaikuttaa : eurooppalaisen rajaturvallisuus- ja muuttoliikkeen hallinnan yhteistyön tulevaisuus / Timo Marquis. Sotilasaikakauslehti 2021:7, s. 56–59.
Sotilasaikakauslehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning : kompletterande reglering / Regeringskansliet, Justitiedepartementet 2021. Departementsserien, Ds 2021:10.
Ds 2021:10 -julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansallisen turvallisuuden käsite: oikeutta vai politiikkaa? / Joonas Widlund ja Jyri Paasonen. Artikkeli 2021/44 Edilexin Lakikirjastossa 27.7.2021.
– Luettavissa Edilex-palvelussa Eduskunnan kirjastossa asiakastietokoneilla ja eduskunnan lähiverkossa

Kansallinen turvallisuus murroksessa / Kari Laitinen, Aki-Mauri Huhtinen. Jyväskylä, Docendo, 2021.
Laitisen ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kompleksisten hybridiuhkien torjunnan johtaminen / Topi Räsänen. Diplomityö, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021.

Rajaturvallisuuden poliittinen ohjaus / Matti Sarasmaa. Kylkirauta, 2021:3, s. 26–29.

World Migration Report 2022 (pdf) / IOM, International Organization for Migration, 2021.
World Migration Report 2022 (interaktiivinen aineisto)

Yhdennetyn rajaturvallisuuden uudet haastavat ulottuvuudet : Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden tekninen ja operatiivinen strategia muutostekijänä / Jouni Lahtinen. Diplomityö, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021.

Euroopan unionin ja Venäjän välisten suhteiden vaikutus Suomen rajaturvallisuuteen / Tuomas Luukkonen. Diplomityö, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021.

Mediated bordering : Eurosur, the refugee boat, and the construction of an external EU border / Sabrina Ellebrecht. Bielefeld, Transcript, 2020.
Ellebrechtin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Rajan rauha : itäraja ja suojautumisen keinot 1490–1809 / Jukka Kokkonen. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2020.
Kokkosen julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Russian cyber operations : coding the boundaries of conflict / Scott Jasper. Washington DC, Georgetown University Press, 2020.
Jasperin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The border : policy and politics in Europe and the United States / Martin A. Schain. New York NY, Oxford University Press, 2019.
Schainin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Life on the border : dealing with territorial violations of the demilitarised and neutralised zone of the Åland Islands / Sia Spiliopoulou Åkermark, Tatu Hyttinen and Pirjo Kleemola-Juntunen. Nordic journal of international law 2019:2, s. 135–179.
Nordic journal of int. law -lehden saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Migration law and the externalization of border controls : European state responsibility / Anna Liguori. London; New York NY, Routledge 2019.
Liguorin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Understanding new security threats / edited by Michel Gueldry, Gigi Gokcek, Lui Hebron. Abingdon, Oxon; New York NY, Routledge, 2019.
Gueldryn ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Comparative homeland security : global lessons / Nadav Morag. Hoboken NJ, John Wiley & Sons, 2018.
Moragin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Hybridivaikuttaminen ja demokratian resilienssi : ulkoisen häirinnän mahdollisuudet ja torjuntakyky liberaaleissa demokratioissa / Harri Mikkola, Mika Aaltola, Mikael Wigell, Tapio Juntunen ja Antto Vihma. Helsinki, Ulkopoliittinen instituutti, 2018.
Mikkolan ym. julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kansallinen riskiarvio 2018 / Sisäministeriön julkaisuja 2019:5.

Russian 'hybrid warfare' : resurgence and politicization / Ofer Fridman. London, Hurst & Company, 2018.
Fridmanin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Valmiuslaki ja perusoikeudet poikkeusoloissa : valtiosääntöoikeudellinen kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 §:n suhteesta / Johannes Heikkonen et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 2018:64.

Europe's border crisis : biopolitical security and beyond / Nick Vaughan-Williams. Oxford, Oxford University Press, 2017.
Vaughan-Williamsin julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

The borders of "Europe" : autonomy of migration, tactics of bordering / Nicholas De Genova (toim.). Durham, London, Duke University Press, 2017.
De Genovan julkaisun saatavuus Eduskunnan kirjastossa

Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena / Janne Jalava et al. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 76/2017.

Rajaturvallisuus laittoman maahanmuuton hallinnan työkaluna Euroopan unionissa / Tomi Tirkkonen. Diplomityö, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2015.

Rajavalvontaan liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjaston kokoelmissa

Valmiuslakiin liittyvää aineistoa Eduskunnan kirjaston kokoelmissa

Hankkeen uutisointia

Yle uutiset – Hybridivaikuttaminen

Yle uutiset – Rajavalvonta

Yle uutiset – Valmiuslaki

Perustuslakivaliokunnan lausunto rajavartiolain muuttamisesta on valmistunut. Eduskunnan tiedote 22.6.2022

Rajamenettely voitaisiin ottaa käyttöön Suomen rajalla laajamittaisen maahantulon ja muuttoliikkeen välineellistämisen tilanteissa. Sisäministeriön tiedote 22.6.2022

Rajavartiolain muutoksilla varaudutaan muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen / Sisäministeriön tiedote 9.6.2022

Hallitukselta esitys: Jos Venäjä masinoisi rajalle turvapaikka­ryntäyksen, kansain­välisen suojelun hakemisen voisi keskittää yhdelle tai useammalle rajanylitys­paikalle. Mikko Gustafsson, Helsingin Sanomat 9.6.2022

Analyysi: Oppositio vaatii tiukkoja rajapykäliä – hallitus torjuu Venäjän ilkeyksiä. Pekka Kinnunen, Yle uutiset 8.6.2022

HS:n tiedot: Pääministeri on kutsunut eduskuntaryhmät linjaamaan, miten Suomi varautuu toisen valtion masinoimaan muuttoaaltoon. Teemu Luukka, Helsingin Sanomat 2.6.2022

EU kielsi Suomea sulkemasta itä­rajaansa kokonaan kriisitilanteessakaan. Teemu Luukka, Helsingin Sanomat 31.5.2022

Rajavartiolain ja valmiuslain muutoksilla varaudutaan muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen. Sisäministeriön tiedote 19.5.2022

Sisäministeriö varautuu rajaesteiden ja valvontatien rakentamiseen itärajalle. Jarmo Huhtanen, Helsingin Sanomat 19.5.2022

Rajavartiolaitokselle kaavaillaan oikeutta ottaa kiinteistöjä käyttöön ilman poikkeusolojen julistamista. STT, Yle uutiset 19.5.2022

Rajaturvallisuuden vahvistaminen lainsäädäntöteitse etenee. Oikeus- ja sisäministeriön tiedote 12.5.2022

Hallitus vei eduskuntaan hybridiuhkia torjuvan valmiuslain "puolikkaan". Tulikukka de Fresnes, Yle uutiset 3.5.2022

Valmiuslakiin ehdotetaan hybridiuhkia koskevia säännöksiä. Oikeusministeriön tiedote 28.4.2022

Hybridivaikuttamisesta tulee uusi peruste poikkeusoloille – suoja Venäjän masinoimalta maahantulolta jää yhä uupumaan, vaikka itä henkii hyisenä. Mikko Gustafsson, Suomenmaa 28.4.2022

Oppositio ei hyväksy hallituksen esitystä valmiuslaista sellaisenaan. Hannu Tikkala ja Antti Pilke, Yle uutiset 28.4.2022

Parlamentaarinen seurantaryhmä tukemaan valmiuslain uudistustyötä. Oikeusministeriön tiedote 24.3.2022

Valmiuslakiuudistus käynnistymässä, nykyiseen lakiin hybridiuhkia koskeva säädös. Oikeusministeriön tiedote 15.3.2022

Oikeusministeri: Valmiuslakiin valmistellaan pikavauhdilla uudistusta, joka loisi uudenlaisen poikkeusolojen määritelmän. Jarmo Huhtanen, Helsingin Sanomat 15.3.2022

Varautumista muuttoliikettä hyväksikäyttävään hybridivaikuttamiseen voitaisiin vahvistaa lakimuutoksilla / Sisäministeriön tiedote 24.2.2022

Muuta aineistoa

 

Kotimaisia sivustoja

Sisäministeriö: Rajaturvallisuus

Sisäministeriö: Rajaturvallisuutta koskevat lait ja asetukset

Sisäministeriö: Hybridiuhat ja hybridivaikuttaminen

Sisäministeriö: Kansalliseen turvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia

Maahanmuuttovirasto: Turvapaikanhaku

Turvallisuuskomitea

Kansainvälisiä sivustoja

Frontex – The European Border and Coast Guard Agency

Frontex (suomeksi)

EUROSUR – European Border Surveillance system

EUAA – European Union Agency for Asylum

Hybrid CoE – The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats

OSCE – Organization for Security and Co-operation in Europe: Border management

IOM – International organization of Migration: Border security

European Court of Human Rights: Collective expulsions of aliens. Factsheet.

European Court of Human Rights: Guide on Article 2 of the European Convention on Human Rights : Right to life

Council of Europe: Migration and asylum. Department of execution of judgments of the European Court of Human Rights, DG 1. Thematic factsheet.

Euroopan komissio: Uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus. EU:n uusi muuttoliikepolitiikka

Eurooppa-neuvosto: Vahvistetaan EU:n ulkorajoja

Sisällöllinen toimitus: Sari Koski, kesäkuu 2022, päivitetty 23.6.2022, sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi